بوپیواکایین
Bupivacaine HCI Injections (Sensorcaine)
بوپیواکایین

نام ژنریک

Bupivacaine HCl

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 0.25%, 10ml, 0.25%, 20ml, 0.5%, 10ml, 0.5%, 20ml,


Injection: 0.5%, 4ml (Spinal (Bupivacaine HCl 5 mg + Glucose 80 mg) /ml)

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


توجه : مقدار مصرف بوپيواكائين بر اساس روش بي حس كردن، عمق بي حسي و پاسخ بيمار تنظيم مي‌شود و در بيماران جوان، سالخورده يا ضعيف و در بيماران مبتلا به بيماريهاي كبدي يا قلبي بايد كاهش يابد. كمترين مقدار براي بيشترين اثر مصرف شود.


الف) بي حسي دماسبي، براي انسداد حركتي متوسط.


مقدار 75-37.5 ميلي‌گرم (30-15 ميلي‌ليتر) ‌از محلول 0.25 درصد مصرف و در صورت نياز، هر سه ساعت يك بار تكرار مي‌شود.


ب) بي حسي دماسبي براي انسداد حركتي متوسط تا كامل.


مقدار 150-75 ميلي گرم (30-15 ميلي‌ليتر) ‌از محلول 0.5 درصد مصرف و در صورت نياز هر سه ساعت تكرار مي‌شود.


پ) بي حسي خارج سخت‌شامه‌اي، براي انسداد حركتي جزئي تا متوسط.


مقدار 50-25 ميلي گرم (20-10 ميلي‌ليتر) ‌از محلول 0.25 درصد مصرف، و در صورت نياز هر سه ساعت تكرار مي‌شود.


ت) بي حسي خارج سخت شامه‌اي، براي انسداد حركتي متوسط تا كامل.


مقدار 100-50 ميلي گرم (20-10 ميلي ليتر) از محلول 0.5 درصد مصرف مي‌شود و در صورت نياز هر سه ساعت تكرار مي‌شود.


ث) براي انفيلتراسيون موضعي.


مقدار 175 ميلي گرم (70 ميلي ليتر) از محلول 0.25 درصد به صورت مقدار واحد مصرف مي شود.


ج) انسداد اعصاب محيطي، براي انسداد حركتي متوسط تا كامل.


مقدار 175-12.5 ميلي گرم (70-5 ميلي ليتر) از محلول 0.25 درصد و يا 175-25 ميلي گرم (37.5-5 ميلي ليتر) از محلول 0.5 درصد مصرف، و در صورت نياز، هر سه ساعت تكرار مي‌شود.


چ) انسداد سمپاتيك.


مقدار 125-50 ميلي گرم (50-20 ميلي ليتر) از محلول 0.25 درصد مصرف و در صورت نياز هر سه ساعت تكرار مي‌شود.


توجه : حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان 175 ميلي گرم به صورت مقدار واحد يا mg/day 400 است. در كودكان كوچكتر از 12 سال، مقدار مصرف تعيين نشده است.


مكانيسم اثر


بي حس‌كننده‌هاي موضعي با مهار هدايت تكانه‌هاي عصبي سبب كاهش نفوذپذيري غشاي سلولهاي عصبي به يون سديم مي‌شوند و در نتيجه، سرعت دپولاريزاسيون غشاي سلول عصبي را كاهش مي‌دهند. اين عمل موجب بالا رفتن آستانه تحريكات الكتريكي مي‌شود و از انتشار پتانسيل عمل جلوگيري مي‌كند.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با داروهاي مضعف CNS و سولفات منيزيم تزريقي ممكن است موجب تضعيف اضافي CNS شود.


مصرف همزمان با داروهاي گندزداي حاوي فلزات سنگين ممكن است موجب آزاد شدن يون فلزات سنگين شده و در نتيجه سبب تحريك شديد موضعي، تورم و ادم شود.


در صورت مصرف همزمان با داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز (MAO)، ممكن است خطر بروز كمي فشار خون افزايش يابد. ده روز قبل از عمل جراحي، قطع مصرف داروهاي مهاركننده MAO توصيه مي‌شود.


مصرف همزمان با داروهاي مسدود كننده عصبي - عضلاني ممكن است اثر اين داروها را تشديد كرده و يا طول اثر آنها را افزايش دهد.


مصرف بوپيواكائين در انسداد خارج سخت‌شامه‌اي كمري ممكن است تغييرات تنفسي ناشي از داروهاي ضد درد مخدر شبه ترياك را، در صورت مصرف همزمان، تشديد كند.


مصرف بوپيواكائين در ايجاد سطوح بالاي بي حسي نخاعي يا زير سخت شامه‌اي تا اندازه‌اي كه باعث انسداد سمپاتيك شود، ممكن است خطر بروز افت فشار خون و يا براديكاردي را در صورت مصرف همزمان با گوانيتدين، تري‌متافان يا ساير آنتاگونيستهاي سمپاتيك افزايش دهد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


توجه : عوارض سيستميك، CNS و قلبي - عروقي معمولاً ناشي از مصرف مقادير زياد و جذب سريع دارو با تزريق داخل وريدي است.


اعصاب مركزي: عصبانيت، سرگيجه، تاري ديد، لرزش، خواب آلودگي، تشنج، بيهوش شدن، ايست تنفسي.


قلبي - عروقي: ضعف ميوكارد، كمي فشارخون، زيادي فشارخون، ‌براديكاردي، ايست قلبي.


آلرژيك: بثورات جلدي، كهير، ادم و ساير تظاهرات حساسيتي، واكنشهاي ناسازگاري و شبه آنافيلاكتيك (به ندرت).


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني:


مسموميت حاد: سرگيجه، كاهش فشارخون، لرزش، تشنج، اغما، تنفس ضعيف و نامنظم، عوارض قلبي - عروقي، ايست قلبي، اسپاسم نايژه‌ها، سيانوز ناشي از متهموگلوبينمي.


مسموميت مزمن: خارش، قرمز شدن پوست، خراشيدگي، ساييدگي پوست، ادم، تاول (به هنگام مصرف مداوم اين دارو در پوست يا مخاط).


درمان: در صورت مسموميت حاد، يك داروي تهوع‌آور و سپس ذغال فعال تجويز مي‌شود. در صورت مسموميت ناشي از تزريق، با بستن تورنيكه يا قرار دادن كيسه آب سرد بر روي محل تزريق، از جذب آن جلوگيري مي‌شود. باز نگه داشتن راههاي تنفسي و دادن تنفس مصنوعي با اکسيژن، کنترل تشنج با تزريق وريدي mg/kg 0.1 ديازپام يا تزريق وريدي آهسته مقدار 50-10 ميلي‌گرم سوكسينيلكولينكلرايد و درمان متهموگلوبينمي با تزريق وريدي mg/kg 0.1 متيلنبلو 1% به مدت 10 دقيقه در صورت لزوم، از اقداماتي است كه مي‌توان انجام داد. درمانهاي عمومي عبارتند از درمان كمي اكسيژن خون، عدم تزريق مواد محرك و درمان كمي فشار خون. درمان واكنشهاي ناشي از حساسيت مفرط شامل قطع مصرف دارو و درمان درماتيت است.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


توجه : عوارض سيستميك، CNS و قلبي - عروقي معمولاً ناشي از مصرف مقادير زياد و جذب سريع دارو با تزريق داخل وريدي است.


اعصاب مركزي: عصبانيت، سرگيجه، تاري ديد، لرزش، خواب آلودگي، تشنج، بيهوش شدن، ايست تنفسي.


قلبي - عروقي: ضعف ميوكارد، كمي فشارخون، زيادي فشارخون، ‌براديكاردي، ايست قلبي.


آلرژيك: بثورات جلدي، كهير، ادم و ساير تظاهرات حساسيتي، واكنشهاي ناسازگاري و شبه آنافيلاكتيك (به ندرت).


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني:


مسموميت حاد: سرگيجه، كاهش فشارخون، لرزش، تشنج، اغما، تنفس ضعيف و نامنظم، عوارض قلبي - عروقي، ايست قلبي، اسپاسم نايژه‌ها، سيانوز ناشي از متهموگلوبينمي.


مسموميت مزمن: خارش، قرمز شدن پوست، خراشيدگي، ساييدگي پوست، ادم، تاول (به هنگام مصرف مداوم اين دارو در پوست يا مخاط).


درمان: در صورت مسموميت حاد، يك داروي تهوع‌آور و سپس ذغال فعال تجويز مي‌شود. در صورت مسموميت ناشي از تزريق، با بستن تورنيكه يا قرار دادن كيسه آب سرد بر روي محل تزريق، از جذب آن جلوگيري مي‌شود. باز نگه داشتن راههاي تنفسي و دادن تنفس مصنوعي با اکسيژن، کنترل تشنج با تزريق وريدي mg/kg 0.1 ديازپام يا تزريق وريدي آهسته مقدار 50-10 ميلي‌گرم سوكسينيلكولينكلرايد و درمان متهموگلوبينمي با تزريق وريدي mg/kg 0.1 متيلنبلو 1% به مدت 10 دقيقه در صورت لزوم، از اقداماتي است كه مي‌توان انجام داد. درمانهاي عمومي عبارتند از درمان كمي اكسيژن خون، عدم تزريق مواد محرك و درمان كمي فشار خون. درمان واكنشهاي ناشي از حساسيت مفرط شامل قطع مصرف دارو و درمان درماتيت است.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: بلوك كامل قلبي، خونريزي شديد، كمي شديد فشارخون و شوك، وجود عفونت در موضعي كه براي تزريق كمري در نظر گرفته شده است، سپتي‌سمي.


موارد احتياط فراوان: اختلال كار قلبي - عروقي، بخصوص بلوك قلبي يا شوك، حساسيت مفرط به دارو؛ التهاب و يا عفونت در محل تزريق (اثر بوپيواكائين بر اثر تغيير pH در محل تزريق ممكن است كاهش يافته يا از بين برود)، بيماريهاي قلبي، CNS و يا اختلال در انعقاد خون (به هنگام مصرف اين دارو براي بي حسي زير عنكبوتيه‌اي).


موارد احتياط : اختلال كار كبد، سابقه هيپرترمي بدخيم و يا زمينه ابتلاي به آن، كمبود كولين استراز پلاسما، ‌نارسايي كليوي، مصرف دارو در اطراف گردن رحم، در صورت نارس بودن جنين، تأخير در تولد نوزاد، توكسمي بارداري و نارسايي رحمي- جفتي، سابقه بيماري نورولوژيك (مصرف دارو براي بي حسي اطراف سخت‌شامه [خارج سخت‌شامه‌اي]، سپتي‌سمي، و تغيير شكل ستون مهره‌هاي كمري و دم‌اسبي)، مصرف دارو در بي حسي زير عنكبوتيه‌اي براي موارد سابقه سردرد، بخصوص ميگرن، خونريزي داخل مايع نخاعي،
زيادي فشارخون، كمي فشار خون، پارستزي مقاوم، سايکوز يا هيستري يا عدم همکاري بيمار با پزشک، تغيير شکل ستون مهره ها يا حالتي كه با تجويز اين دارو تداخل داشته باشد، درد مزمن كمر، در بيماران جوان، سالخورده و ضعيف (آنها نسبت به مسموميت سيستميك دارو حساسيت بيشتري دارند).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتقات آميدي.


طبقه‌بندي درماني: بي حس كننده موضعي (از گروه آميدها).


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Bupivacaine Mylan, Marcaine Spinal 0.5% heavy


ملاحظات اختصاصي


1- انجام آزمونها و اقدامات زير در پيگيري وضعيت بيمار اهيمت زيادي دارد:


بررسي وضعيت قلبي - عروقي و تنفسي و هوشياري بيمار بعد از هر بار تزريق دارو براي تعيين خطر مسموميت CNS يا دستگاه قلبي - عروقي، اندازه‌گيري ضربان قلب جنين هنگام مصرف دارو در اطراف گردن رحم براي تشخيص براديكاردي در جنين.


2- تزريق بوپيواكائين بايد آهسته صورت گيرد و براي اطمينان از عدم ورود دارو به داخل عروق، عمل آسپيره كردن بايد قبل از تزريق و طي آن انجام شود. اين عمل در صورت مصرف دارو از طريق كاتتر نيز بايد انجام شود.


3- تزريق اين دارو در طي انقباضات قوي رحم و يا هنگام زايمان، ممكن است موجب بي حسي با عمق زياد شود.


4- براي انسداد اطراف سخت‌شامه‌اي، ابتدا مقدار 5-2 ميلي‌ليتر از دارو را به‌عنوان آزمون تزريق كرده و وضعيت بيمار پيگيري شود. در صورت امكان بهتر است يك فرآورده حاوي تنگ كننده عروق استفاده شود تا در صورت وارد شدن فرآورده به داخل عروق، تغييرات سيستم گردش خون قابل مشاهده باشد.


5- تجهيزات لازم براي احياي بيمار، اكسيژن و ساير داروها به هنگام مصرف اين دارو در دسترس باشند.


مصرف در كودكان: مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال و همچنين مصرف آن براي بي حسي نخاعي در نوجوانان كوچكتر از 18 سال ممنوع است.


مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست و در صورت لزوم مصرف، منافع اين دارو در مقابل مضرات آن سنجيده شود.

Bupivacaine HCI Injections (Sensorcaine)

SENSORCAINE MPF
(bupivacaine hydrochloride) Injection

SENSORCAINE MPF WITH EPINEPHRINE
(bupivacaine hydrochloride and epinephrine) Injection

SENSORCAINE
(bupivacaine hydrochloride) Injection

DRUG DESCRIPTION

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) ® (bupivacaine HCl) injections are sterile isotonic solutions that contain a local anesthetic agent with and without epinephrine (as bitartrate) 1:200,000 and are administered parenterally by injection. See INDICATIONS AND USAGE for specific uses. Solutions of bupivacaine HCl may be autoclaved if they do not contain epinephrine.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) injections contain bupivacaine HCl which is chemically designated as 2-piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6- dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate and has the following structure:

Bupivacaine HCl Structural Formula Illustration

Epinephrine is (-)-3,4-Dihydroxy-α [(methylamino)methyl] benzyl alcohol. It has the following structural formula:

 Epinephrine Structural Formula Illustration

The pKa of bupivacaine (8.1) is similar to that of lidocaine (7.86). However, bupivacaine possesses a greater degree of lipid solubility and is protein bound to a greater extent than lidocaine.

Bupivacaine is related chemically and pharmacologically to the aminoacyl local anesthetics. It is a homologue of mepivacaine and is chemically related to lidocaine. All three of these anesthetics contain an amide linkage between the aromatic nucleus and the amino or piperidine group. They differ in this respect from the procaine-type local anesthetics, which have an ester linkage.

Dosage forms listed as Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF indicates single dose solutions that are Methyl Paraben Free (MPF).

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 4.0 and 6.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Each mL contains bupivacaine hydrochloride and 0.005 mg epinephrine, with 0.5 mg sodium metabisulfite as an antioxidant and 0.2 mg citric acid (anhydrous) as stabilizer. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 3.3 to 5.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid. Filled under nitrogen.

Note: The user should have an appreciation and awareness of the formulations and their intended uses. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

What are the possible side effects of bupivacaine (Marcaine HCl, Marcaine Spinal, Sensorcaine, Sensorcaine-MPF)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have any of these serious side effects:

 • weak or shallow breathing;
 • fast heart rate, gasping, feeling unusually hot;
 • slow heart rate, weak pulse;
 • feeling restless or anxious, ringing in the ears, metallic taste, speech problems, numbness or tingling around your mouth, tremors, feeling light-headed, or...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Sensorcaine »

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) is indicated for the production of local or regional anesthesia or analgesia for surgery, for oral surgery procedures, for diagnostic and therapeutic procedures, and for obstetrical procedures. Only the 0.25% and 0.5% concentrations are indicated for obstetrical anesthesia. (See WARNINGS.)

Experience with non-obstetrical surgical procedures in pregnant patients is not sufficient to recommend use of the 0.75% concentration in these patients. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is not recommended for intravenous regional anesthesia (Bier Block). (See WARNINGS.) The routes of administration and indicated Sensorcaine (bupivacaine hci injections) concentrations are:

local infiltration 0.25%
peripheral nerve block 0.25%, 0.5%
retrobulbar block 0.75%
sympathetic block 0.25%
lumbar epidural 0.25%, 0.5% and 0.75% (non-obstetrical)
caudal 0.25%, 0.5%
epidural test dose (see PRECAUTIONS)

(See DOSAGE AND ADMINISTRATION for additional information.) Standard textbooks should be consulted to determine the accepted procedures and techniques for the administration of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) .

Use only the single dose ampules and single dose vials for caudal or epidural anesthesia; the multiple dose vials contain a preservative and, therefore, should not be used for these procedures.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

The dose of any local anesthetic administered varies with the anesthetic procedure, the area to be anesthetized, the vascularity of the tissues, the number of neuronal segments to be blocked, the depth of anesthesia and degree of muscle relaxation required, the duration of anesthesia desired, individual tolerance, and the physical condition of the patient. The smallest dose and concentration required to produce the desired result should be administered. Dosages of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) should be reduced for young, elderly and/or debilitated patients and patients with cardiac and/or liver disease. The rapid injection of a large volume of local anesthetic solution should be avoided and fractional (incremental) doses should be used when feasible.

For specific techniques and procedures, refer to standard textbooks.

In recommended doses, Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) produces complete sensory block, but the effect on motor function differs among the three concentrations.

0.25%—when used for caudal, epidural, or peripheral nerve block, produces incomplete motor block. Should be used for operations in which muscle relaxation is not important, or when another means of providing muscle relaxation is used concurrently. Onset of action may be slower than with the 0.5% or 0.75% solutions.

0.5%—provides motor blockade for caudal, epidural, or nerve block, but muscle relaxation may be inadequate for operations in which complete muscle relaxation is essential.

0.75%—produces complete motor block. Most useful for epidural block in abdominal operations requiring complete muscle relaxation, and for retrobulbar anesthesia. Not for obstetrical anesthesia.

The duration of anesthesia with Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is such that for most indications, a single dose is sufficient.

Maximum dosage limit must be individualized in each case after evaluating the size and physical status of the patient, as well as the usual rate of systemic absorption from a particular injection site. Most experience to date is with single doses of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) up to 225 mg with epinephrine 1:200,000 and 175 mg without epinephrine; more or less drug may be used depending on individualization of each case.

These doses may be repeated up to once every three hours. In clinical studies to date, total daily doses up to 400 mg have been reported. Until further experience is gained, this dose should not be exceeded in 24 hours. The duration of anesthetic effect may be prolonged by the addition of epinephrine.

The dosages in Table 1 have generally proved satisfactory and are recommended as a guide for use in the average adult. These dosages should be reduced for young, elderly or debilitated patients. Until further experience is gained Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is not recommended for children younger than 12 years. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is contraindicated for obstetrical paracervical blocks, and is not recommended for intravenous regional anesthesia (Bier Block).

Use in Epidural Anesthesia

During epidural administration of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) , 0.5% and 0.75% solutions should be administered in incremental doses of 3 mL to 5 mL with sufficient time between doses to detect toxic manifestations of unintentional intravascular or intrathecal injection. In obstetrics, only the 0.5% and 0.25% concentrations should be used; incremental doses of 3 mL to 5 mL of the 0.5% solution not exceeding 50 mg to 100 mg at any dosing interval are recommended. Repeat doses should be preceded by a test dose containing epinephrine if not contraindicated. Use only the single dose ampules and single dose vials for caudal or epidural anesthesia; the multiple dose vials contain a preservative and therefore should not be used for these procedures.

Test dose for Caudal and Lumbar Epidural Blocks

See PRECAUTIONS.

Unused portions of solutions in single dose containers should be discarded, since this product form contains no preservatives.

Table 1. DOSAGE RECOMMENDATIONS - SENSORCAINE (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) INJECTIONS

Type of Block Conc. Each Dose
(mL)
(mg) Motor Block*
Local Infiltration 0.25%† up to max. up to max.
Epidural 0.75%‡, † 20-Oct 75-150 complete
0.5%† 20-Oct 50-100 moderate to complete
0.25%† 20-Oct 25-50 partial to moderate
Caudal 0.5%† 15-30 75-150 moderate to complete
0.25%† 15-30 37.5-75 moderate
Peripheral Nerves 0.5%† 5 to max. 25 to max. moderate to complete
0.25%† 5 to max. 12.5 to max. moderate to complete
Retrobulbar§ 0.75%† 4-Feb 15-30 complete
Sympathetic 0.25% 20-50 50-125
Epidural§ 0.50% 3-Feb 15-Oct
Test Dose w/epi   10-15 µg epinephrine (See PRECAUTIONS)  
*With continuous (intermittent) techniques, repeat doses increase the degree of motor block. The first repeat dose of 0.5% may produce complete motor block. Intercostal nerve block with 0.25% may also produce complete motor block for intra-abdominal surgery
†Solutions with or without epinephrine
‡For single dose use, not for intermittent epidural technique. Not for obstetric anesthesia
§See PRECAUTIONS

NOTE

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration whenever the solution and container permit. The Injection is not to be used if its color is pinkish or darker than slightly yellow or if it contains a precipitate.

HOW SUPPLIED

SOLUTIONS OF SENSORCAINE (BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE) SHOULD NOT BE USED FOR THE PRODUCTION OF SPINAL ANESTHESIA (SUBARACHNOID BLOCK) BECAUSE OF INSUFFICIENT DATA TO SUPPOR T SUCH USE.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF (methylparaben free) is available in the following forms

Single Dose Ampules:
30 mL 0.25%, 0.5% and 0.75% without epinephrine
Single Dose Vials:
10 mL with E-Z Off™ 0.25%, 0.5% and 0.75% without epinephrine
vial closure; 0.25% and 0.5% with epinephrine 1:200,000
30 mL 0.25%, 0.5% and 0.75% without epinephrine
0.25%, 0.5% and 0.75% with epinephrine 1:200,000
Sensorcaine is available in the following forms:
Multiple Dose Vials: 0.25% and 0.5% without epinephrine
50 mL 0.25% and 0.5% with epinephrine 1:200,000

Disinfecting agents containing heavy metals, which cause release of respective ions (mercury, zinc, copper, etc.), should not be used for skin or mucous membrane disinfection since they have been related to incidents of swelling and edema. When chemical disinfection of the container surface is desired, either isopropyl alcohol (91%) or ethyl alcohol (70%) is recommended. It is recommended that chemical disinfection be accomplished by wiping the ampule or vial stopper thoroughly with cotton or gauze that has been moistened with the recommended alcohol just prior to use.

Solutions should be stored at controlled room temperature 15-30°C (59-86°F) [See USP].

Solutions containing epinephrine should be protected from light.

AstraZeneca LP, Wilmington, DE 19850. Rev. 03/02.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Reactions to Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) are characteristic of those associated with other amide-type local anesthetics. A major cause of adverse reactions to this group of drugs may be associated with its excessive plasma levels, which may be due to overdosage, unintentional intravascular injection or slow metabolic degradation.

Systemic

The most commonly encountered acute adverse experiences that demand immediate countermeasures are related to the central nervous system and the cardiovascular system. These adverse experiences are generally dose related and due to high plasma levels which may result from overdosage, rapid absorption from the injection site, diminished tolerance or from unintentional intravascular injection of the local anesthetic solution. In addition to systemic dose-related toxicity, unintentional subarachnoid injection of drug during the intended performance of caudal or lumbar epidural block or nerve blocks near the vertebral column (especially in the head and neck region) may result in underventilation or apnea (“Total or High Spinal”). Also, hypotension due to loss of sympathetic tone and respiratory paralysis or underventilation due to cephalad extension of the motor level of anesthesia may occur. This may lead to secondary cardiac arrest if untreated. Patients over 65 years, particularly those with hypertension, may be at increased risk for experiencing the hypotensive effects of bupivacaine. Factors influencing plasma protein binding, such as acidosis, systemic diseases that alter protein production or competition with other drugs for protein binding sites, may diminish individual tolerance.

Central Nervous System Reactions

These are characterized by excitation and/or depression. Restlessness, anxiety, dizziness, tinnitus, blurred vision or tremors may occur, possibly proceeding to convulsions. However, excitement may be transient or absent, with depression being the first manifestation of an adverse reaction. This may quickly be followed by drowsiness merging into unconsciousness and respiratory arrest. Other central nervous system effects may be nausea, vomiting, chills, and constriction of the pupils.

The incidence of convulsions associated with the use of local anesthetics varies with the procedure used and the total dose administered. In a survey of studies of epidural anesthesia, overt toxicity progressing to convulsions occurred in approximately 0.1% of local anesthetic administrations.

Cardiovascular System Reactions

High doses or unintentional intravascular injection may lead to high plasma levels and related depression of the myocardium, decreased cardiac output, heart block, hypotension, bradycardia, ventricular arrhythmias, including ventricular tachycardia and ventricular fibrillation, and cardiac arrest. (See WARNINGS, PRECAUTIONS, and OVERDOSAGE sections.)

Allergic

Allergic type reactions are rare and may occur as a result of sensitivity to the local anesthetic or to other formulation ingredients, such as the antimicrobial preservative methylparaben contained in multiple dose vials or sulfites in epinephrine-containing solutions (see WARNINGS). These reactions are characterized by signs such as urticaria, pruritus, erythema, angioneurotic edema (including laryngeal edema), tachycardia, sneezing, nausea, vomiting, dizziness, syncope, excessive sweating, elevated temperature, and possibly, anaphylactoid symptomatology (including severe hypotension). Cross sensitivity among members of the amide-type local anesthetic group has been reported. The usefulness of screening for sensitivity has not been definitely established.

Neurologic

The incidence of adverse neurologic reactions associated with the use of local anesthetics may be related to the total dose of local anesthetic administered and are also dependent upon the particular drug used, the route of administration and the physical status of the patient. Many of these effects may be related to local anesthetic techniques, with or without a contribution from the drug. In the practice of caudal or lumbar epidural block, occasional unintentional penetration of the subarachnoid space by the catheter or needle may occur. Subsequent adverse effects may depend partially on the amount of drug administered intrathecally and the physiological and physical effects of a dural puncture. A high spinal is characterized by paralysis of the legs, loss of consciousness, respiratory paralysis and bradycardia.

Neurologic effects following epidural or caudal anesthesia may include spinal block of varying magnitude (including high or total spinal block); hypotension secondary to spinal block; urinary retention; fecal and urinary incontinence; loss of perineal sensation and sexual function; persistent anesthesia, paresthesia, weakness, paralysis of the lower extremities and loss of sphincter control, all of which may have slow, incomplete or no recovery; headache; backache; septic meningitis; meningismus; slowing of labor; increased incidence of forceps delivery; or cranial nerve palsies due to traction on nerves from loss of cerebrospinal fluid.

Neurologic effects following other procedures or routes of administration may include persistent anesthesia, paresthesia, weakness, paralysis, all of which may have slow, incomplete, or no recovery.

Read the Sensorcaine (bupivacaine hci injections) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Clinically Significant Drug Interactions

The administration of local anesthetic solutions containing epinephrine or norepinephrine to patients receiving monoamine oxidase inhibitors or tricyclic antidepressants may produce severe, prolonged hypertension. Concurrent use of these agents should generally be avoided. In situations in which concurrent therapy is necessary, careful patient monitoring is essential.

Concurrent administration of vasopressor drugs and of ergot-type oxytocic drugs may cause severe, persistent hypertension or cerebrovascular accidents.

Phenothiazines and butyrophenones may reduce or reverse the pressor effect of epinephrine.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

THE 0.75% CONCENTRATION OF SENSORCAINE (bupivacaine hci injections) INJECTION IS NOT RECOMMENDED FOR OBSTETRICAL ANESTHESIA. THERE HAVE BEEN REPORTS OF CARDIAC ARREST WITH DIFFICULT RESUSCITATION OR DEATH DURING USE OF BUPIVACAINE FOR EPIDURAL ANESTHESIA IN OBSTETRICAL PATIENTS. IN MOST CASES, THIS HAS FOLLOWED USE OF THE 0.75% CONCENTRATION. RESUSCITATION HAS BEEN DIFFICULT OR IMPOSSIBLE DESPITE APPARENTLY ADEQUATE PREPARATION AND APPROPRIATE MANAGEMENT. CARDIAC ARREST HAS OCCURRED AFTER CONVULSIONS RESULTING FROM SYSTEMIC TOXICITY, PRESUMABLY FOLLOWING UNINTENTIONAL INTRAVASCULAR INJECTION. THE 0.75% CONCENTRATION SHOULD BE RESERVED FOR SURGICAL PROCEDURES WHERE A HIGH DEGREE OF MUSCLE RELAXATION AND PROLONGED EFFECT ARE NECESSARY.

LOCAL ANESTHETICS SHOULD ONLY BE EMPLOYED BY CLINICIANS WHO ARE WELL VERSED IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF DOSE-RELATED TOXICITY AND OTHER ACUTE EMERGENCIES WHICH MIGHT ARISE FROM THE BLOCK TO BE EMPLOYED, AND THEN ONLY AFTER INSURING THE IMMEDIATE AVAILABILITY OF OXYGEN, OTHER RESUSCITATIVE DRUGS, CARDIOPULMONARY RESUSCITATIVE EQUIPMENT, AND THE PERSONNEL RESOURCES NEEDED FOR PROPER MANAGEMENT OF TOXIC REACTIONS AND RELATED EMERGENCIES. (See also ADVERSE REACTIONS, PRECAUTIONS, and OVERDOSAGE.) DELAY IN PROPER MANAGEMENT OF DOSE-RELATED TOXICITY, UNDERVENTILATION FROM ANY CAUSE AND/OR ALTERED SENSITIVITY MAY LEAD TO THE DEVELOPMENT OF ACIDOSIS, CARDIAC ARREST AND, POSSIBLY, DEATH.

Local anesthetic solutions containing antimicrobial preservatives, ie, those supplied in multiple dose vials should not be used for epidural or caudal anesthesia because safety has not been established with regard to intrathecal injection, either intentional or unintentional, of such preservatives.

It is essential that aspiration for blood or cerebrospinal fluid (where applicable) be done prior to injecting any local anesthetic, both the original dose and all subsequent doses, to avoid intravascular or subarachnoid injection. However, a negative aspiration does not ensure against an intravascular or subarachnoid injection.

Bupivacaine and Epinephrine Injection or other vasopressors should not be used concomitantly with ergot-type oxytocic drugs, because a severe persistent hypertension may occur. Likewise, solutions of bupivacaine containing a vasoconstrictor, such as epinephrine, should be used with extreme caution in patients receiving monoamine oxidase (MAO) inhibitors or antidepressants of the triptyline or imipramine types, because severe prolonged hypertension may result.

Until further experience is gained in children younger than 12 years, administration of bupivacaine in this age group is not recommended.

Mixing of the prior or intercurrent use of any local anesthetic with bupivacaine cannot be recommended because of insufficient data on the clinical use of such mixtures.

There have been reports of cardiac arrest and death during the use of bupivacaine for intravenous regional anesthesia (Bier Block). Information on safe dosages and techniques of administration of bupivacaine in this procedure is lacking. Therefore, bupivacaine is not recommended for use in this technique.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) with epinephrine solutions contain sodium metabisulfite, a sulfite that may cause allergic-type reactions including anaphylactic symptoms and life-threatening or less severe asthmatic episodes in certain susceptible people. The overall prevalence of sulfite sensitivity in the general population is unknown and probably low. Sulfite sensitivity is seen more frequently in asthmatic than in nonasthmatic people.

PRECAUTIONS

General

The safety and effectiveness of local anesthetics depend on proper dosage, correct technique, adequate precautions, and readiness for emergencies. Resuscitative equipment, oxygen, and other resuscitative drugs should be available for immediate use. (See WARNINGS, ADVERSE REACTIONS, and OVERDOSAGE.) During major regional nerve blocks, the patient should have I.V. fluids running via an indwelling catheter to assure a functioning intravenous pathway. The lowest dosage of local anesthetic that results in effective anesthesia should be used to avoid high plasma levels and serious adverse effects. The rapid injection of a large volume of local anesthetic solution should be avoided and fractional (incremental) doses should be used when feasible.

Epidural Anesthesia

During epidural administration of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl), concentrated solutions (0.5-0.75%) should be administered in incremental doses of 3 to 5 mL with sufficient time between doses to detect toxic manifestations of unintentional intravascular or intrathecal injection. Syringe aspirations should also be performed before and during each supplemental injection in continuous (intermittent) catheter techniques. An intravascular injection is still possible even if aspirations for blood are negative.

During the administration of epidural anesthesia, it is recommended that a test dose be administered initially and the effects monitored before the full dose is given. When using a “continuous” catheter technique, test doses should be given prior to both the original and all reinforcing doses, because plastic tubing in the epidural space can migrate into a blood vessel or through the dura. When clinical conditions permit, the test dose should contain epinephrine (10 to 15 mg have been suggested) to serve as a warning of unintentional intravascular injection. If injected into a blood vessel, this amount of epinephrine is likely to produce a transient “epinephrine response” within 45 seconds, consisting of an increase in heart rate and systolic blood pressure, circumoral pallor, palpitations and nervousness in the unsedated patient. The sedated patient may exhibit only a pulse rate increase of 20 or more beats per minute for 15 or more seconds. Therefore, following the test dose, the heart rate should be monitored for a heart rate increase. Patients on beta-blockers may not manifest changes in heart rate, but blood pressure monitoring can detect an evanescent rise in systolic blood pressure. The test dose should also contain 10 to 15 mg of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) or an equivalent dose of a short-acting amide anesthetic such as 30 to 40 mg of lidocaine, to detect an unintentional intrathecal administration. This will be manifested within a few minutes by signs of spinal block (eg, decreased sensation of the buttocks, paresis of the legs, or, in the sedated patient, absent knee jerk). An intravascular or subarachnoid injection is still possible even if results of the test dose are negative. The test dose itself may produce a systemic toxic reaction, high spinal or epinephrine-induced cardiovascular effects.

Injection of repeated doses of local anesthetics may cause significant increases in plasma levels with each repeated dose due to slow accumulation of the drug or its metabolites or to slow metabolic degradation. Tolerance to elevated blood levels varies with the physical condition of the patient. Debilitated, elderly patients, acutely ill patients and children should be given reduced doses commensurate with their age and physical condition. Local anesthetics should also be used with caution in patients with hypotension or heart block.

Careful and constant monitoring of cardiovascular and respiratory vital signs (adequacy of ventilation) and the patient's state of consciousness should be performed after each local anesthetic injection. It should be kept in mind at such times that restlessness, anxiety, incoherent speech, light-headedness, numbness and tingling of the mouth and lips, metallic taste, tinnitus, dizziness, blurred vision, tremors, twitching, depression, or drowsiness may be early warning signs of central nervous system toxicity.

Local anesthetic solutions containing a vasoconstrictor should be used cautiously and in carefully restricted quantities in areas of the body supplied by end arteries or having otherwise compromised blood supply such as digits, nose, external ear, penis, etc. Patients with hypertensive vascular disease may exhibit exaggerated vasoconstrictor response. Ischemic injury or necrosis may result.

Because amide-type local anesthetics such as bupivacaine are metabolized by the liver, these drugs, especially repeat doses, should be used cautiously in patients with hepatic disease. Patients with severe hepatic disease, because of their inability to metabolize local anesthetics normally, are at a greater risk of developing toxic plasma concentrations. Local anesthetics should also be used with caution in patients with impaired cardiovascular function because they may be less able to compensate for functional changes associated with the prolongation of A-V conduction produced by these drugs.

Serious dose-related cardiac arrhythmias may occur if preparations containing a vasoconstrictor such as epinephrine are employed in patient's during or following the administration of potent inhalation anesthetics. In deciding whether to use these products concurrently in the same patient, the combined action of both agents upon the myocardium, the concentration and volume of vasoconstrictor used, and the time since injection, when applicable, should be taken into account.

Many drugs used during the conduct of anesthesia are considered potential triggering agents for familial malignant hyperthermia. Because it is not known whether amide-type local anesthetics may trigger this reaction and because the need for supplemental general anesthesia cannot be predicted in advance, it is suggested that a standard protocol for management should be available.

Early unexplained signs of tachycardia, tachypnea, labile blood pressure and metabolic acidosis may precede temperature elevation. Successful outcome is dependent on early diagnosis, prompt discontinuance of the suspect triggering agent(s) and prompt treatment, including oxygen therapy, dantrolene (consult dantrolene sodium intravenous package insert before using) and other supportive measures.

Use in Head and Neck Area

Small doses of local anesthetics injected into the head and neck area, including retrobulbar, dental and stellate ganglion blocks, may produce adverse reactions similar to systemic toxicity seen with unintentional intravascular injections of larger doses. The injection procedures require the utmost care. Confusion, convulsions, respiratory depression, and/or respiratory arrest, and cardiovascular stimulation or depression have been reported. These reactions may be due to intra-arterial injection of the local anesthetic with retrograde flow to the cerebral circulation. They may also be due to puncture of the dural sheath of the optic nerve during retrobulbar block with diffusion of any local anesthetic along the subdural space to the midbrain. Patients receiving these blocks should have their circulation and respiration monitored and be constantly observed. Resuscitative equipment and personnel for treating adverse reactions should be immediately available. Dosage recommendations should not be exceeded (see DOSAGE AND ADMINISTRATION).

Use in Ophthalmic Surgery

Clinicians who perform retrobulbar blocks should be aware that there have been reports of respiratory arrest following local anesthetic injection. Prior to retrobulbar block, as with all other regional procedures, the immediate availability of equipment, drugs, and personnel to manage respiratory arrest or depression, convulsions, and cardiac stimulation or depression should be assured (see also WARNINGS and Use in Head and Neck Area, above). As with other anesthetic procedures, patients should be constantly monitored following ophthalmic blocks for signs of these adverse reactions, which may occur following relatively low total doses.

A concentration of 0.75% bupivacaine is indicated for retrobulbar block; however, this concentration is not indicated for any other peripheral nerve block, including the facial nerve and not indicated for local infiltration, including the conjunctiva (see INDICATIONS AND USAGE and PRECAUTIONS, General). Mixing Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) with other local anesthetics is not recommended because of insufficient data on the clinical use of such mixtures.

When Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) 0.75% is used for retrobulbar block, complete corneal anesthesia usually precedes onset of clinically acceptable external ocular muscle akinesia. Therefore, presence of akinesia rather than anesthesia alone should determine readiness of the patient for surgery.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility:

Long-term studies in animals of most local anesthetics, including bupivacaine, to evaluate the carcinogenic potential have not been conducted. Mutagenic potential or the effect on fertility has not been determined. There is no evidence from human data that Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) may be carcinogenic or mutagenic or that it impairs fertility.

Pregnancy Category C

Decreased pup survival in rats and embryocidal effect in rabbits have been observed when bupivacaine HCl was administered to these species in doses comparable to nine and five times, respectively, the maximum recommended daily human dose (400 mg). There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women of the effect of bupivacaine on the developing fetus. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. This does not exclude the use of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (0.25% and 0.5% concentrations) at term for obstetrical anesthesia or analgesia. (See Labor and Delivery.)

Labor and Delivery

See BOX WARNINGS regarding obstetrical use in 0.75% concentration.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is contraindicated in obstetrical paracervical block anesthesia.

Local anesthetics rapidly cross the placenta, and when used for epidural, caudal or pudendal block anesthesia, can cause varying degrees of maternal, fetal and neonatal toxicity. (See Pharmacokinetics in CLINICAL PHARMACOLOGY.) The incidence and degree of toxicity depend upon the procedure performed, the type and amount of drug used, and the technique of drug administration. Adverse reactions in the parturient, fetus and neonate involve alterations of the central nervous system, peripheral vascular tone and cardiac function.

Maternal hypotension has resulted from regional anesthesia. Local anesthetics produce vasodilation by blocking sympathetic nerves. Elevating the patient's legs and positioning her on her left side will help prevent decreases in blood pressure. The fetal heart rate also should be monitored continuously, and electronic fetal monitoring is highly advisable.

Epidural, caudal, or pudendal anesthesia may alter the forces of parturition through changes in uterine contractility or maternal expulsive efforts. Epidural anesthesia has been reported to prolong the second stage of labor by removing the parturient's reflex urge to bear down or by interfering with motor function. The use of obstetrical anesthesia may increase the need for forceps assistance. The use of some local anesthetic drug products during labor and delivery may be followed by diminished muscle strength and tone for the first day or two of life. This has not been reported with Sensorcaine (bupivacaine hci injections) .

It is extremely important to avoid aortocaval compression by the gravid uterus during administration of regional block to parturients. To do this, the patient must be maintained in the left lateral decubitus position or a blanket roll or sandbag may be placed beneath the right hip and the gravid uterus displaced to the left.

Nursing Mothers

Bupivacaine has been reported to be excreted in human milk suggesting that the nursing infant could be theoretically exposed to a dose of the drug. Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from bupivacaine, a decision should be made whether to discontinue nursing or not administer bupivacaine, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

Until further experience is gained in children younger than 12 years, administration of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) Injection in this age group is not recommended. Continuous infusions of bupivacaine in children have been reported to result in high systemic levels of bupivacaine and seizures; high plasma levels may also be associated with cardiovascular abnormalities. (See WARNINGS, PRECAUTIONS, AND OVERDOSAGE.)

Geriatric Use

Patients over 65 years, particularly those with hypertension, may be at increased risk for developing hypotension while undergoing anesthesia with bupivacaine. (See ADVERSE REACTIONS.)

Elderly patients may require lower doses of bupivacaine. (See PRECAUTIONS, Epidural Anesthesia, and DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

In clinical studies, differences in various pharmacokinetics parameters have been observed between elderly and younger patients. (See CLINICAL PHARMACOLOGY.)

This product is known to be substantially excreted by the kidney, and the risk of toxic reactions by this drug may be greater in patients with impaired renal function. Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, care should be taken in dose selection, and it may be useful to monitor renal function. (See CLINICAL PHARMACOLOGY.)

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Acute emergencies from local anesthetics are generally related to high plasma levels encountered during therapeutic use of local anesthetics or to unintended subarachnoid injection of local anesthetic solution. (See ADVERSE REACTIONS, WARNINGS, and PRECAUTIONS.)

Management of Local Anesthetic Emergencies

The first consideration is prevention, best accomplished by careful and constant monitoring of cardiovascular and respiratory vital signs and the patient's state of consciousness after each local anesthetic injection. At the first sign of change, oxygen should be administered.

The first step in the management of systemic toxic reactions, as well as underventilation or apnea due to unintentional subarachnoid injection of drug solution, consists of immediate attention to the establishment and maintenance of a patent airway and effective assisted or controlled ventilation with 100% oxygen with a delivery system capable of permitting immediate positive airway pressure by mask. This may prevent convulsions if they have not already occurred.

If necessary, use drugs to control the convulsions. A 50 to 100 mg bolus I.V. injection of succinylcholine will paralyze the patient without depressing the central nervous or cardiovascular systems and facilitate ventilation. A bolus I.V. dose of 5 to 10 mg of diazepam or 50 to 100 mg of thiopental will permit ventilation and counteract central nervous system stimulation, but these drugs also depress the central nervous system, respiratory and cardiac function, add to postictal depression, and may result in apnea. Intravenous barbiturates, anticonvulsant agents, or muscle relaxants should only be administered by those familiar with their use. Immediately after the institution of these ventilatory measures, the adequacy of the circulation should be evaluated. Supportive treatment of circulatory depression may require administration of intravenous fluids, and, when appropriate, a vasopressor dictated by the clinical situation (such as ephedrine or epinephrine to enhance myocardial contractile force).

Endotracheal intubation, employing drugs and techniques familiar to the clinician, may be indicated after initial administration of oxygen by mask, if difficulty is encountered in the maintenance of a patent airway or if prolonged ventilatory support (assisted or controlled) is indicated.

Recent clinical data from patients experiencing local anesthetic induced convulsions demonstrated rapid development of hypoxia, hypercarbia, and acidosis with bupivacaine within a minute of the onset of convulsions. These observations suggest that oxygen consumption and carbon dioxide production are greatly increased during local anesthetic convulsions and emphasize the importance of immediate and effective ventilation with oxygen which may avoid cardiac arrest.

If not treated immediately, convulsions with simultaneous hypoxia, hypercarbia and acidosis, plus myocardial depression from the direct effects of the local anesthetic may result in cardiac arrhythmias, bradycardia, asystole, ventricular fibrillation, or cardiac arrest. Respiratory abnormalities, including apnea, may occur. Underventilation or apnea due to unintentional subarachnoid injection of local anesthetic solution may produce these same signs and also lead to cardiac arrest if ventilatory support is not instituted. If cardiac arrest should occur, a successful outcome may require prolonged resuscitative efforts.

The supine position is dangerous in pregnant women at term because of aortocaval compression by the gravid uterus. Therefore, during treatment of systemic toxicity, maternal hypotension or fetal bradycardia following regional block, the parturient should be maintained in the left lateral decubitus position if possible, or manual displacement of the uterus off the great vessels should be accomplished.

The mean seizure dosage of bupivacaine in rhesus monkeys was found to be 4.4 mg/kg with mean arterial plasma concentration of 4.5 mcg/mL. The intravenous and subcutaneous LD50 in mice is 6 to 8 mg/kg and 38 to 54 mg/kg respectively.

CONTRAINDICATIONS

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) is contraindicated in obstetrical paracervical block anesthesia. Its use by this technique has resulted in fetal bradycardia and death.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to it or to any local anesthetic agent of the amide type or to other components of bupivacaine solutions.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Local anesthetics block the generation and the conduction of nerve impulses, presumably by increasing the threshold for electrical excitation in the nerve, by slowing the propagation of the nerve impulse, and by reducing the rate of rise of the action potential. In general, the progression of anesthesia is related to the diameter, myelination and conduction velocity of affected nerve fibers. Clinically, the order of loss of nerve function is as follows: (1) pain, (2) temperature, (3) touch, (4) proprioception, and (5) skeletal muscle tone.

Systemic absorption of local anesthetics produces effects on the cardiovascular and central nervous systems. At blood concentrations achieved with therapeutic doses, changes in cardiac conduction, excitability, refractoriness, contractility, and peripheral vascular resistance are minimal. However, toxic blood concentrations depress cardiac conduction and excitability, which may lead to atrioventricular block, ventricular arrhythmias and to cardiac arrest, sometimes resulting in fatalities. In addition, myocardial contractility is depressed and peripheral vasodilation occurs, leading to decreased cardiac output and arterial blood pressure. Recent clinical reports and animal research suggest that these cardiovascular changes are more likely to occur after unintended intravascular injection of bupivacaine. Therefore, incremental dosing is necessary.

Following systemic absorption, local anesthetics can produce central nervous system stimulation, depression or both. Apparent central stimulation is usually manifested as restlessness, tremors and shivering, progressing to convulsions, followed by depression and coma, progressing ultimately to respiratory arrest. However, the local anesthetics have a primary depressant effect on the medulla and on higher centers. The depressed stage may occur without a prior excited stage.

Pharmacokinetics

The rate of systemic absorption of local anesthetics is dependent upon the total dose and concentration of drug administered, the route of administration, the vascularity of the administration site, and the presence or absence of epinephrine in the anesthetic solution. A dilute concentration of epinephrine (1:200,000 or 5 mg/mL) usually reduces the rate of absorption and peak plasma concentration of bupivacaine, permitting the use of moderately larger total doses and sometimes prolonging the duration of action.

The onset of action with bupivacaine is rapid and anesthesia is long-lasting. The duration of anesthesia is significantly longer with bupivacaine than with any other commonly used local anesthetic. It has also been noted that there is a period of analgesia that persists after the return of sensation, during which time the need for potent analgesics is reduced.

Local anesthetics are bound to plasma proteins in varying degrees. Generally, the lower the plasma concentration of drug, the higher the percentage of drug bound to plasma proteins. Local anesthetics appear to cross the placenta by passive diffusion. The rate and degree of diffusion is governed by: (1) the degree of plasma protein binding, (2) the degree of ionization, and (3) the degree of lipid solubility. Fetal/maternal ratios of local anesthetics appear to be inversely related to the degree of plasma protein binding, because only the free, unbound drug is available for placental transfer. Bupivacaine, with a high protein binding capacity (95%), has a low fetal/maternal ratio (0.2-0.4). The extent of placental transfer is also determined by the degree of ionization and lipid solubility of the drug. Lipid soluble, nonionized drugs readily enter the fetal blood from the maternal circulation.

Depending upon the route of administration, local anesthetics are distributed to some extent to all body tissues, with high concentrations found in highly perfused organs such as the liver, lungs, heart, and brain.

Pharmacokinetic studies on the plasma profile of bupivacaine after direct intravenous injection suggest a three-compartment open model. The first compartment is represented by the rapid intravascular distribution of the drug. The second compartment represents the equilibration of the drug throughout the highly perfused organs such as the brain, myocardium, lungs, kidneys, and liver. The third compartment represents an equilibration of the drug with poorly perfused tissues, such as muscle and fat. The elimination of drug from tissue depends largely upon the ability of binding sites in the circulation to carry it to the liver where it is metabolized.

After injection of Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) for caudal, epidural or peripheral nerve block in man, peak levels of bupivacaine in the blood are reached in 30 to 45 minutes, followed by a decline to insignificant levels during the next 3 to 6 hours.

Various pharmacokinetic parameters of the local anesthetics can be significantly altered by the presence of hepatic or renal disease, addition of epinephrine, factors affecting urinary pH, renal blood flow, the route of drug administration, and the age of the patient. The half-life of bupivacaine in adults is 2.7 hours and in neonates 8.1 hours.

In clinical studies, elderly patients reached the maximal spread of analgesia and maximal motor blockade more rapidly than younger patients. Elderly patients also exhibited higher peak plasma concentrations following administration of this product. The total plasma clearance was decreased in these patients.

Amide-type local anesthetics such as bupivacaine are metabolized primarily in the liver via conjugation with glucuronic acid. Patients with hepatic disease, especially those with severe hepatic disease, may be more susceptible to the potential toxicities of the amide-type local anesthetics. The major metabolite of bupivacaine is 2,6-pipecoloxylidine.

The kidney is the main excretory organ for most local anesthetics and their metabolites. Urinary excretion is affected by renal perfusion and factors affecting urinary pH. Only 5% of bupivacaine is excreted unchanged in the urine.

When administered in recommended doses and concentrations, Sensorcaine (bupivacaine hci injections) (bupivacaine HCl) does not ordinarily produce irritation or tissue damage and does not cause methemoglobinemia.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

When appropriate, patients should be informed in advance that they may experience temporary loss of sensation and motor activity, usually in the lower half of the body following proper administration of caudal or lumbar epidural anesthesia. Also, when appropriate, the physician should discuss other information including adverse reactions in the Sensorcaine (bupivacaine hci injections) package insert.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

When appropriate, patients should be informed in advance that they may experience temporary loss of sensation and motor activity, usually in the lower half of the body following proper administration of caudal or lumbar epidural anesthesia. Also, when appropriate, the physician should discuss other information including adverse reactions in the Sensorcaine (bupivacaine hci injections) package insert.

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SENSORCAINE MPF
(bupivacaine hydrochloride) Injection

SENSORCAINE MPF WITH EPINEPHRINE
(bupivacaine hydrochloride and epinephrine) Injection

SENSORCAINE
(bupivacaine hydrochloride) Injection

DRUG DESCRIPTION

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) ® (bupivacaine HCl) injections are sterile isotonic solutions that contain a local anesthetic agent with and without epinephrine (as bitartrate) 1:200,000 and are administered parenterally by injection. See INDICATIONS AND USAGE for specific uses. Solutions of bupivacaine HCl may be autoclaved if they do not contain epinephrine.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) injections contain bupivacaine HCl which is chemically designated as 2-piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6- dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate and has the following structure:

Bupivacaine HCl Structural Formula Illustration

Epinephrine is (-)-3,4-Dihydroxy-α [(methylamino)methyl] benzyl alcohol. It has the following structural formula:

 Epinephrine Structural Formula Illustration

The pKa of bupivacaine (8.1) is similar to that of lidocaine (7.86). However, bupivacaine possesses a greater degree of lipid solubility and is protein bound to a greater extent than lidocaine.

Bupivacaine is related chemically and pharmacologically to the aminoacyl local anesthetics. It is a homologue of mepivacaine and is chemically related to lidocaine. All three of these anesthetics contain an amide linkage between the aromatic nucleus and the amino or piperidine group. They differ in this respect from the procaine-type local anesthetics, which have an ester linkage.

Dosage forms listed as Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF indicates single dose solutions that are Methyl Paraben Free (MPF).

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 4.0 and 6.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Each mL contains bupivacaine hydrochloride and 0.005 mg epinephrine, with 0.5 mg sodium metabisulfite as an antioxidant and 0.2 mg citric acid (anhydrous) as stabilizer. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 3.3 to 5.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid. Filled under nitrogen.

Note: The user should have an appreciation and awareness of the formulations and their intended uses. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SENSORCAINE MPF
(bupivacaine hydrochloride) Injection

SENSORCAINE MPF WITH EPINEPHRINE
(bupivacaine hydrochloride and epinephrine) Injection

SENSORCAINE
(bupivacaine hydrochloride) Injection

DRUG DESCRIPTION

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) ® (bupivacaine HCl) injections are sterile isotonic solutions that contain a local anesthetic agent with and without epinephrine (as bitartrate) 1:200,000 and are administered parenterally by injection. See INDICATIONS AND USAGE for specific uses. Solutions of bupivacaine HCl may be autoclaved if they do not contain epinephrine.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) injections contain bupivacaine HCl which is chemically designated as 2-piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6- dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate and has the following structure:

Bupivacaine HCl Structural Formula Illustration

Epinephrine is (-)-3,4-Dihydroxy-α [(methylamino)methyl] benzyl alcohol. It has the following structural formula:

 Epinephrine Structural Formula Illustration

The pKa of bupivacaine (8.1) is similar to that of lidocaine (7.86). However, bupivacaine possesses a greater degree of lipid solubility and is protein bound to a greater extent than lidocaine.

Bupivacaine is related chemically and pharmacologically to the aminoacyl local anesthetics. It is a homologue of mepivacaine and is chemically related to lidocaine. All three of these anesthetics contain an amide linkage between the aromatic nucleus and the amino or piperidine group. They differ in this respect from the procaine-type local anesthetics, which have an ester linkage.

Dosage forms listed as Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF indicates single dose solutions that are Methyl Paraben Free (MPF).

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 4.0 and 6.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Each mL contains bupivacaine hydrochloride and 0.005 mg epinephrine, with 0.5 mg sodium metabisulfite as an antioxidant and 0.2 mg citric acid (anhydrous) as stabilizer. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 3.3 to 5.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid. Filled under nitrogen.

Note: The user should have an appreciation and awareness of the formulations and their intended uses. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SENSORCAINE MPF
(bupivacaine hydrochloride) Injection

SENSORCAINE MPF WITH EPINEPHRINE
(bupivacaine hydrochloride and epinephrine) Injection

SENSORCAINE
(bupivacaine hydrochloride) Injection

DRUG DESCRIPTION

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) ® (bupivacaine HCl) injections are sterile isotonic solutions that contain a local anesthetic agent with and without epinephrine (as bitartrate) 1:200,000 and are administered parenterally by injection. See INDICATIONS AND USAGE for specific uses. Solutions of bupivacaine HCl may be autoclaved if they do not contain epinephrine.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) injections contain bupivacaine HCl which is chemically designated as 2-piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6- dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate and has the following structure:

Bupivacaine HCl Structural Formula Illustration

Epinephrine is (-)-3,4-Dihydroxy-α [(methylamino)methyl] benzyl alcohol. It has the following structural formula:

 Epinephrine Structural Formula Illustration

The pKa of bupivacaine (8.1) is similar to that of lidocaine (7.86). However, bupivacaine possesses a greater degree of lipid solubility and is protein bound to a greater extent than lidocaine.

Bupivacaine is related chemically and pharmacologically to the aminoacyl local anesthetics. It is a homologue of mepivacaine and is chemically related to lidocaine. All three of these anesthetics contain an amide linkage between the aromatic nucleus and the amino or piperidine group. They differ in this respect from the procaine-type local anesthetics, which have an ester linkage.

Dosage forms listed as Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF indicates single dose solutions that are Methyl Paraben Free (MPF).

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 4.0 and 6.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid.

Sensorcaine (bupivacaine hci injections) -MPF with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) is a sterile isotonic solution containing sodium chloride. Each mL contains bupivacaine hydrochloride and 0.005 mg epinephrine, with 0.5 mg sodium metabisulfite as an antioxidant and 0.2 mg citric acid (anhydrous) as stabilizer. Sensorcaine (bupivacaine hci injections) with Epinephrine 1:200,000 (as bitartrate) in multiple dose vials, each mL also contains 1 mg methylparaben as antiseptic preservative. The pH of these solutions is adjusted to between 3.3 to 5.5 with sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid. Filled under nitrogen.

Note: The user should have an appreciation and awareness of the formulations and their intended uses. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

Last reviewed on RxList: 5/19/2009
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Sensorcaine Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Marcaine HCl, Marcaine Spinal, Sensorcaine, Sensorcaine-MPF

Generic Name: bupivacaine (Pronunciation: bue PIV a kane)

What is bupivacaine (Sensorcaine)?

Bupivacaine is an anesthetic (numbing medicine) that blocks the nerve impulses that send pain signals to your brain.

Bupivacaine is used as a local (in only one area) anesthetic for a spinal block.

Bupivacaine may also be used for purposes other than those listed in this medication guide.

What are the possible side effects of bupivacaine (Sensorcaine)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have any of these serious side effects:

 • weak or shallow breathing;
 • fast heart rate, gasping, feeling unusually hot;
 • slow heart rate, weak pulse;
 • feeling restless or anxious, ringing in the ears, metallic taste, speech problems, numbness or tingling around your mouth, tremors, feeling light-headed, or fainting; or
 • problems with urination.

Less serious side effects include:

 • nausea, vomiting;
 • headache, back pain;
 • dizziness;
 • or problems with sexual function.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Sensorcaine (bupivacaine hci injections) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about bupivacaine (Sensorcaine)?

You should not receive bupivacaine if you have ever had an allergic reaction to any type of numbing medicine.

Before receiving this medication, tell your doctor if you have liver disease, a bleeding or blood clotting disorder, syphilis, polio, a brain or spinal cord tumor, chronic back pain, a headache, low or high blood pressure, a curved spine, or arthritis.

This medication can cause numbness over a large portion of your body. Take care to avoid injury before the feeling has returned completely.

Spinal numbing medications can have long-lasting or permanent effects on certain body processes such as sexual function, bowel or bladder control, and movement or feeling in your legs or feet. Talk with your doctor about your specific risk of nerve damage from bupivacaine.

Side Effects Centers

Sensorcaine Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my health care provider before receiving bupivacaine (Sensorcaine)?

You should not receive bupivacaine if you have ever had an allergic reaction to any type of numbing medicine.

Before receiving bupivacaine, tell your doctor if you are allergic to any drugs, or if you have:

 • liver disease;
 • a bleeding or blood clotting disorder;
 • syphilis, polio, or a brain or spinal cord tumor;
 • chronic back pain or a headache;
 • low or high blood pressure;
 • curvature of the spine; or
 • arthritis.

If you have any of these conditions, you may not be able to receive bupivacaine, or you may need dosage adjustments or special tests during treatment.

FDA pregnancy category C. This medication may be harmful to an unborn baby. Before you receive bupivacaine, tell your doctor if you are pregnant.

Bupivacaine can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Before you receive bupivacaine, tell your doctor if you are breast-feeding a baby.

How is bupivacaine given (Sensorcaine)?

Bupivacaine is given as an injection placed into an area of your lower back near your spine. You will receive this injection in a hospital or surgical setting.

Spinal numbing medications can have long-lasting or permanent effects on certain body processes such as sexual function, bowel or bladder control, and movement or feeling in your legs or feet. Talk with your doctor about your specific risk of nerve damage from bupivacaine.

Side Effects Centers

Sensorcaine Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Sensorcaine)?

Since bupivacaine is given as needed before a surgery or other medical procedure, you are not likely to be on a dosing schedule.

What happens if I overdose (Sensorcaine)?

Tell your caregivers right away if you think you have received too much of this medicine.

Overdose symptoms may include extreme drowsiness, fainting, seizure (convulsions), shallow breathing, or breathing that stops.

What should I avoid after receiving bupivacaine (Sensorcaine)?

This medication can cause numbness over a large portion of your body. Take care to avoid injury before the feeling has returned completely.

What other drugs will affect bupivacaine (Sensorcaine)?

Before receiving bupivacaine, tell your doctor if you are using any of the following drugs:

 • a blood thinner such as warfarin (Coumadin);
 • ergot medicine such as ergotamine (Ergomar, Cafergot), dihydroergotamine (D.H.E. 45, Migranal), ergonovine (Ergotrate), or methylergonovine (Methergine);
 • an MAO inhibitor such as isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Eldepryl, Emsam), or tranylcypromine (Parnate); or
 • antidepressants such as amitriptyline (Elavil, Etrafon), amoxapine (Ascendin), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Janimine, Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), or trimipramine (Surmontil).

If you are using any of these drugs, you may not be able to receive bupivacaine, or you may need dose adjustments or extra monitoring during anesthesia.

This list is not complete and there may be other drugs that can interact with bupivacaine. Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use. This includes vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Do not start using a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about bupivacaine.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 1.05. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com