اطلاعات شرکت

جهان فارمد

با توجه به روند خوب و رو به رشد صنعت دارووسرانه مصرف 21 دلاري در كشور وتوسعه وگستردگي شهرهااز يك سو و رشد روزافزون جمعيت كه ظرف 25 سال آينده به 130 ميليون نفر خواهد رسيداز سوي ديگرو افزايش تعداد توليدكنندگان دارو , مديران وصاحب نظران صنعت داروي كشور را برآن داشت تا با تاسيس شركتهاي جديد پخش دارو يكي از نيازهاي مهم و آتي كشور را در سرلوحه برنامه هاي خود قراردهند تادر آينده امر دارورساني به داروخانه ها و مصرف كنندگان هرچه سريعترانجام پذيرد.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com