کلادریبین
Cladribine Injection For Intravenous Infusion Only (Leustatin)
کلادریبین

نام ژنریک

Cladribine

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection, Solution: 1mg/ml, 10ml, 2 mg/ml, 5ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) لوسمي فعال سلول مويي


بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 09/0 به مدت هفت روز انفوزيون مداوم وريدي مي‌شود. اين مقدار مي‌تواند هر 35-28 روز تكرار شود. استفادة تأييد نشده آن به صورت mg/m2/day 4/3 زيرجلدي به مدت 7-1 روز مي‌باشد.


ب) لوسمي لنفوسيك مزمن


بزرگسالان: معمولاً‌ مقدار mg/kg/day 1/0 به مدت هفت روز انفوزيون مداوم وريدي مي‌شود. و يا مي‌توان از mg 14/0-028/0 به صورت انفوزيون 2 ساعته در روزهاي 5-1 استفاده نمود.


پ) لوسمي مزمن ميلوييد (CML)


بزرگسالان: mg/m2/day 15 به صورت انفوزيون يك ساعته در روزهاي 5-1 تزريق گردد در صورت عدم پاسخ‌دهي دوز به mg/m2/day 20 در دوره دوم افزايش يابد.


تنظيم دوز در نارسايي كليه


بزرگسالان: با ClCr بين 50-10 ml/min 75% دوز تجويز شود، در
10ClCr < و در دياليز صفاقي پيوسته (CAPD)، 50% دوز تزريق شود.


تنظيم دوز در نارسايي كبد


بزرگسالان: مصرف دارو در نارسايي كبد با احتياط همراه شود اما گايدلاين مشخصي براي تنظيم دوز در نارسايي كبد وجود ندارد.


موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.


موارد احتياط: اختلال كار كليه يا كبد.


عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد، خستگي، سرگيجه، بي‌خوابي، ضعف.


قلبي ـ عروقي: تاكيكاردي، خيز، ترومبوز.


چشم، گوش، حلق و بيني: خون دماغ.


دستگاه گوارش: تهوع، كاهش اشتها، استفراغ، اسهال، يبوست، درد شكمي.


خون: نوتروپني، كم‌خوني، ترومبوسيتوپني، سركوب مغز استخوان.


تنفسي: تنفس يا صداهاي غيرطبيعي قفسة سينه، سرفه، كوتاه شدن دامنة تنفس.


پوست: بثورات پوستي، خارش، اريتم، پورپورا، پتشي.


ساير عوارض: تب، عفونت، واكنش موضعي در محل تزريق، لرز، تعريق، كسالت،‌ درد سينه،‌ درد عضله، درد مفصلي، زيادي اوره خون، افزايش بيلي‌روبين، آنمي آپلاستيك.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: مسموميت غير قابل برگشت نورولوژيك (پاراپارزي/كوادري‌پارزي)، مسموميت حاد كليوي، و كاهش شديد فعاليت مغز استخوان كه به نوتروپني، كم‌خوني و ترومبوسيتوپني منجر مي‌شود.


درمان: پادزهر خاصي براي مصرف بيش از حد كلادريبين مشخص نشده است. علاوه بر قطع مصرف دارو، درمان عبارت است از معاينه دقيق و انجام اقدامات حمايتي. معلوم نيست دياليز يا هموفيلتراسيون مي‌توانند دارو را از گردش خون خارج كنند يا نه.


موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


تداخل دارويي شناخته شده‌اي با كلادريبين وجود ندارد. با اين وجود، به هنگام تجويز اين دارو همزمان يا پس از ساير داروهاي سركوب كننده فعاليت مغز استخوان احتياط شود.


مکانیزم اثر

تداخل دارويي


تداخل دارويي شناخته شده‌اي با كلادريبين وجود ندارد. با اين وجود، به هنگام تجويز اين دارو همزمان يا پس از ساير داروهاي سركوب كننده فعاليت مغز استخوان احتياط شود.


فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: جذب خوراكي 55%، جذب زيرجلدي 100% و جذب مقعدي دارو 20% مي‌باشد.


پخش: حدود 20 درصد به پروتئين‌هاي پلاسما پيوند مي‌يابد. حجم توزيع دارو L/kg 82/252/4 مي‌باشد.


متابوليسم: توسط كبد متابوليزه مي‌گردد.


دفع: در بيماران داراي كليه سالم،‌ نيمه‌ عمر نهايي به طور متوسط 4/5 ساعت است. 44-18% دارو در ادرار دفع مي‌گردد و كليرانس دارو حدود ml/hr/kg 640 مي‌باشد.


سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌متابوليك، آنتاگونيست پورين


طبقه‌بندي درماني: آنتي‌نئوپلاسم


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D


نام‌هاي تجاري: Leustatin, Litak


ملاحظات اختصاصي


1- كلادريبين يك داروي سمي است و طي درمان تا حدي سميت آن انتظار مي‌رود. وضعيت عملكرد هماتولوژيك بيمار، به خصوص طي 8-4 هفته اول درمان به دقت پيگيري شود. كاهش شديد فعاليت مغز استخوان، از جمله نوتروپني، كم‌خوني و ترومبوسيتوپني معمولاً در بيماران تحت درمان با اين دارو ديده شده است. بسياري از بيماران قبل از درمان با اين دارو،‌ اختلال هماتولوژيك قبلي ناشي از بيماريشان دارند.


2- تب به طور شايع، طي ماه اول درمان ديده مي‌شود و اغلب نياز به درمان با آنتي‌بيوتيك دارد.


3- به دليل خطر زيادي اوره خون ناشي از تخريب تومور، طي درمان آلوپورينول تجويز شود.


4- براي يك انفوزيون 24 ساعته، مقدار مصرف محاسبه شده به 500 ميلي‌ليتري محلول كلرورسديم 9/0 درصد تزريقي اضافه شود. بعد از رقيق شدن، يا بلافاصله مصرف و يا به مدتي كمتر از 8 ساعت در يخچال نگهداري شود. محلولهاي حاوي دكستروز نبايد مصرف شود، زيرا مطالعات افزايش تخريب دارو را نشان داده‌اند. از آنجا كه اين فرآورده فاقد مواد باكتريوستاتيك است،‌ براي تهيه مخلوط از تكنيك آسپتيك استفاده شود. محلولهاي حاوي كلادريبين نبايد با ساير داروهاي وريدي مخلوط و يا به طور همزمان از طريق يك خط وريدي مشترك انفوزيون شود.


5- ويالهاي باز نشده در دماي 8-2 درجه سانتي‌گراد (در يخچال) نگهداري و از نور محافظت شوند. اگرچه انجماد اثر جانبي بر دارو ندارد ولي ممكن است تشكيل رسوب دهد. اين حالت با گرم شدن تدريجي دارو در دماي اتاق و تكان دادن شديد آن برطرف خواهد شد. از گرم كردن، قرار دادن در ميكروويو و منجمد كردن دوباره آن خودداري شود.


6- دارو بايد تحت نظارت پزشك تزريق گردد.


7- در هنگام استفاده از دارو بايد آزمايش خون و آزمايش عملكرد كليه و كبد به طور متناوب و خصوصاً در 8-4 هفته اول شروع درمان انجام شود.


8- دارو در لنفوم غير هوچكين و MS پيش‌رونده نيز استفاده مي‌شود.


9- دارو نبايد با محلول دكستروز 5% مخلوط شود و به عنوان حامل تنها از نرمال‌سالين استفاده شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


از حاملگي در دوران مصرف اين دارو خودداري كنيد، زيرا خطر ناهنجاري جنيني وجود دارد.


مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي اين دارو در كودكان ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مادر مشخص نيست. با توجه به اهميت دارو براي مادر، در مورد قطع مصرف دارو يا شيردهي تصميم‌گيري شود.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


كلادريبين اغلب آزمون‌هاي هماتولوژيك را به دليل اثر سركوب كننده فعاليت مغز استخوان تغيير مي‌دهد.


Cladribine Injection For Intravenous Infusion Only (Leustatin)

LEUSTATIN ®
(cladribine) Injection For Intravenous Infusion Only

WARNING

LEUSTATIN (cladribine) Injection should be administered under the supervision of a qualified physician experienced in the use of antineoplastic therapy. Suppression of bone marrow function should be anticipated. This is usually reversible and appears to be dose dependent. Serious neurological toxicity (including irreversible paraparesis and quadraparesis) has been reported in patients who received LEUSTATIN Injection by continuous infusion at high doses (4 to 9 times the recommended dose for Hairy Cell Leukemia). Neurologic toxicity appears to demonstrate a dose relationship; however, severe neurological toxicity has been reported rarely following treatment with standard cladribine dosing regimens.

Acute nephrotoxicity has been observed with high doses of LEUSTATIN (4 to 9 times the recommended dose for Hairy Cell Leukemia), especially when given concomitantly with other nephrotoxic agents/therapies.

DRUG DESCRIPTION

LEUSTATIN (cladribine) Injection (also commonly known as 2-chloro-2'-deoxy- β -D-adenosine) is a synthetic antineoplastic agent for continuous intravenous infusion. It is a clear, colorless, sterile, preservative-free, isotonic solution. LEUSTATIN Injection is available in single-use vials containing 10 mg (1 mg/mL) of cladribine, a chlorinated purine nucleoside analog. Each milliliter of LEUSTATIN Injection contains 1 mg of the active ingredient and 9 mg (0.15 mEq) of sodium chloride as an inactive ingredient. The solution has a pH range of 5.5 to 8.0. Phosphoric acid and/or dibasic sodium phosphate may have been added to adjust the pH to 6.3±0.3.

The chemical name for cladribine is 2-chloro-6-amino-9-(2-deoxy-β-D-erythropentofuranosyl) purine and the structure is represented below:

LEUSTATIN® (cladribine) Structural Formula Illustration

cladribine .......... MW 285.7

What are the possible side effects of cladribine (Cladribine Novaplus, Leustatin)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have a serious side effect such as:

 • numbness, tingling, weakness, or burning pain in your fingers or toes;
 • numbness or tingly feeling around your mouth;
 • feeling like you might pass out;
 • lower back pain, blood in your urine, urinating less than usual or not at all;
 • muscle weakness, tightness, or contraction, overactive...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Leustatin »

What are the precautions when taking cladribine injection for intravenous infusion only (Leustatin)?

Before using cladribine, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: kidney disease, liver disease, nerve/muscle disorder, blood/bone marrow disorder, recent/current infections.

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your doctor, and avoid contact with people who have recently received oral polio vaccine or flu vaccine inhaled through the nose.

Wash your hands well...

Read All Potential Precautions of Leustatin »

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

LEUSTATIN Injection is indicated for the treatment of active Hairy Cell Leukemia as defined by clinically significant anemia, neutropenia, thrombocytopenia or disease-related symptoms.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Usual Dose

The recommended dose and schedule of LEUSTATIN Injection for active Hairy Cell Leukemia is as a single course given by continuous infusion for 7 consecutive days at a dose of 0.09 mg/kg/day. Deviations from this dosage regimen are not advised. If the patient does not respond to the initial course of LEUSTATIN Injection for Hairy Cell Leukemia, it is unlikely that they will benefit from additional courses. Physicians should consider delaying or discontinuing the drug if neurotoxicity or renal toxicity occurs (see WARNINGS).

Specific risk factors predisposing to increased toxicity from LEUSTATIN have not been defined. In view of the known toxicities of agents of this class, it would be prudent to proceed carefully in patients with known or suspected renal insufficiency or severe bone marrow impairment of any etiology. Patients should be monitored closely for hematologic and non-hematologic toxicity (see WARNINGS and PRECAUTIONS).

Preparation and Administration of Intravenous Solutions

LEUSTATIN Injection must be diluted with the designated diluent prior to administration. Since the drug product does not contain any anti-microbial preservative or bacteriostatic agent, aseptic technique and proper environmental precautions must be observed in preparation of LEUSTATIN Injection solutions.

To prepare a single daily dose

LEUSTATIN Injection should be passed through a sterile 0.22μm disposable hydrophilic syringe filter prior to introduction into the infusion bag, prior to each daily infusion. Add the calculated dose (0.09 mg/kg or 0.09 mL/kg) of LEUSTATIN Injection through the sterile filter to an infusion bag containing 500 mL of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP. Infuse continuously over 24 hours. Repeat daily for a total of 7 consecutive days. The use of 5% dextrose as a diluent is not recommended because of increased degradation of cladribine. Admixtures of LEUSTATIN Injection are chemically and physically stable for at least 24 hours at room temperature under normal room fluorescent light in Baxter Viaflex®† PVC infusion containers. Since limited compatibility data are available, adherence to the recommended diluents and infusion systems is advised.

  Dose of LEUSTATIN Injection Recommended Diluent Quantity of Diluent
24-hour infusion method 1(day) x 0.09 mg/kg 0.9% Sodium Chloride Injection, USP 500 mL

To prepare a 7-day infusion

The 7-day infusion solution should only be prepared with Bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (0.9% benzyl alcohol preserved). In order to minimize the risk of microbial contamination, both LEUSTATIN Injection and the diluent should be passed through a sterile 0.22 μm disposable hydrophilic syringe filter as each solution is being introduced into the infusion reservoir. First add the calculated dose of LEUSTATIN Injection (7 days x 0.09 mg/kg or mL/kg) to the infusion reservoir through the sterile filter.

Then add a calculated amount of Bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (0.9% benzyl alcohol preserved) also through the filter to bring the total volume of the solution to 100 mL. After completing solution preparation, clamp off the line, disconnect and discard the filter. Aseptically aspirate air bubbles from the reservoir as necessary using the syringe and a dry second sterile filter or a sterile vent filter assembly. Reclamp the line and discard the syringe and filter assembly. Infuse continuously over 7 days. Solutions prepared with Bacteriostatic Sodium Chloride Injection for individuals weighing more than 85 kg may have reduced preservative effectiveness due to greater dilution of the benzyl alcohol preservative. Admixtures for the 7-day infusion have demonstrated acceptable chemical and physical stability for at least 7 days in the SIMS Deltec MEDICATION CASSETTE™ Reservoir‡.

  Dose of LEUSTATIN Injection Recommended Diluent Quantity of Diluent
7-day infusion method (use sterile 0.22μ filter when preparing infusion solution) 7 (days) x 0.09 mg/kg Bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (0.9% benzyl alcohol) q.s. to 100 mL

Since limited compatibility data are available, adherence to the recommended diluents and infusion systems is advised. Solutions containing LEUSTATIN Injection should not be mixed with other intravenous drugs or additives or infused simultaneously via a common intravenous line, since compatibility testing has not been performed. Preparations containing benzyl alcohol should not be used in neonates (see WARNINGS).

Care must be taken to assure the sterility of prepared solutions. Once diluted, solutions of LEUSTATIN Injection should be administered promptly or stored in the refrigerator (2° to 8° C) for no more than 8 hours prior to start of administration. Vials of LEUSTATIN Injection are for single-use only. Any unused portion should be discarded in an appropriate manner (see Handling and Disposal).

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration, whenever solution and container permit. A precipitate may occur during the exposure of LEUSTATIN Injection to low temperatures; it may be resolubilized by allowing the solution to warm naturally to room temperature and by shaking vigorously. DO NOT HEAT OR MICROWAVE.

Chemical Stability of Vials

When stored in refrigerated conditions between 2° to 8°C (36° to 46°F) protected from light, unopened vials of LEUSTATIN Injection are stable until the expiration date indicated on the package. Freezing does not adversely affect the solution. If freezing occurs, thaw naturally to room temperature. DO NOT heat or microwave. Once thawed, the vial of LEUSTATIN Injection is stable until expiry if refrigerated. DO NOT refreeze. Once diluted, solutions containing LEUSTATIN Injection should be administered promptly or stored in the refrigerator (2° to 8°C) for no more than 8 hours prior to administration.

Handling and Disposal

The potential hazards associated with cytotoxic agents are well established and proper precautions should be taken when handling, preparing, and administering LEUSTATIN Injection. The use of disposable gloves and protective garments is recommended. If LEUSTATIN Injection contacts the skin or mucous membranes, wash the involved surface immediately with copious amounts of water. Several guidelines on this subject have been published.2-8 There is no general agreement that all of the procedures recommended in the guidelines are necessary or appropriate. Refer to your Institution's guidelines and all applicable state/local regulations for disposal of cytotoxic waste.

HOW SUPPLIED

LEUSTATIN Injection is supplied as a sterile, preservative-free, isotonic solution containing 10 mg (1 mg/mL) of cladribine as 10 mL filled into a single-use clear flint glass 20 mL vial. LEUSTATIN Injection is supplied in 10 mL (1 mg/mL) single-use vials (NDC 59676-201-01) available in a treatment set (case) of seven vials.

Store refrigerated 2° to 8°C (36° to 46°F). Protect from light during storage.

REFERENCES

2. Recommendations for the Safe Handling of Parenteral Antineoplastic Drugs. NIH Publication No. 83-2621. For sale by the Superintendent of Documents, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402.

3. AMA Council Report. Guidelines for Handling Parenteral Antineoplastics, JAMA, March 15 (1985).

4. National Study Commission on Cytotoxic Exposure--Recommendations for Handling Cytotoxic Agents. Available from Louis P. Jeffrey, Sc.D., Chairman, National Study Commission on Cytotoxic Exposure, Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences, 179 Longwood Avenue, Boston, Massachusetts 02115.

5. Clinical Oncological Society of Australia: Guidelines and Recommendations for Safe Handling of Antineoplastic Agents, Med. J. Australia 1:425 (1983).

6. Jones RB, et al. Safe Handling of Chemotherapeutic Agents: A Report from the Mount Sinai Medical Center. Ca--A Cancer Journal for Clinicians, Sept/Oct. 258-263 (1983).

7. American Society of Hospital Pharmacists Technical Assistance Bulletin on Handling Cytotoxic Drugs in Hospitals. Am. J. Hosp. Pharm., 42:131 (1985).

8. OSHA Work-Practice Guidelines for Personnel Dealing with Cytotoxic (antineoplastic) Drugs. Am. J. Hosp. Pharm., 43:1193 (1986).

† Viaflex®containers, manufactured by Baxter Healthcare Corporation - Code No. 2B8013 (tested in 1991)

‡MEDICATION CASSETTEReservoir, manufactured by SIMS Deltec, Inc. - Reorder No. 602100A (tested in 1991)

Centocor Ortho Biotech Products, L.P. Raritan, NJ 08869. Revised July 2012

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Clinical Trials Experience

Adverse drug reactions reported by ≥ 1% of LEUSTATIN-treated patients with HCL noted in the HCL clinical dataset (studies K90-091 and L91-048, n=576) are shown in the table below.

Adverse Drug Reactions in ≥ 1% of Patients Treated With LEUSTATIN in HCL Clinical Trials

System Organ Class Preferred Term LEUSTATIN
(n=576) %
Blood and Lymphatic System Disorder (see also sections WARNINGS and PRECAUTIONS)
  Anemia 1
  Febrile neutropenia 8
Psychiatric Disorders
  Anxiety 1
  Insomnia 3
Nervous System Disorders
  Dizziness 6
  Headache 14
Cardiac Disorders
  Tachycardia 2
Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders
  Breath sounds abnormal 4
  Cough 7
  Dyspnea* 5
  Rales 1
Gastrointestinal Disorders
  Abdominal pain** 4
  Constipation 4
  Diarrhea 7
  Flatulence 1
  Nausea 22
  Vomiting 9
Skin and Subcutaneous Tissue Disorders
  Ecchymosis 2
  Hyperhidrosis 3
  Petechiae 2
  Pruritus 2
  Rash*** 16
Musculoskeletal, Connective Tissue, and Bone Disorders
  Arthralgia 3
  Myalgia 6
  Pain**** 6
General Disorders and Administration Site Conditions (see also sections WARNINGS and PRECAUTIONS)
  Administration site reaction***** 11
  Asthenia 6
  Chills 2
  Decreased appetite 8
  Fatigue 31
  Malaise 5
  Muscular weakness 1
  Edema peripheral 2
  Pyrexia 33
Injury, Poisoning and Procedural Complications
  Contusion 1
* Dyspnea includes dyspnea, dyspnea exertional, and wheezing
** Abdominal pain includes abdominal discomfort, abdominal pain, and abdominal pain (lower and upper)
*** Rash includes erythema, rash, and rash (macular, macula-papular, papular, pruritic, pustular and erythematous)
**** Pain includes pain, back pain, chest pain, arthritis pain, bone pain, and pain in extremity
***** Administration site reaction includes administration site reaction, catheter site (cellulitis, erythema, hemorrhage, and pain), and infusion site reaction(erythema, edema, and pain)

The following safety data are based on 196 patients with Hairy Cell Leukemia: the original cohort of 124 patients plus an additional 72 patients enrolled at the same two centers after the original enrollment cutoff. In Month 1 of the Hairy Cell Leukemia clinical trials, severe neutropenia was noted in 70% of patients, fever in 69%, and infection was documented in 28%. Most non-hematologic adverse experiences were mild to moderate in severity.

Myelosuppression was frequently observed during the first month after starting treatment. Neutropenia (ANC < 500 x 106/L) was noted in 70% of patients, compared with 26% in whom it was present initially. Severe anemia (Hemoglobin < 8.5 g/dL) developed in 37% of patients, compared with 10% initially and thrombocytopenia (Platelets < 20 x 109/L) developed in 12% of patients, compared to 4% in whom it was noted initially.

During the first month, 54 of 196 patients (28%) exhibited documented evidence of infection. Serious infections (e.g., septicemia, pneumonia) were reported in 6% of all patients; the remainder were mild or moderate. Several deaths were attributable to infection and/or complications related to the underlying disease. During the second month, the overall rate of documented infection was 6%; these infections were mild to moderate and no severe systemic infections were seen. After the third month, the monthly incidence of infection was either less than or equal to that of the months immediately preceding LEUSTATIN therapy.

During the first month, 11% of patients experienced severe fever (i.e., ≥ 104°F). Documented infections were noted in fewer than one-third of febrile episodes. Of the 196 patients studied, 19 were noted to have a documented infection in the month prior to treatment. In the month following treatment, there were 54 episodes of documented infection: 23 (42%) were bacterial, 11 (20%) were viral and 11 (20%) were fungal. Seven (7) of 8 documented episodes of herpes zoster occurred during the month following treatment. Fourteen (14) of 16 episodes of documented fungal infections occurred in the first two months following treatment. Virtually all of these patients were treated empirically with antibiotics. (see WARNINGS and PRECAUTIONS)

Analysis of lymphocyte subsets indicates that treatment with cladribine is associated with prolonged depression of the CD4 counts. Prior to treatment, the mean CD4 count was 766/μL. The mean CD4 count nadir, which occurred 4 to 6 months following treatment, was 272/μL. Fifteen (15) months after treatment, mean CD4 counts remained below 500/μL. CD8 counts behaved similarly, though increasing counts were observed after 9 months. The clinical significance of the prolonged CD4 lymphopenia is unclear.

Another event of unknown clinical significance includes the observation of prolonged bone marrow hypocellularity. Bone marrow cellularity of < 35% was noted after 4 months in 42 of 124 patients (34%) treated in the two pivotal trials. This hypocellularity was noted as late as day 1010. It is not known whether the hypocellularity is the result of disease related marrow fibrosis or if it is the result of cladribine toxicity. There was no apparent clinical effect on the peripheral blood counts.

The vast majority of rashes were mild. Most episodes of nausea were mild, not accompanied by vomiting, and did not require treatment with antiemetics. In patients requiring antiemetics, nausea was easily controlled, most frequently with chlorpromazine.

When used in other clinical settings the following ADRs were reported: bacteremia, cellulitis, localized infection, pneumonia, anemia, thrombocytopenia (with bleeding or petechiae), phlebitis, purpura, crepitations, localized edema and edema.

For a description of adverse reactions associated with use of high doses in non-Hairy Cell Leukemia patients, see WARNINGS.

Postmarketing Experience

The following additional adverse reactions have been reported since the drug became commercially available. These adverse reactions have been reported primarily in patients who received multiple courses of LEUSTATIN Injection:

Infections and infestations: Septic shock. Opportunistic infections have occurred in the acute phase of treatment.

Blood and lymphatic system disorders: Bone marrow suppression with prolonged pancytopenia, including some reports of aplastic anemia; hemolytic anemia (including autoimmune hemolytic anemia), which was reported in patients with lymphoid malignancies, occurring within the first few weeks following treatment. Rare cases of myelodysplastic syndrome have been reported.

Immune system disorders: Hypersensitivity.

Metabolism and nutrition disorders: Tumor lysis syndrome.

Psychiatric disorders: Confusion (including disorientation).

Hepatobiliary disorders: Reversible, generally mild increases in bilirubin (uncommon) and transaminases.

Nervous System disorders: Depressed level of consciousness, neurological toxicity (including peripheral sensory neuropathy, motor neuropathy (paralysis), polyneuropathy, paraparesis); however, severe neurotoxicity has been reported rarely following treatment with standard cladribine dosing regimens.

Eye disorders: Conjunctivitis.

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Pulmonary interstitial infiltrates (including lung infiltration, interstitial lung disease, pneumonitis and pulmonary fibrosis); in most cases, an infectious etiology was identified.

Skin and tissue disorders: Urticaria, hypereosinophilia; Stevens-Johnson. In isolated cases toxic epidermal necrolysis has been reported in patients who were receiving or had recently been treated with other medications (e.g., allopurinol or antibiotics) known to cause these syndromes.

Renal and urinary disorders: Renal failure (including renal failure acute, renal impairment).

Read the Leustatin (cladribine injection for intravenous infusion only) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

There are no known drug interactions with LEUSTATIN Injection. Caution should be exercised if LEUSTATIN Injection is administered before, after, or in conjunction with other drugs known to cause immunosuppression or myelosuppression. (see WARNINGS)

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Due to increased risk of infection in the setting of immunosuppression with chemotherapy including LEUSTATIN, it is recommended not to administer live attenuated vaccines to patients receiving LEUSTATIN Injection.

Severe bone marrow suppression, including neutropenia, anemia and thrombocytopenia, has been commonly observed in patients treated with LEUSTATIN, especially at high doses. At initiation of treatment, most patients in the clinical studies had hematologic impairment as a manifestation of active Hairy Cell Leukemia. Following treatment with LEUSTATIN, further hematologic impairment occurred before recovery of peripheral blood counts began. During the first two weeks after treatment initiation, mean Platelet Count, ANC, and Hemoglobin concentration declined and subsequently increased with normalization of mean counts by Day 12, Week 5 and Week 8, respectively. The myelosuppressive effects of LEUSTATIN were most notable during the first month following treatment. Forty-four percent (44%) of patients received transfusions with RBCs and 14% received transfusions with platelets during Month 1. Careful hematologic monitoring, especially during the first 4 to 8 weeks after treatment with LEUSTATIN Injection, is recommended (see PRECAUTIONS).

Fever (T ≥ 100°F) was associated with the use of LEUSTATIN in approximately two-thirds of patients (131/196) in the first month of therapy. Virtually all of these patients were treated empirically with parenteral antibiotics. Overall, 47% (93/196) of all patients had fever in the setting of neutropenia (ANC ≤ 1000), including 62 patients (32%) with severe neutropenia (i.e., ANC ≤ 500).

In a Phase I investigational study using LEUSTATIN in high doses (4 to 9 times the recommended dose for Hairy Cell Leukemia) as part of a bone marrow transplant conditioning regimen, which also included high dose cyclophosphamide and total body irradiation, acute nephrotoxicity and delayed onset neurotoxicity were observed. Thirty-one (31) poor-risk patients with drug-resistant acute leukemia in relapse (29 cases) or non-Hodgkins Lymphoma (2 cases) received LEUSTATIN for 7 to 14 days prior to bone marrow transplantation. During infusion, 8 patients experienced gastrointestinal symptoms. While the bone marrow was initially cleared of all hematopoietic elements, including tumor cells, leukemia eventually recurred in all treated patients. Within 7 to 13 days after starting treatment with LEUSTATIN, 6 patients (19%) developed manifestations of renal dysfunction (e.g., acidosis, anuria, elevated serum creatinine, etc.) and 5 required dialysis. Several of these patients were also being treated with other medications having known nephrotoxic potential. Renal dysfunction was reversible in 2 of these patients. In the 4 patients whose renal function had not recovered at the time of death, autopsies were performed; in 2 of these, evidence of tubular damage was noted. Eleven (11) patients (35%) experienced delayed onset neurologic toxicity. In the majority, this was characterized by progressive irreversible motor weakness (paraparesis/quadriparesis) of the upper and/or lower extremities, first noted 35 to 84 days after starting high dose therapy with LEUSTATIN. Non-invasive testing (electromyography and nerve conduction studies) was consistent with demyelinating disease. Severe neurologic toxicity has also been noted with high doses of another drug in this class.

Axonal peripheral polyneuropathy was observed in a dose escalation study at the highest dose levels (approximately 4 times the recommended dose for Hairy Cell Leukemia) in patients not receiving cyclophosphamide or total body irradiation. Severe neurological toxicity has been reported rarely following treatment with standard cladribine dosing regimens.

In patients with Hairy Cell Leukemia treated with the recommended treatment regimen (0.09 mg/kg/day for 7 consecutive days), there have been no reports of nephrologic toxicities.

Serious (e.g. respiratory infection, pneumonia and viral skin infections), including fatal infections (e.g. sepsis) were reported (see ADVERSE REACTIONS).

Of the 196 Hairy Cell Leukemia patients entered in the two trials, there were 8 deaths following treatment. Of these, 6 were of infectious etiology, including 3 pneumonias, and 2 occurred in the first month following LEUSTATIN therapy. Of the 8 deaths, 6 occurred in previously treated patients who were refractory to α interferon.

Benzyl alcohol is a constituent of the recommended diluent for the 7-day infusion solution. Benzyl alcohol has been reported to be associated with a fatal “Gasping Syndrome” in premature infants. (see DOSAGE AND ADMINISTRATION)

Pregnancy Category D

LEUSTATIN can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Although there is no evidence of teratogenicity in humans due to LEUSTATIN, other drugs which inhibit DNA synthesis have been reported to be teratogenic in humans. Cladribine is teratogenic in animals. Advise females of reproductive potential to use highly effective contraception during treatment with LEUSTATIN. If LEUSTATIN is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while taking this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus.

Cladribine is teratogenic in mice and rabbits and consequently has the potential to cause fetal harm when administered to a pregnant woman. A significant increase in fetal variations was observed in mice receiving 1.5 mg/kg/day (4.5 mg/m2) and increased resorptions, reduced litter size and increased fetal malformations were observed when mice received 3.0 mg/kg/day (9 mg/m2). Fetal death and malformations were observed in rabbits that received 3.0 mg/kg/day (33.0 mg/m2). No fetal effects were seen in mice at 0.5 mg/kg/day (1.5 mg/m2) or in rabbits at 1.0 mg/kg/day (11.0 mg/m2).

PRECAUTIONS

General

LEUSTATIN Injection is a potent antineoplastic agent with potentially significant toxic side effects. It should be administered only under the supervision of a physician experienced with the use of cancer chemotherapeutic agents. Patients undergoing therapy should be closely observed for signs of hematologic and non-hematologic toxicity. Periodic assessment of peripheral blood counts, particularly during the first 4 to 8 weeks post-treatment, is recommended to detect the development of anemia, neutropenia and thrombocytopenia and for early detection of any potential sequelae (e.g., infection or bleeding). As with other potent chemotherapeutic agents, monitoring of renal and hepatic function is also recommended, especially in patients with underlying kidney or liver dysfunction (see WARNINGS and ADVERSE REACTIONS).

Fever was a frequently observed side effect during the first month on study. Since the majority of fevers occurred in neutropenic patients, patients should be closely monitored during the first month of treatment and empiric antibiotics should be initiated as clinically indicated. Although 69% of patients developed fevers, less than 1/3 of febrile events were associated with documented infection. Given the known myelosuppressive effects of LEUSTATIN, practitioners should carefully evaluate the risks and benefits of administering this drug to patients with active infections (see WARNINGS and ADVERSE REACTIONS).

There are inadequate data on dosing of patients with renal or hepatic insufficiency. Development of acute renal insufficiency in some patients receiving high doses of LEUSTATIN has been described. Until more information is available, caution is advised when administering the drug to patients with known or suspected renal or hepatic insufficiency (see WARNINGS).

Rare cases of tumor lysis syndrome have been reported in patients treated with cladribine with other hematologic malignancies having a high tumor burden.

LEUSTATIN Injection must be diluted in designated intravenous solutions prior to administration (see DOSAGE AND ADMINISTRATION).

Laboratory Tests

During and following treatment, the patient's hematologic profile should be monitored regularly to determine the degree of hematopoietic suppression. In the clinical studies, following reversible declines in all cell counts, the mean Platelet Count reached 100 x 109/L by Day 12, the mean Absolute Neutrophil Count reached 1500 x 106/L by Week 5 and the mean Hemoglobin reached 12 g/dL by Week 8.

After peripheral counts have normalized, bone marrow aspiration and biopsy should be performed to confirm response to treatment with LEUSTATIN. Febrile events should be investigated with appropriate laboratory and radiologic studies. Periodic assessment of renal function and hepatic function should be performed as clinically indicated.

Carcinogenesis

No animal carcinogenicity studies have been conducted with cladribine. However, its carcinogenic potential cannot be excluded based on demonstrated genotoxicity of cladribine.

Mutagenesis

As expected for compounds in this class, the actions of cladribine yield DNA damage. In mammalian cells in culture, cladribine caused the accumulation of DNA strand breaks. Cladribine was also incorporated into DNA of human lymphoblastic leukemia cells. Cladribine was not mutagenic in vitro (Ames and Chinese hamster ovary cell gene mutation tests) and did not induce unscheduled DNA synthesis in primary rat hepatocyte cultures. However, cladribine was clastogenic both in vitro (chromosome aberrations in Chinese hamster ovary cells) and in vivo (mouse bone marrow micronucleus test).

Impairment of Fertility

The effect on human fertility is unknown. When administered intravenously to Cynomolgus monkeys, cladribine has been shown to cause suppression of rapidly generating cells, including testicular cells.

Pregnancy

Pregnancy Category D: (see WARNINGS).

Nursing Mothers

It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from cladribine, a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug for the mother.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established. In a Phase I study involving patients 1-21 years old with relapsed acute leukemia, LEUSTATIN was given by continuous intravenous infusion in doses ranging from 3 to 10.7 mg/m2/day for 5 days (one-half to twice the dose recommended in Hairy Cell Leukemia). In this study, the dose-limiting toxicity was severe myelosuppression with profound neutropenia and thrombocytopenia. At the highest dose (10.7 mg/m2/day), 3 of 7 patients developed irreversible myelosuppression and fatal systemic bacterial or fungal infections. No unique toxicities were noted in this study1 (see WARNINGS and ADVERSE REACTIONS).

Geriatric Use

Clinical studies of LEUSTATIN did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy in elderly patients.

REFERENCES

1. Santana VM, Mirro J, Harwood FC, et al: A phase I clinical trial of 2-Chloro-deoxyadenosine in pediatric patients with acute leukemia. J. Clin. Onc., 9: 416 (1991).

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

High doses of LEUSTATIN have been associated with: irreversible neurologic toxicity (paraparesis/quadriparesis), acute nephrotoxicity, and severe bone marrow suppression resulting in neutropenia, anemia and thrombocytopenia (see WARNINGS). There is no known specific antidote to overdosage. Treatment of overdosage consists of discontinuation of LEUSTATIN, careful observation and appropriate supportive measures. It is not known whether the drug can be removed from the circulation by dialysis or hemofiltration.

CONTRAINDICATIONS

LEUSTATIN Injection is contraindicated in those patients who are hypersensitive to this drug or any of its components.

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Cellular Resistance and Sensitivity

The selective toxicity of 2-chloro-2'-deoxy-β-D-adenosine towards certain normal and malignant lymphocyte and monocyte populations is based on the relative activities of deoxycytidine kinase and deoxynucleotidase. Cladribine passively crosses the cell membrane. In cells with a high ratio of deoxycytidine kinase to deoxynucleotidase, it is phosphorylated by deoxycytidine kinase to 2-chloro-2'-deoxy-β -D-adenosine monophosphate (2-CdAMP). Since 2-chloro-2'-deoxy-β -D-adenosine is resistant to deamination by adenosine deaminase and there is little deoxynucleotide deaminase in lymphocytes and monocytes, 2-CdAMP accumulates intracellularly and is subsequently converted into the active triphosphate deoxynucleotide, 2-chloro-2'-deoxy-β -D-adenosine triphosphate (2-CdATP). It is postulated that cells with high deoxycytidine kinase and low deoxynucleotidase activities will be selectively killed by 2-chloro-2'-deoxy-β -D-adenosine as toxic deoxynucleotides accumulate intracellularly.

Cells containing high concentrations of deoxynucleotides are unable to properly repair single-strand DNA breaks. The broken ends of DNA activate the enzyme poly (ADP-ribose) polymerase resulting in NAD and ATP depletion and disruption of cellular metabolism. There is evidence, also, that 2-CdATP is incorporated into the DNA of dividing cells, resulting in impairment of DNA synthesis. Thus, 2-chloro-2'-deoxy-β -D-adenosine can be distinguished from other chemotherapeutic agents affecting purine metabolism in that it is cytotoxic to both actively dividing and quiescent lymphocytes and monocytes, inhibiting both DNA synthesis and repair.

Pharmacokinetics

In a clinical investigation, 17 patients with Hairy Cell Leukemia and normal renal function were treated for 7 days with the recommended treatment regimen of LEUSTATIN Injection (0.09 mg/kg/day) by continuous intravenous infusion. The mean steady-state serum concentration was estimated to be 5.7 ng/mL with an estimated systemic clearance of 663.5 mL/h/kg when LEUSTATIN was given by continuous infusion over 7 days. In Hairy Cell Leukemia patients, there does not appear to be a relationship between serum concentrations and ultimate clinical outcome.

In another study, 8 patients with hematologic malignancies received a two (2) hour infusion of LEUSTATIN Injection (0.12 mg/kg). The mean end-of-infusion plasma LEUSTATIN concentration was 48±19 ng/mL. For 5 of these patients, the disappearance of LEUSTATIN could be described by either a biphasic or triphasic decline. For these patients with normal renal function, the mean terminal half-life was 5.4 hours. Mean values for clearance and steady-state volume of distribution were 978±422 mL/h/kg and 4.5±2.8 L/kg, respectively.

Cladribine plasma concentration after intravenous administration declines multi-exponentially with an average half-life of 6.7 +/- 2.5 hours. In general, the apparent volume of distribution of cladribine is approximately 9 L/kg, indicating an extensive distribution in body tissues.

Cladribine penetrates into cerebrospinal fluid. One report indicates that concentrations are approximately 25% of those in plasma.

LEUSTATIN is bound approximately 20% to plasma proteins.

Except for some understanding of the mechanism of cellular toxicity, no other information is available on the metabolism of LEUSTATIN in humans. An average of 18% of the administered dose has been reported to be excreted in urine of patients with solid tumors during a 5-day continuous intravenous infusion of 3.5-8.1 mg/m2/day of LEUSTATIN. The effect of renal and hepatic impairment on the elimination of cladribine has not been investigated in humans.

Clinical Studies

Two single-center open label studies of LEUSTATIN (cladribine) have been conducted in patients with Hairy Cell Leukemia with evidence of active disease requiring therapy. In the study conducted at the Scripps Clinic and Research Foundation (Study A), 89 patients were treated with a single course of LEUSTATIN Injection given by continuous intravenous infusion for 7 days at a dose of 0.09 mg/kg/day. In the study conducted at the M.D. Anderson Cancer Center (Study B), 35 patients were treated with a 7-day continuous intravenous infusion of LEUSTATIN Injection at a comparable dose of 3.6 mg/m2/day. A complete response (CR) required clearing of the peripheral blood and bone marrow of hairy cells and recovery of the hemoglobin to 12 g/dL, platelet count to 100 x 109/L, and absolute neutrophil count to 1500 x 106/L. A good partial response (GPR) required the same hematologic parameters as a complete response, and that fewer than 5% hairy cells remain in the bone marrow. A partial response (PR) required that hairy cells in the bone marrow be decreased by at least 50% from baseline and the same response for hematologic parameters as for complete response. A pathologic relapse was defined as an increase in bone marrow hairy cells to 25% of pretreatment levels. A clinical relapse was defined as the recurrence of cytopenias, specifically, decreases in hemoglobin ≥ 2 g/dL, ANC ≥ 25% or platelet counts ≥ 50,000. Patients who met the criteria for a complete response but subsequently were found to have evidence of bone marrow hairy cells ( < 25% of pretreatment levels) were reclassified as partial responses and were not considered to be complete responses with relapse.

Among patients evaluable for efficacy (N=106), using the hematologic and bone marrow response criteria described above, the complete response rates in patients treated with LEUSTATIN Injection were 65% and 68% for Study A and Study B, respectively, yielding a combined complete response rate of 66%. Overall response rates (i.e., Complete plus Good Partial plus Partial Responses) were 89% and 86% in Study A and Study B, respectively, for a combined overall response rate of 88% in evaluable patients treated with LEUSTATIN Injection.

Using an intent-to-treat analysis (N=123) and further requiring no evidence of splenomegaly as a criterion for CR (i.e., no palpable spleen on physical examination and ≤ 13 cm on CT scan), the complete response rates for Study A and Study B were 54% and 53%, respectively, giving a combined CR rate of 54%. The overall response rates (CR + GPR + PR) were 90% and 85%, for Studies A and B, respectively, yielding a combined overall response rate of 89%.

RESPONSE RATES TO LEUSTATIN TREATMENT IN PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA

  CR Overall
Evaluable Patients N=106 66% 88%
Intent-to-treat Population N=123 54% 89%

In these studies, 60% of the patients had not received prior chemotherapy for Hairy Cell Leukemia or had undergone splenectomy as the only prior treatment and were receiving LEUSTATIN as a first-line treatment. The remaining 40% of the patients received LEUSTATIN as a second-line treatment, having been treated previously with other agents, including α-interferon and/or deoxycoformycin. The overall response rate for patients without prior chemotherapy was 92%, compared with 84% for previously treated patients. LEUSTATIN is active in previously treated patients; however, retrospective analysis suggests that the overall response rate is decreased in patients previously treated with splenectomy or deoxycoformycin and in patients refractory to α-interferon.

OVERALL RESPONSE RATES (CR + GPR + PR) TO LEUSTATIN TREATMENT IN PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA

  OVERALL RESPONSE
(N = 123)
NR + RELAPSE
No Prior Chemotherapy 68/74 92% 6 + 4 14%
Any Prior Chemotherapy 41/49 84% 8 + 3 22%
Previous Splenectomy 32/41* 78% 9 + 1 24%
Previous Interferon 40/48 83% 8 + 3 23%
Interferon Refractory 6/11* 55% 5 + 2 64%
Previous Deoxycoformycin 3/6* 50% 3 + 1 66%
NR = No Response
* P < 0.05

After a reversible decline, normalization of peripheral blood counts (Hemoglobin > 12.0 g/dL, Platelets > 100 x 109/L, Absolute Neutrophil Count (ANC) > 1500 x 106/L) was achieved by 92% of evaluable patients. The median time to normalization of peripheral counts was 9 weeks from the start of treatment (Range: 2 to 72). The median time to normalization of Platelet Count was 2 weeks, the median time to normalization of ANC was 5 weeks and the median time to normalization of Hemoglobin was 8 weeks. With normalization of Platelet Count and Hemoglobin, requirements for platelet and RBC transfusions were abolished after Months 1 and 2, respectively, in those patients with complete response. Platelet recovery may be delayed in a minority of patients with severe baseline thrombocytopenia. Corresponding to normalization of ANC, a trend toward a reduced incidence of infection was seen after the third month, when compared to the months immediately preceding LEUSTATIN therapy. (see also WARNINGS, PRECAUTIONS and ADVERSE REACTIONS)

LEUSTATIN TREATMENT IN PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA TIME TO NORMALIZATION OF PERIPHERAL BLOOD COUNTS

Parameter Median Time to Normalization of Count*
Platelet Count 2 weeks
Absolute Neutrophil Count 5 weeks
Hemoglobin 8 weeks
ANC, Hemoglobin and Platelet Count 9 weeks
* Day 1 = First day of infusion

For patients achieving a complete response, the median time to response (i.e., absence of hairy cells in bone marrow and peripheral blood together with normalization of peripheral blood parameters), measured from treatment start, was approximately 4 months. Since bone marrow aspiration and biopsy were frequently not performed at the time of peripheral blood normalization, the median time to complete response may actually be shorter than that which was recorded. At the time of data cut-off, the median duration of complete response was greater than 8 months and ranged to 25+ months. Among 93 responding patients, seven had shown evidence of disease progression at the time of the data cut-off. In four of these patients, disease was limited to the bone marrow without peripheral blood abnormalities (pathologic progression), while in three patients there were also peripheral blood abnormalities (clinical progression). Seven patients who did not respond to a first course of LEUSTATIN received a second course of therapy. In the five patients who had adequate follow-up, additional courses did not appear to improve their overall response.

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

No information provided. Please refer to the WARNINGS and PRECAUTIONS sections.

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

No information provided. Please refer to the WARNINGS and PRECAUTIONS sections.

Last reviewed on RxList: 8/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Leustatin Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

CLADRIBINE - INJECTION

(KLAD-rib-een)

COMMON BRAND NAME(S): Leustatin

WARNING: This medication may cause very serious blood disorders (decreased bone marrow function leading to low number of blood cells such as white cells, red cells, and platelets). This effect can decrease your body's ability to fight an infection, cause anemia, or cause your body to bruise or bleed easier. Tell your doctor immediately if you develop any of the following: signs of infection (fever, persistent sore throat), easy bruising/bleeding, unusual tiredness, fast/pounding heartbeat.

When used in high doses, cladribine may cause very serious kidney or nerve disorders. Nerve disorders may also rarely occur in patients taking the normal dose of cladribine. Tell your doctor immediately if you develop any of the following: change in the amount of urine, weakness/numbness/tingling in your hands/feet, inability to move your arms/legs.

USES: Cladribine is used to treat a certain type of cancer (hairy cell leukemia). It works by stopping the growth of cancer cells.

OTHER USES: This section contains uses of this drug that are not listed in the approved professional labeling for the drug but that may be prescribed by your health care professional. Use this drug for a condition that is listed in this section only if it has been so prescribed by your health care professional.

This medication may also be used to treat other types of cancer (certain lymphomas).

HOW TO USE: This medication is given by injection into a vein as directed by your doctor. Dosage is based on your weight and response to treatment. This medication is usually given continuously for 7 days in a row or as directed by your doctor.

If you are giving this medication to yourself at home, learn all usage instructions from your health care professional. Before using, check this product visually for particles or discoloration. If either is present, do not use the liquid. Learn how to store and discard medical supplies safely.

Avoid getting the medication on the skin or in the eyes, mouth, or nose. If you do get the medication in those areas, flush with plenty of water and tell your doctor immediately.

Disclaimer

Leustatin Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: See also Warning section.

Nausea, vomiting, headache, cough, weakness, or pain/swelling/redness at injection site may occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

People using this medication may have serious side effects. However, your doctor has prescribed this drug because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Careful monitoring by your doctor may decrease your risk.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: pain/swelling/redness of arms or legs, mental/mood changes, seizures.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

Cladribine can commonly cause a mild rash that is usually not serious. However, you may not be able to tell it apart from a rare rash that could be a sign of a severe allergic reaction. Therefore, get medical help right away if you develop any rash.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Leustatin (cladribine injection for intravenous infusion only) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before using cladribine, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: kidney disease, liver disease, nerve/muscle disorder, blood/bone marrow disorder, recent/current infections.

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your doctor, and avoid contact with people who have recently received oral polio vaccine or flu vaccine inhaled through the nose.

Wash your hands well to prevent the spread of infections.

To lower your risk of getting cut, bruised, or injured, use caution with sharp objects like razors and nail cutters, and avoid activities such as contact sports.

This medication is not recommended for use during pregnancy. It may harm an unborn baby. Therefore, it is important to prevent pregnancy while taking this medication. Consult your doctor for more details and to discuss using at least 2 reliable forms of birth control (e.g., condoms, birth control pills) while taking this medication. If you become pregnant or think you may be pregnant, tell your doctor immediately.

It is not known whether this drug passes into breast milk. Because of the possible risk to the infant, breast-feeding while using this drug is not recommended. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Leustatin Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: other drugs that can decrease bone marrow function (e.g., drugs to treat cancer such as irinotecan), other drugs that weaken the immune system (e.g., cyclosporine), other drugs that worsen kidney problems (e.g., NSAIDs such as ibuprofen).

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: weakness/numbness/tingling in your hands/feet, inability to move your arms/legs, change in the amount of urine, signs of infection (fever, persistent sore throat), easy bruising/bleeding, unusual tiredness, fast/pounding heartbeat.

NOTES: Laboratory and/or medical tests (e.g., complete blood count, hemoglobin, platelets, kidney/liver function) should be performed regularly to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

MISSED DOSE: For the best possible benefit, it is important to receive each scheduled dose of this medication as directed. If you miss a dose, contact your doctor to establish a new dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Consult the product instructions and your pharmacist for storage details. Keep all medications away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company.

MEDICAL ALERT: Your condition can cause complications in a medical emergency. For information about enrolling in MedicAlert, call 1-800-854-1166 (USA) or 1-800-668-1507 (Canada).

Information last revised April 2012. Copyright(c) 2012 First Databank, Inc.

Leustatin Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Cladribine Novaplus, Leustatin

Generic Name: cladribine (Pronunciation: KLAD ri been)

What is cladribine (Leustatin)?

Cladribine is a cancer medication that interferes with the growth of cancer cells and slows their growth and spread in the body.

Cladribine is used to treat hairy cell leukemia (a type of blood cancer).

Cladribine may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

What are the possible side effects of cladribine (Leustatin)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Tell your caregivers at once if you have a serious side effect such as:

 • numbness, tingling, weakness, or burning pain in your fingers or toes;
 • numbness or tingly feeling around your mouth;
 • feeling like you might pass out;
 • lower back pain, blood in your urine, urinating less than usual or not at all;
 • muscle weakness, tightness, or contraction, overactive reflexes;
 • fast or slow heart rate, weak pulse, feeling short of breath;
 • pale or yellowed skin, dark colored urine, fever, confusion; or
 • signs of infection such as fever, chills, sore throat, flu symptoms, easy bruising or bleeding (nosebleeds, bleeding gums), purple or red pinpoint spots under your skin, loss of appetite, mouth sores, unusual weakness.

Less serious side effects may include:

 • headache, tired feeling;
 • nausea, diarrhea, constipation;
 • mild itching or skin rash;
 • cough; or
 • pain, swelling, or irritation around the IV needle.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Leustatin (cladribine injection for intravenous infusion only) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about cladribine (Leustatin)?

Before you receive cladribine, tell your doctor If you have liver or kidney disease or a bone marrow problem.

Cladribine can lower the blood cells that help your body fight infections. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill. Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

Tell your caregivers at once if you have a serious side effect such as numbness or tingling, weakness or burning pain in your fingers or toes, lower back pain, blood in your urine, urinating less than usual, pale or yellowed skin, dark colored urine, or feeling like you might pass out.

Side Effects Centers

Leustatin Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before receiving cladribine (Leustatin)?

You should not use this medication if you are allergic to it.

If you have liver or kidney disease or a bone marrow problem, you may need a dose adjustment or special tests to safely receive cladribine.

FDA pregnancy category D. Do not use cladribine if you are pregnant. It could harm the unborn baby. Use effective birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment.

It is not known whether cladribine passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. You should not breast-feed while you are receiving cladribine.

How is cladribine given (Leustatin)?

Cladribine is injected into a vein through an IV. You will receive this injection in a clinic or hospital setting.

Cladribine must be given slowly through an IV infusion, and you will receive it around the clock for 7 days in a row. Your doctor will determine how many 7-day treatments you will receive and how often.

You may receive other medications to help prevent certain side effects of cladribine.

Cladribine can lower the blood cells that help your body fight infections. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill.

To be sure this medication is not causing harmful effects, your blood will need to be tested often. Your liver or kidney function may also need to be tested. Your cancer treatments may be delayed based on the results of these tests. Visit your doctor regularly.

Contact your doctor at once if you develop signs of infection such as fever, chills, sore throat, flu symptoms, pale skin, easy bruising or bleeding (nosebleeds, bleeding gums), purple or red pinpoint spots under your skin, loss of appetite, mouth sores, or unusual weakness.

Side Effects Centers

Leustatin Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Leustatin)?

Since this medication is given in a healthcare setting around the clock, you will not miss a dose.

What happens if I overdose (Leustatin)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include flu symptoms, pale skin, easy bruising or bleeding, urinating less than usual, numbness or burning pain in your hands or feet spreading inward to the rest of your body.

What should I avoid while receiving cladribine (Leustatin)?

Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

What other drugs will affect cladribine (Leustatin)?

Tell your doctor about all other medications you use, especially drugs that weaken your immune system such as:

 • any other cancer medications;
 • cyclosporine (Neoral, Sandimmune, Gengraf);
 • sirolimus (Rapamune), tacrolimus (Prograf);
 • basiliximab (Simulect), efalizumab (Raptiva), muromonab-CD3 (Orthoclone);
 • mycophenolate mofetil (CellCept);
 • azathioprine (Imuran), leflunomide (Arava), etanercept (Enbrel); or
 • steroids such as prednisone, dexamethasone (Decadron, Hexadrol) fluticasone (Flonase, Advair), methylprednisolone (Medrol), mometasone (Asmanex, Nasonex), and others.

This list is not complete and other drugs may interact with cladribine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about cladribine.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 3.02. Revision date: 12/15/2010.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com