گروه های دارویی

داروهای موجود در دارونما براساس تأثیر و کارکرد به 52 گروه تقسیم شده اند. برای دسترسی به این بخش، در صفحه نخست روی دکمه گروه دارویی در وسط صفحه کلیک کنید و یا از منوی بالای صفحه، بخش گروه بندی دارو، گروه دارویی را انتخاب نمایید. صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.

گروه های دارویی

در این صفحه می توانید گروه دارویی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای مثال، گروه داروهای خواب آورها و آرامبخش ها را انتخاب می نماییم. صفحه جدیدی باز می شود که کلیه داروهایی که در گروه خواب آورها و آرامبخش ها وجود دارند، نشان می دهد.

گروه های دارویی