Shadow جستجو Shadow
Donate Darunama
توزیع کننده
نام ژنریکتولید/ واردشده توسط شرکتشکل دارونام تجاری
Tranylcypromine Sulfate شركت سهامي دارويي كشور TABLET TRANYLCYPROMINE (GOLDSHIELD) 10MG TAB
Hydroxyurea شركت سهامي دارويي كشور CAPSULE HYDROXYUREA 500MG CAP
Nitrofurantoin شركت سهامي دارويي كشور Suspension NITROFURANTOIN 50MG/5ML 80ML SUSP
Cyclophosphamide شركت سهامي دارويي كشور VIAL CYCLOPHOSPHAMIDE 200MG VIAL
Mesna شركت سهامي دارويي كشور AMPOULE MESNA 400MG/4ML AMP
Methotrexate شركت سهامي دارويي كشور TABLET METHOTREXATE SODIUM 2.5MG TAB
Ifosfamide شركت سهامي دارويي كشور VIAL IFOSFAMIDE 1 G VIAL
Cyclophosphamide شركت سهامي دارويي كشور TABLET CYCLOPHOSPHAMIDE 50MG TAB
Heparin Sodium شركت سهامي دارويي كشور VIAL HEPARIN SODIUM 2,500U/ML VIAL
Ketamin hydrochloride شركت سهامي دارويي كشور VIAL KETAMINE HCL 50MG/ML 10ML VIAL
Cyclophosphamide شركت سهامي دارويي كشور VIAL CYCLOPHOSPHAMIDE 500MG VIAL
Factor VIII شركت سهامي دارويي كشور VIAL EMOCLOT® 500IU VIAL
Bethanechol chloride شركت سهامي دارويي كشور TABLET BETHANECHOL CHLORIDE 10MG TAB
Albumin Normal Serum شركت سهامي دارويي كشور VIAL ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL
Asparaginase شركت سهامي دارويي كشور VIAL ASPARAGINASE (MEDAC) 10,000U VIAL
Cytarabine شركت سهامي دارويي كشور VIAL CYTOSAR® 1G/10ML VIAL
Busulfan شركت سهامي دارويي كشور TABLET BUSULFAN 2MG TAB
Nitroglycerin شركت سهامي دارويي كشور OINTMENT NITROGLYCERIN 2% OINT
Dacarbazine شركت سهامي دارويي كشور VIAL DACARBAZINE 200MG VIAL
Cytarabine شركت سهامي دارويي كشور VIAL ALEXAN® 100MG/5ML VIAL
Halothane شركت سهامي دارويي كشور SOLUTION INHALATION HALOTHANE 250 ML SOL FOR INHALATION
Mercaptopurine شركت سهامي دارويي كشور TABLET MERCAPTOPURINE 50MG TAB
Pyridostigmine Bromide شركت سهامي دارويي كشور TABLET PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60MG TAB
Aprotinin شركت سهامي دارويي كشور AMPOULE APROTININ AMP
Dacarbazine شركت سهامي دارويي كشور VIAL DACARBAZINE (MEDAC) 100MG VIAL
12345678910...وب سایت :
پست الکترونیک :
توضیحات :
تلفن :
نمابر :
نشانی :
Close

تـبـلیـغــــات