کاراوی میکسچر
کاراوی میکسچر

نام ژنریک

Caraway Mixture

شکل دارویی

Caramin:powder 40 g


Caraway mixture:Solution 120 ml


Carmint:Drop 30 ml


Dineh Carminatif:Powder 55 g


Dillsun:Drop 15 ml


Gripe water:Solution 120 ml


Supermint:Drop 15 ml

موارد مصرف

اين فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردند.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (در ماتيت تماسي) وجود دارد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com