واکسن هاری
واکسن هاری

نام ژنریک

Rabies Vaccine, Vero

شکل دارویی

Injection:0.5ml single dose vials

موارد مصرف

واكسن هاي هاري براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري هاري مصرف مي شوند.

موارد منع مصرف

براي درمان بعد از تماس هيچگونه مورد خاصي براي منع مصرف وجود ندارد،زيرا هاري كشنده است. براي واكسيناسيون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بيماريهاي پيشرونده همراه با تب مي باشد.

عوارض جانبی دارو

داروهاي كاهنده سيستم ايمني ،گلوكوكورتيكوييدها،پرتودرماني و ايمنوگلوبولين ضدهاري پاسخ ايمني به واكسن هاري را كاهش مي دهند. در صورت استفاده از داروهاي كاهنده سيستم ايمني همزمان با اين واكسن در پيشگيري بعد از تماس ،سطوح پادتن هاي ضدهاري بايد حتما اندازه گيري شود.

موارد قابل توجه

براي درمان بعد از تماس هيچگونه مورد خاصي براي منع مصرف وجود ندارد،زيرا هاري كشنده است. براي واكسيناسيون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بيماريهاي پيشرونده همراه با تب مي باشد.

تداخل دارویی

1. اين واكسن بايد از راه زير جلدي يا داخل عضلاني براي بزرگسالان در عضله دلتوييد و براي كودكان در عضله ران تزريق شود. اگر در عضله سريني تزريق شود احتمال عدم موفقيت وجود دارد.


2. واكسيناسيون قبل از تماس با ويروس هاري براي افراد داراي نقص سيستم ايمني توصيه نمي شود.


3. در صورت مشاهده ذرات معلق يا تغييررنگ در واكسن، بايد از تزريق آن خودداري كرد.


4. واكسن را در محل خشك و در دماي 2-8 درجه سانتيگراد پايدار است. بايد از انجماد واكسن جلوگيري شود و در صورت انجماد از مصرف واكسن خودداري كرد. براي آماده سازي فقط از محلول همراه واكسن استفاده شود. واكسن آماده شده بايد فورا مصرف شود.

مکانیزم اثر

1. اين واكسن بايد از راه زير جلدي يا داخل عضلاني براي بزرگسالان در عضله دلتوييد و براي كودكان در عضله ران تزريق شود. اگر در عضله سريني تزريق شود احتمال عدم موفقيت وجود دارد.


2. واكسيناسيون قبل از تماس با ويروس هاري براي افراد داراي نقص سيستم ايمني توصيه نمي شود.


3. در صورت مشاهده ذرات معلق يا تغييررنگ در واكسن، بايد از تزريق آن خودداري كرد.


4. واكسن را در محل خشك و در دماي 2-8 درجه سانتيگراد پايدار است. بايد از انجماد واكسن جلوگيري شود و در صورت انجماد از مصرف واكسن خودداري كرد. براي آماده سازي فقط از محلول همراه واكسن استفاده شود. واكسن آماده شده بايد فورا مصرف شود.

فارماكوكینتیك

-

نکات

هر ويال واكسن Vero حاوي مقدار كافي براي يك نوبت تزريق مي باشد.


پيشگيري قبل از تماس: در بزرگسالان و كودكان واكسن بايد در روز 0،7،28 و بعد از آن بر اساس ميزان پادتن هر 2-3 سال واكسن بايد (داخل عضلاني يا زير جلدي) تزريق شود. براي نوبت يادآوري نيز هر 3 سال يك بار بايد واكسن را تزريق كرد.


پيشگيري بعد از تماس:


هر چه سريع تر بعد از تماس، ايمنوگلوبولين ضدهاري (20IU/Kg انساني يا 40IU/Kg اسبي) (نيمي از مقدار مورد نياز را بايد در محل گزش نشت داد و باقيمانده بايد در عضله سريني تزريق كرد) بايد تجويز شود. قبل از تزريق ايمنوگلوبولين اسبي بايد آزمون جلدي انجام شود.


در صورتي كه فرد قبلا واكسينه شده ،اگر يك سال از آخرين تزريق واكسن نمي گذرد،يك تزريق يادآوري در روز 0 بايد انجام شود.اگر بيش از يك سال از آخرين تزريق واكسن مي گذرد،سه دوز در روزهاي 0،3و 7 تزريق شود و نيازي به تزريق ايمنوگلوبولين ضدهاري نيست.


در صورتي كه فرد قبلا واكسينه نشده ،بعد از تماس در روزهاي 0،3،7،14،30 واكسن را بايد داخل عضلاني تزريق كرد. نوبت تزريق در روز 90 اختياري مي باشد. واكسيناسيون بايد هر چه سريع تر بعد ازتماس انجام شود و در صورت اثبات عدم وجود خطر ميتوان واكسيناسيون را قطع نمود.


نوبت يادآوري:


براي موارد خطر مداوم ابتلا،بر اساس ميزان پادتن هر 3 سال بايد واكسن تزريق شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com