افزایش هشدار دهنده مواد روانگردان
۱۳۹۲/۴/۱۰ | ۱۸۰۵

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد چهارشنبه در يک رويداد عالي رتبه ويژه کميسيون مواد مخدر در وين گزارش مواد مخدر سال 2013 را معرفي کرد.

افزایش هشدار دهنده مواد روانگردان

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد چهارشنبه در يک رويداد عالي رتبه ويژه کميسيون مواد مخدر در وين گزارش مواد مخدر سال 2013 را معرفي کرد. اين رويداد عالي رتبه ويژه، اولين گام را براي بررسي عالي رتبه سال 2014 اعلاميه سياسي و طرح اقدام توسط کميسيون مواد مخدررا مشخص مي کند و به دنبال آن در سال 2016، اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل به بررسي اين موضوع مي پردازد

به گزارش سلامت نيوز به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ؛ در حالي که چالش هاي جديدي پيرامون مواد روانگردان جديد به وجود مي آيد، گزارش مواد مخدر سال 2013 بر ثبات در مصرف مواد سنتي اشاره دارد. گزارش مواد مخدر ابزار اندازه گيري اصلي در بررسي سال 2016 خواهد بود.

مدير اجرائي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، يوري فدوتوف، گفت: "ما با مسيري براي بحث به توافق رسيده ايم. اميدوارم اين بحث به تأييدي بر اهميت کنوانسيون هاي بين المللي کنترل مواد مخدر و همچنين اذعان اين موضوع بيانجامد که کنوانسيون ها بشر دوستانه، مبتني بر حقوق بشر  و انعطاف پذير هستند. همچنين بايد تأکيدي محکم بر سلامت داشته باشند و ما بايد از معاش جايگزين پايدار حمايت کنيم و آن را ارتقاء بخشيم.  بايد بر اهميت نقشي که سيستم هاي عدالت کيفري در مقابله با مشکل مواد مخدر دارند و نياز براي تلاش براي مقابله با مواد شيميائي پيش ساز واقف باشيم."

مشکلات در حال بروز مواد مخدر

مواد روانگردان جديد که با نام هاي "مواد مخدر قانوني" و "مواد طراحي شده" وارد بازار شده اند، به ميزان غير مترقبه اي رو به افزايش است و چالش هاي غير قابل پيش بيني را براي سلامت عمومي به وجود مي آورند. آقاي فدوتوف بر اقدام همآهنگ براي پيشگيري از توليد، قاچاق و سوء مصرف اين مواد تأکيد کرد.

تعداد مواد روانگردان جديدي که توسط کشورهاي عضو به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارش شده است، با افزايشي بيش از 50 درصد، از 166در پايان سال 2009 به 251 در اواسط 2012 رسيد. براي اولين بار، تعداد مواد روانگردان جديد (234) از تعداد کل مواد تحت کنترل بين المللي بيشتر بود. از آنجائي که مواد مضر جديدي دائماً وارد عرصه بازار مواد مخدر مي شود، سرعت و خلاقيت پديده مواد روانگردان جديد چالش هائي را براي نظام بين المللي کنترل مواد مخدر به وجود آورده است.

اين يک مشکل هشدار دهنده مواد مخدر است – در حالي که مواد قانوني هستند. مواد روانگردان جديد، که حتي به صورت آزاد، از طريق اينترنت، نيز فروخته مي شوند، و از لحاظ ايمن بودن آزمايش نشده اند، مي توانند بسيار خطرناکتر از مواد سنتي باشند. نام هاي خياباني همچون "اسپايس"، ميو ميو"، و "نمک حمام" افراد جوان را به اين باور اشتباه      مي رساند که اين مواد تفريحي کم خطر هستند. امکان زياد براي تغيير ساختار شيميائي مواد روانگردان جديد، باعث شده است که فرمول هاي جديد از تلاش ها براي وضع قوانين کنترل بين المللي پيشي بگيرند. در حالي که نيروي انتظامي عقب مانده است، جنايتکاران با سرعت وارد اين بازار پر درآمد شده اند. اثرات نامطلوب و ماهيت اعتيادآور بيشتر اين مواد کنترل نشده به طور عمده درک نشده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در واکنش به افزايش مواد روانگردان جديد، يک نظام هشدار زود هنگام را معرفي کرده است که به جامعه جهاني اجازه مي دهد تا به وجود آمدن مواد جديد را رديابي و اقدامات مناسب را اجرا کند.

تصوير جهاني

در حالي که به نظر مي رسد مصرف مواد مخدر سنتي همچون هروئين و کوکائين در برخي نقاط جهان رو به کاهش بوده، سوء مصرف داروهاي تجويزي و مواد روانگردان جديد در حال افزايش است. در اروپا به نظر مي رسد که مصرف هروئين رو به کاهش است. در حالي به نظر مي رسد بازار کوکائين در آمريکاي جنوبي و اقتصاد رو به رشد آسيا رو به افزايش است. از طرف ديگر، مصرف مواد افيوني (هروئين و ترياک) ثابت مانده است (حدود 16 ميليون، يا 0.4 درصد از جمعيت 64-15 سال)، اگرچه شيوع مصرف مواد افيوني در آسياي ميانه و جنوب غربي، اروپاي جنوب شرقي و شرقي و آمريکاي شمالي بالا گزارش شده است.

اگرچه داده ها کمياب هستند ولي آفريقا در حال تبديل شدن به هدفي براي قاچاق و توليد مواد غير قانوني است. آقاي فدوتوف براي کنترل وضعيت و پيشگيري از آسيب پذيري فزاينده اين قاره در برابر تجارت مواد مخدر و جرم سازمان يافته حمايت بين المللي را فراخواند. همچنين نياز است تا به تعداد زيادي از مصرف کنندگان مواد کمک شود که قربانيان اثرات سرريزکننده قاچاق مواد مخدر از طريق اين قاره هستند.

داده هاي جديد نشان مي دهد که در سال 2011 شيوع افرادي که مواد مخدر را تزريق  و با اچ آي وي زندگي مي کنند، کمتر آن چيزي که پيشتر تخمين زده شده بود: برآورد مي شود 14 ميليون نفر بين سنين 15 و 64 سال مواد مخدر تزريق مي کنند، در حالي که 1 ميليون و 600 هزار نفر از افرادي که مواد تزريق مي کنند با اچ آي وي زندگي مي کنند. اين تغييرات ناشي از ارزيابي هاي اصلاح شده در کشورهائي است که بعد از ارزيابي هاي انجام شده در سال 2008، از داده هاي جديد مراقبت رفتاري استفاده کردند.

از لحاظ توليد، افغانستان همچنان مقام خود را به عنوان توليد کننده و زارع اصلي ترياک در جهان حفظ کرده است (75 درصد از توليد جهاني ترياک در سال 2012). سطح جهاني زير کشت خشخاش به 236,320 هکتار و در نتيجه 14 درصد بيشتر از سال 2011 رسيد. با وجود اين، توليد جهاني ترياک در افغانستان، با وجود محصول ضعيف ناشي از بيماري که در گياه خشخاش بروز کرد، در سال 2012 به 4 هزار 905 تن، 30 درصد کمتر از يک سال قبل و 40 درصد کمتر از سال 2007 نزول کرد.

برآوردها حاکي از آن است که مقدار کوکائين توليد شده بين 776 تا يک هزار 51  تن در سال 2011 بوده است که نسبت به سال قبل تغييري نداشته است. بزرگترين کشفيات کوکائين جهان – صرف نظر از درجه خلوص – همچنان در کلمبيا (200 تن) و ايالات متحده (94 تن) گزارش شده است.

مصرف کوکائين همچنان در ايالات متحده، بزرگترين بازار جهاني کوکائين، در حال کاهش است. بر عکس، افزايش چشمگيري در کشفيات در آسيا، اقيانوسيه و آمريکاي جنوبي و مرکزي و کارائيب در سال 2011 گزارش شده است.

مصرف محرک هاي نوع آمفتامين (ATS)، به غير از اکستاسي، در جهان همچنان گسترش دارد و به نظر مي رسد در بيشتر مناطق در حال افزايش است. در سال 2011، حدود 7/0 درصد از کل جمعيت 64-15 سال جهان، يا 33 ميليون و 800 هزار نفر، در سال قبل از محرک هاي نوع آمفتامين استفاده کرده اند.

شيوع اکستاسي در سال 2011 (19 ميليون نفر، يا 4/0 درصد از جمعيت) کمتر از 2009 بود. هرچند، در سطح جهاني، کشفيات محرک هاي نوع آمفتامين به 123 تن در سال 2011 رسيده است، که 66 درصد بيشتر از سال 2010 (74 تن) و دو برابر رقم سال 2005 (60 تن) است.

متامفتامين همچنان تجارت محرک هاي نوع آمفتامين را تحت الشعاع قرار داده است و 71 درصد از کشفيات محرک هاي نوع آمفتامين در سال 2011 را به خود اختصاص داد. قرص هاي آمفتامين همچنان محرک نوع آمفتامين غالب در آسياي جنوب شرقي و شرقي است: 122 ميليون و 800 هزار  قرص در سال 2011 کشف شده است اگرچه اين مقدار 9 درصد کاهش در مقايسه با سال 2010 (134 ميليون و 400 هزار قرص) بوده است. کشفيات متامفتامين کريستال به 8 هزار و و 800 کيلو افزايش پيدا کرد که اين ميزان بالاترين رقم در 5 سال اخير بوده است و نشان مي دهد که اين ماده يک خطر قريب الوقوع است. مکزيک بزرگترين کشفيات متامفتامين خود را بيش از دو برابر در يک سال از 13 تن به 31 تن گزارش کرده است که در نتيجه نشان دهنده اين است که بزرگترين کشفيات گزارش شده در جهان است.

کانابيس همچنان بيشترين ماده مخدري است که مصرف مي شود. در حالي که مصرف کانابيس ميان افراد جوان در يک دهه گذشته در اروپا کاهش يافته است، افزايش اندکي در شيوع مصرف کنندگان کانابيس (180ميليون معادل 9/3 درصد جمعيت 64-15 سال) در مقايس با ارزيابي هاي پيشين در سال 2009 بوده است.


گرد آوري: دارونما
منبع : سلامت نيوز

به دنبال ارتباط با دارونما هستید؟از طریق پنل موجود میتوانید در هر لحظه با دارونما در ارتباط باشید

منتظر تماس شماییم..

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com