اطلاعات شرکت

داروگستر نخبگان

.شرکت داروگستر نخبگان در سال 89 با پروانه پخش سراسری دارو وباهدف رضایتمندی هرچه بیشترمشتریان تاسیس گردید

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com