لیست الفبایی

داروهای موجود در دارونما براساس حروف الفبا نیز به گروه هایی تقسیم شده اند. (گروه بندی انجام شده در این بخش بر مبنای نام ژنریک داروها می باشد.) برای دسترسی به این بخش، در صفحه نخست روی دکمه لیست الفبایی در وسط صفحه کلیک کنید و یا از منوی بالای صفحه، بخش گروه بندی دارو، لیست الفبایی را انتخاب نمایید.

لیست الفبایی داروها

همانطور که در شکل می بینید، بر حسب حروف ابتدای دارو می توانید جستجو کنید.

بعنوان مثال داروی Pimpzide که با حرف Pi شروع می شود را در نظر بگیرید. گروه Pi-Pk را انتخاب کنید. در صفحه جدید تمامی داروهایی که با این حروف آغاز می شوند خواهید دید و مانند قبل می توانید داروی مدنظرتان را همراه با سه دسته اطلاعاتش پیدا کنید.