دوستاکسل
Docetaxel for Injection (Taxotere)
دوستاکسل

نام ژنریک

Docetaxel

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection, Solution: 20,80mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) درمان سرطان پيشرفتة موضعي يا متاستاتيك سينه، بعد از شکست رژيم شيمي‌درماني قبلي.


بزرگسالان: هر سه هفته مقدار mg/m2 100-60 طي يك ساعت تزريق وريدي مي‌شود.


تنظيم دوز: در صورت بروز نوتروپني تب‌دار، ميزان نوتروفيل کمتر از cells/mm3 500 براي مدت بيشتر از يک هفته، واكنش‌هاي شديد يا تجمعي جلدي از دوز اوليه mg/m2 100، دوز را به mg/m2 75 کاهش دهيد. اگر واكنش‌ها ادامه يافت دوز را به mg/m255 کاهش داده يا دارو را متوقف کنيد.


اگر دوز ابتدايي mg/m2 60 است و بيمار دچار واكنش‌هاي جلدي يا نوروپاتي شديد محيطي نشده است، مي‌توان دوز را افزايش داد، اگر بيمار دچار نوروپاتي محيطي درجه 3 شود، دارو را متوقف کنيد.


ب) درمان کمکي بعد از جراحي سرطان سينه قابل جراحي با درگيري گره‌هاي لنفاوي:


بزرگسالان: mg/m2 75 انفوزيون يک ساعته بعد از تجويز يک ساعته
mg/m2 50 دوکسوروبيسين و mg/m2 500 سيکلوفسفاميد، هر 3 هفته، به مدت 6 دوره استفاده مي‌شود. ميزان نوتروفيل بيمار بايد cells/mm31500 يا بيشتر باشد.


تنظيم دوز: در صورت بروز نوتروپني تب‌دار، در خاتمه تمام دوره‌هاي درماني بيمار بايد GCSF دريافت کند. اگر نوتروپني بهبود نيافت، GCSF را ادامه داده و دوز را به mg/m2 60 کاهش دهيد. در بيماران با واكنش‌هاي جلدي شديد يا تجمعي يا علائم نوروسنسوري متوسط، دوز را به mg/m260 کاهش دهيد، اگر همچنان واكنش‌ها ادامه يافت، دارو را متوقف کنيد.


پ) سرطان پيشرفته موضعي يا متاستاتيک ريه با سلولهاي بزرگ بعد از شکست رژيم درماني با پايه پلاتين(تک درماني).


بزرگسالان: mg/m2 75 وريدي در عرض يکساعت هر 3 هفته يک بار.


تنظيم دوز: در صورت بروز نوتروپني تب‌دار، ميزان نوتروفيل کمتر از cells/mm3 500 براي مدت بيشتر از يک هفته، واكنش‌هاي شديد يا تجمعي جلدي، يا ديگر واكنش‌هاي غير خوني درجه 3 يا 4 ضمن درمان، دارو را متوقف کنيد تا عوارض برطرف شود. سپس با دوز mg/m2 55 مجدداً درمان را شروع کنيد. اگر بيمار دچار نوروپاتي محيطي درجه 3 شد، دارو را متوقف کنيد.


ت) سرطان پيشرفته موضعي غيرقابل جراحي ريه با سلولهاي بزرگ در بيماراني که قبلاً سيس‌پلاتين دريافت نکرده‌اند.


بزرگسالان: mg/m2 75 وريدي در عرض يک ساعت بلافاصله بعد از تجويز وريديmg/m2 75 سيس‌پلاتين به مدت 60-30 دقيقه هر 3 هفته يک بار.


تنظيم دوز: اگرتعداد پلاکتهاي بيمار کمتر از cells/mm3 25000 است يا بيمار نوتروپني تب‌دار يا واكنش‌هاي غير خوني شديد دارد، دوز را به mg/m2 65 کاهش دهيد. اگر کاهش بيشتر دوز لازم است، دوز mg/m2 50 توصيه مي‌شود.


ث) سرطان پروستات متاستاتيک غير وابسته به آندروژن به همراه پردنيزون.


بزرگسالان: mg/m2 75 وريدي در عرض يک ساعت هر 3 هفته يک بار به همراه پردنيزون 5 ميلي‌گرم خوراکي دو بار در روز، روزانه. درمان با دگزامتازون
8 ميلي‌گرم خوراکي، 12 ساعت، 3 ساعت و يک ساعت قبل از دوستاکسول توصيه مي‌شود.


تنظيم دوز: در صورت بروز نوتروپني تب‌دار، ميزان نوتروفيل کمتر از cells/mm3 500 براي مدت بيشتر از يک هفته، واكنش‌هاي شديد يا تجمعي جلدي، نوروسنسوري متوسط، دوز را به mg/m2 60 کاهش دهيد، اگر همچنان واكنش‌ها ادامه يافت، دارو را متوقف کنيد.


ج) آدنو کارسينوم معده.


بزرگسالان: mg/m2 75 وريدي در عرض يک ساعت بلافاصله بعد از تجويز وريديmg/m2 75 سيس‌پلاتين انفوزيون يک الي سه ساعته هر دو روز اول درمان، به همراه فلواورسيل mg/m2 750 در روز انفوزيون 24 ساعته به مدت 5 روز، که بعد از اتمام سيس‌پلاتين، شروع شود. درمان هر 3 هفته يک بار تکرار شود. در مورد سيس‌پلاتين بيماران بايد درمان ضداستفراغ، هيدارسيون کافي قبل از شروع دارو دريافت کنند.


تنظيم دوز: در صورت بروز نوتروپني تب‌دار، نوتروپني طول کشيده يا عفونت در زمينه نوتروپني دوز را به mg/m2 75-60 کاهش دهيد. در صورت بروز نوتروپني مجددا دوز را به mg/m2 60-45 کاهش دهيد. در صورت بروز ترومبوسيتوپني درجه 4، دوز را به mg/m2 75-60 کاهش دهيد. دوره بعدي درمان را بعد از افزايش تعداد نوتروفيل به بيشتر از cells/mm3 1500 و پلاکت بيشتر از cells/mm3 100000 شروع کنيد، در صورت ادامه عوارض درمان را متوقف کنيد. در صورت بروز عوارض گوارشي، دوز را به صورت زير تنظيم کنيد:

New Page 9سميت
تنظيم دوز
اسهال درجه 3
دفعه اول: دوز


5-FU

را به 20% کاهش دهيد.
دفعه دوم: دوز تاکسوتر را به 20% کاهش دهيد.
اسهال درجه 4
دفعه اول: دوز تاکسوتر و


5-FU

را به 20% کاهش دهيد.
دفعه دوم: درمان را متوقف كنيد.
استوماتيت درجه 3
دفعه اول: دوز


5-FU

را به 20% کاهش دهيد.
دفعه دوم: دوز


5-FU

را در تمام دوره‌هاي بعدي درمان متوقف كنيد.
دفعه سوم: دوز تاکسوتر را به 20% کاهش دهيد.
استوماتيت درجه 4
دفعه اول: دوز


5-FU

را در تمام دوره‌هاي بعدي درمان متوقف كنيد.
دفعه دوم: دوز تاکسوتر را به 20% کاهش دهيد.

اگر ميزان AST/ALT 5/2 تا 5 برابر حد نرمال يا آلکالين فسفاتاز 5/2 برابر يا کمتر از حد بالاي نرمال است يا اگر AST/ALT 5/1 تا 5 برابر حد نرمال و آلکالين فسفاتاز 5/2 تا 5 برابر حد نرمال است، دوز تاکسوتر به ميزان 20% کاهش دهيد. در صورت که AST/ALT يا آلکالين فسفاتاز بيشتر از 5 برابر حد نرمال باشد، مصرف دارو را متوقف کنيد.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط
موارد منع مصرف: سابقة حساسيت مفرط شديد به دارو و يا ساير داروهايي كه با پلي‌سوربات 80 فرموله مي‌شوند، تعداد نوتروفيل كمتر از /mm3 1500 يا در بيماران با نارسايي شديد کبدي، سطوح بيلي‌روبين بالاتر از حد نرمال، AST/ALT 5/1 برابر حد نرمال به همراه آلکالين فسفاتاز 5/2 برابر حد نرمال.
موارد احتياط: مواردي از واكنش‌هاي جلدي مانند اريتم و پوسته‌ريزي به دنبال مصرف دارو گزارش شده است که نياز به کاهش دوز دارد. سندرم تجمع مايع به صورت پلورال افيوژن، آسيت، ادم و افزايش وزن (5-2 کيلوگرم) خود را نشان مي‌دهد، گزارش شده است. اين عارضه با دوزهاي بيشتر از mg/m2 400 به شدت افزايش مي‌يابد. جهت جلوگيري از اين عارضه پيش‌‌درماني با کورتيکواستروئيدها لازم است، بخصوص اگر دگزامتازون يک روز قبل از دارو شروع شود. واكنش‌هاي حساسيتي شديد شامل راش، افت فشارخون، برونکواسپاسم يا آنافيلاکسي ممکن است رخ دهد. فلاشينگ و واكنش‌هاي خفيف پوستي نيز گزارش شده است. پيش درماني با کورتيکواستروئيدها اين عارضه را کاهش مي‌دهد. در صورت بروز عوارض نورو سنسوري شديد (پارستزي، ديستزيا، درد) کاهش دوز و در صورت ادامه عوارض قطع لازم است.
بيماران با تعداد نوتروفيل کمتر ازcells/mm3 1500 نبايد دارو را دريافت کنند. نوتروپني عارضه محدود کننده دارو است، ولي به ندرت باعث تأخير درمان مي‌شود. استفاده از GCSF قبل از شروع دارو لازم نيست. بيماران با آنزيمهاي افزايش يافته، اپيزودهاي بيشتر از نوتروپني و موارد عفونت بيشتري را تجربه مي‌کند. جهت کاهش عوارض بهتر است تاکسان‌ها قبل از مشتقات پلاتين تجويز شوند.
بيماران با اختلال عملکرد کبدي و کساني که دوزهاي بالاتر دريافت مي‌کنند، بيماران با سرطان ريه با سلولهاي بزرگ و سابقه قبلي درمان با مشتقات پلاتين که دوزهاي بالاتر از mg/m2 100 از دوستاکسول را دريافت کرده‌اند، احتمال مورتاليتي مربوط به درمان بيشتر است.

عوارض جانبی دارو

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
باعث افزايش AST/ALT، بيلي‌روبين، آلکالين فسفاتاز مي‌شود. ميزان هموگلوبين، WBC و پلاکتها کاهش مي‌يابد.
مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: كاهش فعاليت مغز استخوان، مسموميت اعصاب محيطي، موكوزيت.
درمان: پادزهر شناخته شده ندارد. بيمار بايد در بخش مراقبت ويژه تحت نظر قرار گيرد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي
درصورت مصرف همزمان با تركيباتي كه CYP450 3A4 را تحريك يا مهار كرده يا توسط آن متابوليزه مي‌شوند، مانند سيكلوسپورين، ترفنادين، كتوكونازول، اريترومايسين و تروليندومايسين، ممكن است متابوليسم داستاكسل تغيير يابد. در صورت مصرف همزمان هر يك از اين داروها با داستاكسل احتياط شود.

مکانیزم اثر

تداخل دارويي
درصورت مصرف همزمان با تركيباتي كه CYP450 3A4 را تحريك يا مهار كرده يا توسط آن متابوليزه مي‌شوند، مانند سيكلوسپورين، ترفنادين، كتوكونازول، اريترومايسين و تروليندومايسين، ممكن است متابوليسم داستاكسل تغيير يابد. در صورت مصرف همزمان هر يك از اين داروها با داستاكسل احتياط شود.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك
جذب: تزريق وريدي مي‌شود.
پخش: حدود 94 درصد به پروتئين پيوند مي‌يابد.
متابوليسم: وارد متابوليسم اكسيداتيو مي‌شود.
دفع: عمدتاً از طريق مدفوع و مقدار كمي نيز از راه ادرار دفع مي‌شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: تاكسوئيد.


طبقه‌بندي درماني: ضد نئوپلاسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D


نام‌هاي تجاري: Taxotere


ملاحظات اختصاصي


1- بيماراني كه غلظت بيلي‌روبين آنها بيش از حداكثر غلظت طبيعي يا ALT يا AST بيش از 5/1 برابر حداكثر طبيعي و آلكالين فسفاتاز بيش از 5/2 برابر حداكثر طبيعي است، نبايد اين دارو را مصرف كنند.


2- براي كاهش ميزان بروز و شدت احتباس مايعات و واكنش‌هاي
حساسيت مفرط تمام بيماران بايد قبل از مصرف اين دارو يك كورتيكواستروئيد خوراكي مانند دگزامتازون به ميزان mg/day 16
به مدت سه روز (كه از يك روز قبل از مصرف داستاكسل شروع مي‌شود) مصرف كنند.


3- داستاكسل قبل از مصرف بايد با محلول رقيق‌كننده همراه دارو رقيق شود. پيش از مخلوط كردن، دارو و مايع رقيق‌كننده بايد 5 دقيقه در حرارت اتاق بمانند. بعد از افزودن حلال ويال را بايد به مدت 15 ثانيه به آرامي چرخاند. سپس محلول را به مدت چند دقيقه به حال خود گذاشت تا كف ايجاد شده برطرف شود.


4- براي تهيه محلول انفوزيون دارو، مقدار مورد نياز از محلول تهيه‌شده را به‌طور آسپتيك از ويال كشيده و به ‌داخل كيسه انفوزيون 250 ميلي‌ليتر يا محلول نمكي نرمال يا دكستروز پنج درصد تزريق مي‌كنند تا غلظت نهايي mg/ml 9/0-3/0 حاصل شود. مقادير بيش از 240 ميلي‌گرم دارو به حجم بيشتري از محلول انفوزيون نياز دارد تا غلظت داستاكسل بيش‌از mg/ml 9/0 نشود. ظرف مخلوط حاصل را با دست به ‌طور كامل بچرخانيد.


5- طي تهيه و استفاده از دارو احتياط شود. استفاده از دستكش توصيه شده است. درصورت تماس محلول با پوست، بايد فوراً پوست را با آب و صابون شست. درصورت تماس اين دارو با غشاهاي مخاطي، غشاي مخاطي را بايد با آب به‌طور كامل شست. تمام وسايل استفاده شده بايد با برچسب «خطر شيمي‌درماني» مشخص شوند.


6- تماس داروي رقيق‌نشده با وسايل يا تجهيزات پلاستيك ساخته‌شده با PVC مورد استفاده براي تهيه محلول انفوزيون توصيه نمي‌شود. محلول انفوزيون در ظرفهاي شيشه‌اي يا پلي‌پروپيلين يا كيسه‌هاي پلاستيكي (پلي‌پروپيلين، پلي‌اُلفين) تهيه و از طريق ستهاي پلي‌اتيلين تجويز شود.


7- در بيماراني كه ابتدا مقدار mg/m2 100 دريافت كرده و دچار نوتروپني تب‌دار و تعداد نوتروفيل كمتر از cells/mm3 500 به مدتي بيش از يك هفته يا واكنش‌هاي شديد يا تجمعي پوستي و يا نوروپاتي محيطي شديد شده‌اند، بايد مقدار مصرف از mg/m2 100 به mg/m2 75 كاهش يابد؛ درصورت تداوم اين واكنشها، مقدار مصرف يا به mg/m2 55 كاهش يابد يا درمان قطع شود.


8- بيماراني كه در ابتدا مقدار mg/m2 60 دارو را دريافت كرده و دچار نوتروپني تب‌دار، تعداد نوتروفيل كمتر از cells/mm3 500 به مدتي بيش از يك هفته يا واكنش‌هاي شديد يا تجمعي پوستي و يا نوروپاتي محيطي شديد نشده‌اند، ممكن است مقادير بيشتر دارو را هم تحمل كنند.


9- مسموميت مغز استخوان شايعترين مسموميت با اين دارو و محدود به مقدار مصرف است. اندازه‌گيري مكرر تعداد سلولهاي خوني طي درمان لازم است.


10- بيمار از نظر بروز واكنش‌هاي حساسيت مفرط، بخصوص طي انفوزيونهاي اول و دوم به‌دقت پيگيري شود. درصورت بروز واكنش‌هاي جزئي، مانند برافروختگي يا واكنش‌هاي موضعي پوست قطع درمان ضرورتي ندارد. در صورت بروز واكنش‌هاي شديدتر قطع فوري دارو و درمان همه‌جانبه ضروري است.


11- واكنش‌هاي موضعي پوستي ممکن است روي بازو، صورت و قفسه سينه ظاهر شوند. ضايعات معمولاً خارش دارند، برگشت‌پذيرند و ممکن است با انفوزيون بعدي بهبود يابند.


12- در کساني که ميزان نوتروفيل کمتر از cells/mm3 1500 و پلاکت کمتر ازcells/mm3 100000 نبايد درمان شروع شود. اثر دارو روي مغز استخوان عارضه محدود کننده دارو است.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- تقريباً 80 درصد بيماران دچار آلوپسي مي‌شوند.


2- گلودرد يا تب يا خونريزي يا كبودي غير معمول را فوري اطلاع دهيد.


3- به بيمار توضيح دهيد که ناخنها ممکن است هايپو يا هايپر پيگمانته شوند که با درد و انيکوليز همراه است.


مصرف در بارداري: حاملگي طي درمان با اين دارو توصيه نمي‌شود، زيرا احتمال خطر براي جنين وجود دارد.


مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي دارو در كودكان كوچكتر از 16 سال ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: به‌دليل خطر بروز واكنش‌هاي جانبي وخيم در شيرخوار، شيردهي در دوران مصرف اين دارو توصيه نمي‌شوند.


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: پارستزي، ديس‌استزي، درد (از جمله احساس سوزش)، ضعف.


قلبي ـ عروقي: احتباس مايعات، كمي فشارخون، فلاشينگ.


دستگاه گوارش: التهاب مخاط دهان، تهوع، استفراغ، اسهال.


خون: كم‌خوني، نوتروپني، نوتروپني تب‌دار، كاهش فعاليت مغز استخوان (محدود کننده مقدار مصرف)، لكوپني، ترومبوسيتوپني.


پوست: آلوپسي، ضايعات ماكولي پا‌پولي، پوسته‌پوسته‌شدن، تغيير رنگ ناخن، اونيكوليز، درد ناخن، برافروختگي، بثورات پوستي.


عضلاني ـ اسکلتي: آرترالژي، درد کمر، ميالژي.


ساير عوارض: واكنش‌هاي حساسيت مفرط، عفونتها، احساس فشار در قفسه سينه، درد پشت، تنگي نفس، تب دارويي، لرز.

Docetaxel for Injection (Taxotere)

TAXOTERE
(docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV).

WARNING: TOXIC DEATHS, HEPATOTOXICITY, NEUTROPENIA, HYPERSENSITIVITY REACTIONS, and FLUID RETENTION

The incidence of treatment-related mortality associated with TAXOTERE therapy is increased in patients with abnormal liver function, in patients receiving higher doses, and in patients with non-small cell lung carcinoma and a history of prior treatment with platinum-based chemotherapy who receive TAXOTERE as a single agent at a dose of 100 mg/m2 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

TAXOTERE should not be given to patients with bilirubin > upper limit of normal (ULN), or to patients with AST and/or ALT > 1.5 x ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 x ULN. Patients with elevations of bilirubin or abnormalities of transaminase concurrent with alkaline phosphatase are at increased risk for the development of grade 4 neutropenia, febrile neutropenia, infections, severe thrombocytopenia, severe stomatitis, severe skin toxicity, and toxic death. Patients with isolated elevations of transaminase > 1.5 x ULN also had a higher rate of febrile neutropenia grade 4 but did not have an increased incidence of toxic death. Bilirubin, AST or ALT, and alkaline phosphatase values should be obtained prior to each cycle of TAXOTERE therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE therapy should not be given to patients with neutrophil counts of < 1500 cells/mm3. In order to monitor the occurrence of neutropenia, which may be severe and result in infection, frequent blood cell counts should be performed on all patients receiving TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Severe hypersensitivity reactions characterized by generalized rash/erythema, hypotension and/or bronchospasm, or very rarely fatal anaphylaxis, have been reported in patients who received a 3-day dexamethasone premedication. Hypersensitivity reactions require immediate discontinuation of the TAXOTERE infusion and administration of appropriate therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE must not be given to patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to TAXOTERE or to other drugs formulated with polysorbate 80 [see CONTRAINDICATIONS].

Severe fluid retention occurred in 6.5% (6/92) of patients despite use of a 3-day dexamethasone premedication regimen. It was characterized by one or more of the following events: poorly tolerated peripheral edema, generalized edema, pleural effusion requiring urgent drainage, dyspnea at rest, cardiac tamponade, or pronounced abdominal distention (due to ascites) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Docetaxel is an antineoplastic agent belonging to the taxoid family. It is prepared by semisynthesis beginning with a precursor extracted from the renewable needle biomass of yew plants. The chemical name for docetaxel is (2R,3S)-N-carboxy-3-phenylisoserine,N-tert-butyl ester, 13-ester with 5β-20-epoxy-l,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxytax-ll-en-9-one 4-acetate 2-benzoate, trihydrate. Docetaxel has the following structural formula:

TAXOTERE</b><br />
 (docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV) Structural Formula Illustration

Docetaxel is a white to almost-white powder with an empirical formula of C43H53NO14•3H2O and a molecular weight of 861.9. It is highly lipophilic and practically insoluble in water.

One-vial TAXOTERE (Injection Concentrate)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate is a sterile, non-pyrogenic, pale yellow to brownish-yellow solution at 20 mg/mL concentration.

Each mL contains 20 mg docetaxel (anhydrous) in 0.54 grams polysorbate 80 and 0.395 grams dehydrated alcohol solution.

TAXOTERE is available in single use vials containing 20 mg (1 mL) or 80 mg (4 mL) docetaxel (anhydrous).

TAXOTERE Injection Concentrate requires NO prior dilution with a diluent and is ready to add to the infusion solution.

What are the possible side effects of docetaxel (Docefrez, Taxotere)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • extreme weakness;
 • severe vomiting or diarrhea;
 • fever, chills, body aches, flu symptoms, sores in your mouth and throat;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red pinpoint...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Taxotere »

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Breast Cancer

TAXOTERE is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer after failure of prior chemotherapy.

TAXOTERE in combination with doxorubicin and cyclophosphamide is indicated for the adjuvant treatment of patients with operable node-positive breast cancer.

Non-Small Cell Lung Cancer

TAXOTERE as a single agent is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after failure of prior platinum-based chemotherapy.

TAXOTERE in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with unresectable, locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer who have not previously received chemotherapy for this condition.

Prostate Cancer

TAXOTERE in combination with prednisone is indicated for the treatment of patients with androgen independent (hormone refractory) metastatic prostate cancer.

Gastric Adenocarcinoma

TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil is indicated for the treatment of patients with advanced gastric adenocarcinoma, including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have not received prior chemotherapy for advanced disease.

Head and Neck Cancer

TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil is indicated for the induction treatment of patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN).

DOSAGE AND ADMINISTRATION

For all indications, toxicities may warrant dosage adjustments. Administer in a facility equipped to manage possible complications (e.g. anaphylaxis).

Breast Cancer

 • For locally advanced or metastatic breast cancer after failure of prior chemotherapy, the recommended dose of TAXOTERE is 60 mg/m² to 100 mg/m² administered intravenously over 1 hour every 3 weeks.
 • For the adjuvant treatment of operable node-positive breast cancer, the recommended TAXOTERE dose is 75 mg/m² administered 1 hour after doxorubicin 50 mg/m² and cyclophosphamide 500 mg/m² every 3 weeks for 6 courses. Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.

Non-Small Cell Lung Cancer

 • For treatment after failure of prior platinum-based chemotherapy, TAXOTERE was evaluated as monotherapy, and the recommended dose is 75 mg/m² administered intravenously over 1 hour every 3 weeks. A dose of 100 mg/m² in patients previously treated with chemotherapy was associated with increased hematologic toxicity, infection, and treatment-related mortality in randomized, controlled trials [see BOXED WARNING, WARNINGS AND PRECAUTIONS, Clinical Studies].

For chemotherapy-naïve patients, TAXOTERE was evaluated in combination with cisplatin. The recommended dose of TAXOTERE is 75 mg/m² administered intravenously over 1 hour immediately followed by cisplatin 75 mg/m² over 30-60 minutes every 3 weeks.

Prostate Cancer

 • For hormone-refractory metastatic prostate cancer, the recommended dose of TAXOTERE is 75 mg/m² every 3 weeks as a 1 hour intravenous infusion. Prednisone 5 mg orally twice daily is administered continuously.

Gastric Adenocarcinoma

 • For gastric adenocarcinoma, the recommended dose of TAXOTERE is 75 mg/m² as a 1 hour intravenous infusion, followed by cisplatin 75 mg/m², as a 1 to 3 hour intravenous infusion (both on day 1 only), followed by fluorouracil 750 mg/m² per day given as a 24-hour continuous intravenous infusion for 5 days, starting at the end of the cisplatin infusion. Treatment is repeated every three weeks. Patients must receive premedication with antiemetics and appropriate hydration for cisplatin administration.

Head and Neck Cancer

Patients must receive premedication with antiemetics, and appropriate hydration (prior to and after cisplatin administration). Prophylaxis for neutropenic infections should be administered. All patients treated on the TAXOTERE containing arms of the TAX323 and TAX324 studies received prophylactic antibiotics.

 • Induction chemotherapy followed by radiotherapy (TAX323)
  For the induction treatment of locally advanced inoperable SCCHN, the recommended dose of TAXOTERE is 75 mg/m² as a 1 hour intravenous infusion followed by cisplatin 75 mg/m² intravenously over 1 hour, on day one, followed by fluorouracil as a continuous intravenous infusion at 750 mg/m² per day for five days. This regimen is administered every 3 weeks for 4 cycles. Following chemotherapy, patients should receive radiotherapy..
 • Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy (TAX324)
  For the induction treatment of patients with locally advanced (unresectable, low surgical cure, or organ preservation) SCCHN, the recommended dose of TAXOTERE is 75 mg/m² as a 1 hour intravenous infusion on day 1, followed by cisplatin 100 mg/m² administered as a 30-minute to 3 hour infusion, followed by fluorouracil 1000 mg/m²/day as a continuous infusion from day 1 to day 4. This regimen is administered every 3 weeks for 3 cycles. Following chemotherapy, patients should receive chemoradiotherapy.

Premedication Regimen

All patients should be premedicated with oral corticosteroids (see below for prostate cancer) such as dexamethasone 16 mg per day (e.g., 8 mg BID) for 3 days starting 1 day prior to TAXOTERE administration in order to reduce the incidence and severity of fluid retention as well as the severity of hypersensitivity reactions [see BOXED WARNING, WARNINGS AND PRECAUTIONS].

For hormone-refractory metastatic prostate cancer, given the concurrent use of prednisone, the recommended premedication regimen is oral dexamethasone 8 mg, at 12 hours, 3 hours and 1 hour before the TAXOTERE infusion [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Dosage Adjustments During Treatment

Breast Cancer

Patients who are dosed initially at 100 mg/m² and who experience either febrile neutropenia, neutrophils < 500 cells/mm³ for more than 1 week, or severe or cumulative cutaneous reactions during TAXOTERE therapy should have the dosage adjusted from 100 mg/m² to 75 mg/m². If the patient continues to experience these reactions, the dosage should either be decreased from 75 mg/m² to 55 mg/m² or the treatment should be discontinued. Conversely, patients who are dosed initially at 60 mg/m² and who do not experience febrile neutropenia, neutrophils < 500 cells/mm³ for more than 1 week, severe or cumulative cutaneous reactions, or severe peripheral neuropathy during TAXOTERE therapy may tolerate higher doses. Patients who develop ≥ grade 3 peripheral neuropathy should have TAXOTERE treatment discontinued entirely.

Combination Therapy with TAXOTERE in the Adjuvant Treatment of Breast Cancer

TAXOTERE in combination with doxorubicin and cyclophosphamide should be administered when the neutrophil count is ≥ 1,500 cells/mm³. Patients who experience febrile neutropenia should receive G-CSF in all subsequent cycles. Patients who continue to experience this reaction should remain on G-CSF and have their TAXOTERE dose reduced to 60 mg/m². Patients who experience grade 3 or 4 stomatitis should have their TAXOTERE dose decreased to 60 mg/m². Patients who experience severe or cumulative cutaneous reactions or moderate neurosensory signs and/or symptoms during TAXOTERE therapy should have their dosage of TAXOTERE reduced from 75 to 60 mg/m². If the patient continues to experience these reactions at 60 mg/m², treatment should be discontinued.

Non-Small Cell Lung Cancer

Monotherapy with TAXOTERE for NSCLC treatment after failure of prior platinum-based chemotherapy

Patients who are dosed initially at 75 mg/m² and who experience either febrile neutropenia, neutrophils < 500 cells/mm³ for more than one week, severe or cumulative cutaneous reactions, or other grade 3/4 non-hematological toxicities during TAXOTERE treatment should have treatment withheld until resolution of the toxicity and then resumed at 55 mg/m². Patients who develop ≥ grade 3 peripheral neuropathy should have TAXOTERE treatment discontinued entirely.

Combination therapy with TAXOTERE for chemotherapy-naïve NSCLC

For patients who are dosed initially at TAXOTERE 75 mg/m² in combination with cisplatin, and whose nadir of platelet count during the previous course of therapy is < 25,000 cells/mm³, in patients who experience febrile neutropenia, and in patients with serious non-hematologic toxicities, the TAXOTERE dosage in subsequent cycles should be reduced to 65 mg/m². In patients who require a further dose reduction, a dose of 50 mg/m² is recommended. For cisplatin dosage adjustments, see manufacturers' prescribing information.

Prostate Cancer

Combination therapy with TAXOTERE for hormone-refractory metastatic prostate cancer

TAXOTERE should be administered when the neutrophil count is ≥ 1,500 cells/mm³. Patients who experience either febrile neutropenia, neutrophils < 500 cells/mm³ for more than one week, severe or cumulative cutaneous reactions or moderate neurosensory signs and/or symptoms during TAXOTERE therapy should have the dosage of TAXOTERE reduced from 75 to 60 mg/m². If the patient continues to experience these reactions at 60 mg/m², the treatment should be discontinued.

Gastric or Head and Neck Cancer

TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil in gastric cancer or head and neck cancer

Patients treated with TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil must receive antiemetics and appropriate hydration according to current institutional guidelines. In both studies, G-CSF was recommended during the second and/or subsequent cycles in case of febrile neutropenia, or documented infection with neutropenia, or neutropenia lasting more than 7 days. If an episode of febrile neutropenia, prolonged neutropenia or neutropenic infection occurs despite G-CSF use, the TAXOTERE dose should be reduced from 75 to 60 mg/m². If subsequent episodes of complicated neutropenia occur the TAXOTERE dose should be reduced from 60 to 45 mg/m². In case of grade 4 thrombocytopenia the TAXOTERE dose should be reduced from 75 to 60 mg/m². Patients should not be retreated with subsequent cycles of TAXOTERE until neutrophils recover to a level > 1,500 cells/mm³ and platelets recover to a level > 100,000 cells/mm³. Discontinue treatment if these toxicities persist. [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Recommended dose modifications for toxicities in patients treated with TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil are shown in Table 1.

Table 1 : Recommended Dose Modifications for Toxicities in Patients Treated with TAXOTERE in Combination with Cisplatin and Fluorouracil

Toxicity Dosage adjustment
Diarrhea grade 3 First episode: reduce fluorouracil dose by 20%.
Second episode: then reduce TAXOTERE dose by 20%.
Diarrhea grade 4 First episode: reduce TAXOTERE and fluorouracil doses by 20%.
Second episode: discontinue treatment.
Stomatitis/mucositis grade 3 First episode: reduce fluorouracil dose by 20%.
Second episode: stop fluorouracil only, at all subsequent cycles.
Third episode: reduce TAXOTERE dose by 20%.
Stomatitis/mucositis grade 4 First episode: stop fluorouracil only, at all subsequent cycles.
Second episode: reduce TAXOTERE dose by 20%.

Liver dysfunction: In case of AST/ALT > 2.5 to ≤ 5 x ULN and AP ≤ 2.5 x ULN, or AST/ALT > 1.5 to ≤ 5 x ULN and AP > 2.5 to ≤ 5 x ULN, TAXOTERE should be reduced by 20%.

In case of AST/ALT > 5 x ULN and/or AP > 5 x ULN TAXOTERE should be stopped.

The dose modifications for cisplatin and fluorouracil in the gastric cancer study are provided below:

Cisplatin dose modifications and delays

Peripheral neuropathy: A neurological examination should be performed before entry into the study, and then at least every 2 cycles and at the end of treatment. In the case of neurological signs or symptoms, more frequent examinations should be performed and the following dose modifications can be made according to NCIC-CTC grade:

 • Grade 2: Reduce cisplatin dose by 20%.
 • Grade 3: Discontinue treatment.

Ototoxicity: In the case of grade 3 toxicity, discontinue treatment.

Nephrotoxicity: In the event of a rise in serum creatinine ≥ grade 2 ( > 1.5 x normal value) despite adequate rehydration, CrCl should be determined before each subsequent cycle and the following dose reductions should be considered (see Table 2).

For other cisplatin dosage adjustments, also refer to the manufacturers' prescribing information.

Table 2 : Dose Reductions for Evaluation of Creatinine Clearance

Creatinine clearance result before next cycle Cisplatin dose next cycle
CrCl ≥ 60 mL/min Full dose of cisplatin was given. CrCl was to be repeated before each treatment cycle.
CrCl between 40 and 59 mL/min Dose of cisplatin was reduced by 50% at subsequent cycle. If CrCl was >60 mL/min at end of cycle, full cisplatin dose was reinstituted at the next cycle.
If no recovery was observed, then cisplatin was omitted from the next treatment cycle.
CrCl <40 mL/min Dose of cisplatin was omitted in that treatment cycle only.
If CrCl was still <40 mL/min at the end of cycle, cisplatin was discontinued.
If CrCl was >40 and <60 mL/min at end of cycle, a 50% cisplatin dose was given at the next cycle.
If CrCl was >60 mL/min at end of cycle, full cisplatin dose was given at next cycle.
CrCl = Creatinine clearance

Fluorouracil dose modifications and treatment delays

For diarrhea and stomatitis, see Table 1.

In the event of grade 2 or greater plantar-palmar toxicity, fluorouracil should be stopped until recovery. The fluorouracil dosage should be reduced by 20%.

For other greater than grade 3 toxicities, except alopecia and anemia, chemotherapy should be delayed (for a maximum of 2 weeks from the planned date of infusion) until resolution to grade ≤ 1 and then recommenced, if medically appropriate.

For other fluorouracil dosage adjustments, also refer to the manufacturers' prescribing information.

Combination Therapy with Strong CYP3A4 inhibitors

Avoid using concomitant strong CYP3A4 inhibitors (e.g., ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, atazanavir, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin and voriconazole). There are no clinical data with a dose adjustment in patients receiving strong CYP3A4 inhibitors. Based on extrapolation from a pharmacokinetic study with ketoconazole in 7 patients, consider a 50% docetaxel dose reduction if patients require co-administration of a strong CYP3A4 inhibitor. [see DRUG INTERACTIONS, CLINICAL PHARMACOLOGY].

Administration Precautions

TAXOTERE is a cytotoxic anticancer drug and, as with other potentially toxic compounds, caution should be exercised when handling and preparing TAXOTERE solutions. The use of gloves is recommended. Please refer to [see HOW SUPPLIED/ Storage and Handling].

If TAXOTERE Injection Concentrate, initial diluted solution, or final dilution for infusion should come into contact with the skin, immediately and thoroughly wash with soap and water. If TAXOTERE Injection Concentrate, initial diluted solution, or final dilution for infusion should come into contact with mucosa, immediately and thoroughly wash with water.

Contact of the TAXOTERE concentrate with plasticized PVC equipment or devices used to prepare solutions for infusion is not recommended. In order to minimize patient exposure to the plasticizer DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate), which may be leached from PVC infusion bags or sets, the final TAXOTERE dilution for infusion should be stored in bottles (glass, polypropylene) or plastic bags (polypropylene, polyolefin) and administered through polyethylene-lined administration sets.

Two-vial formulation (Injection Concentrate and Diluent)

TAXOTERE Injection Concentrate requires two dilutions prior to administration. Please follow the preparation instructions provided below. Note: Both the TAXOTERE Injection Concentrate and the diluent vials contain an overfill to compensate for liquid loss during preparation. This overfill ensures that after dilution with the entire contents of the accompanying diluent, there is an initial diluted solution containing 10 mg/mL docetaxel. The table below provides the fill range of the Diluent, the approximate extractable volume of Diluent when the entire contents of the diluent vial are withdrawn, and the concentration of the initial diluted solution for TAXOTERE 20 mg and TAXOTERE 80 mg (see Table 3).

Table 3 : Initial Dilution of TAXOTERE Injection Concentrate

Product Diluent 13% (w/w) ethanol in water for injection Fill Range (mL) Approximate extractable volume of Diluent when entire contents are withdrawn (mL) Concentration of the initial diluted solution (mg/mL docetaxel)
Taxotere® 20 mg/0.5 mL 1.88 – 2.08 mL 1.8 mL 10 mg/mL
Taxotere® 80 mg/2 mL 6.96 – 7.70 mL 7.1 mL 10 mg/mL

Preparation and Administration

DO NOT use the two-vial formulation (Injection Concentrate and diluent) with the one-vial formulation.

Two-vial formulation (Injection Concentrate and Diluent)

A.Initial Diluted Solution

 1. TAXOTERE vials should be stored between 2°C and 25°C (36°F and 77°F). If the vials are stored under refrigeration, allow the appropriate number of vials of TAXOTERE Injection Concentrate and diluent (13% ethanol in water for injection) vials to stand at room temperature for approximately 5 minutes.
 2. Aseptically withdraw the entire contents of the appropriate diluent vial (approximately 1.8 mL for TAXOTERE 20 mg and approximately 7.1 mL for TAXOTERE 80 mg) into a syringe by partially inverting the vial, and transfer it to the appropriate vial of TAXOTERE Injection Concentrate. If the procedure is followed as described, an initial diluted solution of 10 mg docetaxel/mL will result.
 3. Mix the initial diluted solution by repeated inversions for at least 45 seconds to assure full mixture of the concentrate and diluent. Do not shake.
 4. The initial diluted TAXOTERE solution (10 mg docetaxel/mL) should be clear; however, there may be some foam on top of the solution due to the polysorbate 80. Allow the solution to stand for a few minutes to allow any foam to dissipate. It is not required that all foam dissipate prior to continuing the preparation process.
  The initial diluted solution may be used immediately or stored either in the refrigerator or at room temperature for a maximum of 8 hours.

B.Final Dilution for Infusion

 1. Aseptically withdraw the required amount of initial diluted TAXOTERE solution (10 mg docetaxel/mL) with a calibrated syringe and inject into a 250 mL infusion bag or bottle of either 0.9% Sodium Chloride solution or 5% Dextrose solution to produce a final concentration of 0.3 to 0.74 mg/mL. If a dose greater than 200 mg of TAXOTERE is required, use a larger volume of the infusion vehicle so that a concentration of 0.74 mg/mL TAXOTERE is not exceeded.
 2. Thoroughly mix the infusion by manual rotation.
 3. As with all parenteral products, TAXOTERE should be inspected visually for particulate matter or discoloration prior to administration whenever the solution and container permit. If the TAXOTERE initial diluted solution or final dilution for intravenous infusion is not clear or appears to have precipitation, these should be discarded.

The final TAXOTERE dilution for infusion should be administered intravenously as a 1-hour infusion under ambient room temperature and lighting conditions.

Stability

TAXOTERE final dilution for infusion, if stored between 2°C and 25°C (36°F and 77°F) is stable for 4 hours. TAXOTERE final dilution for infusion (in either 0.9% Sodium Chloride solution or 5% Dextrose solution) should be used within 4 hours (including the 1 hour intravenous administration).

HOW SUPPLIED

Dosage Forms And Strengths

Two-vial formulation (Injection Concentrate and Diluent)

TAXOTERE 80 mg/2 mL

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate 80 mg/2 mL: 80 mg docetaxel in 2 mL polysorbate 80 and Diluent for TAXOTERE 80 mg (13% (w/w) ethanol in water for injection). Both items are in a blister pack in one carton.

TAXOTERE 20 mg/0.5 mL

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate 20 mg/0.5 mL: 20 mg docetaxel in 0.5 mL polysorbate 80 and Diluent for TAXOTERE 20 mg (13% (w/w) ethanol in water for injection). Both items are in a blister pack in one carton.

Storage And Handling

Two vial formulation (Injection Concentrate and Diluent)

TAXOTERE Injection Concentrate is supplied in a single-dose vial as a sterile, pyrogen-free, non-aqueous, viscous solution with an accompanying sterile, non-pyrogenic, Diluent (13% ethanol in water for injection) vial.

TAXOTERE 80 mg/2 mL (NDC 0075-8001-80)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate 80 mg/2 mL: 80 mg docetaxel in 2 mL polysorbate 80 and Diluent for TAXOTERE 80 mg (13% (w/w) ethanol in water for injection). Both items are in a blister pack in one carton.

TAXOTERE 20 mg/0.5 mL (NDC 0075-8001-20)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate 20 mg/0.5 mL: 20 mg docetaxel in 0.5 mL polysorbate 80 and Diluent for TAXOTERE 20 mg (13% (w/w) ethanol in water for injection). Both items are in a blister pack in one carton.

Storage

Store between 2°C and 25°C (36°F and 77°F). Retain in the original package to protect from bright light. Freezing does not adversely affect the product.

Handling and Disposal

Procedures for proper handling and disposal of anticancer drugs should be considered. Several guidelines on this subject have been published [see REFERENCES].

REFERENCES

1. NIOSH Alert: Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings. 2004. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165.

2. OSHA Technical Manual, TED 1-0.15A, Section VI: Chapter 2. Controlling Occupational Exposure to Hazardous Drugs. OSHA, 1999. http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vi/otm_vi_2.html

3. American Society of Health-System Pharmacists. (2006) ASHP Guidelines on Handling Hazardous Drugs. Am J Health-Syst Pharm. 2006;63:1172-1193

4. Polovich, M., White, J. M., & Kelleher, L.O. (eds.) 2005. Chemotherapy and biotherapy guidelines and recommendations for practice (2nd. ed.) Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.

sanofi-aventis U.S. LLC Bridgewater, NJ 08807

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

The most serious adverse reactions from TAXOTERE are:

The most common adverse reactions across all TAXOTERE indications are infections, neutropenia, anemia, febrile neutropenia, hypersensitivity, thrombocytopenia, neuropathy, dysgeusia, dyspnea, constipation, anorexia, nail disorders, fluid retention, asthenia, pain, nausea, diarrhea, vomiting, mucositis, alopecia, skin reactions, and myalgia. Incidence varies depending on the indication.

Adverse reactions are described according to indication. Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly compared to rates in the clinical trials of another drug and may not reflect the rates observed in practice.

Responding patients may not experience an improvement in performance status on therapy and may experience worsening. The relationship between changes in performance status, response to therapy, and treatment-related side effects has not been established.

Clinical Trial Experience

Breast Cancer

Monotherapy with TAXOTEREfor locally advanced or metastatic breast cancer after failure of prior chemotherapy

TAXOTERE 100 mg/m2: Adverse drug reactions occurring in at least 5% of patients are compared for three populations who received TAXOTERE administered at 100 mg/m2 as a 1-hour infusion every 3 weeks: 2045 patients with various tumor types and normal baseline liver function tests; the subset of 965 patients with locally advanced or metastatic breast cancer, both previously treated and untreated with chemotherapy, who had normal baseline liver function tests; and an additional 61 patients with various tumor types who had abnormal liver function tests at baseline. These reactions were described using COSTART terms and were considered possibly or probably related to TAXOTERE. At least 95% of these patients did not receive hematopoietic support. The safety profile is generally similar in patients receiving TAXOTERE for the treatment of breast cancer and in patients with other tumor types (See Table 3).

Table 3 - Summary of Adverse Reactions in Patients Receivine TAXOTERE at 100 mg/m2

Adverse Reaction All Tumor Types
Normal LFTs*
n=2045
%
All Tumor Types
Elevated LFTs**
n=61
%
Breast Cancer
Normal LFTs*
n=965
%
Hcmatologic
Neutropenia      
   < 2000 cells/mm3 96 96 99
   < 500 cells/mm3 75 88 86
Leukopenia      
   < 4000 cells/mm3 96 98 99
   < 1000 cells/mm3 32 47 44
Thrombocytopenia      
   < 1 00,000 cells/mm3 8 25 9
Anemia      
   < 11 g/dL 90 92 94
   < 8 g/dL 9 31 8
Febrile Neutropenia*** 11 26 12
Septic Death 2 5 1
Non-Septic Death 1 7 1
Infections
  Any 22 33 22
  Severe 6 16 6
Fever in Absence of Infection
  Any 31 41 35
  Severe 2 8 2
Hypersensitivity Reactions
Regardless of Premedication      
  Any 21 20 18
  Severe 4 10 3
With 3 -day Premedication n=92 n=3 n=92
  Any 15 33 15
  Severe 2 0 2
Fluid Retention
Regardless of Premedication      
  Any 47 39 60
  Severe 7 8 9
With 3 -day Premedication n=92 n=3 n=92
  Any 64 67 64
  Severe 7 33 7
Neurosensory
  Any 49 34 58
  Severe 4 0 6
Cutaneous
  Any 48 54 47
  Severe 5 10 5
Nail Changes
  Any 31 23 41
  Severe 3 5 4
Gastrointestinal
  Nausea 39 38 42
  Vomiting 22 23 23
  Diarrhea 39 33 43
  Severe 5 5 6
Stomatitis
  Any 42 49 52
  Severe 6 13 7
  Alopecia 76 62 74
Asthenia
  Any 62 53 66
  Severe 13 25 15
Myalgia
  Any 19 16 21
  Severe 2 2 2
Arthralgia 9 7 8
Infusion Site Reactions 4 3 4
*Normal Baseline LFTs: Transaminases ≤ 1.5 times ULN or alkaline phosphatase ≤ 2.5 times ULN or isolated elevations of transaminases or alkaline phosphatase up to 5 times ULN
**Elevated Baseline LFTs: AST and/or ALT > 1.5 times ULN concurrent with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN
***Febrile Neutropenia: ANC grade 4 with fever > 38°C with intravenous antibiotics and/or hospitalization

Hematologic Reactions

Reversible marrow suppression was the major dose-limiting toxicity of TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. The median time to nadir was 7 days, while the median duration of severe neutropenia ( < 500 cells/mm3) was 7 days. Among 2045 patients with solid tumors and normal baseline LFTs, severe neutropenia occurred in 75.4% and lasted for more than 7 days in 2.9% of cycles.

Febrile neutropenia ( < 500 cells/mm3 with fever > 38°C with intravenous antibiotics and/or hospitalization) occurred in 11% of patients with solid tumors, in 12.3% of patients with metastatic breast cancer, and in 9.8% of 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids.

Severe infectious episodes occurred in 6.1% of patients with solid tumors, in 6.4% of patients with metastatic breast cancer, and in 5.4% of 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids.

Thrombocytopenia ( < 100,000 cells/mm3) associated with fatal gastrointestinal hemorrhage has been reported.

Hypersensitivity Reactions

Severe hypersensitivity reactions have been reported [see BOXED WARNINGS, WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Minor events, including flushing, rash with or without pruritus, chest tightness, back pain, dyspnea, drug fever, or chills, have been reported and resolved after discontinuing the infusion and instituting appropriate therapy.

Fluid Retention

Fluid retention can occur with the use of TAXOTERE [see BOXED WARNINGS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Cutaneous Reactions

Severe skin toxicity is discussed elsewhere in the label [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Reversible cutaneous reactions characterized by a rash including localized eruptions, mainly on the feet and/or hands, but also on the arms, face, or thorax, usually associated with pruritus, have been observed. Eruptions generally occurred within 1 week after TAXOTERE infusion, recovered before the next infusion, and were not disabling.

Severe nail disorders were characterized by hypo- or hyperpigmentation, and occasionally by onycholysis (in 0.8% of patients with solid tumors) and pain.

Neurologic Reactions

Neurologic reactions are discussed elsewhere in the label [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]

Gastrointestinal Reactions

Nausea, vomiting, and diarrhea were generally mild to moderate. Severe reactions occurred in 3-5% of patients with solid tumors and to a similar extent among metastatic breast cancer patients. The incidence of severe reactions was 1% or less for the 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids.

Severe stomatitis occurred in 5.5% of patients with solid tumors, in 7.4% of patients with metastatic breast cancer, and in 1.1% of the 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids.

Cardiovascular Reactions

Hypotension occurred in 2.8% of patients with solid tumors; 1.2% required treatment. Clinically meaningful events such as heart failure, sinus tachycardia, atrial flutter, dysrhythmia, unstable angina, pulmonary edema, and hypertension occurred rarely. Seven of 86 (8.1%) of metastatic breast cancer patients receiving TAXOTERE 100 mg/m2 in a randomized trial and who had serial left ventricular ejection fractions assessed developed deterioration of LVEF by ≥ 10% associated with a drop below the institutional lower limit of normal.

Infusion Site Reactions

Infusion site reactions were generally mild and consisted of hyperpigmentation, inflammation, redness or dryness of the skin, phlebitis, extravasation, or swelling of the vein.

Hepatic Reactions

In patients with normal LFTs at baseline, bilirubin values greater than the ULN occurred in 8.9% of patients. Increases in AST or ALT > 1.5 times the ULN, or alkaline phosphatase > 2.5 times ULN, were observed in 18.9% and 7.3% of patients, respectively. While on TAXOTERE, increases in AST and/or ALT > 1.5 times ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN occurred in 4.3% of patients with normal LFTs at baseline. Whether these changes were related to the drug or underlying disease has not been established.

Hematologic and Other Toxicity: Relation to dose and baseline liver chemistry abnormalities

Hematologic and other toxicity is increased at higher doses and in patients with elevated baseline liver function tests (LFTs). In the following tables, adverse drug reactions are compared for three populations: 730 patients with normal LFTs given TAXOTERE at 100 mg/m2 in the randomized and single arm studies of metastatic breast cancer after failure of previous chemotherapy; 18 patients in these studies who had abnormal baseline LFTs (defined as AST and/or ALT > 1.5 times ULN concurrent with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN); and 174 patients in Japanese studies given TAXOTERE at 60 mg/m2 who had normal LFTs (see Tables 4 and 5).

Table 4 - Hematologic Adverse Reactions in Breast Cancer Patients Previously Treated with Chemotherapy Treated at TAXOTERE 100 mg/m2 with Normal or Elevated Liver Function Tests or 60 mg/m2 with Normal Liver Function Tests

Adverse Reaction TAXOTERE
100 mg/m2
TAXOTERE
60 mg/m2
Normal
LFTs*
n=730
%
Elevated
LFTs**
n=18
%
Normal
LFTs*
n=174
%
Neutropenia
  Any < 2000 cells/mm3 98 100 95
  Grade 4 < 500 cells/mm3 84 94 75
Thrombocytopenia      
  Any < 1 00,000 cells/mm3 11 44 14
  Grade 4 < 20,000 cells/mm3 1 17 1
Anemia < 11 g/dL 95 94 65
Infection***      
  Any 23 39 1
  Grade 3 and 4 7 33 0
Febrile Neutropenia****      
  By Patient 12 33 0
  By Course 2 9 0
Septic Death 2 6 1
Non-Septic Death 1 11 0
*Normal Baseline LFTs: Transaminases ≤ 1.5 times ULN or alkaline phosphatase ≤ 2.5 times ULN or isolated elevations of transaminases or alkaline phosphatase up to 5 times ULN
**Elevated Baseline LFTs: AST and/or ALT > 1.5 times ULN concurrent with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN
***Incidence of infection requiring hospitalization and/or intravenous antibiotics was 8.5% (n=62) among the 730 patients with normal LFTs at baseline; 7 patients had concurrent grade 3 neutropenia, and 46 patients had grade 4 neutropenia.
****Febrile Neutropenia: For 100 mg/m2, ANC grade 4 and fever > 38°C with intravenous antibiotics and/or hospitalization; for 60 mg/m2, ANC grade 3/4 and fever > 38.1°C

Table 5 - Non-Hematologic Adverse Reactions in Breast Cancer Patients Previously Treated with Chemotherapy Treated at TAXOTERE 100 mg/m2 with Normal or Elevated Liver Function Tests or 60 mg/m2 with Normal Liver Function Tests

Adverse Reaction TAXOTERE
100 mg/m2
TAXOTERE
60 mg/m2
Normal
LFTs*
n=730
%
Elevated
LFTs**
n=18
%
Normal
LFTs*
n=174
%
Acute Hypersensitivity Reaction Regardless of Premedication
  Any 13 6 1
  Severe 1 0 0
Fluid Retention*** Regardless of Premedication
  Any 56 61 13
  Severe 8 17 0
Neurosensory
  Any 57 50 20
  Severe 6 0 0
  Myalgia 23 33 3
Cutaneous
  Any 45 61 31
  Severe 5 17 0
Asthenia
  Any 65 44 66
  Severe 17 22 0
Diarrhea
  Any 42 28 NA
  Severe 6 11  
Stomatitis
  Any 53 67 19
  Severe 8 39 1
*Normal Baseline LFTs: Transaminases ≤ 1.5 times ULN or alkaline phosphatase ≤ 2.5 times ULN or isolated elevations of transaminases or alkaline phosphatase up to 5 times ULN
** Elevated Baseline Liver Function: AST and/or ALT > 1.5 times ULN concurrent with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN
***Fluid Retention includes (by COSTART): edema (peripheral, localized, generalized, lymphedema, pulmonary edema, and edema otherwise not specified) and effusion (pleural, pericardial, and ascites); no premedication given with the 60 mg/m2 dose
NA = not available

In the three-arm monotherapy trial, TAX313, which compared TAXOTERE 60mg/m2, 75 mg/m2 and 100 mg/m2 in advanced breast cancer, grade 3/4 or severe adverse reactions occurred in 49.0% of patients treated with TAXOTERE 60 mg/m2 compared to 55.3% and 65.9% treated with 75 mg/m2 and 100 mg/m2 respectively. Discontinuation due to adverse reactions was reported in 5.3% of patients treated with 60 mg/m2 vs. 6.9% and 16.5% for patients treated at 75 and 100 mg/m2 respectively. Deaths within 30 days of last treatment occurred in 4.0% of patients treated with 60 mg/m2 compared to 5.3% and 1.6% for patients treated at 75 mg/m2 and 100 mg/m2 respectively.

The following adverse reactions were associated with increasing docetaxel doses: fluid retention (26%, 38%, and 46% at 60 mg/m2, 75 mg/m2, and 100 mg/m2 respectively), thrombocytopenia (7%, 11% and 12% respectively), neutropenia (92%, 94%, and 97% respectively), febrile neutropenia (5%, 7%, and 14% respectively), treatment-related grade 3/4 infection (2%, 3%, and 7% respectively) and anemia (87%, 94%, and 97% respectively).

Combination therapy with TAXOTERE in the adjuvant treatment of breast cancer

The following table presents treatment emergent adverse reactions observed in 744 patients, who were treated with TAXOTERE 75 mg/m2 every 3 weeks in combination with doxorubicin and cyclophosphamide (see Table 6).

Table 6- Clinically Important Treatment Emergent Adverse Reactions Regardless of Causal Relationship in Patients Receiving TAXOTERE in Combination with Doxorubicin and Cyclophosphamide (TAX316).

  TAXOTERE 75 mg/m2+
Doxorubicin 50 mg/m2 +
Cyclophosphamide 500
mg/m2 (TAC)
n=744
%
Fluorouracil 500 mg/m2 +
Doxorubicin 50 mg/m2 +
Cyclophosphamide 500
mg/m2 (FAC)
n=736
%
Adverse Reaction Any Grade 3/4 Any Grade 3/4
Anemia 92 4 72 2
Neutropenia 71 66 82 49
Fever in absence of infection 47 1 17 0
Infection 39 4 36 2
Thrombocytopenia 39 2 28 1
Febrile neutropenia 25 N/A 3 N/A
Neutropenic infection 12 N/A 6 N/A
Hypersensitivity reactions 13 1 4 0
Lymphedema 4 0 1 0
Fluid Retention* 35 1 15 0
Peripheral edema 27 0 7 0
Weight gain 13 0 9 0
Neuropathy sensory 26 0 10 0
Neuro-cortical 5 1 6 1
Neuropathy motor 4 0 2 0
Neuro-cerebellar 2 0 2 0
Syncope 2 1 1 0
Alopecia 98 N/A 97 N/A
Skin toxicity 27 1 18 0
Nail disorders 19 0 14 0
Nausea 81 5 88 10
Stomatitis 69 7 53 2
Vomiting 45 4 59 7
Diarrhea 35 4 28 2
Constipation 34 1 32 1
Taste perversion 28 1 15 0
Anorexia 22 2 18 1
Abdominal Pain 11 1 5 0
Amenorrhea 62 N/A 52 N/A
Cough 14 0 10 0
Cardiac dysrhythmias 8 0 6 0
Vasodilatation 27 1 21 1
Hypotension 2 0 1 0
Phlebitis 1 0 1 0
Asthenia 81 11 71 6
Myalgia 27 1 10 0
Arthralgia 19 1 9 0
Lacrimation disorder 11 0 7 0
Conjunctivitis 5 0 7 0
* COSTART term and grading system for events related to treatment.

Of the 744 patients treated with TAG, 36.3% experienced severe treatment emergent adverse reactions compared to 26.6% of the 736 patients treated with FAC. Dose reductions due to hematologic toxicity occurred in 1% of cycles in the TAG arm versus 0.1% of cycles in the FAC arm. Six percent of patients treated with TAC discontinued treatment due to adverse reactions, compared to 1.1% treated with FAC; fever in the absence of infection and allergy being the most common reasons for withdrawal among TAC-treated patients. Two patients died in each arm within 30 days of their last study treatment; 1 death per arm was attributed to study drugs.

Fever and Infection

Fever in the absence of infection was seen in 46.5% of TAC-treated patients and in 17.1% of FAC-treated patients. Grade 3/4 fever in the absence of infection was seen in 1.3% and 0% of TAG- and FAC-treated patients respectively. Infection was seen in 39.4% of TAC-treated patients compared to 36.3% of FAC-treated patients. Grade 3/4 infection was seen in 3.9% and 2.2% of TAC-treated and FAC-treated patients respectively. There were no septic deaths in either treatment arm.

Gastrointestinal Reactions

In addition to gastrointestinal reactions reflected in the table above, 7 patients in the TAG arm were reported to have colitis/enteritis/large intestine perforation vs. one patient in the FAG arm. Five of the 7 TAC-treated patients required treatment discontinuation; no deaths due to these events occurred.

Cardiovascular Reactions

More cardiovascular reactions were reported in the TAG arm vs. the FAC arm; dysrhythmias, all grades (7.9% vs. 6.0%), hypotension, all grades (2.6% vs. 1.1%) and CHF (2.3% vs. 0.9%, at 70 months median follow-up). One patient in each arm died due to heart failure.

Acute Myeloid Leukemia (AML)

Treatment-related acute myeloid leukemia or myelodysplasia is known to occur in patients treated with anthracyclines and/or cyclophosphamide, including use in adjuvant therapy for breast cancer. AML occurs at a higher frequency when these agents are given in combination with radiation therapy. AML occurred in the adjuvant breast cancer trial (TAX316). The cumulative risk of developing treatment-related AML at 5 years in TAX316 was 0.4% for TAC-treated patients and 0.1% for FAC-treated patients. This risk of AML is comparable to the risk observed for other anthracyclines/cyclophosphamide containing adjuvant breast chemotherapy regimens.

Lung Cancer

Monotherapy with TAXOTERE for unresectable, locally advanced or metastatic NSCLC previously treated with platinum-based chemotherapy

TAXOTERE 75 mg/m2: Treatment emergent adverse drug reactions are shown in Table 7. Included in this table are safety data for a total of 176 patients with non-small cell lung carcinoma and a history of prior treatment with platinum-based chemotherapy who were treated in two randomized, controlled trials. These reactions were described using NCI Common Toxicity Criteria regardless of relationship to study treatment, except for the hematologic toxicities or where otherwise noted.

Table 7 - Treatment Emergent Adverse Reactions Regardless of Relationship to Treatment in Patients Receiving TAXOTERE as Monotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer Previously Treated with Platinum-Based Chemotherapy*

Adverse Reaction TAXOTERE
75 mg/m2
n=176
%
Best Supportive Care
n=49
%
Vinorelbine/ Ifosfamide
n=119
%
Neutropenia
  Any 84 14 83
  Grade 3/4 65 12 57
Leukopenia
  Any 84 6 89
  Grade 3/4 49 0 43
Thrombocytopenia
  Any 8 0 8
  Grade 3/4 3 0 2
Anemia
  Any 91 55 91
  Grade 3/4 9 12 14
Febrile Neutropenia** 6 NA 1
Infection
  Any Grade 3/4 34 10 29 6 30 9
Treatment Related Mortality 3 NA 3
Hypersensitivity Reactions
  Any 6 0 1
  Grade 3/4 3 0 0
Fluid Retention
  Any 34 ND†† 23
  Severe 3   3
Neurosensory
  Any 23 14 29
  Grade 3/4 2 6 5
Neuromotor
  Any 16 8 10
  Grade 3/4 5 6 3
Skin
  Any 20 6 17
  Grade 3/4 1 2 1
Gastrointestinal
Nausea      
  Any 34 31 31
  Grade 3/4 5 4 8
Vomiting      
  Any 22 27 22
  Grade 3/4 3 2 6
Diarrhea      
  Any 23 6 12
  Grade 3/4 3 0 4
Alopecia 56 35 50
Asthenia
  Any 53 57 54
  Severe*** 18 39 23
Stomatitis
Any 26 6 8
Grade 3/4 2 0 1
Pulmonary
  Any 41 49 45
  Grade 3/4 21 29 19
Nail Disorder
  Any 11 0 2
  Severe*** 1 0 0
Myalgia
  Any 6 0 3
  Severe*** 0 0 0
Arthralgia
  Any 3 2 2
  Severe*** 0 0 1
Taste Perversion
  Any 6 0 0
  Severe*** 1 0 0
*Normal Baseline LFTs: Transaminases ≤ 1.5 times ULN or alkaline phosphatase ≤ 2.5 times ULN or isolated elevations of transaminases or alkaline phosphatase up to 5 times ULN
**Febrile Neutropenia: ANC grade 4 with fever > 38°C with intravenous antibiotics and/or hospitalization
***COSTART term and grading system
Not Applicable; †† Not Done

Combination therapy with TAXOTERE in chemotherapy-naive advanced unresectable ormetastatic NSCLC

Table 8 presents safety data from two arms of an open label, randomized controlled trial (TAX326) that enrolled patients with unresectable stage IIIB or IV non-small cell lung cancer and no history of prior chemotherapy. Adverse reactions were described using the NCI Common Toxicity Criteria except where otherwise noted.

Table 8 - Adverse Reactions Regardless of Relationship to Treatment in Chemotherapy-Naive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving TAXOTERE in Combination with Cisplatin

Adverse Reaction TAXOTERE 75 mg/m2 + Cisplatin
75 mg/m2
n=406
%
Vinorelbine 25 mg/m2 + Cisplatin 100 mg/m2
n=396
%
Neutropenia
  Any 91 90
  Grade 3/4 74 78
Febrile Neutropenia 5 5
Thrombocytopenia
  Any 15 15
  Grade 3/4 3 4
Anemia
  Any 89 94
  Grade 3/4 7 25
Infection
  Any 35 37
  Grade 3/4 8 8
Fever in absence of infection
  Any 33 29
  Grade 3/4 < 1 1
Hypersensitivity Reaction*
  Any 12 4
  Grade 3/4 3 < 1
Fluid Retention**
  Any 54 42
  All severe or life-threatening events 2 2
Pleural effusion    
  Any 23 22
  All severe or life-threatening events 2 2
Peripheral edema    
  Any 34 18
  All severe or life-threatening events < 1 < 1
Weight gain    
  Any 15 9
  All severe or life-threatening events < 1 < 1
Neurosensory
  Any 47 42
  Grade 3/4 4 4
Neuromotor
  Any 19 17
  Grade 3/4 3 6
Skin
  Any 16 14
  Grade 3/4 < 1 1
Nausea
  Any 72 76
  Grade 3/4 10 17
Vomiting
  Any 55 61
  Grade 3/4 8 16
Diarrhea
  Any 47 25
  Grade 3/4 7 3
Anorexia**
  Any 42 40
  All severe or life-threatening events 5 5
Stomatitis
  Any 24 21
  Grade 3/4 2 1
Alopecia
  Any 75 42
  Grade 3 < 1 0
Asthenia**
  Any 74 75
  All severe or life-threatening events 12 14
Nail Disorder**
  Any 14 < 1
  All severe events < 1 0
Myalgia**
  Any 18 12
  All severe events < 1 < 1
* Replaces NCI term "Allergy"
** COSTART term and grading system

Deaths within 30 days of last study treatment occurred in 31 patients (7.6%) in the docetaxel+cisplatin arm and 37 patients (9.3%) in the vinorelbine+cisplatin arm. Deaths within 30 days of last study treatment attributed to study drug occurred in 9 patients (2.2%) in the docetaxel+cisplatin arm and 8 patients (2.0%) in the vinorelbine+cisplatin arm.

The second comparison in the study, vinorelbine+cisplatin versus TAXOTERE+carboplatin (which did not demonstrate a superior survival associated with TAXOTERE, [see Clinical Studies} demonstrated a higher incidence of thrombocytopenia, diarrhea, fluid retention, hypersensitivity reactions, skin toxicity, alopecia and nail changes on the TAXOTERE+carboplatin arm, while a higher incidence of anemia, neurosensory toxicity, nausea, vomiting, anorexia and asthenia was observed on the vinorelbine+cisplatin arm.

Prostate Cancer

Combination therapy with TAXOTERE in patients with prostate cancer

The following data are based on the experience of 332 patients, who were treated with TAXOTERE 75 mg/m2 every 3 weeks in combination with prednisone 5 mg orally twice daily (see Table 9).

Table 9 - Clinically Important Treatment Emergent Adverse Reactions (Regardless of Relationship) in Patients with Prostate Cancer who Received TAXOTERE in Combination with Prednisone (TAX327)

  TAXOTERE 75 mg/m2
every 3 weeks +
prednisone 5 mg twice daily
n=332
%
Mitoxantrone 12 mg/m2
every 3 weeks +
prednisone 5 mg twice
daily n=335
%
Adverse Reaction Any Grade 3/4 Any Grade 3/4
Anemia 67 5 58 2
Neutropenia 41 32 48 22
Thrombocytopenia 3 1 8 1
Febrile neutropenia 3 N/A 2 N/A
Infection 32 6 20 4
Epistaxis 6 0 2 0
Allergic Reactions 8 1 1 0
Fluid Retention* 24 1 5 0
Weight Gain* 8 0 3 0
Peripheral Edema* 18 0 2 0
Neuropathy Sensory 30 2 7 0
Neuropathy Motor 7 2 3 1
Rash/Desquamation 6 0 3 1
Alopecia 65 N/A 13 N/A
Nail Changes 30 0 8 0
Nausea 41 3 36 2
Diarrhea 32 2 10 1
Stomatitis/Pharyngitis 20 1 8 0
Taste Disturbance 18 0 7 0
Vomiting 17 2 14 2
Anorexia 17 1 14 0
Cough 12 0 8 0
Dyspnea 15 3 9 1
Cardiac left ventricular function 10 0 22 1
Fatigue 53 5 35 5
Myalgia 15 0 13 1
Tearing 10 1 2 0
Arthralgia 8 1 5 1
*Related to treatment

Gastric Cancer

Combination therapy with TAXOTERE in gastric adenocarcinoma

Data in the following table are based on the experience of 221 patients with advanced gastric adenocarcinoma and no history of prior chemotherapy for advanced disease, who were treated with TAXOTERE 75 mg/m2 in combination with cisplatin and fluorouracil (see Table 10).

Table 10 - Clinically Important Treatment Emergent Adverse Reactions Regardless of Relationship to Treatment in the Gastric Cancer Study

  TAXOTERE 75 mg/m2 + cisplatin 75 mg/m2 +
fluorouracil 750 mg/m2
n=221
Cisplatin 100 mg/m2 +
fluorouracil 1000 mg/m2
n=224
Adverse Reaction Any % Grade 3/4 % Any % Grade 3/4 %
Anemia 97 18 93 26
Neutropenia 96 82 83 57
Fever in the absence of infection 36 2 23 1
Thrombocytopcnia 26 8 39 14
Infection 29 16 23 10
Febrile neutropenia 16 N/A 5 N/A
Neutropenic infection 16 N/A 10 N/A
Allergic reactions 10 2 6 0
Fluid retention* 15 0 4 0
Edema* 13 0 3 0
Lethargy 63 21 58 18
Neurosensory 38 8 25 3
Neuromotor 9 3 8 3
Dizziness 16 5 8 2
Alopecia 67 5 41 1
Rash/itch 12 1 9 0
Nail changes 8 0 0 0
Skin desquamation 2 0 0 0
Nausea 73 16 76 19
Vomiting 67 15 73 19
Anorexia 51 13 54 12
Stomatitis 59 21 61 27
Diarrhea 78 20 50 8
Constipation 25 2 34 3
Esophagitis/dysphagia/ odynophagia 16 2 14 5
Gastrointestinal pain/cramping 11 2 7 3
Cardiac dysrhythmias 5 2 2 1
Myocardial ischemia 1 0 3 2
Tearing 8 0 2 0
Altered hearing 6 0 13 2
Clinically important treatment emergent adverse reactions were determined based upon frequency, severity, and clinical impact of the adverse reaction.
*Related to treatment

Head and Neck Cancer

Combination therapy with TAXOTERE in head and neck cancer

Table 11 summarizes the safety data obtained from patients that received induction chemotherapy with TAXOTERE 75 mg/m2 in combination with cisplatin and fluorouracil followed by radiotherapy (TAX323; 174 patients) or chemoradiotherapy (TAX324; 251 patients). The treatment regimens are described in Section 14.6.

Table 11 - Clinically Important Treatment Emergent Adverse Reactions (Regardless of Relationship) in Patients with SCCHN Receiving Induction Chemotherapy with TAXOTERE in Combination with cisplatin and fluorouracil followed by radiotherapy (TAX323) or chemoradiotherapy (TAX324)

  TAX323
(n=355)
TAX324
(n=494)
TAXOTERE
arm
(n=174)
Comparator
arm (n=181)
TAXOTERE
arm (n=251)
Comparator
arm (n=243)
Adverse Reaction (by Body System) Any % Grade 3/4 % Any % Grade 3/4 % Any % Grade 3/4 % Any % Grade 3/4 %
Neutropenia 93 76 87 53 95 84 84 56
Anemia 89 9 88 14 90 12 86 10
Thrombocytopenia 24 5 47 18 28 4 31 11
Infection 27 9 26 8 23 6 28 5
Febrile neutropenia* 5 N/A 2 N/A 12 N/A 7 N/A
Neutropenic infection 14 N/A 8 N/A 12 N/A 8 N/A
Cancer pain 21 5 16 3 17 9 20 11
Lethargy 41 3 38 3 61 5 56 10
Fever in the absence of infection 32 1 37 0 30 4 28 3
Myalgia 10 1 7 0 7 0 7 2
Weight loss 21 1 27 1 14 2 14 2
Allergy 6 0 3 0 2 0 0 0
Fluid retention** 20 0 14 1 13 1 7 2
Edema only   0 7 0 12 1 6 1
Weight gain only 13 6 0 6 0 0 0 1 0
Dizziness 2 0 5 1 16 4 15 2
Neurosensory 18 1 11 1 14 1 14 0
Altered hearing 6 0 10 3 13 1 19 3
Neuromotor 2 1 4 1 9 0 10 2
Alopecia 81 11 43 0 68 4 44 1
Rash/itch 12 0 6 0 20 0 16 1
Dry skin 6 0 2 0 5 0 3 0
Desquamation 4 1 6 0 2 0 5 0
Nausea 47 1 51 7 77 14 80 14
Stomatitis 43 4 47 11 66 21 68 27
Vomiting 26 1 39 5 56 8 63 10
Diarrhea 33 3 24 4 48 7 40 3
Constipation 17 1 16 1 27 1 38 1
Anorexia 16 1 25 3 40 12 34 12
Esophagitis/dysphagia/Odynophagia 13 1 18 3 25 13 26 10
Taste, sense of smell altered 10 0 5 0 20 0 17 1
Gastrointestinal pain/cramping 8 1 9 1 15 5 10 2
Heartburn 6 0 6 0 13 2 13 1
Gastrointestinal bleeding 4 2 0 0 5 1 2 1
Cardiac dysrhythmia 2 2 2 1 6 3 5 3
Venous*** 3 2 6 2 4 2 5 4
Ischemia myocardial 2 2 1 0 2 1 1 1
Tearing 2 0 1 0 2 0 2 0
Conjunctivitis 1 0 1 0 1 0 0.4 0
Clinically important treatment emergent adverse reactions based upon frequency, seventy, and clinical impact.
*Febrile neutropenia: grade ≥ 2 fever concomitant with grade 4 neutropenia requiring intravenous antibiotics and/or hospitalization.
**Related to treatment.
*** Includes superficial and deep vein thrombosis and pulmonary embolism

Post-Marketing Experiences

The following adverse reactions have been identified from clinical trials and/or post-marketing surveillance. Because they are reported from a population of unknown size, precise estimates of frequency cannot be made.

Body as a whole: diffuse pain, chest pain, radiation recall phenomenon.

Cardiovascular: atrial fibrillation, deep vein thrombosis, ECG abnormalities, thrombophlebitis, pulmonary embolism, syncope, tachycardia, myocardial infarction.

Cutaneous: very rare cases of cutaneous lupus erythematosus and rare cases of bullous eruptions such as erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, and Scleroderma-like changes usually preceded by peripheral lymphedema. In some cases multiple factors may have contributed to the development of these effects. Severe hand and foot syndrome has been reported.

Gastrointestinal: abdominal pain, anorexia, constipation, duodenal ulcer, esophagitis, gastrointestinal hemorrhage, gastrointestinal perforation, ischemic colitis, colitis, intestinal obstruction, ileus, neutropenic enterocolitis and dehydration as a consequence to gastrointestinal events have been reported.

Hematologic: bleeding episodes. Disseminated intravascular coagulation (DIG), often in association with sepsis or multiorgan failure, has been reported. Cases of acute myeloid leukemia and myelodysplasic syndrome have been reported in association with TAXOTERE when used in combination with other chemotherapy agents and/or radiotherapy.

Hypersensitivity: rare cases of anaphylactic shock have been reported. Very rarely these cases resulted in a fatal outcome in patients who received premedication.

Hepatic: rare cases of hepatitis, sometimes fatal primarily in patients with pre-existing liver disorders, have been reported.

Neurologic: confusion, rare cases of seizures or transient loss of consciousness have been observed, sometimes appearing during the infusion of the drug.

Ophthalmologic: conjunctivitis, lacrimation or lacrimation with or without conjunctivitis. Excessive tearing which may be attributable to lacrimal duct obstruction has been reported. Rare cases of transient visual disturbances (flashes, flashing lights, scotomata) typically occurring during drug infusion and in association with hypersensitivity reactions have been reported. These were reversible upon discontinuation of the infusion.

Hearing: rare cases of ototoxicity, hearing disorders and/or hearing loss have been reported, including cases associated with other ototoxic drugs.

Respiratory: dyspnea, acute pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome, interstitial pneumonia. Pulmonary fibrosis has been rarely reported. Rare cases of radiation pneumonitis have been reported in patients receiving concomitant radiotherapy.

Renal: renal insufficiency and renal failure have been reported, the majority of these cases were associated with concomitant nephrotoxic drugs.

Read the Taxotere (docetaxel for injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Docetaxel is a CYP3A4 substrate. In vitro studies have shown that the metabolism of docetaxel may be modified by the concomitant administration of compounds that induce, inhibit, or are metabolized by cytochrome P450 3 A4.

In vivo studies showed that the exposure of docetaxel increased 2.2-fold when it was coadministered with ketoconazole, a potent inhibitor of CYP3A4. Protease inhibitors, particularly ritonavir, may increase the exposure of docetaxel. Concomitant use of TAXOTERE and drugs that inhibit CYP3A4 may increase exposure to docetaxel and should be avoided. In patients receiving treatment with TAXOTERE, close monitoring for toxicity and a TAXOTERE dose reduction could be considered if systemic administration of a potent CYP3A4 inhibitor cannot be avoided [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and CLINICAL PHARMACOLOGY].

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Included as part of the PRECAUTIONS section.

PRECAUTIONS

Toxic Deaths

Breast Cancer

TAXOTERE administered at 100 mg/m2 was associated with deaths considered possibly or probably related to treatment in 2.0% (19/965) of metastatic breast cancer patients, both previously treated and untreated, with normal baseline liver function and in 11.5% (7/61) of patients with various tumor types who had abnormal baseline liver function (AST and/or ALT > 1.5 times ULN together with AP > 2.5 times ULN). Among patients dosed at 60 mg/m2, mortality related to treatment occurred in 0.6% (3/481) of patients with normal liver function, and in 3 of 7 patients with abnormal liver function. Approximately half of these deaths occurred during the first cycle. Sepsis accounted for the majority of the deaths.

Non-Small Cell Lung Cancer

TAXOTERE administered at a dose of 100 mg/m2 in patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer who had a history of prior platinum-based chemotherapy was associated with increased treatment-related mortality (14% and 5% in two randomized, controlled studies). There were 2.8% treatment-related deaths among the 176 patients treated at the 75 mg/m2 dose in the randomized trials. Among patients who experienced treatment-related mortality at the 75 mg/m2 dose level, 3 of 5 patients had an ECOG PS of 2 at study entry [see DOSAGE AND ADMINISTRATION, Clinical Studies].

Hepatic Impairment

Patients with combined abnormalities of transaminases and alkaline phosphatase should not be treated with TAXOTERE [see BOXED WARNINGS, Use in Specific Populations, Clinical studies].

Hematologic Effects

Perform frequent peripheral blood cell counts on all patients receiving TAXOTERE. Patients should not be retreated with subsequent cycles of TAXOTERE until neutrophils recover to a level > 1500 cells/mm3 and platelets recover to a level > 100,000 cells/mm3.

A 25% reduction in the dose of TAXOTERE is recommended during subsequent cycles following severe neutropenia ( < 500 cells/mm3) lasting 7 days or more, febrile neutropenia, or a grade 4 infection in a TAXOTERE cycle [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Neutropenia ( < 2000 neutrophils/mm3) occurs in virtually all patients given 60 mg/m2 to 100 mg/m2 of TAXOTERE and grade 4 neutropenia ( < 500 cells/mm3) occurs in 85% of patients given 100 mg/m2 and 75% of patients given 60 mg/m2. Frequent monitoring of blood counts is, therefore, essential so that dose can be adjusted. TAXOTERE should not be administered to patients with neutrophils < 1500 cells/mm3.

Febrile neutropenia occurred in about 12% of patients given 100 mg/m2 but was very uncommon in patients given 60 mg/m2. Hematologic responses, febrile reactions and infections, and rates of septic death for different regimens are dose related [see ADVERSE REACTIONS, Clinical Studies].

Three breast cancer patients with severe liver impairment (bilirubin > 1.7 times ULN) developed fatal gastrointestinal bleeding associated with severe drug-induced thrombocytopenia. In gastric cancer patients treated with docetaxel in combination with cisplatin and fluorouracil (TCF), febrile neutropenia and/or neutropenic infection occurred in 12% of patients receiving G-CSF compared to 28% who did not. Patients receiving TCF should be closely monitored during the first and subsequent cycles for febrile neutropenia and neutropenic infection [see DOSAGE AND ADMINISTRATION, ADVERSE REACTIONS].

Hypersensitivity Reactions

Patients should be observed closely for hypersensitivity reactions, especially during the first and second infusions. Severe hypersensitivity reactions characterized by generalized rash/erythema, hypotension and/or bronchospasm, or very rarely fatal anaphylaxis, have been reported in patients premedicated with 3 days of corticosteroids. Severe hypersensitivity reactions require immediate discontinuation of the TAXOTERE infusion and aggressive therapy. Patients with a history of severe hypersensitivity reactions should not be rechallenged with TAXOTERE.

Hypersensitivity reactions may occur within a few minutes following initiation of a TAXOTERE infusion. If minor reactions such as flushing or localized skin reactions occur, interruption of therapy is not required. All patients should be premedicated with an oral corticosteroid prior to the initiation of the infusion of TAXOTERE [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Fluid Retention

Severe fluid retention has been reported following TAXOTERE therapy. Patients should be premedicated with oral corticosteroids prior to each TAXOTERE administration to reduce the incidence and severity of fluid retention [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. Patients with pre-existing effusions should be closely monitored from the first dose for the possible exacerbation of the effusions.

When fluid retention occurs, peripheral edema usually starts in the lower extremities and may become generalized with a median weight gain of 2 kg.

Among 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids, moderate fluid retention occurred in 27.2% and severe fluid retention in 6.5%. The median cumulative dose to onset of moderate or severe fluid retention was 819 mg/m2. Nine of 92 patients (9.8%) of patients discontinued treatment due to fluid retention: 4 patients discontinued with severe fluid retention; the remaining 5 had mild or moderate fluid retention. The median cumulative dose to treatment discontinuation due to fluid retention was 1021 mg/m2. Fluid retention was completely, but sometimes slowly, reversible with a median of 16 weeks from the last infusion of TAXOTERE to resolution (range: 0 to 42+ weeks). Patients developing peripheral edema may be treated with standard measures, e.g., salt restriction, oral diuretic(s).

Acute Myeloid Leukemia

Treatment-related acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplasia has occurred in patients given anthracyclines and/or cyclophosphamide, including use in adjuvant therapy for breast cancer. In the adjuvant breast cancer trial (TAX316) AML occurred in 3 of 744 patients who received TAXOTERE, doxorubicin and cyclophosphamide (TAG) and in 1 of 736 patients who received fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide [see Clinical Studies]. In TAC-treated patients, the risk of delayed myelodysplasia or myeloid leukemia requires hematological follow-up.

Cutaneous Reactions

Localized erythema of the extremities with edema followed by desquamation has been observed. In case of severe skin toxicity, an adjustment in dosage is recommended [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. The discontinuation rate due to skin toxicity was 1.6% (15/965) for metastatic breast cancer patients. Among 92 breast cancer patients premedicated with 3-day corticosteroids, there were no cases of severe skin toxicity reported and no patient discontinued TAXOTERE due to skin toxicity.

Neurologic Reactions

Severe neurosensory symptoms (e.g. paresthesia, dysesthesia, pain) were observed in 5.5% (53/965) of metastatic breast cancer patients, and resulted in treatment discontinuation in 6.1%. When these symptoms occur, dosage must be adjusted. If symptoms persist, treatment should be discontinued [see DOSAGE AND ADMINISTRATION]. Patients who experienced neurotoxicity in clinical trials and for whom follow-up information on the complete resolution of the event was available had spontaneous reversal of symptoms with a median of 9 weeks from onset (range: 0 to 106 weeks). Severe peripheral motor neuropathy mainly manifested as distal extremity weakness occurred in 4.4% (42/965).

Asthenia

Severe asthenia has been reported in 14.9% (144/965) of metastatic breast cancer patients but has led to treatment discontinuation in only 1.8%. Symptoms of fatigue and weakness may last a few days up to several weeks and may be associated with deterioration of performance status in patients with progressive disease.

Use in Pregnancy

TAXOTERE can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Docetaxel caused embryofetal toxicities including intrauterine mortality when administered to pregnant rats and rabbits during the period of organogenesis. Embryofetal effects in animals occurred at doses as low as 1/50 and 1/300 the recommended human dose on a body surface area basis.

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women using TAXOTERE. If TAXOTERE is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while receiving this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus. Women of childbearing potential should be advised to avoid becoming pregnant during therapy with TAXOTERE [see Use In Specific Populations].

Patient Counseling Information

See FDA-Approved Patient Labeling

 • TAXOTERE may cause fetal harm. Advise patients to avoid becoming pregnant while receiving this drug. Women of childbearing potential should use effective contraceptives if receiving TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and Use In Specific Populations].
 • Obtain detailed allergy and concomitant drug information from the patient prior to TAXOTERE administration.
 • Explain the significance of oral corticosteroids such as dexamethasone administration to the patient to help facilitate compliance. Instruct patients to report if they were not compliant with oral corticosteroid regimen.
 • Instruct patients to immediately report signs of a hypersensitivity reaction.
 • Tell patients to watch for signs of fluid retention such as peripheral edema in the lower extremities, weight gain and dyspnea.
 • Explain the significance of routine blood cell counts. Instruct patients to monitor their temperature frequently and immediately report any occurrence of fever.
 • Instruct patients to report myalgia, cutaneous, or neurologic reactions.
 • Explain to patients that side effects such as nausea, vomiting, diarrhea, constipation, fatigue, excessive tearing, infusion site reactions, and hair loss are associated with docetaxel administration.

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Carcinogenicity studies with docetaxel have not been performed.

Docetaxel was clastogenic in the in vitro chromosome aberration test in CHO-K1 cells and in the in vivo micronucleus test in mice administered doses of 0.39 to 1.56 mg/kg (about 1760th to 1/15th the recommended human dose on a mg/m2 basis). Docetaxel was not mutagenic in the Ames test or the CHO/HGPRT gene mutation assays.

Docetaxel did not reduce fertility in rats when administered in multiple intravenous doses of up to 0.3 mg/kg (about 1/50th the recommended human dose on a mg/m2 basis), but decreased testicular weights were reported. This correlates with findings of a 10-cycle toxicity study (dosing once every 21 days for 6 months) in rats and dogs in which testicular atrophy or degeneration was observed at intravenous doses of 5 mg/kg in rats and 0.375 mg/kg in dogs (about 1/3rd and 1/15th the recommended human dose on a mg/m2 basis, respectively). An increased frequency of dosing in rats produced similar effects at lower dose levels.

Use In Specific Populations

Pregnancy

Pregnancy Category D [see 'WARNINGS AND PRECAUTIONS' section]

Based on its mechanism of action and findings in animals, TAXOTERE can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. If TAXOTERE is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while receiving this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus. Women of childbearing potential should be advised to avoid becoming pregnant during therapy with TAXOTERE.

TAXOTERE can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Studies in both rats and rabbits at doses ≥ 0.3 and 0.03 mg/kg/day, respectively (about 1/50 and 1/300 the daily maximum recommended human dose on a mg/m2 basis), administered during the period of organogenesis, have shown that TAXOTERE is embryotoxic and fetotoxic (characterized by intrauterine mortality, increased resorption, reduced fetal weight, and fetal ossification delay). The doses indicated above also caused maternal toxicity.

Nursing Mothers

It is not known whether docetaxel is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from TAXOTERE, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

The efficacy of TAXOTERE in pediatric patients as monotherapy or in combination has not been established. The overall safety profile of TAXOTERE in pediatric patients receiving monotherapy or TCP was consistent with the known safety profile in adults.

TAXOTERE has been studied in a total of 289 pediatric patients: 239 in 2 trials with monotherapy and 50 in combination treatment with cisplatin and 5-fluoruracil (TCP).

TAXOTERE Monotherapy

TAXOTERE monotherapy was evaluated in a dose-finding phase 1 trial in 61 pediatric patients (median age 12.5 years, range 1-22 years) with a variety of refractory solid tumors. The recommended dose was 125 mg/m2 as a 1-hour intravenous infusion every 21 days. The primary dose limiting toxicity was neutropenia.

The recommended dose for TAXOTERE monotherapy was evaluated in a phase 2 single-arm trial in 178 pediatric patients (median age 12 years, range 1-26 years) with a variety of recurrent/refractory solid tumors. Efficacy was not established with tumor response rates ranging from one complete response (CR) (0.6%) in a patient with undifferentiated sarcoma to four partial responses (2.2%) seen in one patient each with Ewing Sarcoma, neuroblastoma, osteosarcoma, and squamous cell carcinoma.

TAXOTERE in Combination

TAXOTERE was studied in combination with cisplatin and 5-fluorouracil (TCP) versus cisplatin and 5-fluorouracil (CF) for the induction treatment of nasopharyngeal carcinoma (NPC) in pediatric patients prior to chemoradiation consolidation. Seventy-five patients (median age 16 years, range 9 to 21 years) were randomized (2:1) to TAXOTERE (75 mg/m2) in combination with cisplatin (75 mg/m2) and 5-fluorouracil (750 mg/m2) (TCP) or to cisplatin (80 mg/m2) and 5-fluorouracil (1000 mg/m2/day) (CF). The primary endpoint was the CR rate following induction treatment of NPC. One patient out of 50 in the TCP group (2%) had a complete response while none of the 25 patients in the CF group had a complete response.

Pharmacokinetics

Pharmacokinetic parameters for docetaxel were determined in 2 pediatric solid tumor trials. Following docetaxel administration at 55 mg/m2 to 235 mg/m2 in a 1-hour intravenous infusion every 3 weeks in 25 patients aged 1 to 20 years (median 11 years), docetaxel clearance was 17.3±10.9 L/h/m2.

Docetaxel was administered in combination with cisplatin and 5-fluorouracil (TCF), at dose levels of 75 mg/m2 in a 1-hour intravenous infusion day 1 in 28 patients aged 10 to 21 years (median 16 years, 17 patients were older than 16). Docetaxel clearance was 17.9±8.75 L/h/m2, corresponding to an AUC of 4.20±2.57 µg.h/mL

In summary, the body surface area adjusted clearance of docetaxel monotherapy and TCF combination in children were comparable to those in adults [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

Geriatric Use

In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function and of concomitant disease or other drug therapy in elderly patients.

Non-Small Cell Lung Cancer

In a study conducted in chemotherapy-naive patients with NSCLC (TAX326), 148 patients (36%) in the TAXOTERE+cisplatin group were 65 years of age or greater. There were 128 patients (32%) in the vinorelbine+cisplatin group 65 years of age or greater. In the TAXOTERE+cisplatin group, patients less than 65 years of age had a median survival of 10.3 months (95% CI: 9.1 months, 11.8 months) and patients 65 years or older had a median survival of 12.1 months (95% CI: 9.3 months, 14 months). In patients 65 years of age or greater treated with TAXOTERE+cisplatin, diarrhea (55%), peripheral edema (39%) and stomatitis (28%) were observed more frequently than in the vinorelbine+cisplatin group (diarrhea 24%, peripheral edema 20%, stomatitis 20%). Patients treated with TAXOTERE+cisplatin who were 65 years of age or greater were more likely to experience diarrhea (55%), infections (42%), peripheral edema (39%) and stomatitis (28%) compared to patients less than the age of 65 administered the same treatment (43%, 31%, 31% and 21%, respectively).

When TAXOTERE was combined with carboplatin for the treatment of chemotherapy-naive, advanced non-small cell lung carcinoma, patients 65 years of age or greater (28%) experienced higher frequency of infection compared to similar patients treated with TAXOTERE+cisplatin, and a higher frequency of diarrhea, infection and peripheral edema than elderly patients treated with vinorelbine+cisplatin.

Prostate Cancer

Of the 333 patients treated with TAXOTERE every three weeks plus prednisone in the prostate cancer study (TAX327), 209 patients were 65 years of age or greater and 68 patients were older than 75 years. In patients treated with TAXOTERE every three weeks, the following treatment emergent adverse reactions occurred at rates ≥ 10% higher in patients 65 years of age or greater compared to younger patients: anemia (71% vs. 59%), infection (37% vs. 24%), nail changes (34% vs. 23%), anorexia (21% vs. 10%), weight loss (15% vs. 5%) respectively.

Breast Cancer

In the adjuvant breast cancer trial (TAX316), TAXOTERE in combination with doxorubicin and cyclophosphamide was administered to 744 patients of whom 48 (6%) were 65 years of age or greater. The number of elderly patients who received this regimen was not sufficient to determine whether there were differences in safety and efficacy between elderly and younger patients.

Gastric Cancer

Among the 221 patients treated with TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil in the gastric cancer study, 54 were 65 years of age or older and 2 patients were older than 75 years. In this study, the number of patients who were 65 years of age or older was insufficient to determine whether they respond differently from younger patients. However, the incidence of serious adverse reactions was higher in the elderly patients compared to younger patients. The incidence of the following adverse reactions (all grades, regardless of relationship): lethargy, stomatitis, diarrhea, dizziness, edema, febrile neutropenia/neutropenic infection occurred at rates ≥ 10% higher in patients who were 65 years of age or older compared to younger patients. Elderly patients treated with TCP should be closely monitored.

Head and Neck Cancer

Among the 174 and 251 patients who received the induction treatment with TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil (TPF) for SCCHN in the TAX323 and TAX324 studies, 18 (10%) and 32 (13%) of the patients were 65 years of age or older, respectively.

These clinical studies of TAXOTERE in combination with cisplatin and fluorouracil in patients with SCCHN did not include sufficient numbers of patients aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger patients. Other reported clinical experience with this treatment regimen has not identified differences in responses between elderly and younger patients.

Hepatic Impairment

Patients with bilirubin > ULN should not receive TAXOTERE. Also, patients with AST and/or ALT > 1.5 x ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 x ULN should not receive TAXOTERE [see BOXED WARNINGS, WARNINGS AND PRECAUTIONS, CLINICAL PHARMACOLOGY].

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

There is no known antidote for TAXOTERE overdosage. In case of overdosage, the patient should be kept in a specialized unit where vital functions can be closely monitored. Anticipated complications of overdosage include: bone marrow suppression, peripheral neurotoxicity, and mucositis. Patients should receive therapeutic G-CSF as soon as possible after discovery of overdose. Other appropriate symptomatic measures should be taken, as needed.

In two reports of overdose, one patient received 150 mg/m2 and the other received 200 mg/m2 as 1-hour infusions. Both patients experienced severe neutropenia, mild asthenia, cutaneous reactions, and mild paresthesia, and recovered without incident.

In mice, lethality was observed following single intravenous doses that were ≥ 154 mg/kg (about 4.5 times the human dose of 100 mg/m2 on a mg/m2 basis); neurotoxicity associated with paralysis, non-extension of hind limbs, and myelin degeneration was observed in mice at 48 mg/kg (about 1.5 times the human dose of 100 mg/m2 basis). In male and female rats, lethality was observed at a dose of 20 mg/kg (comparable to the human dose of 100 mg/m2 on a mg/m2 basis) and was associated with abnormal mitosis and necrosis of multiple organs.

CONTRAINDICATIONS

TAXOTERE is contraindicated in patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to docetaxel or to other drugs formulated with polysorbate 80. Severe reactions, including anaphylaxis, have occurred [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

TAXOTERE should not be used in patients with neutrophil counts of < 1500 cells/mm3.

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mechanism of Action

Docetaxel is an antineoplastic agent that acts by disrupting the microtubular network in cells that is essential for mitotic and interphase cellular functions. Docetaxel binds to free tubulin and promotes the assembly of tubulin into stable microtubules while simultaneously inhibiting their disassembly. This leads to the production of microtubule bundles without normal function and to the stabilization of microtubules, which results in the inhibition of mitosis in cells. Docetaxel's binding to microtubules does not alter the number of protofilaments in the bound microtubules, a feature which differs from most spindle poisons currently in clinical use.

Human Pharmacokinetics

Absorption: The pharmacokinetics of docetaxel have been evaluated in cancer patients after administration of 20 mg/m2 to 115 mg/m2 in phase 1 studies. The area under the curve (AUC) was dose proportional following doses of 70 mg/m2 to 115 mg/m2 with infusion times of 1 to 2 hours. Docetaxel's pharmacokinetic profile is consistent with a three-compartment pharmacokinetic model, with half-lives for the α, β, and γ phases of 4 min, 36 min, and 11.1 hr, respectively. Mean total body clearance was 21 L/h/m2.

Distribution: The initial rapid decline represents distribution to the peripheral compartments and the late (terminal) phase is due, in part, to a relatively slow efflux of docetaxel from the peripheral compartment. Mean steady state volume of distribution was 113 L. In vitro studies showed that docetaxel is about 94% protein bound, mainly to α1-acid glycoprotein, albumin, and lipoproteins. In three cancer patients, the in vitro binding to plasma proteins was found to be approximately 97%. Dexamethasone does not affect the protein binding of docetaxel.

Metabolism: In vitro drug interaction studies revealed that docetaxel is metabolized by the CYP3A4 isoenzyme, and its metabolism may be modified by the concomitant administration of compounds that induce, inhibit, or are metabolized by cytochrome P450 3A4 [see DRUG INTERACTIONS].

Elimination: A study of 14C-docetaxel was conducted in three cancer patients. Docetaxel was eliminated in both the urine and feces following oxidative metabolism of the tert-butyl ester group, but fecal excretion was the main elimination route. Within 7 days, urinary and fecal excretion accounted for approximately 6% and 75% of the administered radioactivity, respectively. About 80% of the radioactivity recovered in feces is excreted during the first 48 hours as 1 major and 3 minor metabolites with very small amounts (less than 8%) of unchanged drug.

Effect of Age: A population pharmacokinetic analysis was carried out after TAXOTERE treatment of 535 patients dosed at 100 mg/m2. Pharmacokinetic parameters estimated by this analysis were very close to those estimated from phase 1 studies. The pharmacokinetics of docetaxel were not influenced by age.

Effect of Gender: The population pharmacokinetics analysis described above also indicated that gender did not influence the pharmacokinetics of docetaxel.

Hepatic Impairment: The population pharmacokinetic analysis described above indicated that in patients with clinical chemistry data suggestive of mild to moderate liver impairment (AST and/or ALT > 1.5 times ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 times ULN), total body clearance was lowered by an average of 27%, resulting in a 38% increase in systemic exposure (AUC). This average, however, includes a substantial range and there is, at present, no measurement that would allow recommendation for dose adjustment in such patients. Patients with combined abnormalities of transaminase and alkaline phosphatase should not be treated with TAXOTERE. Patients with severe hepatic impairment have not been studied, [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and Use in Specific Populations]

Effect of Race: Mean total body clearance for Japanese patients dosed at the range of 10 mg/m2 to 90 mg/m2 was similar to that of European/American populations dosed at 100 mg/m2, suggesting no significant difference in the elimination of docetaxel in the two populations.

Effect of Ketoconazole: The effect of ketoconazole (a strong CYP3A4 inhibitor) on the pharmacokinetics of docetaxel was investigated in 7 cancer patients. Patients were randomized to receive either docetaxel (100 mg/m2 intravenous) alone or docetaxel (10 mg/m2 intravenous) in combination with ketoconazole (200 mg orally once daily for 3 days) in a crossover design with a 3-week washout period. The results of this study indicated that the mean dose-normalized AUC of docetaxel was increased 2.2-fold and its clearance was reduced by 49% when docetaxel was co-administration with ketoconazole [see DOSAGE AND ADMINISTRATION and Drug-Drug Interactions].

Effect of Combination Therapies:

 • Dexamethasone: Docetaxel total body clearance was not modified by pretreatment with dexamethasone.
 • Cisplatin: Clearance of docetaxel in combination therapy with cisplatin was similar to that previously observed following monotherapy with docetaxel. The pharmacokinetic profile of cisplatin in combination therapy with docetaxel was similar to that observed with cisplatin alone.
 • Cisplatin and Fluorouracil: The combined administration of docetaxel, cisplatin and fluorouracil in 12 patients with solid tumors had no influence on the pharmacokinetics of each individual drug.
 • Prednisone: A population pharmacokinetic analysis of plasma data from 40 patients with hormone-refractory metastatic prostate cancer indicated that docetaxel systemic clearance in combination with prednisone is similar to that observed following administration of docetaxel alone.
 • Cyclophosphamide and Doxorubicin: A study was conducted in 30 patients with advanced breast cancer to determine the potential for drug-drug-interactions between docetaxel (75 mg/m2), doxorubicin (50 mg/m2), and Cyclophosphamide (500 mg/m2) when administered in combination. The coadministration of docetaxel had no effect on the pharmacokinetics of doxorubicin and Cyclophosphamide when the three drugs were given in combination compared to coadministration of doxorubicin and Cyclophosphamide only. In addition, doxorubicin and Cyclophosphamide had no effect on docetaxel plasma clearance when the three drugs were given in combination compared to historical data for docetaxel monotherapy.

Clinical Studies

Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer

The efficacy and safety of TAXOTERE have been evaluated in locally advanced or metastatic breast cancer after failure of previous chemotherapy (alkylating agent-containing regimens or anthracycline-containing regimens).

Randomized Trials

In one randomized trial, patients with a history of prior treatment with an anthracycline-containing regimen were assigned to treatment with TAXOTERE (100 mg/m2 every 3 weeks) or the combination of mitomycin (12 mg/m2 every 6 weeks) and vinblastine (6 mg/m2 every 3 weeks). Two hundred three patients were randomized to TAXOTERE and 189 to the comparator arm. Most patients had received prior chemotherapy for metastatic disease; only 27 patients on the TAXOTERE arm and 33 patients on the comparator arm entered the study following relapse after adjuvant therapy. Three-quarters of patients had measurable, visceral metastases. The primary endpoint was time to progression. The following table summarizes the study results (See Table 12).

Table 12 - Efficacy of TAXOTERE in the Treatment of Breast Cancer Patients Previously Treated with an Anthracvclinc-Containine Regimen (Intent-to-Treat Analysis)

Efficacy Parameter Docetaxel
(n=203)
Mitomycin/ Vinblastine
(n=189)
p-value
Median Survival 11.4 months 8.7 months p=0.01
Log Rank
Risk Ratio*, Mortality (Docetaxel: Control) 0.73
95% CI (Risk Ratio) 0.58-0.93
Median Time to Progression 4.3 months 2.5 months p=0.01
Log Rank
Risk Ratio*, Progression (Docetaxel: Control) 0.75
95% CI (Risk Ratio) 0.61-0.94
Overall Response Rate 28.1% 9.5% p < 0.0001
Complete Response Rate 3.4% 1.6% Chi Square
*For the risk ratio, a value less than 1.00 favors docetaxel.

In a second randomized trial, patients previously treated with an alkylating-containing regimen were assigned to treatment with TAXOTERE (100 mg/m2) or doxorubicin (75 mg/m2) every 3 weeks. One hundred sixty-one patients were randomized to TAXOTERE and 165 patients to doxorubicin. Approximately one-half of patients had received prior chemotherapy for metastatic disease, and one-half entered the study following relapse after adjuvant therapy. Three-quarters of patients had measurable, visceral metastases. The primary endpoint was time to progression. The study results are summarized below (See Table 13).

Table 13 - Efficacy of TAXOTERE in the Treatment of Breast Cancer Patients Previously Treated with an Alkylating-Containing Regimen (Intent-to-Treat Analysis)

Efficacy Parameter Docetaxel (n=161) Doxorubicin
(n=165)
p-value
Median Survival 14.7 months 14.3 months p=0.39
Log Rank
Risk Ratio*, Mortality
(Docetaxel: Control)
0.89
95% CI (Risk Ratio) 0.68-1.16
Median Time to Progression 6.5 months 5.3 months p=0.45
Log Rank
Risk Ratio*, Progression
(Docetaxel: Control)
0.93
95% CI (Risk Ratio) 0.71-1.16
Overall Response Rate 45.3% 29.7% p=0.004
Complete Response Rate 6.8% 4.2% Chi Square
*For the risk ratio, a value less than 1.00 favors docetaxel.

In another multicenter open-label, randomized trial (TAX313), in the treatment of patients with advanced breast cancer who progressed or relapsed after one prior chemotherapy regimen, 527 patients were randomized to receive TAXOTERE monotherapy 60 mg/m2 (n=151), 75 mg/m2 (n=188) or 100 mg/m2 (n=188). In this trial, 94% of patients had metastatic disease and 79% had received prior anthracycline therapy. Response rate was the primary endpoint. Response rates increased with TAXOTERE dose: 19.9% for the 60 mg/m2 group compared to 22.3% for the 75 mg/m2 and 29.8% for the 100 mg/m2 group; pair-wise comparison between the 60 mg/m2 and 100 mg/m2 groups was statistically significant (p=0.037).

Single Arm Studies

TAXOTERE at a dose of 100 mg/m2 was studied in six single arm studies involving a total of 309 patients with metastatic breast cancer in whom previous chemotherapy had failed. Among these, 190 patients had anthracycline-resistant breast cancer, defined as progression during an anthracycline-containing chemotherapy regimen for metastatic disease, or relapse during an anthracycline-containing adjuvant regimen. In anthracycline-resistant patients, the overall response rate was 37.9% (72/190; 95% C.I.: 31.0-44.8) and the complete response rate was 2.1%.

TAXOTERE was also studied in three single arm Japanese studies at a dose of 60 mg/m2, in 174 patients who had received prior chemotherapy for locally advanced or metastatic breast cancer. Among 26 patients whose best response to an anthracycline had been progression, the response rate was 34.6% (95% C.I.: 17.2-55.7), similar to the response rate in single arm studies of 100 mg/m2.

Adjuvant Treatment of Breast Cancer

A multicenter, open-label, randomized trial (TAX316) evaluated the efficacy and safety of TAXOTERE for the adjuvant treatment of patients with axillary-node-positive breast cancer and no evidence of distant metastatic disease. After stratification according to the number of positive lymph nodes (1-3, 4+), 1491 patients were randomized to receive either TAXOTERE 75 mg/m2 administered 1-hour after doxorubicin 50 mg/m2 and cyclophosphamide 500 mg/m2 (TAG arm), or doxorubicin 50 mg/m2 followed by fluorouracil 500 mg/m2 and cyclosphosphamide 500 mg/m2 (FAC arm). Both regimens were administered every 3 weeks for 6 cycles. TAXOTERE was administered as a 1-hour infusion; all other drugs were given as intravenous bolus on day 1. In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen 20 mg daily for up to 5 years. Adjuvant radiation therapy was prescribed according to guidelines in place at participating institutions and was given to 69% of patients who received TAG and 72% of patients who received FAC.

Results from a second interim analysis (median follow-up 55 months) are as follows: In study TAX316, the docetaxel-containing combination regimen TAG showed significantly longer disease-free survival (DFS) than FAC (hazard ratio=0.74; 2-sided 95% CI=0.60, 0.92, stratified log rank p=0.0047). The primary endpoint, disease-free survival, included local and distant recurrences, contralateral breast cancer and deaths from any cause. The overall reduction in risk of relapse was 25.7% for TAC-treated patients. (See Figure 1).

At the time of this interim analysis, based on 219 deaths, overall survival was longer for TAG than FAC (hazard ratio=0.69, 2-sided 95% CI=0.53, 0.90). (See Figure 2). There will be further analysis at the time survival data mature.

Figure 1 - TAX316 Disease Free Survival K-M curve

TAX316 Disease Free Survival K-M curve - Illustration

Figure 2 - TAX316 Overall Survival K-M Curve

TAX316 Overall Survival K-M Curve - Illustration

The following table describes the results of subgroup analyses for DFS and OS (See Table 14).

Table 14 - Subset Analyses-Adjuvant Breast Cancer Study

  Disease Free Survival Overall Survival
Patient subset Number of patients Hazard ratio* 95% CI Hazard ratio* 95% CI
No. of positive nodes
  Overall 744 0.74 (0.60, 0.92) 0.69 (0.53, 0.90)
  1-3 467 0.64 (0.47, 0.87) 0.45 (0.29, 0.70)
  4+ 211 0.84 (0.63, 1.12) 0.93 (0.66, 1.32)
Receptor status
  Positive 566 0.76 (0.59, 0.98) 0.69 (0.48, 0.99)
  Negative 178 0.68 (0.48, 0.97) 0.66 (0.44, 0.98)
*a hazard ratio of less than 1 indicates that TAG is associated with a longer disease free survival or overall survival compared to FAC.

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

The efficacy and safety of TAXOTERE has been evaluated in patients with unresectable, locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer whose disease has failed prior platinum-based chemotherapy or in patients who are chemotherapy-naive.

Monotherapv with TAXOTERE for NSCLC Previously Treated with Platinum-Based Chemotherapy

Two randomized, controlled trials established that a TAXOTERE dose of 75 mg/m2 was tolerable and yielded a favorable outcome in patients previously treated with platinum-based chemotherapy (see below). TAXOTERE at a dose of 100 mg/m2, however, was associated with unacceptable hematologic toxicity, infections, and treatment-related mortality and this dose should not be used [see BOXED WARNINGS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, WARNINGS AND PRECAUTIONS].

One trial (TAX317), randomized patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer, a history of prior platinum-based chemotherapy, no history of taxane exposure, and an ECOG performance status ≤ 2 to TAXOTERE or best supportive care. The primary endpoint of the study was survival. Patients were initially randomized to TAXOTERE 100 mg/m2 or best supportive care, but early toxic deaths at this dose led to a dose reduction to TAXOTERE 75 mg/m2. A total of 104 patients were randomized in this amended study to either TAXOTERE 75 mg/m2 or best supportive care.

In a second randomized trial (TAX320), 373 patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer, a history of prior platinum-based chemotherapy, and an ECOG performance status ≤ 2 were randomized to TAXOTERE 75 mg/m2, TAXOTERE 100 mg/m2 and a treatment in which the investigator chose either vinorelbine 30 mg/m2 days 1, 8, and 15 repeated every 3 weeks or ifosfamide 2 g/m2 days 1-3 repeated every 3 weeks. Forty percent of the patients in this study had a history of prior paclitaxel exposure. The primary endpoint was survival in both trials. The efficacy data for the TAXOTERE 75 mg/m2 arm and the comparator arms are summarized in Table 15 and Figures 3 and 4 showing the survival curves for the two studies.

Table 15 - Efficacy of TAXOTERE in the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer Patients Previously Treated with a Platinum-Based Chemotherapy Regimen (Intent-to-Treat Analysis)

  TAX317 TAX320
Docetaxel
75 mg/m2
n=55
Best Supportive Care
n=49
Docetaxel
75 mg/m2
n=125
Control
(V/I*)
n=U3
Overall Survival
Log-rank Test
p=0.01 p=0.13
Risk Ratio††, Mortality
(Docetaxel: Control)
95% CI (Risk Ratio)
0.56
(0.35, 0.88)
0.82
(0.63, 1.06)
Median Survival 95% CI 7.5 months**
(5.5, 12.8)
4.6 months
(3.7,6.1)
5.7 months
(5.1,7.1)
5.6 months
(4.4, 7.9)
% 1 -year Survival 95% CI 37%**
(24, 50)
12%
(2, 23)
30%**
(22, 39)
20%
(13,27)
Time to Progression 95% CI 12.3 weeks**
(9.0, 18.3)
7.0 weeks
(6.0, 9.3)
8.3 weeks
(7.0,11.7)
7.6 weeks
(6.7, 10.1)
Response Rate 5.5% Not Applicable 5.7% 0.8%
95% CI (1.1,15.1)   (2.3,11.3) (0.0, 4.5)
* Vinorelbine/Ifosfamide
** p ≤ 0.05; uncorrected for multiple comparisons; ††a value less than 1.00 favors docetaxel.

Only one of the two trials (TAX317) showed a clear effect on survival, the primary endpoint; that trial also showed an increased rate of survival to one year. In the second study (TAX320) the rate of survival at one year favored TAXOTERE 75 mg/m2.

Figure 3 - TAX317 Survival K-M Curves - TAXOTERE 75 mg/m2 vs. Best Supportive Care

TAX317 Survival K-M Curves - TAXOTERE 75 mg/m2 vs. Best Supportive Care - Illustration

Figure 4 - TAX320 Survival K-M Curves - TAXOTERE 75 mg/m2 vs. Vinorelbine or Ifosfamide Control

TAX320 Survival K-M Curves - TAXOTERE 75 mg/m2 vs. Vinorelbine or Ifosfamide Control - Illustration

Patients treated with TAXOTERE at a dose of 75 mg/m2 experienced no deterioration in performance status and body weight relative to the comparator arms used in these trials.

Combination Therapy with TAXOTERE for Chemotherapy-Naive NSCLC

In a randomized controlled trial (TAX326), 1218 patients with unresectable stage IIIB or IV NSCLC and no prior chemotherapy were randomized to receive one of three treatments: TAXOTERE 75 mg/m2 as a 1 hour infusion immediately followed by cisplatin 75 mg/m2 over 30 to 60 minutes every 3 weeks; vinorelbine 25 mg/m2 administered over 6-10 minutes on days 1, 8, 15, 22 followed by cisplatin 100 mg/m2 administered on day 1 of cycles repeated every 4 weeks; or a combination of TAXOTERE and carboplatin.

The primary efficacy endpoint was overall survival. Treatment with TAXOTERE+cisplatin did not result in a statistically significantly superior survival compared to vinorelbine+cisplatin (see table below). The 95% confidence interval of the hazard ratio (adjusted for interim analysis and multiple comparisons) shows that the addition of TAXOTERE to cisplatin results in an outcome ranging from a 6% inferior to a 26% superior survival compared to the addition of vinorelbine to cisplatin. The results of a further statistical analysis showed that at least (the lower bound of the 95% confidence interval) 62% of the known survival effect of vinorelbine when added to cisplatin (about a 2-month increase in median survival; Wozniak et al. JCO, 1998) was maintained. The efficacy data for the TAXOTERE+cisplatin arm and the comparator arm are summarized in Table 16.

Table 16 - Survival Analysis of TAXOTERE in Combination Therapy for Chemotherapy-Naive NSCLC

Comparison Taxotere + Cisplatin
n=408
Vinorelbine + Cisplatin
n=405
Kaplan-Meier Estimate of Median Survival 10.9 months 10.0 months
p-valuea 0.122
Estimated Hazard Ratiob 0.88
Adjusted 95% CIc (0.74, 1.06)
a From the superiority test (stratified log rank) comparing TAXOTERE+cisplatin to vinorelbine+cisplatin
b Hazard ratio of TAXOTERE+cisplatin vs. vinorelbine+cisplatin. A hazard ratio of less than 1 indicates that TAXOTERE+cisplatin is associated with a longer survival.
cAdjusted for interim analysis and multiple comparisons.

The second comparison in the same three-arm study, vinorelbine+cisplatin versus TAXOTERE+carboplatin, did not demonstrate superior survival associated with the TAXOTERE arm (Kaplan-Meier estimate of median survival was 9.1 months for TAXOTERE+carboplatin compared to 10.0 months on the vinorelbine+cisplatin arm) and the TAXOTERE+carboplatin arm did not demonstrate preservation of at least 50% of the survival effect of vinorelbine added to cisplatin. Secondary endpoints evaluated in the trial included objective response and time to progression. There was no statistically significant difference between TAXOTERE+cisplatin and vinorelbine+cisplatin with respect to objective response and time to progression (see Table 17).

Table 17 - Response and TTP Analysis of TAXOTERE in Combination Therapy for Chemotherapy-Naive NSCLC

Endpoint TAXOTERE + Cisplatin Vinorelbine + Cisplatin p-value
Objective Response Rate 31.6% 24.4% Not Significant
(95% CI)a (26.5%, 36.8%) (19.8%, 29.2%)  
Median Time to Progressionb 21.4 weeks 22.1 weeks Not Significant
(95% CI)a (19.3, 24.6) (18.1,25.6)  
a Adjusted for multiple comparisons.
b Kaplan-Meier estimates.

Hormone Refractory Prostate Cancer

The safety and efficacy of TAXOTERE in combination with prednisone in patients with androgen independent (hormone refractory) metastatic prostate cancer were evaluated in a randomized multicenter active control trial. A total of 1006 patients with Karnofsky Performance Status (KPS) ≥ 60 were randomized to the following treatment groups:

 • TAXOTERE 75 mg/m2 every 3 weeks for 10 cycles.
 • TAXOTERE 30 mg/m2 administered weekly for the first 5 weeks in a 6-week cycle for 5 cycles.
 • Mitoxantrone 12 mg/m2 every 3 weeks for 10 cycles.

All 3 regimens were administered in combination with prednisone 5 mg twice daily, continuously.

In the TAXOTERE every three week arm, a statistically significant overall survival advantage was demonstrated compared to mitoxantrone. In the TAXOTERE weekly arm, no overall survival advantage was demonstrated compared to the mitoxantrone control arm. Efficacy results for the TAXOTERE every 3 week arm versus the control arm are summarized in Table 18 and Figure 5.

Table 18 - Efficacy of TAXOTERE in the Treatment of Patients with Androgen Independent (Hormone Refractory) Metastatic Prostate Cancer (Intent-to-Treat Analysis)

  TAXOTERE + Prednisone every 3 weeks Mitoxantrone + Prednisone every 3 weeks
Number of patients 335 337
Median survival (months) 18.9 16.5
95% CI (17.0-21.2) (14.4-18.6)
Hazard ratio 0.761 --
95% CI (0.619-0.936) --
p-value* 0.0094 --
*Stratified log rank test. Threshold for statistical significance = 0.0175 because of 3 arms.

Figure 5 - TAX327 Survival K-M Curves

TAX327 Survival K-M Curves - Illustration

Gastric Adenocarcinoma

A multicenter, open-label, randomized trial was conducted to evaluate the safety and efficacy of TAXOTERE for the treatment of patients with advanced gastric adenocarcinoma, including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who had not received prior chemotherapy for advanced disease. A total of 445 patients with KPS > 70 were treated with either TAXOTERE (T) (75 mg/m2 on day 1) in combination with cisplatin (C) (75 mg/m2 on day 1) and fluorouracil (F) (750 mg/m2 per day for 5 days) or cisplatin (100 mg/m2 on day 1) and fluorouracil (1000 mg/m per day for 5 days). The length of a treatment cycle was 3 weeks for the TCP arm and 4 weeks for the CF arm. The demographic characteristics were balanced between the two treatment arms. The median age was 55 years, 71% were male, 71% were Caucasian, 24% were 65 years of age or older, 19% had a prior curative surgery and 12% had palliative surgery. The median number of cycles administered per patient was 6 (with a range of 1-16) for the TCP arm compared to 4 (with a range of 1-12) for the CF arm. Time to progression (TTP) was the primary endpoint and was defined as time from randomization to disease progression or death from any cause within 12 weeks of the last evaluable tumor assessment or within 12 weeks of the first infusion of study drugs for patients with no evaluable tumor assessment after randomization. The hazard ratio (HR) for TTP was 1.47 (CF/TCF, 95% CI: 1.19-1.83) with a significantly longer TTP (p=0.0004) in the TCP arm. Approximately 75% of patients had died at the time of this analysis. Overall survival was significantly longer (p=0.0201) in the TCP arm with a HR of 1.29 (95% CI: 1.04-1.61). Efficacy results are summarized in Table 19 and Figures 6 and 7.

Table 19 - Efficacy of TAXOTERE in the treatment of patients with gastric adenocarcinoma

Endpoint TCP
n=22l
CF
n=224
Median TIP (months) (95%CI) 5.6
(4.86-5.91)
3.7
(3.45.4.47)
Hazard ratio(95%CI) 0.68
(0.55-0.84)
*p-value 0.0004
Median survival (months) (95%CI) 9.2
(8.38-10.58)
8.6
(7.16-9.46)
Hazard ratio (95%CI) 0.77
(0.62-0.96)
*p-value 0.0201
Overall Response Rate (CR+PR) (%) 36.7 25.4
p-value 0.0106
*Unstratified log-rank test
For the hazard ratio (TCF/CF), values less than 1.00 favor the TAXOTERE arm.

Subgroup analyses were consistent with the overall results across age, gender and race.

Figure 6 - Gastric Cancer Study (TAX325) Time to Progression K-M Curve

Gastric Cancer Study (TAX325) Time to Progression K-M Curve - Illustration

Figure 7 - Gastric Cancer Study (TAX325) Survival K-M Curve

Gastric Cancer Study (TAX325) Survival K-M Curve - Illustration

Head and Neck Cancer

Induction chemotherapy followed by radiotherapy (TAX323)

The safety and efficacy of TAXOTERE in the induction treatment of patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) was evaluated in a multicenter, open-label, randomized trial (TAX323). In this study, 358 patients with inoperable locally advanced SCCHN, and WHO performance status 0 or 1, were randomized to one of two treatment arms. Patients on the TAXOTERE arm received TAXOTERE (T) 75 mg/m2 followed by cisplatin (P) 75 mg/m2 on Day 1, followed by fluorouracil (F) 750 mg/m2 per day as a continuous infusion on Days 1-5. The cycles were repeated every three weeks for 4 cycles. Patients whose disease did not progress received radiotherapy (RT) according to institutional guidelines (TPF/RT). Patients on the comparator arm received cisplatin (P) 100 mg/m2 on Day 1, followed by fluorouracil (F) 1000 mg/m2/day as a continuous infusion on Days 1-5. The cycles were repeated every three weeks for 4 cycles. Patients whose disease did not progress received RT according to institutional guidelines (PF/RT). At the end of chemotherapy, with a minimal interval of 4 weeks and a maximal interval of 7 weeks, patients whose disease did not progress received radiotherapy (RT) according to institutional guidelines. Locoregional therapy with radiation was delivered either with a conventional fraction regimen (1.8 Gy-2.0 Gy once a day, 5 days per week for a total dose of 66 to 70 Gy) or with an accelerated/hyperfractionated regimen (twice a day, with a minimum interfraction interval of 6 hours, 5 days per week, for a total dose of 70 to 74 Gy, respectively). Surgical resection was allowed following chemotherapy, before or after radiotherapy.

The primary endpoint in this study, progression-free survival (PFS), was significantly longer in the TPF arm compared to the PF arm, p=0.0077 (median PFS: 11.4 vs. 8.3 months respectively) with an overall median follow up time of 33.7 months. Median overall survival with a median follow-up of 51.2 months was also significantly longer in favor of the TPF arm compared to the PF arm (median OS: 18.6 vs. 14.2 months respectively). Efficacy results are presented in Table 20 and Figures 8 and 9.

Table 20 - Efficacy of TAXOTERE in the induction treatment of patients with inoperable locally advanced SCCHN (Intent-to-Treat Analysis)

ENDPOINT TAXOTERE + Cisplatin + Fluorouracila
n=l77
Cisplatin + Fluorouracil
n=181
Median progression free survival (months) (95%CI) 11.4
(10.1-14.0)
8.3
(7.4-9.1)
Adjusted Hazard ratio (95%CI) 0.71
(0.56-0.91)
*p-value 0.0077
Median survival (months) (95%CI) 18.6
(15.7-24.0)
14.2
(11.5-18.7)
Hazard ratio (95%CI) 0.71
(0.56-0.90)
**p-value 0.0055
Best overall response (CR + PR) to chemotherapy (%) (95%CI) 67.8
(60.4-74.6)
53.6
(46.0-61.0)
***p-value 0.006
Best overall response (CR + PR) to study treatment [chemotherapy +/- radiotherapy] (%) (95%CI) 72.3
(65.1-78.8)
58.6
(51.0-65.8)
***p-value 0.006
A Hazard ratio of less than 1 favors TAXOTERE+Cisplatin+Fluorouracil
* Stratified log-rank test based on primary tumor site
** Stratified log-rank test, not adjusted for multiple comparisons
*** Chi square test, not adjusted for multiple comparisons

Figure 8 - TAX323 Progression-Free Survival K-M Curve

TAX323 Progression-Free Survival K-M Curve -Illustration

Figure 9 - TAX323 Overall Survival K-M Curve

TAX323 Overall Survival K-M Curve - Illustration

Induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy (TAX324)

The safety and efficacy of TAXOTERE in the induction treatment of patients with locally advanced (unresectable, low surgical cure, or organ preservation) SCCHN was evaluated in a randomized, multicenter open-label trial (TAX324). In this study, 501 patients, with locally advanced SCCHN, and a WHO performance status of 0 or 1, were randomized to one of two treatment arms. Patients on the TAXOTERE arm received TAXOTERE (T) 75 mg/m2 by intravenous infusion on day 1 followed by cisplatin (P) 100 mg/m2 administered as a 30-minute to three-hour intravenous infusion, followed by the continuous intravenous infusion of fluorouracil (F) 1000 mg/m2/day from day 1 to day 4. The cycles were repeated every 3 weeks for 3 cycles. Patients on the comparator arm received cisplatin (P) 100 mg/m2 as a 30-minute to three-hour intravenous infusion on day 1 followed by the continuous intravenous infusion of fluorouracil (F) 1000 mg/m2/day from day 1 to day 5. The cycles were repeated every 3 weeks for 3 cycles.

All patients in both treatment arms who did not have progressive disease were to receive 7 weeks of chemoradiotherapy (CRT) following induction chemotherapy 3 to 8 weeks after the start of the last cycle. During radiotherapy, carboplatin (AUC 1.5) was given weekly as a one-hour intravenous infusion for a maximum of 7 doses. Radiation was delivered with megavoltage equipment using once daily fractionation (2 Gy per day, 5 days per week for 7 weeks for a total dose of 70-72 Gy). Surgery on the primary site of disease and/or neck could be considered at anytime following completion of CRT.

The primary efficacy endpoint, overall survival (OS), was significantly longer (log-rank test, p=0.0058) with the TAXOTERE-containing regimen compared to PF [median OS: 70.6 versus 30.1 months respectively, hazard ratio (HR)=0.70, 95% confidence interval (CI)= 0.54 - 0.90]. Overall survival results are presented in Table 21 and Figure 10.

Table 21 - Efficacy of TAXOTERE in the induction treatment of patients with locally advanced SCCHN (Intent-to-Treat Analysis)

ENDPOINT TAXOTERE+ Cisplatin+ Fluorouracil
n=255
Cisplatin+ Fluorouracil
n=246
Median overall survival (months) (95% CI) 70.6
(49.0-NE)
30.1
(20.9-51.5)
Hazard ratio: 0.70
(95% CI) (0.54-0.90)
*p-value 0.0058
A Hazard ratio of less than 1 favors TAXOTERE+cisplatin+fluorouracil
* un-adjusted log-rank test
NE - not estimable

Figure 10 - TAX324 Overall Survival K-M Curve

TAX324 Overall Survival K-M Curve - Illustration

REFERENCES

1. NIOSH Alert: Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings. 2004. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165.

2. OSHA Technical Manual, TED 1-0.15A, Section VI: Chapter 2. Controlling Occupational Exposure to Hazardous Drugs. OSHA, 1999. http://www.osha. gov/dts/osta/otm/otm vi/otm vi 2.html

3. American Society of Health-System Pharmacists. (2006) ASHP Guidelines on Handling Hazardous Drugs. Am JHealth-Syst Pharm. 2006;63:1172-1193

4. Polovich, M., White, J. M., & Kelleher, L.O. (eds.) 2005. Chemotherapy and biotherapy guidelines and recommendations for practice (2nd. ed.) Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

TAXOTERE
(pronounced as TAX-O-TEER)
(generic name = docetaxel)

Read this Patient Information before you receive your first treatment with TAXOTERE and each time before you are treated. There may be new information. This information does not take the place of talking with your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about TAXOTERE?

TAXOTERE can cause serious side effects, including death.

1. The chance of death in people who receive TAXOTERE is higher if you:

2. TAXOTERE can affect your blood cells. Your doctor should do routine blood tests during treatment with TAXOTERE. This will include regular checks of your white blood cell counts. If your white blood cells are too low, your doctor may not treat you with TAXOTERE until you have enough white blood cells. People with low white blood counts can develop life-threatening infections. The earliest sign of infection may be fever. Follow your doctor's instructions for how often to take your temperature while taking TAXOTERE. Call your doctor right away if you have a fever.

3. Serious allergic reactions can happen in people who take TAXOTERE. Serious allergic reactions are medical emergencies that can lead to death and must be treated right away.

Tell your doctor right away if you have any of these signs of a serious allergic reaction:

4. Your body may hold too much fluid (severe fluid retention) during treatment with TAXOTERE. This can be life threatening. To decrease the chance of this happening, you must take another medicine, a corticosteroid, before each TAXOTERE treatment. You must take the corticosteroid exactly as your doctor tells you. Tell your doctor or nurse before your TAXOTERE treatment if you forget to take corticosteroid dose or do not take it as your doctor tells you.

What is TAXOTERE?

TAXOTERE is a prescription anti-cancer medicine used to treat certain people with:

The effectiveness of TAXOTERE in children has not been established.

Who should not take TAXOTERE?

Do not take TAXOTERE if you:

 • have had a severe allergic reaction to:
  • docetaxel, the active ingredient in TAXOTERE, or
  • any other medicines that contain polysorbate 80. Ask your doctor or pharmacist if you are not sure.
   See "What is the most important information I should know about TAXOTERE?" for the signs and symptoms of a severe allergic reaction.
 • have a low white blood cell count.

What should I tell my doctor before receiving TAXOTERE?

Before you receive TAXOTERE, tell your doctor if you:

 • are allergic to any medicines. See "Who should not take TAXOTERE?" Also, see the end of this leaflet for a list of the ingredients in TAXOTERE.
 • have liver problems
 • have any other medical conditions
 • are pregnant or plan to become pregnant. TAXOTERE can harm your unborn baby.
 • are breast-feeding or plan to breast-feed. It is not known if TAXOTERE passes into your breast milk. You and your doctor should decide if you will take TAXOTERE or breast-feed.

Tell your doctor about all the medicines you take including prescription and non-prescription medicines, vitamins, and herbal supplements. TAXOTERE may affect the way other medicines work, and other medicines may affect the way TAXOTERE works.

Know the medicines you take. Keep a list of them and show it to your doctor and pharmacist when you get a new medicine.

How will I receive TAXOTERE?

 • TAXOTERE will be given to you as an intravenous (IV) injection into your vein, usually over 1 hour.
 • TAXOTERE is usually given every 3 weeks.
 • Your doctor will decide how long you will receive treatment with TAXOTERE.
 • Your doctor will check your blood cell counts and other blood tests during your treatment with TAXOTERE to check for side effects of TAXOTERE.
 • Your doctor may stop your treatment, change the timing of your treatment, or change the dose of your treatment if you have certain side effects while taking TAXOTERE.

What are the possible side effects of TAXOTERE?

TAXOTERE may cause serious side effects including death.

 • See "What is the most important information I should know about TAXOTERE?"
 • Acute Myeloid Leukemia (AML), a type of blood cancer, can happen in people who take TAXOTERE along with certain other medicines. Tell your doctor about all the medicines you take.
 • Other Blood Disorders - Changes in blood counts due to leukemia and other blood disorders may occur years after treatment with Taxotere.
 • Skin Reactions including redness and swelling of your arms and legs with peeling of your skin.
 • Neurologic Symptoms including numbness, tingling, or burning in your hands and feet.

The most common side effects of TAXOTERE include:

 • changes in your sense of taste
 • feeling short of breath
 • constipation
 • decreased appetite
 • changes in your fingernails or toenails
 • swelling of your hands, face or feet
 • feeling weak or tired
 • joint and muscle pain
 • nausea and vomiting
 • diarrhea
 • mouth or lips sores
 • hair loss
 • rash
 • redness of the eye, excess tearing
 • skin reactions at the site of TAXOTERE administration such as increased skin pigmentation, redness, tenderness, swelling, warmth or dryness of the skin.
 • tissue damage if TAXOTERE leaks out of the vein into the tissues

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or does not go away.

These are not all the possible side effects of TAXOTERE. For more information ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor or for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

General information about TAXOTERE

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Patient Information leaflet. This Patient Information leaflet summarizes the most important information about TAXOTERE. If you would like more information, talk with your doctor. You can ask your pharmacist or doctor for information about TAXOTERE that is written for healthcare professionals.

For more information contact 1-800-633-1610

What are the ingredients in TAXOTERE?

Active ingredient: docetaxel

Inactive ingredients include: ethanol and polysorbate 80

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

TAXOTERE
(pronounced as TAX-O-TEER)
(generic name = docetaxel)

Read this Patient Information before you receive your first treatment with TAXOTERE and each time before you are treated. There may be new information. This information does not take the place of talking with your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about TAXOTERE?

TAXOTERE can cause serious side effects, including death.

1. The chance of death in people who receive TAXOTERE is higher if you:

2. TAXOTERE can affect your blood cells. Your doctor should do routine blood tests during treatment with TAXOTERE. This will include regular checks of your white blood cell counts. If your white blood cells are too low, your doctor may not treat you with TAXOTERE until you have enough white blood cells. People with low white blood counts can develop life-threatening infections. The earliest sign of infection may be fever. Follow your doctor's instructions for how often to take your temperature while taking TAXOTERE. Call your doctor right away if you have a fever.

3. Serious allergic reactions can happen in people who take TAXOTERE. Serious allergic reactions are medical emergencies that can lead to death and must be treated right away.

Tell your doctor right away if you have any of these signs of a serious allergic reaction:

4. Your body may hold too much fluid (severe fluid retention) during treatment with TAXOTERE. This can be life threatening. To decrease the chance of this happening, you must take another medicine, a corticosteroid, before each TAXOTERE treatment. You must take the corticosteroid exactly as your doctor tells you. Tell your doctor or nurse before your TAXOTERE treatment if you forget to take corticosteroid dose or do not take it as your doctor tells you.

What is TAXOTERE?

TAXOTERE is a prescription anti-cancer medicine used to treat certain people with:

The effectiveness of TAXOTERE in children has not been established.

Who should not take TAXOTERE?

Do not take TAXOTERE if you:

 • have had a severe allergic reaction to:
  • docetaxel, the active ingredient in TAXOTERE, or
  • any other medicines that contain polysorbate 80. Ask your doctor or pharmacist if you are not sure.
   See "What is the most important information I should know about TAXOTERE?" for the signs and symptoms of a severe allergic reaction.
 • have a low white blood cell count.

What should I tell my doctor before receiving TAXOTERE?

Before you receive TAXOTERE, tell your doctor if you:

 • are allergic to any medicines. See "Who should not take TAXOTERE?" Also, see the end of this leaflet for a list of the ingredients in TAXOTERE.
 • have liver problems
 • have any other medical conditions
 • are pregnant or plan to become pregnant. TAXOTERE can harm your unborn baby.
 • are breast-feeding or plan to breast-feed. It is not known if TAXOTERE passes into your breast milk. You and your doctor should decide if you will take TAXOTERE or breast-feed.

Tell your doctor about all the medicines you take including prescription and non-prescription medicines, vitamins, and herbal supplements. TAXOTERE may affect the way other medicines work, and other medicines may affect the way TAXOTERE works.

Know the medicines you take. Keep a list of them and show it to your doctor and pharmacist when you get a new medicine.

How will I receive TAXOTERE?

 • TAXOTERE will be given to you as an intravenous (IV) injection into your vein, usually over 1 hour.
 • TAXOTERE is usually given every 3 weeks.
 • Your doctor will decide how long you will receive treatment with TAXOTERE.
 • Your doctor will check your blood cell counts and other blood tests during your treatment with TAXOTERE to check for side effects of TAXOTERE.
 • Your doctor may stop your treatment, change the timing of your treatment, or change the dose of your treatment if you have certain side effects while taking TAXOTERE.

What are the possible side effects of TAXOTERE?

TAXOTERE may cause serious side effects including death.

 • See "What is the most important information I should know about TAXOTERE?"
 • Acute Myeloid Leukemia (AML), a type of blood cancer, can happen in people who take TAXOTERE along with certain other medicines. Tell your doctor about all the medicines you take.
 • Other Blood Disorders - Changes in blood counts due to leukemia and other blood disorders may occur years after treatment with Taxotere.
 • Skin Reactions including redness and swelling of your arms and legs with peeling of your skin.
 • Neurologic Symptoms including numbness, tingling, or burning in your hands and feet.

The most common side effects of TAXOTERE include:

 • changes in your sense of taste
 • feeling short of breath
 • constipation
 • decreased appetite
 • changes in your fingernails or toenails
 • swelling of your hands, face or feet
 • feeling weak or tired
 • joint and muscle pain
 • nausea and vomiting
 • diarrhea
 • mouth or lips sores
 • hair loss
 • rash
 • redness of the eye, excess tearing
 • skin reactions at the site of TAXOTERE administration such as increased skin pigmentation, redness, tenderness, swelling, warmth or dryness of the skin.
 • tissue damage if TAXOTERE leaks out of the vein into the tissues

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or does not go away.

These are not all the possible side effects of TAXOTERE. For more information ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor or for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

General information about TAXOTERE

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Patient Information leaflet. This Patient Information leaflet summarizes the most important information about TAXOTERE. If you would like more information, talk with your doctor. You can ask your pharmacist or doctor for information about TAXOTERE that is written for healthcare professionals.

For more information contact 1-800-633-1610

What are the ingredients in TAXOTERE?

Active ingredient: docetaxel

Inactive ingredients include: ethanol and polysorbate 80

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

TAXOTERE
(docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV).

WARNING: TOXIC DEATHS, HEPATOTOXICITY, NEUTROPENIA, HYPERSENSITIVITY REACTIONS, and FLUID RETENTION

The incidence of treatment-related mortality associated with TAXOTERE therapy is increased in patients with abnormal liver function, in patients receiving higher doses, and in patients with non-small cell lung carcinoma and a history of prior treatment with platinum-based chemotherapy who receive TAXOTERE as a single agent at a dose of 100 mg/m2 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

TAXOTERE should not be given to patients with bilirubin > upper limit of normal (ULN), or to patients with AST and/or ALT > 1.5 x ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 x ULN. Patients with elevations of bilirubin or abnormalities of transaminase concurrent with alkaline phosphatase are at increased risk for the development of grade 4 neutropenia, febrile neutropenia, infections, severe thrombocytopenia, severe stomatitis, severe skin toxicity, and toxic death. Patients with isolated elevations of transaminase > 1.5 x ULN also had a higher rate of febrile neutropenia grade 4 but did not have an increased incidence of toxic death. Bilirubin, AST or ALT, and alkaline phosphatase values should be obtained prior to each cycle of TAXOTERE therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE therapy should not be given to patients with neutrophil counts of < 1500 cells/mm3. In order to monitor the occurrence of neutropenia, which may be severe and result in infection, frequent blood cell counts should be performed on all patients receiving TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Severe hypersensitivity reactions characterized by generalized rash/erythema, hypotension and/or bronchospasm, or very rarely fatal anaphylaxis, have been reported in patients who received a 3-day dexamethasone premedication. Hypersensitivity reactions require immediate discontinuation of the TAXOTERE infusion and administration of appropriate therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE must not be given to patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to TAXOTERE or to other drugs formulated with polysorbate 80 [see CONTRAINDICATIONS].

Severe fluid retention occurred in 6.5% (6/92) of patients despite use of a 3-day dexamethasone premedication regimen. It was characterized by one or more of the following events: poorly tolerated peripheral edema, generalized edema, pleural effusion requiring urgent drainage, dyspnea at rest, cardiac tamponade, or pronounced abdominal distention (due to ascites) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Docetaxel is an antineoplastic agent belonging to the taxoid family. It is prepared by semisynthesis beginning with a precursor extracted from the renewable needle biomass of yew plants. The chemical name for docetaxel is (2R,3S)-N-carboxy-3-phenylisoserine,N-tert-butyl ester, 13-ester with 5β-20-epoxy-l,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxytax-ll-en-9-one 4-acetate 2-benzoate, trihydrate. Docetaxel has the following structural formula:

TAXOTERE</b><br />
 (docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV) Structural Formula Illustration

Docetaxel is a white to almost-white powder with an empirical formula of C43H53NO14•3H2O and a molecular weight of 861.9. It is highly lipophilic and practically insoluble in water.

One-vial TAXOTERE (Injection Concentrate)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate is a sterile, non-pyrogenic, pale yellow to brownish-yellow solution at 20 mg/mL concentration.

Each mL contains 20 mg docetaxel (anhydrous) in 0.54 grams polysorbate 80 and 0.395 grams dehydrated alcohol solution.

TAXOTERE is available in single use vials containing 20 mg (1 mL) or 80 mg (4 mL) docetaxel (anhydrous).

TAXOTERE Injection Concentrate requires NO prior dilution with a diluent and is ready to add to the infusion solution.

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

TAXOTERE
(docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV).

WARNING: TOXIC DEATHS, HEPATOTOXICITY, NEUTROPENIA, HYPERSENSITIVITY REACTIONS, and FLUID RETENTION

The incidence of treatment-related mortality associated with TAXOTERE therapy is increased in patients with abnormal liver function, in patients receiving higher doses, and in patients with non-small cell lung carcinoma and a history of prior treatment with platinum-based chemotherapy who receive TAXOTERE as a single agent at a dose of 100 mg/m2 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

TAXOTERE should not be given to patients with bilirubin > upper limit of normal (ULN), or to patients with AST and/or ALT > 1.5 x ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 x ULN. Patients with elevations of bilirubin or abnormalities of transaminase concurrent with alkaline phosphatase are at increased risk for the development of grade 4 neutropenia, febrile neutropenia, infections, severe thrombocytopenia, severe stomatitis, severe skin toxicity, and toxic death. Patients with isolated elevations of transaminase > 1.5 x ULN also had a higher rate of febrile neutropenia grade 4 but did not have an increased incidence of toxic death. Bilirubin, AST or ALT, and alkaline phosphatase values should be obtained prior to each cycle of TAXOTERE therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE therapy should not be given to patients with neutrophil counts of < 1500 cells/mm3. In order to monitor the occurrence of neutropenia, which may be severe and result in infection, frequent blood cell counts should be performed on all patients receiving TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Severe hypersensitivity reactions characterized by generalized rash/erythema, hypotension and/or bronchospasm, or very rarely fatal anaphylaxis, have been reported in patients who received a 3-day dexamethasone premedication. Hypersensitivity reactions require immediate discontinuation of the TAXOTERE infusion and administration of appropriate therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE must not be given to patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to TAXOTERE or to other drugs formulated with polysorbate 80 [see CONTRAINDICATIONS].

Severe fluid retention occurred in 6.5% (6/92) of patients despite use of a 3-day dexamethasone premedication regimen. It was characterized by one or more of the following events: poorly tolerated peripheral edema, generalized edema, pleural effusion requiring urgent drainage, dyspnea at rest, cardiac tamponade, or pronounced abdominal distention (due to ascites) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Docetaxel is an antineoplastic agent belonging to the taxoid family. It is prepared by semisynthesis beginning with a precursor extracted from the renewable needle biomass of yew plants. The chemical name for docetaxel is (2R,3S)-N-carboxy-3-phenylisoserine,N-tert-butyl ester, 13-ester with 5β-20-epoxy-l,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxytax-ll-en-9-one 4-acetate 2-benzoate, trihydrate. Docetaxel has the following structural formula:

TAXOTERE</b><br />
 (docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV) Structural Formula Illustration

Docetaxel is a white to almost-white powder with an empirical formula of C43H53NO14•3H2O and a molecular weight of 861.9. It is highly lipophilic and practically insoluble in water.

One-vial TAXOTERE (Injection Concentrate)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate is a sterile, non-pyrogenic, pale yellow to brownish-yellow solution at 20 mg/mL concentration.

Each mL contains 20 mg docetaxel (anhydrous) in 0.54 grams polysorbate 80 and 0.395 grams dehydrated alcohol solution.

TAXOTERE is available in single use vials containing 20 mg (1 mL) or 80 mg (4 mL) docetaxel (anhydrous).

TAXOTERE Injection Concentrate requires NO prior dilution with a diluent and is ready to add to the infusion solution.

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

TAXOTERE
(docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV).

WARNING: TOXIC DEATHS, HEPATOTOXICITY, NEUTROPENIA, HYPERSENSITIVITY REACTIONS, and FLUID RETENTION

The incidence of treatment-related mortality associated with TAXOTERE therapy is increased in patients with abnormal liver function, in patients receiving higher doses, and in patients with non-small cell lung carcinoma and a history of prior treatment with platinum-based chemotherapy who receive TAXOTERE as a single agent at a dose of 100 mg/m2 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

TAXOTERE should not be given to patients with bilirubin > upper limit of normal (ULN), or to patients with AST and/or ALT > 1.5 x ULN concomitant with alkaline phosphatase > 2.5 x ULN. Patients with elevations of bilirubin or abnormalities of transaminase concurrent with alkaline phosphatase are at increased risk for the development of grade 4 neutropenia, febrile neutropenia, infections, severe thrombocytopenia, severe stomatitis, severe skin toxicity, and toxic death. Patients with isolated elevations of transaminase > 1.5 x ULN also had a higher rate of febrile neutropenia grade 4 but did not have an increased incidence of toxic death. Bilirubin, AST or ALT, and alkaline phosphatase values should be obtained prior to each cycle of TAXOTERE therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE therapy should not be given to patients with neutrophil counts of < 1500 cells/mm3. In order to monitor the occurrence of neutropenia, which may be severe and result in infection, frequent blood cell counts should be performed on all patients receiving TAXOTERE [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Severe hypersensitivity reactions characterized by generalized rash/erythema, hypotension and/or bronchospasm, or very rarely fatal anaphylaxis, have been reported in patients who received a 3-day dexamethasone premedication. Hypersensitivity reactions require immediate discontinuation of the TAXOTERE infusion and administration of appropriate therapy [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. TAXOTERE must not be given to patients who have a history of severe hypersensitivity reactions to TAXOTERE or to other drugs formulated with polysorbate 80 [see CONTRAINDICATIONS].

Severe fluid retention occurred in 6.5% (6/92) of patients despite use of a 3-day dexamethasone premedication regimen. It was characterized by one or more of the following events: poorly tolerated peripheral edema, generalized edema, pleural effusion requiring urgent drainage, dyspnea at rest, cardiac tamponade, or pronounced abdominal distention (due to ascites) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

DRUG DESCRIPTION

Docetaxel is an antineoplastic agent belonging to the taxoid family. It is prepared by semisynthesis beginning with a precursor extracted from the renewable needle biomass of yew plants. The chemical name for docetaxel is (2R,3S)-N-carboxy-3-phenylisoserine,N-tert-butyl ester, 13-ester with 5β-20-epoxy-l,2α,4,7β,10β,13α-hexahydroxytax-ll-en-9-one 4-acetate 2-benzoate, trihydrate. Docetaxel has the following structural formula:

TAXOTERE</b><br />
 (docetaxel) Injection Concentrate, Intravenous Infusion (IV) Structural Formula Illustration

Docetaxel is a white to almost-white powder with an empirical formula of C43H53NO14•3H2O and a molecular weight of 861.9. It is highly lipophilic and practically insoluble in water.

One-vial TAXOTERE (Injection Concentrate)

TAXOTERE (docetaxel) Injection Concentrate is a sterile, non-pyrogenic, pale yellow to brownish-yellow solution at 20 mg/mL concentration.

Each mL contains 20 mg docetaxel (anhydrous) in 0.54 grams polysorbate 80 and 0.395 grams dehydrated alcohol solution.

TAXOTERE is available in single use vials containing 20 mg (1 mL) or 80 mg (4 mL) docetaxel (anhydrous).

TAXOTERE Injection Concentrate requires NO prior dilution with a diluent and is ready to add to the infusion solution.

Last reviewed on RxList: 1/6/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Taxotere Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Docefrez, Taxotere

Generic Name: docetaxel (Pronunciation: doe se TAX el)

What is docetaxel (Taxotere)?

Docetaxel is a cancer medication that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body.

Docetaxel is used to treat breast cancer, lung cancer, prostate cancer, stomach cancer, and head/neck cancer.

Docetaxel may also be used for purposes not listed in this medication guide.

What are the possible side effects of docetaxel (Taxotere)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • extreme weakness;
 • severe vomiting or diarrhea;
 • fever, chills, body aches, flu symptoms, sores in your mouth and throat;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red pinpoint spots under your skin;
 • nausea, upper stomach pain, itching, loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
 • swelling of your ankles or feet, weight gain;
 • urinating less than usual or not at all;
 • redness or peeling of the skin on your hands and feet;
 • numbness, burning pain, or tingly feeling; or
 • redness, swelling, burning, irritation, or skin changes where the injection was given.

Less serious side effects may include:

 • feeling weak or tired;
 • mild nausea, vomiting, diarrhea, constipation, or loss of appetite;
 • muscle pain;
 • missed menstrual periods;
 • temporary hair loss; or
 • fingernail or toenail changes.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Taxotere (docetaxel for injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about docetaxel (Taxotere)?

You should not use this medication if you are allergic to docetaxel, or to drugs made with polysorbate 80.

Before you receive docetaxel, tell your doctor if you have liver or kidney disease, heart disease, congestive heart failure, or fluid retention or swelling problems.

You may need to take a steroid medicine to help prevent certain side effects of docetaxel. Try not to miss any doses of your steroid medication.

Tell your caregivers if you feel any burning, pain, or swelling around the IV needle when docetaxel is injected.

To make sure this medication is helping your condition and not causing harmful effects, your blood will need to be tested often. Your cancer treatments may be delayed based on the results of these tests.

Side Effects Centers

Taxotere Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before receiving docetaxel (Taxotere)?

You should not use this medication if you are allergic to docetaxel, or to drugs made with polysorbate 80.

To make sure you can safely receive docetaxel, tell your doctor if you have any of these other conditions:

 • liver disease;
 • kidney disease;
 • heart disease, congestive heart failure;
 • fluid retention or swelling problems; or
 • if you have ever had an allergic reaction to docetaxel.

FDA pregnancy category D. Do not use docetaxel if you are pregnant. It could harm the unborn baby. Use effective birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment.

It is not known whether docetaxel passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. You should not breast-feed while receiving docetaxel.

Older adults may be more likely to have side effects from this medicine.

How is docetaxel given (Taxotere)?

Docetaxel is injected into a vein through an IV. You will receive this injection in a clinic or hospital setting. Docetaxel must be given slowly, and the IV infusion can take up to 1 hour to complete. You may receive other cancer medicines at the same time.

Docetaxel is usually given once every 3 weeks, depending on the type of cancer being treated. Follow your doctor's instructions.

You may need to take a steroid medicine for a few days before your docetaxel injection. This may help prevent certain side effects of docetaxel. Try not to miss any doses of your steroid medication.

Tell your caregivers if you feel any burning, pain, or swelling around the IV needle when docetaxel is injected.

Docetaxel can be harmful if it gets on your skin during an IV infusion. If this happens, wash right away with soap and water.

Docetaxel can lower blood cells that help your body fight infections. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill.

To make sure this medication is helping your condition and not causing harmful effects, your blood will need to be tested often. Your cancer treatments may be delayed based on the results of these tests. Do not miss any follow-up visits to your doctor.

Side Effects Centers

Taxotere Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Taxotere)?

Call your doctor for instructions if you miss an appointment for your docetaxel injection, or if you miss a dose of your steroid medication.

What happens if I overdose (Taxotere)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include some of the serious side effects listed in this medication guide.

What should I avoid while receiving docetaxel (Taxotere)?

Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

Avoid activities that may increase your risk of bleeding or injury. Use extra care to prevent bleeding while shaving or brushing your teeth.

What other drugs will affect docetaxel (Taxotere)?

Tell your doctor about all other medicines you use, especially:

 • conivaptan (Vaprisol);
 • imatinib (Gleevec);
 • isoniazid (for treating tuberculosis);
 • an antibiotic such as clarithromycin (Biaxin), dalfopristin/quinupristin (Synercid), erythromycin (E.E.S., EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole), or telithromycin (Ketek);
 • antifungal medication such as clotrimazole (Mycelex Troche), itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegal), or voriconazole (Vfend);
 • an antidepressant such as nefazodone;
 • heart or blood pressure medication such as diltiazem (Cartia, Cardizem), nicardipine (Cardene), quinidine (Quin-G), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan), and others; or
 • HIV/AIDS medicine such as atazanavir (Reyataz), delavirdine (Rescriptor), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), saquinavir (Invirase), or ritonavir (Norvir, Kaletra).

This list is not complete and other drugs may interact with docetaxel. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about docetaxel.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 10.01. Revision date: 9/26/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com