بتانکول کلراید
Bethanechol Chloride (Bethanechol)
بتانکول کلراید

نام ژنریک

Bethanechol chloride

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet : 10 mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


احتباس ادرار غيرانسدادي حاد بعد از اعمال جراحي يا بعد از زايمان، عدم وجود تونوس مثانه با منشأ عصبي، همراه با احتباس ادرار، شل شدن عضلات شكم، مگاكولون


بزرگسالان: مقدار 50-10 ميلي‌گرم 4-2 بار در روز مصرف مي‌شود. بعضي از بيماران ممكن است در هر بار به مقدار 100-50 ميلي‌گرم نياز داشته باشند.


كودكان: مقدار mg/kg/day 6/0 در 4-3 مقدار منقسم مصرف مي‌شود.


موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: نامشخص بودن قدرت ديواره مثانه، مواردي كه افزايش فعاليت عضلات دستگاه گوارش يا مثانه ممكن است خطرناك باشد، انسداد مكانيكي دستگاه گوارش يا مجاري ادرار (به دليل اثر تحريكي دارو بر روي عضلات صاف)، براديكاردي، تحريك‌پذيري عصب واگ، پركاري تيروئيد، كمي فشار خون، بيماري پاركينسون (ممكن است اين شرايط را وخيم تر كند)، صرع (به دليل اثرات تحريكي احتمالي بر روي CNS)، بيماري عروق كرونر (به دليل اثرات تحريكي احتمالي دستگاه قلبي ـ عروقي)، قرحه گوارشي (ممكن است ترشح اسيد معده را تحريك كند)، آسم (ممكن است موجب بروز حملات آسم شود).


موارد احتياط: زيادي فشار خون و ناپايداري وازوموتور (به دليل اثرات تحريكي دارو)، پريتونيت يا التهاب حاد دستگاه گوارش (ممكن است اين اختلالات را تشديد كند).

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد ، احساس كسالت.


قلبي ـ عروقي: براديكاردي، كمي فشار خون در حالت ايستاده، ايست قلبي، تاكيكاردي رفلكسي، سنكوپ گذرا، بلوك كامل قلبي و كاهش فشار خون دياستولي.


پوست: برافروختگي، تعريق.


چشم: ريزش اشك، تنگ‌ شدن مردمك چشم.


دستگاه گوارش: كرامپ عضلات شكم، افزايش غيرطبيعي بزاق، تهوع، استفراغ، آروغ ‌زدن، صداي غيرطبيعي معده، بي‌اختياري مدفوع، درد كوليكي.


ادراري ـ تناسلي: احتباس ادرار، احساس دفع فوري و مكرر ادرار.


ساير عوارض: افزايش ترشحات نايژه‌ها، حملات آسم، درد يا فشار زير جناغ سينه ناشي از انقباض نايژه‌ها، يا اسپاسم مري.


توجه: در صورت بروز اشكال در تنفس، بي‌قراري يا آشفتگي، ناهماهنگي حركات عضلاني، تغييرات فشار خون، حساسيت مفرط يا بثورات پوستي، بايد مصرف دارو قطع شود.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: تهوع، استفراغ، كرامپ عضلات شكم، اسهال، بي‌اختياري دفع مدفوع، احساس دفع فوري و مكرر ادرار، افزايش بيش از حد ترشح بزاق، تنگ‌شدن مردمك چشم، ريزش شديد اشك، اسپاسم نايژه‌‌ها، افزايش ترشح نايژه‌اي، كمي فشار خون، افزايش تعريق، براديكاردي يا تاكيكاردي رفلكسي و درد زير جناغ سينه.


درمان: مصرف دارو بايد قطع شود و آتروپين از طريق زيرجلدي، عضلاني يا وريدي تزريق گردد (آتروپين بايد با احتياط مصرف شود؛ مصرف بيش از حد اين دارو مي‌تواند موجب تشكيل توده مسدود كننده در نايژه‌ها گردد).


موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


مصرف همزمان اين دارو با پروكائين آميد يا كينيدين ممكن است اثرات كولينرژيك بتانكول بر روي عضلات را خنثي كند.


مصرف همزمان بتانكول با داروهاي مسدود كننده گانگليوني مانند مكاميلامين، ممكن است موجب كاهش شديد و بحراني فشار خون شود كه معمولاً با نشانه‌هاي شكمي آغاز مي‌شود.


مکانیزم اثر

تداخل دارويي


مصرف همزمان اين دارو با پروكائين آميد يا كينيدين ممكن است اثرات كولينرژيك بتانكول بر روي عضلات را خنثي كند.


مصرف همزمان بتانكول با داروهاي مسدود كننده گانگليوني مانند مكاميلامين، ممكن است موجب كاهش شديد و بحراني فشار خون شود كه معمولاً با نشانه‌هاي شكمي آغاز مي‌شود.


فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: به مقدار بسيار كم از دستگاه گوارش جذب مي‌شود (ميزان جذب در افراد مختلف متغير است). اثر بتانكول 90-30 دقيقه پس از مصرف خوراكي شروع مي‌شود.


پخش: در اين مورد اطلاع زيادي در دست نيست، ولي مقادير درماني بتانكول از سد خوني ـ مغزي عبور نمي‌كند.


متابوليسم: متابوليسم اين دارو مشخص نيست. طول مدت اثر بتانكول بعد از مصرف خوراكي يك ساعت است.


دفع: دفع اين دارو مشخص نيست.


سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آگونيست كولينرژيك.


طبقه‌بندي درماني: محرك دستگاه گوارش و مجاري ادرار.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي داروهاي كولينرژيك موارد زير توصيه مي‌شود:


1- در موارد درمان احتباس ادرار، لگن براي بيمار بستري بايد در دسترس باشد.


2- در موارد درمان شل شدن عضلات شكم و ناراحتي دستگاه گوارش، قرار دادن لوله در ركتوم، موجب تسهيل عبور گاز خواهد شد.


3- اين دارو بايد با معدة خالي مصرف شود. غذا خوردن بلافاصله بعد از مصرف دارو، موجب تهوع و استفراغ مي‌شود.


4- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به زيادي فشار خون، ممكن است موجب سقوط ناگهاني فشار خون شود.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


بتانكول باعث افزايش غلظت آميلاز، ليپاز، بيلي‌‌روبين و آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) سرم، و زمان احتباس سولفوبرموفتالين مي‌شود.


Bethanechol Chloride (Bethanechol)

BETHANECHOL CHLORIDE
(bethanechol)
Tablets, USP 5 mg, 10 mg, 25 mg and 50 mg

DRUG DESCRIPTION

Bethanechol chloride (bethanechol) , a cholinergic agent, is a synthetic esler which is structurally and pharmacologically related to acetylcholine.

It is designated chemically as Z-[(aminocarbony) oxy]-N, N, (V-trimethyl-1-propanaminium chloride. Its molecular formula is C7H17CIN202 and its structural formula is:

Bethanechol chloride structural formula illustration

It is a white, hygroscopic crystalline powder having a slight amine-like odor, freely soluble in water, and has a molecular weight of 196.68.

Each tablet for oral administration contains 5 mg, 10 mg, 25 mg or 50 mg bethanechol chloride, USP Tablets also contain the following inactive ingredients: colloidal silicon dioxide, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, (25 mg and 50 mg) D&C~ Yellow # 10 Lake and FD&C Yellow # 6 Lake.

What are the possible side effects of bethanechol (Duvoid, Urecholine)?

If you experience any of the following serious side effects, stop taking bethanechol and seek emergency medical attention:

 • an allergic reaction (difficulty breathing; closing of your throat; swelling of your lips, tongue, or face; or hives); or
 • shortness of breath, wheezing, or tightness in your chest.

Other, less serious side effects may be more likely to occur. Continue to take bethanechol and talk to your doctor if you experience

 • dizziness or drowsiness;
 • headache;
 • nausea, vomiting, diarrhea, or abdominal...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Bethanechol Chloride »

What are the precautions when taking bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Before taking bethanechol, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: recent stomach/intestinal/bladder surgery, stomach/intestinal problems (e.g., ulcers, blockage, spasms), peritonitis, blockage of the bladder, a certain nerve problem (vagotonia), overactive thyroid (hyperthyroidism), lung disease (e.g., asthma, chronic obstructive pulmonary disease-COPD), heart problems (e.g., coronary artery disease, slow heartbeat), seizures, Parkinson's...

Read All Potential Precautions of Bethanechol Chloride »

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

bethanechol chloride is indicated for the treatment of acute postoperative and postpartum non obstructive (functional) urinary retention and for neurogenic atony of the urinary bladder with retention.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Dosage must be individualized, depending on the type and severity of the condition to be treated.

Preferably give the drug when the stomach is empty. If taken soon after eating, nausea and vomiting may occur.

The usual adult oral dose ranges from 10 to 50 mg three or four times a day. The minimum effective dose is determined by giving 5 to 10 mg initially and repeating the same amount at hourly intervals until satisfactory response occurs, or until a maximum of 50 mg has been given. The effects of the drug sometimes appear within 30 minutes and are usually maximal within 60 to 90 minutes. The drug effects persist for about one hour.

If necessary, the effects of the drug can be abolished promptly by atropine (see OVERDOSAGE).

HOW SUPPLIED

Bethanechol Chloride (bethanechol) Tablets, USP

5 mg - White, 7/16" diameter, round flat faced bevel edge tablets: one side scored and debossed BCL bisect 5, one side debossed 832, in bottles of 100 and 1000, and in unit dose cartons of 100 tablets (10 cards containing 10 tablets each).

10 mg - White, 7/16" diameter, round flat faced bevel edge tablets; one side scored and debossed BCL bisect 10, one side debossed 832, in bottles of 100. 250 and 1000, and in unit dose cartons of 100 tablets (10 cards containing 10 tablets each).

25 mg - Yellow, 7/16" diameter, round flat faced bevel edge tablets; one side scored and debossed BCL bisect 25, one side debossed 832, in bottles of 100, 250, 500 and 1000, and in unit dose cartons of 100 tablets (10 cards containing 10 tablets each).

50 mg - Yellow, 7/16" diameter, round fiat faced bevel edge tablets; one side scored and debossed BCL bisect 50, one side debossed 832, in bottles of 100, 500 and 1000. and in unit dose cartons of 100 tablets (10 cards containing 10 tablets each).

Store at 20-25°C (68-7?°F) and excursions permitted to 15-30"C (59-86°F) [see USP Controlled Room Temperature].

Dispense in a tight container as defined in the USP

Keep out of reach of children.

Rev. 05-05. Manufactured by: UPSHER-SMITH LABORATORIES, INC. Minneapolis, MN 55447. FDA Rev date: 6/1/2005

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Adverse reactions are rare following oral administration of bethanechol, but are more common following subcutaneous injection. Adverse reactions are more likely to occur when dosage is increased.

The following adverse reactions have been observed: Body as a Whole: malaise; Digestive: abdominal cramps or discomfort, colicky pain, nausea and belching, diarrhea, borborygmi, salivation; Renal: urinary urgency; Nervous System: headache; Cardiovascular: a fall in blood pressure with reflex tachycardia, vasomotor response; Skin: flushing producing a feeling of warmth, sensation of heat about the face, sweating; Respiratory: bronchial constriction, asthmatic attacks; Special Senses: lacrimation, miosis,

Causal Relationship Unknown

The following adverse reactions have been reported, and a causal relationship to therapy with bethanechol has not been established: Body as a Whole: malaise; Nervous System: seizures.

Read the Bethanechol Chloride (bethanechol) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Special care is required if this drug is given to patients receiving ganglion blocking compounds because a critical fail in blood pressure may occur. Usually, severe abdominal symptoms appear before there is such a fail in the blood pressure.

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

No information provided.

PRECAUTIONS

General

In urinary retention, if the sphincter fails to relax as bethanechol contracts the bladder, urine may be forced up the ureter into the kidney pelvis. If there is bacteriuria, this may cause reflux infection.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Long-term studies in animals have not been performed to evaluate the effects upon fertility, mutagenic or carcinogenic potential of bethanechol chloride.

Pregnancy

Teratogenic Effects

Pregnancy Category C. Animal reproduction studies have not been conducted with bethanechol chloride. It is also not known whether bethanechol chloride (bethanechol) can cause fetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity. bethanechol chloride (bethanechol) should be given to a pregnant woman only if clearly needed.

Nursing Mothers

It is not known whether this drug is secreted in human milk. Because many drugs are secreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions from bethanechol chloride (bethanechol) in nursing infants, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking Into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Early signs of overdosage are abdominal discomfort, salivation, flushing of the skin ("hot feeling"), sweating, nausea, and vomiting.

Atropine Sulfate is a specific antidote. The recommended dose for adults is 0.6 mg. Repeat doses can be given every two hours, according to clinical response. The recommended dosage in infants and children up to 12 years of age is 0.01 mg/kg (to a maximum single dose of 0.4 mg) repeated every two hours as needed until the desired effect is obtained or adverse effects of atropine preclude further usage. Subcutaneous injection of atropine is preferred except in emergencies when the intravenous route may be employed.

The oral LD50 of bethanechol chloride is 1510 mg/kg in the mouse.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to bethanechol chloride (bethanechol) tablets, hyperthyroidism, peptic ulcer, latent or active bronchial asthma, pronounced bradycardia or hypotension, vasomotor Instability, coronary artery disease, epilepsy and parkinsonism.

bethanechol chloride (bethanechol) should not be employed when the strength or integrity of the gastrointestinal or bladder wall is in question, or in the presence of mechanical obstruction; when increased muscular activity of the gastrointestinal tract or urinary bladder might prove harmful, as following recent urinary bladder surgery, gastrointestinal resection and anastomosis, or when there Is possible gastrointestinal obstruction; in bladder neck obstruction, spastic gastrointestinal disturbances, acute inflammatory lesions of the gastrointestinal tract, or peritonitis; or in marked vagotonia.

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Bethanechol chloride acts principally by producing the effects of stimulation of the parasympathetic nervous system. It increases the tone of the detrusor urinae muscle, usually producing a contraction sufficiently strong to initiate micturition and empty the bladder. It stimulates gastric motility, increases gastric tone and often restores impaired rhythmic peristalsis.

Stimulation of the parasympathetic nervous system releases acetylcholine at the nerve endings. When spontaneous stimulation is reduced and therapeutic intervention is required, acetylcholine can be given, but it is rapidly hydrolyzed by cholinesterase and its effects are transient. Bethanechol chloride (bethanechol) is not destroyed by cholinesterase and its effects are more prolonged than those of acetylcholine.

Effects on the GI and urinary tracts sometimes appear within 30 minutes after oral administration of bethanechol chloride (bethanechol) , but more often SO to 90 minutes are required to reach maximum effectiveness. Following oral administration, the usual duration of action of bethanechol is one hour, although large doses (300 to 400 mg) have been reported to produce effects for up to six hours. Subcutaneous injection produces a more intense action on bladder muscle than does oral administration of the drug.

Because of the selective action of bethanechol, nicotinic symptoms of cholinergic stimulation are usually absent or minimal when orally or subcutaneously administered in therapeutic doses, while muscarinic effects are prominent. Muscarinic effects usually occur within 5 to 15 minutes after subcutaneous injection, reach a maximum in 15 to 30 minutes, and disappear within two hours. Doses that stimulate micturition and defecation and increase peristalsis do not ordinarily stimulate ganglia or voluntary muscles. Therapeutic test doses in normal human subjects have little effect on heart rate, blood pressure or peripheral circulation.

Bethanechol chloride (bethanechol) does not cross the blood-brain barrier because of its charged quaternary amine moiety. The metabolic rate and mode of excretion of the drug have not been elucidated.

A clinical study (Diokno, A.C., Lapides, J.; Urol 10 : 23-24, July 1977) was conducted on the relative effectiveness of oral and subcutaneous doses of bethanechol chloride (bethanechol) on the stretch response of bladder muscle in patients with urinary retention. Results showed that 5 mg of the drug given subcutaneously stimulated a response that was more rapid in onset and of larger magnitude than an oral dose of 50 mg, 100 mg, or 200 mg. All the oral doses, however, had a longer duration of effect than the subcutaneous dose. Although the 50 mg oral dose caused little change in intravesical pressure in this study, this dose has been found in other studies to be clinically effective in the rehabilitation of patients with decompensated bladders.

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Bethanechol chloride (bethanechol) tablets should preferably be taken one hour before or two hours after meals to avoid nausea or vomiting. Dizziness, lightheadedness or fainting may occur, especially when getting up from a lying or sitting position,

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Bethanechol chloride (bethanechol) tablets should preferably be taken one hour before or two hours after meals to avoid nausea or vomiting. Dizziness, lightheadedness or fainting may occur, especially when getting up from a lying or sitting position,

Last reviewed on RxList: 5/28/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Bethanechol Chloride Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

BETHANECHOL - ORAL

(be-THAN-e-kol)

COMMON BRAND NAME(S): Urecholine

USES: This medication is used to treat certain bladder problems such as the inability to urinate or empty the bladder completely due to certain causes (e.g., surgery, bladder muscle problems). It works by helping the bladder muscle to squeeze better, thereby improving your ability to urinate.

OTHER USES: This section contains uses of this drug that are not listed in the approved professional labeling for the drug but that may be prescribed by your health care professional. Use this drug for a condition that is listed in this section only if it has been so prescribed by your health care professional.

This drug may also be used to treat heartburn. It works by helping the stomach muscles move food down out of the stomach faster and by increasing the strength of the muscle between the esophagus and stomach (lower esophageal sphincter). This helps prevent food/acid in the stomach from rising back into the esophagus.

HOW TO USE: Take this medication by mouth on an empty stomach (1 hour before or 2 hours after meals), usually 3 to 4 times daily or as directed by your doctor. Taking this medication on an empty stomach will help reduce nausea/vomiting.

Dosage is based on your medical condition and response to treatment.

Use this medication regularly to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day.

Tell your doctor if your condition persists or worsens.

Disclaimer

Bethanechol Chloride Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: Dizziness, lightheadedness, nausea, vomiting, abdominal cramps/pain, diarrhea, increased saliva/urination, sweating, flushing, watery eyes, or headache may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

To reduce dizziness and lightheadedness, get up slowly when rising from a sitting or lying position.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur: fainting, fast heartbeat, severe abdominal pain.

Seek immediate medical attention if any of these rare but very serious side effects occur: trouble breathing.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, seek immediate medical attention if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Bethanechol Chloride (bethanechol) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before taking bethanechol, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: recent stomach/intestinal/bladder surgery, stomach/intestinal problems (e.g., ulcers, blockage, spasms), peritonitis, blockage of the bladder, a certain nerve problem (vagotonia), overactive thyroid (hyperthyroidism), lung disease (e.g., asthma, chronic obstructive pulmonary disease-COPD), heart problems (e.g., coronary artery disease, slow heartbeat), seizures, Parkinson's disease, blood pressure problems.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history.

This drug may make you dizzy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely. Limit alcoholic beverages.

During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. Discuss the risks and benefits with your doctor.

It is unknown if this drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Bethanechol Chloride Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Your doctor or pharmacist may already be aware of any possible drug interactions and may be monitoring you for them. Do not start, stop, or change the dosage of any medicine before checking with your doctor or pharmacist first.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription/herbal products you may use, especially of: medications for high blood pressure (e.g., mecamylamine).

This medication may interfere with certain laboratory tests (including amylase/lipase levels), possibly causing false test results. Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug.

This document does not contain all possible interactions. Therefore, before using this product, tell your doctor or pharmacist of all the products you use. Keep a list of all your medications with you, and share the list with your doctor and pharmacist.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: stomach/abdominal pain, flushing, increased saliva, sweating, nausea, vomiting.

NOTES: Do not share this medication with others.

MISSED DOSE: If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Store at room temperature between 59-86 degrees F (15-30 degrees C) away from light and moisture. Do not store in the bathroom. Keep all medicines away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company for more details about how to safely discard your product.

Information last revised October 2010. Copyright(c) 2010 First Databank, Inc.

Bethanechol Chloride Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Duvoid, Urecholine

Generic Name: bethanechol (Pronunciation: be THAN e chol)

What is bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Bethanechol stimulates your bladder to empty.

Bethanechol is used to treat urinary retention (difficulty urinating), which may occur after surgery, after delivering a baby, and in other situations.

Bethanechol may also be used for purposes other than those listed in this medication guide.

Bethanechol 10 mg-GLO

round, yellow, imprinted with 952

Bethanechol 25 mg-GLO

round, yellow, imprinted with 953

Bethanechol 5 mg-GLO

round, yellow, imprinted with 951

Bethanechol 50 mg-GLO

round, yellow, imprinted with 954

What are the possible side effects of bethanechol (Bethanechol Chloride)?

If you experience any of the following serious side effects, stop taking bethanechol and seek emergency medical attention:

 • an allergic reaction (difficulty breathing; closing of your throat; swelling of your lips, tongue, or face; or hives); or
 • shortness of breath, wheezing, or tightness in your chest.

Other, less serious side effects may be more likely to occur. Continue to take bethanechol and talk to your doctor if you experience

 • dizziness or drowsiness;
 • headache;
 • nausea, vomiting, diarrhea, or abdominal discomfort;
 • slow heartbeats followed by fast heartbeats;
 • flushing or warmth about the face;
 • sweating; or
 • tearing eyes.

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Bethanechol Chloride (bethanechol) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Take bethanechol on an empty stomach 1 hour before or 2 hours after meals to prevent nausea and vomiting.

Bethanechol may cause dizziness or fainting, especially when you rise from a sitting or lying position. Rise slowly to avoid becoming dizzy, falling, or hurting yourself.

Use caution when driving, operating machinery, or performing other hazardous activities. Bethanechol may cause dizziness. If you experience dizziness, avoid these activities.

Side Effects Centers

Bethanechol Chloride Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before taking bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Before taking this medication, tell your doctor if you

 • have uncontrolled hyperthyroidism (an overactive thyroid);
 • have stomach ulcers;
 • have asthma;
 • have recently had bladder or intestinal surgery;
 • have a blockage in your intestinal tract;
 • have a slow heart rate or low blood pressure;
 • have a disease or blockage of the arteries in your heart (coronary artery disease);
 • have epilepsy or any other seizure disorder; or
 • have Parkinson's disease.

You may not be able to take bethanechol, or you may require a lower dose or special monitoring during treatment if you have any of the conditions listed above.

Bethanechol is in the FDA pregnancy category C. This means that it is not known whether bethanechol will harm an unborn baby. Do not take this medication without first talking to your doctor if you are pregnant.

It is not known whether bethanechol passes into breast milk. Do not take this medication without first talking to your doctor if you are breast-feeding a baby.

How should I take bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Take bethanechol exactly as directed by your doctor. If you do not understand these directions, ask your pharmacist, nurse, or doctor to explain them to you.

Take each dose with a full glass of water.

Take bethanechol on an empty stomach 1 hour before or 2 hours after meals to prevent nausea and vomiting.

Store bethanechol at room temperature away from moisture and heat.

Side Effects Centers

Bethanechol Chloride Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Bethanechol Chloride)?

Take the missed dose as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take only your next regularly scheduled dose. Do not take a double dose of this medication.

What happens if I overdose (Bethanechol Chloride)?

Seek emergency medical attention.

Symptoms of a bethanechol overdose include abdominal discomfort, increased salivation or watering mouth, flushing or hot feeling of the skin, sweating, nausea, and vomiting.

What should I avoid while taking bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Bethanechol may cause dizziness or fainting, especially when you rise from a sitting or lying position. Rise slowly to avoid becoming dizzy, falling, or hurting yourself.

Use caution when driving, operating machinery, or performing other hazardous activities. Bethanechol may cause dizziness. If you experience dizziness, avoid these activities.

What other drugs will affect bethanechol (Bethanechol Chloride)?

Before taking bethanechol, tell your doctor if you are taking any of the following medicines:

 • donepezil (Aricept);
 • tacrine (Cognex);
 • quinidine (Cardioquin, others); or
 • procainamide (Pronestyl, Procan SR).

You may not be able to take bethanechol, or you may require a dosage adjustment or special monitoring during treatment if you are taking any of the medicines listed above.

Drugs other than those listed here may also interact with bethanechol. Talk to your doctor and pharmacist before taking or using any other prescription or over-the-counter medicines.

Where can I get more information?

Your pharmacist has more information about bethanechol written for health professionals that you may read.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 2.10. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com