اطلاعات شرکت

بهپخش دارو

شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) در تاریخ 27 اسفندماه 1386 تحت شماره 321274 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه یک میلیارد ریال به ثبت رسید. سرمایه شرکت در ابتدا به مبلغ 1،000،000،000 ریال منقسم به 1،000،000 سهم هر یک به ارزش 1،000 ریالی بوده که بموجب صورتجلسه مجمع فوق العاده هیأت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ 1،000،000،000 ریال به مبلغ 42،000،000،000 ریال از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com