آملودیپین-آتروواستاتین
آملودیپین-آتروواستاتین

نام ژنریک

Amlodipine/Atorvastatin

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 5/10, 5/20 mg

موارد قابل توجه

-

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بلوک کننده کانال کلسيمي دي هيدروپيريديني- مهار کننده آنزيم HMG-CoA ردوکتاز.


طبقه‌بندي درماني: ضد آنژين، ضد هايپرتانسيون، کاهنده کلسترول.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده X


موارد و مقدار مصرف


الف) هايپرتانسيون، آنژين پايدار مزمن، آنژين پرينزمتال و هايپرکلسترولمي فاميلي يا غير فاميلي هتروزيگوت، ليپيدمي مختلط ، افزايش تري گليسريد سرم، ديس بتا ليپوپروتئينمياي اوليه و هايپرکلسترولمي فاميلي هموزيگوت.


بزرگسالان: 10-5 ميلي گرم آملوديپين همراه با 80-10 ميلي گرم آتورواستاتين خوراکي يک بار در روز. با مشخص شدن اثرات دارو دوز مناسب انتخاب مي‌ شود.


ب) هايپرتانسيون و هايپرکلسترولمي فاميلي هتروزيگوت در کودکان.


پسرها و دخترها پس از قاعدگي با سن بالاتر از 10 سال : 5 ميلي گرم آملوديپين همراه با 20-10 ميلي گرم آتورواستاتين خوراکي يک بار در روز. با مشخص شدن اثرات دارو دوز مناسب انتخاب مي‌ شود.


توجه: جهت تکميل اطلاعات به تک نگار اجزائ فرمولاسيون مراجعه شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com