کاپتوپریل
Captopril (Capoten)
کاپتوپریل

نام ژنریک

Captopril

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 25, 50mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) زيادي فشارخون خفيف تا شديد، ادم ايديوپاتيك، پديده رينود.


بزرگسالان: ابتدا 25 ميلي گرم دو يا سه بار در روز مصرف مي‌شود؛ در صورت لزوم بعد از 2-1 هفته مي‌توان مقدار مصرف را تا 50 ميلي‌گرم دو يا سه بار در روز افزايش داد. اگر بعد از 2-1 هفته كنترل مناسب حاصل نشد، مي‌توان يك مدر به آن اضافه كرد. مي‌توان مقدار مصرف را تا حداكثر 150 ميلي‌گرم سه بار در روز (همزمان با مصرف مدر) رساند. مقدار مصرف روزانه را مي‌توان دو بار در روز تجويز كرد.


ب) نارسايي قلب (HF).


بزرگسالان: ابتدا مقدار 25 ميلي گرم سه بار در روز مصرف مي‌شود؛ مقدار مصرف را مي‌توان تا 50 ميلي گرم سه بار در روز افزايش داد. در بيماراني كه داروي مدر مصرف مي‌كنند، مقدار اوليه 5/12- 25/6 ميلي‌گرم سه بار در روز است. دوز نگهدارنده mg 100-50 سه بار در روز است، بيش از mg 450 در روز استفاده نشود.


پ) پيشگيري از نفروپاتي ديابتي.


بزرگسالان: مقدار 25 ميلي‌گرم سه بار در روز مصرف مي‌شود.


ت) اختلال عملكرد بطن چپ بعد از انفاركتوس ميوكارد.


بزرگسالان: مقدار 25/6 ميلي‌گرم به صورت مقدار واحد سه روز بعد از انفاركتوس ميوكارد مصرف مي‌شود؛ سپس مقدار 5/12 ميلي‌گرم سه بار در روز تجويز مي‌شود؛ مقدار مصرف را مي‌توان به 25 ميلي‌گرم سه بار در روز رساند. مقدار نهايي 50 ميلي‌گرم سه بار در روز است.


تنظيم دوز: در بيماران سالمند و در نارسايي كليه با دوزهاي پايين‌تر شروع شود.


مكانيسم اثر


الف) اثر كاهنده فشار خون: كاپتوپريل با مهار ACE، از تبديل آنژيوتانسين I به آنژيوتانسين II، كه يك تنگ كننده قوي عروق است، جلوگيري مي‌كند. كاهش تشكيل آنژيوتانسين II مقاومت شريان محيطي را كاهش داده و به كاهش ترشح آلدوسترون منجر شده و احتباس آب و نمك را كم كرده و فشار خون را پايين مي‌آورد.


ب) اثر كاهش بار قلب: كاپتوپريل مقاومت عروق سيستميك (پس بار ) و فشار گوه‌اي مويرگ ريوي (پيش‌بار) را كاهش داده و بنابراين، برونده قلبي را در بيماران مبتلا به CHF افزايش مي‌دهد.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


ايندومتاسين، آسپيرين و ساير داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ممكن است اثر كاهنده فشار خون كاپتوپريل را كاهش دهند؛ ضد اسيدها نيز اثر كاپتوپريل را كاهش مي‌دهند و بايد با فاصله زماني مصرف شوند.


كاپتوپريل ممكن است اثر كاهنده فشار خون مدرها و ساير داروهاي كاهنده فشار خون را افزايش دهد.


بيماران دچار اختلال عملكرد كليوي يا CHF و بيماراني كه به طور همزمان تحت درمان با داروهاي افزاينده غلظت سرمي پتاسيم هستند (مانند مدرهاي حفظ كننده پتاسيم، مكملهاي پتاسيم، يا جايگزينهاي نمكي) ممكن است طي مصرف كاپتوپريل دچار زيادي پتاسيم شوند.


كاپتوپريل ممكن است غلظت ليتيم را افزايش داده و به مسموميت با ليتيم منجر شود. پيگيري غلظت ليتيم در صورت مصرف همزمان آنها توصيه مي‌شود.


پروبنسيد ممكن است غلظت پلاسمايي كاپتوپريل را افزايش داده و موجب كاهش كليرانس آن شود.


مصرف همزمان با فنوتيازينها ممكن است به افزايش اثرات فارماكولوژيك آنها منجر شود. كاپتوپريل ممكن است غلظت سرمي ديگوكسين را 30-15% افزايش دهد.


در مصرف همزمان با انسولين و ضد قندهاي خوراکي، ريسک هيپوگليسمي با شروع کاپتوپريل افزايش مي يابد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


كاپتوپريل ممكن است موجب حصول نتايج مثبت كاذب براي استون ادرار شود. اين دارو ممكن است سبب افزايش پتاسيم خون و افزايش گذراي غلظت آنزيمهاي كبدي شود.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


كاپتوپريل ممكن است موجب حصول نتايج مثبت كاذب براي استون ادرار شود. اين دارو ممكن است سبب افزايش پتاسيم خون و افزايش گذراي غلظت آنزيمهاي كبدي شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو يا ساير مهاركننده‌هاي ACE.


موارد احتياط: اختلال عملكرد كليوي، تنگي شريان كليوي، بيماريهاي خود ايمني وخيم (بخصوص لوپوس اريتماتوز)، مصرف همزمان با داروهايي كه بر تعداد گلبولهاي سفيد يا پاسخ ايمني اثر مي‌گذارند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهاركننده ACE.


طبقه‌بندي درماني: كاهنده فشار خون، درمان كمكي در نارسايي قلب.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C و D (سه ماهه دوم و سوم )


ملاحظات اختصاصي


1- مصرف داروهاي مدر معمولاً 3-2 روز قبل از شروع درمان با مهاركننده ‌هاي ACE قطع مي‌شود تا خطر افت فشارخون كاهش يابد. اگر دارو به اندازه كافي فشار خون را كنترل نكرد ، مي‌توان تجويز مدر را مجدداً شروع كرد.


2- اندازه‌گيري گلبولهاي سفيد و افتراق آنها قبل از درمان و هر دو هفته به مدت سه ماه و بعد به طور متناوب انجام مي‌شود. غلظت سرمي پتاسيم پيگيري شود، زيرا احتباس پتاسيم گزارش شده است.


3- در بيماران دچار اختلال عملكرد كليوي، مقادير كمتر مصرف يا كاهش دفعات مصرف دارو ضروري است. تنظيم مقدار مصرف براي رسيدن به غلظت مؤثر طي 2-1 هفته انجام مي‌شود و سپس مقدار مصرف به كمترين سطح مؤثر كاهش مي‌يابد.


4- در طول درمان امكان بروز آنژيوادم وجود دارد (بخصوص پس از دوز اوّل) كه ممكن است در سر و گردن (بخصوص در راههاي هوايي) و يا در روده (با درد شكمي) ‌رخ دهد. ارزيابي وضعيت زبان و حلق ضروري است. بيماراني كه سابقه جراحي راههاي هوايي دارند، در ريسك بالاتري براي ابتلا به آنژيوادم قرار دارند.


5- زردي كلستاتيك يك سميت نادر ACEInh است كه مي‌تواند به نكروز كبدي منجر شود. در صورت بروز زردي و يا افزايش ترانس آمينازهاي كبدي دارو قطع شود.


6- هيپركالمي ممكن است رخ دهد. ريسك فاكتورهاي آن عبارتند از: ‌نارسايي كليه، ديابت، مصرف همزمان ديورتيكهاي نگهدارنده پتاسيم ، مصرف فرآورده‌هاي حاوي پتاسيم. سطح پتاسيم بايد بطور مرتب بررسي شود.


7- واكنش‌هاي حساسيتي (آنافيلاكسي/ آنافيلاكتوئيد ) ممكن است رخ دهد.


8- يك سميت نادر ACEInh، نوترپني و آگرانولوسيتوز مي‌باشد.


9- اين دارو مي‌تواند باعث اختلال عملكرد كليوي و افزايش سطح كراتينين شود. علائم اين عارضه، اليگوري، ARF و ازوتمي پيشرونده مي‌باشد. افزايش اندك كراتينين سرم در ابتداي درمان ديده مي‌شود و قطع دارو فقط در بيماراني ضروري است كه نارسايي پيش رونده يا بسيار شديد دارند. در سه ماه اول درمان WBC/diff و كراتينين پيگيري شود (قبل از شروع درمان ن يز بررسي شوند).


10- در بيماران مبتلا به بيماريهاي كلاژن وسكولار با احتياط مصرف شود، زيرا ممكن است سميت خوني پديد آيد.


11- در بيماران دچار هيپوولمي با احتياط مصرف شود، زيرا احتمال افت فشار وجود دارد. پس از دوز اول فشار خون به دقت ارزيابي شود.


12- در بيماراني كه تنگي يك طرفه شريان كليوي و يا نارسايي زمينهاي كليه دارند با احتياط مصرف شود. تنظيم دوز ضروري است. از افزايش سريع دوز خودداري گردد.


13- در بيماران با تنگي دريچه (بخصوص دريچه ميترال) با احتياط مصرف شود.


14- براساس مطالعات انساني، مصرف ACEInhها در بارداري (سه ماهه دوم و سوم) ‌باعث صدمه به جنين و يا مرگ وي مي‌گردد. پس از تشخيص بارداري اين داروها بايد هرچه سريعتر قطع شود.


15- مصرف همزمان اين داروها قبل، حين و بعد از بيهوشي با احتياط صورت گيرد.


16- براي بروز اثر مف يد کاپتوپريل به چند هفته درمان نياز است.


17- با مصرف اين دارو ممکن است سندرم نفروتيک و پروتئينوري د يده شود.


18- از آنجا که مهارکننده هاي ACE م يتوانند به جنين آسيب بزنند يا سبب مرگ آن شوند، به محض مشخص شدن بارداري با يد مصرف دارو قطع شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- موارد زير را به پزشك اطلاع دهيد:


هرگونه احساس منگي، بخصوص در روزهاي اول (براي تنظيم مقدار مصرف)، علائم عفونت مانند گلودرد يا تب (دارو ممكن است تعداد گلبولهاي سفيد خون را كاهش دهد)، تورم صورت يا اشكال در تنفس (ممكن است سبب آنژيوادم شود) و از دست دادن احساس طعم (ممكن است قطع مصرف دارو را ضروري سازد.)


2- براي پيشگيري از كاهش جذب دارو، آن را يك ساعت قبل از غذا مصرف كنيد.


3- براي به حداقل رسيدن افت فشار خون در حالت ايستاده ، از هرگونه تغيير ناگهاني در وضعيت خود اجتناب كنيد.


4- در صورت نياز به مصرف داروهاي بدون نسخه و يا بروز سرفه خشك به پزشك اطلاع دهيد.


5- در صورت بروز بارداري، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.


مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده ممكن است به دليل كاهش کليرانس دارو به مقادير كمتر دارو نياز داشته باشند. همچنين ممكن است آنها نسبت به اثرات كاهنده فشار خون كاپتوپريل حساسيت بيشتري داشته باشند.


مصرف در كودكان: بي‌ضرري و اثربخشي كاپتوپريل در كودكان ثابت نشده است. بايد منافع دارو در برابر مضرات آن سنجيده شود.


مصرف در شيردهي: كاپتوپريل در شير مادر ترشح مي‌شود. اما اثر آن بر روي شيرخوار مشخص نيست. مصرف دارو در دوران شيردهي با احتياط همراه باشد.


عوارض جانبي


اعصاب مركزي: سرگيجه، غش، سردرد، كسالت، خستگي.


قلبي- عروقي: تاكيكاردي، افت فشار خون، آنژين صدري.


دستگاه گوارش: بي‌اشتهايي، اختلال در حس چشايي، تهوع، استفراغ، درد شكم، يبوست، خشكي دهان.


خون: لكوپني، آگرانولوسيتوز، پانسيتوپني، كم خوني، ترومبوسيتوپني.


تنفسي: سرفه خشك( مداوم ، خارش‌دار، بدون خلط)، تنگي نفس.


پوست: بثورات كهيري، بثورات ماكولي پاپولي، خارش، آلوپسي.


ساير عوارض: تب، آنژيوادم صورت و اندامهاي تحتاني، افزايش پتاسيم خون.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: افت شديد فشار خون.


درمان: تخليه معده با واداشتن بيمار به استفراغ يا لاواژ معده و سپس تجويز ذغال فعال براي كاهش جذب دارو بايد انجام شود . درمانهاي بعدي معمولاً علامتي و حمايتي است. در موارد شديد ، همودياليز ممكن است در نظر گرفته شود.

Captopril (Capoten)

CAPOTEN®
(captopril) Tablets, USP

WARNING

FETAL TOXICITY

 • When pregnancy is detected, discontinue Capoten as soon as possible.
 • Drugs that act directly on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. See WARNINGS: Fetal Toxicity

DRUG DESCRIPTION

CAPOTEN® (captopril tablets, USP) is a specific competitive inhibitor of angiotensin I-converting enzyme (ACE), the enzyme responsible for the conversion of angiotensin I to angiotensin II.

CAPOTEN is designated chemically as 1-[(2S)-3-mercapto-2-methylpropionyl]-Lproline [MW 217.29] and has the following structure:

CAPOTEN® (Captopril Tablets, USP) Structural Formula Illustration

Captopril is a white to off-white crystalline powder that may have a slight sulfurous odor; it is soluble in water (approx. 160 mg/mL), methanol, and ethanol and sparingly soluble in chloroform and ethyl acetate.

CAPOTEN is available in potencies of 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, and 100 mg as scored tablets for oral administration.

Inactive ingredients: microcrystalline cellulose, corn starch, lactose, and stearic acid.

What are the possible side effects of captopril (Capoten)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; severe stomach pain; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • feeling light-headed, fainting;
 • urinating more or less than usual, or not at all;
 • fever, chills, body aches, flu symptoms;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Capoten »

What are the precautions when taking captopril (Capoten)?

Before taking captopril, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to other ACE inhibitors (such as lisinopril); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: history of an allergic reaction that included swelling of the face/lips/tongue/throat (angioedema), blood filtering procedures (such as LDL apheresis, dialysis), collagen vascular disease (such as lupus, scleroderma), high level of potassium in the blood.

This drug may make you dizzy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are...

Read All Potential Precautions of Capoten »

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Hypertension

CAPOTEN (captopril) Tablets, USP is indicated for the treatment of hypertension.

In using CAPOTEN, consideration should be given to the risk of neutropenia/agranulocytosis (see WARNINGS).

CAPOTEN may be used as initial therapy for patients with normal renal function, in whom the risk is relatively low. In patients with impaired renal function, particularly those with collagen vascular disease, captopril should be reserved for hypertensives who have either developed unacceptable side effects on other drugs, or have failed to respond satisfactorily to drug combinations.

CAPOTEN is effective alone and in combination with other antihypertensive agents, especially thiazide-type diuretics. The blood pressure lowering effects of captopril and thiazides are approximately additive.

Heart Failure

CAPOTEN is indicated in the treatment of congestive heart failure usually in combination with diuretics and digitalis. The beneficial effect of captopril in heart failure does not require the presence of digitalis, however, most controlled clinical trial experience with captopril has been in patients receiving digitalis, as well as diuretic treatment.

Left Ventricular Dysfunction After Myocardial Infarction

CAPOTEN is indicated to improve survival following myocardial infarction in clinically stable patients with left ventricular dysfunction manifested as an ejection fraction ≤40% and to reduce the incidence of overt heart failure and subsequent hospitalizations for congestive heart failure in these patients.

Diabetic Nephropathy

CAPOTEN is indicated for the treatment of diabetic nephropathy (proteinuria >500 mg/day) in patients with type I insulin-dependent diabetes mellitus and retinopathy. CAPOTEN decreases the rate of progression of renal insufficiency and development of serious adverse clinical outcomes (death or need for renal transplantation or dialysis).

In considering use of CAPOTEN, it should be noted that in controlled trials ACE inhibitors have an effect on blood pressure that is less in black patients than in non-blacks. In addition, ACE inhibitors (for which adequate data are available) cause a higher rate of angioedema in black than in non-black patients (see WARNINGS: Head and Neck Angioedema and Intestinal Angioedema).

DOSAGE AND ADMINISTRATION

CAPOTEN should be taken one hour before meals. Dosage must be individualized.

Hypertension

Initiation of therapy requires consideration of recent antihypertensive drug treatment, the extent of blood pressure elevation, salt restriction, and other clinical circumstances. If possible, discontinue the patient's previous antihypertensive drug regimen for one week before starting CAPOTEN.

The initial dose of CAPOTEN (captopril tablets, USP) is 25 mg b.i.d. or t.i.d. If satisfactory reduction of blood pressure has not been achieved after one or two weeks, the dose may be increased to 50 mg b.i.d. or t.i.d. Concomitant sodium restriction may be beneficial when CAPOTEN is used alone.

The dose of CAPOTEN in hypertension usually does not exceed 50 mg t.i.d. Therefore, if the blood pressure has not been satisfactorily controlled after one to two weeks at this dose, (and the patient is not already receiving a diuretic), a modest dose of a thiazide-type diuretic (e.g., hydrochlorothiazide, 25 mg daily), should be added. The diuretic dose may be increased at one- to two-week intervals until its highest usual antihypertensive dose is reached.

If CAPOTEN is being started in a patient already receiving a diuretic, CAPOTEN therapy should be initiated under close medical supervision (see WARNINGS and PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS regarding hypotension), with dosage and titration of CAPOTEN as noted above.

If further blood pressure reduction is required, the dose of CAPOTEN may be increased to 100 mg b.i.d. or t.i.d. and then, if necessary, to 150 mg b.i.d. or t.i.d. (while continuing the diuretic). The usual dose range is 25 to 150 mg b.i.d. or t.i.d. A maximum daily dose of 450 mg CAPOTEN should not be exceeded.

For patients with severe hypertension (e.g., accelerated or malignant hypertension), when temporary discontinuation of current antihypertensive therapy is not practical or desirable, or when prompt titration to more normotensive blood pressure levels is indicated, diuretic should be continued but other current antihypertensive medication stopped and CAPOTEN dosage promptly initiated at 25 mg b.i.d. or t.i.d., under close medical supervision.

When necessitated by the patient's clinical condition, the daily dose of CAPOTEN may be increased every 24 hours or less under continuous medical supervision until a satisfactory blood pressure response is obtained or the maximum dose of CAPOTEN is reached. In this regimen, addition of a more potent diuretic, e.g., furosemide, may also be indicated.

Beta-blockers may also be used in conjunction with CAPOTEN therapy (see PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS), but the effects of the two drugs are less than additive.

Heart Failure

Initiation of therapy requires consideration of recent diuretic therapy and the possibility of severe salt/volume depletion. In patients with either normal or low blood pressure, who have been vigorously treated with diuretics and who may be hyponatremic and/or hypovolemic, a starting dose of 6.25 or 12.5 mg t.i.d. may minimize the magnitude or duration of the hypotensive effect (see WARNINGS: Hypotension); for these patients, titration to the usual daily dosage can then occur within the next several days.

For most patients the usual initial daily dosage is 25 mg t.i.d. After a dose of 50 mg t.i.d. is reached, further increases in dosage should be delayed, where possible, for at least two weeks to determine if a satisfactory response occurs. Most patients studied have had a satisfactory clinical improvement at 50 or 100 mg t.i.d. A maximum daily dose of 450 mg of CAPOTEN should not be exceeded.

CAPOTEN should generally be used in conjunction with a diuretic and digitalis. CAPOTEN therapy must be initiated under very close medical supervision.

Left Ventricular Dysfunction After Myocardial Infarction

The recommended dose for long-term use in patients following a myocardial infarction is a target maintenance dose of 50 mg t.i.d.

Therapy may be initiated as early as three days following a myocardial infarction. After a single dose of 6.25 mg, CAPOTEN therapy should be initiated at 12.5 mg t.i.d. CAPOTEN should then be increased to 25 mg t.i.d. during the next several days and to a target dose of 50 mg t.i.d. over the next several weeks as tolerated (see CLINICAL PHARMACOLOGY).

CAPOTEN may be used in patients treated with other post-myocardial infarction therapies, e.g., thrombolytics, aspirin, beta blockers.

Diabetic Nephropathy

The recommended dose of CAPOTEN for long term use to treat diabetic nephropathy is 25 mg t.i.d.

Other antihypertensives such as diuretics, beta blockers, centrally acting agents or vasodilators may be used in conjunction with CAPOTEN if additional therapy is required to further lower blood pressure.

Dosage Adjustment in Renal Impairment

Because CAPOTEN is excreted primarily by the kidneys, excretion rates are reduced in patients with impaired renal function. These patients will take longer to reach steady-state captopril levels and will reach higher steady-state levels for a given daily dose than patients with normal renal function. Therefore, these patients may respond to smaller or less frequent doses.

Accordingly, for patients with significant renal impairment, initial daily dosage of CAPOTEN should be reduced, and smaller increments utilized for titration, which should be quite slow (one- to two-week intervals). After the desired therapeutic effect has been achieved, the dose should be slowly back-titrated to determine the minimal effective dose. When concomitant diuretic therapy is required, a loop diuretic (e.g., furosemide), rather than a thiazide diuretic, is preferred in patients with severe renal impairment. (See WARNINGS: Anaphylactoid reactions during membrane exposure and PRECAUTIONS: Hemodialysis.)

HOW SUPPLIED

CAPOTEN® (Captopril Tablets, USP)

12.5 mg tablets in bottles of 100 (NDC 49884-793-01), 25 mg tablets in bottles of 100 (NDC 49884-794-01) and 1000 (NDC 49884-794-10), 50 mg tablets in bottles of 100 (NDC 49884795-01) and 1000 (NDC 49884-795-10), and 100 mg tablets in bottles of 100 (NDC 49884-79601). Bottles contain a desiccant-charcoal canister.

The 12.5 mg tablet is a biconvex oval with a partial bisect bar; the 25 mg tablet is a biconvex rounded square with a quadrisect bar; the 50 and 100 mg tablets are biconvex ovals with a bisect bar.

All captopril tablets are white and may exhibit a slight sulfurous odor.

Storage

Do not store above 30° C (86° F). Keep bottles tightly closed (protect from moisture).

Manufactured and Distributed by: Par Pharmaceutical Companies, Inc. Spring Valley, NY 10977. Revised: 06/2012

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Reported incidences are based on clinical trials involving approximately 7000 patients.

Renal: About one of 100 patients developed proteinuria (see WARNINGS).

Each of the following has been reported in approximately 1 to 2 of 1000 patients and are of uncertain relationship to drug use: renal insufficiency, renal failure, nephrotic syndrome, polyuria, oliguria, and urinary frequency.

Hematologic: Neutropenia/agranulocytosis has occurred (see WARNINGS). Cases of anemia, thrombocytopenia, and pancytopenia have been reported.

Dermatologic: Rash, often with pruritus, and sometimes with fever, arthralgia, and eosinophilia, occurred in about 4 to 7 (depending on renal status and dose) of 100 patients, usually during the first four weeks of therapy. It is usually maculopapular, and rarely urticarial. The rash is usually mild and disappears within a few days of dosage reduction, short-term treatment with an antihistaminic agent, and/or discontinuing therapy; remission may occur even if captopril is continued. Pruritus, without rash, occurs in about 2 of 100 patients. Between 7 and 10 percent of patients with skin rash have shown an eosinophilia and/or positive ANA titers. A reversible associated pemphigoid-like lesion, and photosensitivity, have also been reported.

Flushing or pallor has been reported in 2 to 5 of 1000 patients.

Cardiovascular: Hypotension may occur; see WARNINGS and PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS for discussion of hypotension with captopril therapy.

Tachycardia, chest pain, and palpitations have each been observed in approximately 1 of 100 patients.

Angina pectoris, myocardial infarction, Raynaud's syndrome, and congestive heart failure have each occurred in 2 to 3 of 1000 patients.

Dysgeusia: Approximately 2 to 4 (depending on renal status and dose) of 100 patients developed a diminution or loss of taste perception. Taste impairment is reversible and usually self-limited (2 to 3 months) even with continued drug administration. Weight loss may be associated with the loss of taste.

Angioedema: Angioedema involving the extremities, face, lips, mucous membranes, tongue, glottis or larynx has been reported in approximately one in 1000 patients. Angioedema involving the upper airways has caused fatal airway obstruction. (See WARNINGS: Head and Neck Angioedema, Intestinal Angioedema and PATIENT INFORMATION.)

Cough: Cough has been reported in 0.5 to 2% of patients treated with captopril in clinical trials (see PRECAUTIONS: General, Cough).

The following have been reported in about 0.5 to 2 percent of patients but did not appear at increased frequency compared to placebo or other treatments used in controlled trials: gastric irritation, abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, constipation, aphthous ulcers, peptic ulcer, dizziness, headache, malaise, fatigue, insomnia, dry mouth, dyspnea, alopecia, paresthesias.

Other clinical adverse effects reported since the drug was marketed are listed below by body system. In this setting, an incidence or causal relationship cannot be accurately determined.

Body as a whole: Anaphylactoid reactions (see WARNINGS: Anaphylactoid and possible related reactions and PRECAUTIONS: Hemodialysis).

General: Asthenia, gynecomastia.

Cardiovascular: Cardiac arrest, cerebrovascular accident/insufficiency, rhythm disturbances, orthostatic hypotension, syncope.

Dermatologic: Bullous pemphigus, erythema multiforme (including Stevens-Johnson syndrome), exfoliative dermatitis.

Gastrointestinal: Pancreatitis, glossitis, dyspepsia.

Hematologic: Anemia, including aplastic and hemolytic.

Hepatobiliary: Jaundice, hepatitis, including rare cases of necrosis, cholestasis.

Metabolic: Symptomatic hyponatremia.

Musculoskeletal: Myalgia, myasthenia.

Nervous/Psychiatric: Ataxia, confusion, depression, nervousness, somnolence.

Respiratory: Bronchospasm, eosinophilic pneumonitis, rhinitis.

Special Senses: Blurred vision.

Urogenital: Impotence.

As with other ACE inhibitors, a syndrome has been reported which may include: fever, myalgia, arthralgia, interstitial nephritis, vasculitis, rash or other dermatologic manifestations, eosinophilia and an elevated ESR.

Altered Laboratory Findings

Serum Electrolytes: Hyperkalemia: small increases in serum potassium,especially in patients with renal impairment (see PRECAUTIONS).

Hyponatremia: particularly in patients receiving a low sodium diet or concomitant diuretics.

BUN/Serum Creatinine: Transient elevations of BUN or serum creatinine especially in volume or salt depleted patients or those with renovascular hypertension may occur. Rapid reduction of longstanding or markedly elevated blood pressure can result in decreases in the glomerular filtration rate and, in turn, lead to increases in BUN or serum creatinine.

Hematologic: A positive ANA has been reported.

Liver Function Tests: Elevations of liver transaminases, alkaline phosphatase, and serum bilirubin have occurred.

Read the Capoten (captopril) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Dual Blockade of the Renin-Angiotensin System (RAS)

Dual blockade of the RAS with angiotensin receptor blockers, ACE inhibitors, or aliskiren is associated with increased risks of hypotension, hyperkalemia, and changes in renal function (including acute renal failure) compared to monotherapy. Closely monitor blood pressure, renal function and electrolytes in patients on Capoten and other agents that affect the RAS.

Do not co-administer aliskiren with Capoten in patients with diabetes. Avoid use of aliskiren with Capoten in patients with renal impairment (GFR <60 ml/min).

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Agents including Selective Cyclooxygenase – 2 Inhibitors (COX-2 Inhibitors)

In patients who are elderly, volume-depleted (including those on diuretic therapy), or with compromised renal function, co-administration of NSAIDs, including selective COX-2 inhibitors, with ACE inhibitors, including captopril, may result in deterioration of renal function, including possible acute renal failure. These effects are usually reversible. Monitor renal function periodically in patients receiving captopril and NSAID therapy. The antihypertensive effect of ACE inhibitors, including captopril, may be attenuated by NSAIDs.

Hypotension - Patients on Diuretic Therapy: Patients on diuretics and especially those in whom diuretic therapy was recently instituted, as well as those on severe dietary salt restriction or dialysis, may occasionally experience a precipitous reduction of blood pressure usually within the first hour after receiving the initial dose of captopril.

The possibility of hypotensive effects with captopril can be minimized by either discontinuing the diuretic or increasing the salt intake approximately one week prior to initiation of treatment with CAPOTEN (captopril tablets, USP) or initiating therapy with small doses (6.25 or 12.5 mg). Alternatively, provide medical supervision for at least one hour after the initial dose. If hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and, if necessary, receive an intravenous infusion of normal saline. This transient hypotensive response is not a contraindication to further doses which can be given without difficulty once the blood pressure has increased after volume expansion.

Agents Having Vasodilator Activity: Data on the effect of concomitant use of other vasodilators in patients receiving CAPOTEN for heart failure are not available; therefore, nitroglycerin or other nitrates (as used for management of angina) or other drugs having vasodilator activity should, if possible, be discontinued before starting CAPOTEN. If resumed during CAPOTEN therapy, such agents should be administered cautiously, and perhaps at lower dosage.

Agents Causing Renin Release: Captopril's effect will be augmented by antihypertensive agents that cause renin release. For example, diuretics (e.g., thiazides) may activate the reninangiotensin-aldosterone system.

Agents Affecting Sympathetic Activity: The sympathetic nervous system may be especially important in supporting blood pressure in patients receiving captopril alone or with diuretics. Therefore, agents affecting sympathetic activity (e.g., ganglionic blocking agents or adrenergic neuron blocking agents) should be used with caution. Beta-adrenergic blocking drugs add some further antihypertensive effect to captopril, but the overall response is less than additive.

Agents Increasing Serum Potassium: Since captopril decreases aldosterone production, elevation of serum potassium may occur. Potassium-sparing diuretics such as spironolactone, triamterene, or amiloride, or potassium supplements should be given only for documented hypokalemia, and then with caution, since they may lead to a significant increase of serum potassium. Salt substitutes containing potassium should also be used with caution.

Lithium: Increased serum lithium levels and symptoms of lithium toxicity have been reported in patients receiving concomitant lithium and ACE inhibitor therapy. These drugs should be coadministered with caution and frequent monitoring of serum lithium levels is recommended. If a diuretic is also used, it may increase the risk of lithium toxicity.

Cardiac Glycosides: In a study of young healthy male subjects no evidence of a direct pharmacokinetic captopril-digoxin interaction could be found.

Loop Diuretics: Furosemide administered concurrently with captopril does not alter the pharmacokinetics of captopril in renally impaired hypertensive patients.

Allopurinol: In a study of healthy male volunteers no significant pharmacokinetic interaction occurred when captopril and allopurinol were administered concomitantly for 6 days.

Gold: Nitritoid reactions (symptoms include facial flushing, nausea, vomiting and hypotension) have been reported rarely in patients on therapy with injectable gold (sodium aurothiomalate) and concomitant ACE inhibitor therapy including CAPOTEN.

Drug/Laboratory Test Interaction

Captopril may cause a false-positive urine test for acetone.

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Anaphylactoid and Possibly Related Reactions

Presumably because angiotensin-converting enzyme inhibitors affect the metabolism of eicosanoids and polypeptides, including endogenous bradykinin, patients receiving ACE inhibitors (including CAPOTEN) may be subject to a variety of adverse reactions, some of them serious.

Do not co-administer aliskiren with Capoten in patients with diabetes (see PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS).

Head and Neck Angioedema

Angioedema involving the extremities, face, lips, mucous membranes, tongue, glottis or larynx has been seen in patients treated with ACE inhibitors, including captopril. If angioedema involves the tongue, glottis or larynx, airway obstruction may occur and be fatal. Emergency therapy, including but not necessarily limited to, subcutaneous administration of a 1:1000 solution of epinephrine should be promptly instituted.

Swelling confined to the face, mucous membranes of the mouth, lips and extremities has usually resolved with discontinuation of captopril; some cases required medical therapy. (See : PATIENT INFORMATION and ADVERSE REACTIONS.)

Intestinal Angioedema

Intestinal angioedema has been reported in patients treated with ACE inhibitors. These patients presented with abdominal pain (with or without nausea or vomiting); in some cases there was no prior history of facial angioedema and C-1 esterase levels were normal. The angioedema was diagnosed by procedures including abdominal CT scan or ultrasound, or at surgery, and symptoms resolved after stopping the ACE inhibitor. Intestinal angioedema should be included in the differential diagnosis of patients on ACE inhibitors presenting with abdominal pain.

Anaphylactoid reactions during desensitization

Two patients undergoing desensitizing treatment with hymenoptera venom while receiving ACE inhibitors sustained life-threatening anaphylactoid reactions. In the same patients, these reactions were avoided when ACE inhibitors were temporarily withheld, but they reappeared upon inadvertent rechallenge.

Anaphylactoid reactions during membrane exposure

Anaphylactoid reactions have been reported in patients dialyzed with high-flux membranes and treated concomitantly with an ACE inhibitor. Anaphylactoid reactions have also been reported in patients undergoing low-density lipoprotein apheresis with dextran sulfate absorption.

Neutropenia/Agranulocytosis

Neutropenia (<1000/mm³) with myeloid hypoplasia has resulted from use of captopril. About half of the neutropenic patients developed systemic or oral cavity infections or other features of the syndrome of agranulocytosis.

The risk of neutropenia is dependent on the clinical status of the patient:

In clinical trials in patients with hypertension who have normal renal function (serum creatinine less than 1.6 mg/dL and no collagen vascular disease), neutropenia has been seen in one patient out of over 8,600 exposed.

In patients with some degree of renal failure (serum creatinine at least 1.6 mg/dL) but no collagen vascular disease, the risk of neutropenia in clinical trials was about 1 per 500, a frequency over 15 times that for uncomplicated hypertension. Daily doses of captopril were relatively high in these patients, particularly in view of their diminished renal function. In foreign marketing experience in patients with renal failure, use of allopurinol concomitantly with captopril has been associated with neutropenia but this association has not appeared in U.S. reports.

In patients with collagen vascular diseases (e.g., systemic lupus erythematosus, scleroderma) and impaired renal function, neutropenia occurred in 3.7 percent of patients in clinical trials.

While none of the over 750 patients in formal clinical trials of heart failure developed neutropenia, it has occurred during the subsequent clinical experience. About half of the reported cases had serum creatinine ≥1.6 mg/dL and more than 75 percent were in patients also receiving procainamide. In heart failure, it appears that the same risk factors for neutropenia are present.

The neutropenia has usually been detected within three months after captopril was started. Bone marrow examinations in patients with neutropenia consistently showed myeloid hypoplasia, frequently accompanied by erythroid hypoplasia and decreased numbers of megakaryocytes (e.g., hypoplastic bone marrow and pancytopenia); anemia and thrombocytopenia were sometimes seen.

In general, neutrophils returned to normal in about two weeks after captopril was discontinued, and serious infections were limited to clinically complex patients. About 13 percent of the cases of neutropenia have ended fatally, but almost all fatalities were in patients with serious illness, having collagen vascular disease, renal failure, heart failure or immunosuppressant therapy, or a combination of these complicating factors.

Evaluation of the hypertensive or heart failure patient should always include assessment of renal function.

If captopril is used in patients with impaired renal function, white blood cell and differential counts should be evaluated prior to starting treatment and at approximately two-week intervals for about three months, then periodically.

In patients with collagen vascular disease or who are exposed to other drugs known to affect the white cells or immune response, particularly when there is impaired renal function, captopril should be used only after an assessment of benefit and risk, and then with caution.

All patients treated with captopril should be told to report any signs of infection (e.g., sore throat, fever). If infection is suspected, white cell counts should be performed without delay.

Since discontinuation of captopril and other drugs has generally led to prompt return of the white count to normal, upon confirmation of neutropenia (neutrophil count <1000/mm3) the physician should withdraw captopril and closely follow the patient's course.

Proteinuria

Total urinary proteins greater than 1 g per day were seen in about 0.7 percent of patients receiving captopril. About 90 percent of affected patients had evidence of prior renal disease or received relatively high doses of captopril (in excess of 150 mg/day), or both. The nephrotic syndrome occurred in about one-fifth of proteinuric patients. In most cases, proteinuria subsided or cleared within six months whether or not captopril was continued. Parameters of renal function, such as BUN and creatinine, were seldom altered in the patients with proteinuria.

Hypotension

Excessive hypotension was rarely seen in hypertensive patients but is a possible consequence of captopril use in salt/volume depleted persons (such as those treated vigorously with diuretics), patients with heart failure or those patients undergoing renal dialysis. (See PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS.)

In heart failure, where the blood pressure was either normal or low, transient decreases in mean blood pressure greater than 20 percent were recorded in about half of the patients. This transient hypotension is more likely to occur after any of the first several doses and is usually well tolerated, producing either no symptoms or brief mild lightheadedness, although in rare instances it has been associated with arrhythmia or conduction defects. Hypotension was the reason for discontinuation of drug in 3.6 percent of patients with heart failure.

BECAUSE OF THE POTENTIAL FALL IN BLOOD PRESSURE IN THESE PATIENTS, THERAPY SHOULD BE STARTED UNDER VERY CLOSE MEDICAL SUPERVISION.

A starting dose of 6.25 or 12.5 mg t.i.d. may minimize the hypotensive effect. Patients should be followed closely for the first two weeks of treatment and whenever the dose of captopril and/or diuretic is increased. In patients with heart failure, reducing the dose of diuretic, if feasible, may minimize the fall in blood pressure.

Hypotension is not per se a reason to discontinue captopril. Some decrease of systemic blood pressure is a common and desirable observation upon initiation of CAPOTEN (captopril tablets, USP) treatment in heart failure. The magnitude of the decrease is greatest early in the course of treatment; this effect stabilizes within a week or two, and generally returns to pretreatment levels, without a decrease in therapeutic efficacy, within two months.

Fetal Toxicity

Pregnancy Category D

Use of drugs that act on the renin-angiotensin system during the second and third trimesters of pregnancy reduces fetal renal function and increases fetal and neonatal morbidity and death. Resulting oligohydramnios can be associated with fetal lung hypoplasia and skeletal deformations. Potential neonatal adverse effects include skull hypoplasia, anuria, hypotension, renal failure, and death. When pregnancy is detected, discontinue Capoten as soon as possible. These adverse outcomes are usually associated with use of these drugs in the second and third trimester of pregnancy. Most epidemiologic studies examining fetal abnormalities after exposure to antihypertensive use in the first trimester have not distinguished drugs affecting the reninangiotensin system from other antihypertensive agents. Appropriate management of maternal hypertension during pregnancy is important to optimize outcomes for both mothers and fetus.

In the unusual case that there is no appropriate alternative to therapy with drugs affecting the renin-angiotensin system for a particular patient, apprise the mother of the potential risk to the fetus. Perform serial ultrasound examinations to assess the intra-amniotic environment. If oligohydramnios is observed, discontinue Capoten, unless it is considered lifesaving for the mother. Fetal testing may be appropriate, based on the week of pregnancy. Patients and physicians should be aware, however, that oligohydramnios may not appear until after the fetus has sustained irreversible injury. Closely observe infants with histories of in utero exposure to Capoten for hypotension, oliguria, and hyperkalemia. [See PRECAUTIONS, Pediatric Use].

When captopril was given to rabbits at doses about 0.8 to 70 times (on a mg/kg basis) the maximum recommended human dose, low incidences of craniofacial malformations were seen. No teratogenic effects of captopril were seen in studies of pregnant rats and hamsters. On a mg/kg basis, the doses used were up to 150 times (in hamsters) and 625 times (in rats) the maximum recommended human dose.

Hepatic Failure

Rarely, ACE inhibitors have been associated with a syndrome that starts with cholestatic jaundice and progresses to fulminant hepatic necrosis and (sometimes) death. The mechanism of this syndrome is not understood. Patients receiving ACE inhibitors who develop jaundice or marked elevations of hepatic enzymes should discontinue the ACE inhibitor and receive appropriate medical follow-up.

PRECAUTIONS

General

Impaired Renal Function

Hypertension - Some patients with renal disease, particularly those with severe renal artery stenosis, have developed increases in BUN and serum creatinine after reduction of blood pressure with captopril. Captopril dosage reduction and/or discontinuation of diuretic may be required. For some of these patients, it may not be possible to normalize blood pressure and maintain adequate renal perfusion.

Heart Failure - About 20 percent of patients develop stable elevations of BUN and serum creatinine greater than 20 percent above normal or baseline upon long-term treatment with captopril. Less than 5 percent of patients, generally those with severe preexisting renal disease, required discontinuation of treatment due to progressively increasing creatinine; subsequent improvement probably depends upon the severity of the underlying renal disease.

See CLINICAL PHARMACOLOGY, DOSAGE AND ADMINISTRATION, ADVERSE REACTIONS: Altered Laboratory Findings.

Hyperkalemia: Elevations in serum potassium have been observed in some patients treated with ACE inhibitors, including captopril. When treated with ACE inhibitors, patients at risk for the development of hyperkalemia include those with: renal insufficiency; diabetes mellitus; and those using concomitant potassium-sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes; or other drugs associated with increases in serum potassium in a trial of type I diabetic patients with proteinuria, the incidence of withdrawal of treatment with captopril for hyperkalemia was 2% (4/207). In two trials of normotensive type I diabetic patients with microalbuminuria, no captopril group subjects had hyperkalemia (0/116). (See: PATIENT INFORMATION and DRUG INTERACTIONS; ADVERSE REACTIONS: Altered Laboratory Findings.)

Cough: Presumably due to the inhibition of the degradation of endogenous bradykinin, persistent nonproductive cough has been reported with all ACE inhibitors, always resolving after discontinuation of therapy. ACE inhibitor-induced cough should be considered in the differential diagnosis of cough.

Valvular Stenosis: There is concern, on theoretical grounds, that patients with aortic stenosis might be at particular risk of decreased coronary perfusion when treated with vasodilators because they do not develop as much afterload reduction as others.

Surgery/Anesthesia: In patients undergoing major surgery or during anesthesia with agents that produce hypotension, captopril will block angiotensin II formation secondary to compensatory renin release. If hypotension occurs and is considered to be due to this mechanism, it can be corrected by volume expansion.

Hemodialysis

Recent clinical observations have shown an association of hypersensitivity-like (anaphylactoid) reactions during hemodialysis with high-flux dialysis membranes (e.g., AN69) in patients receiving ACE inhibitors. In these patients, consideration should be given to using a different type of dialysis membrane or a different class of medication. (See WARNINGS: Anaphylactoid reactions during membrane exposure.)

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Two-year studies with doses of 50 to 1350 mg/kg/day in mice and rats failed to show any evidence of carcinogenic potential. The high dose in these studies is 150 times the maximum recommended human dose of 450 mg, assuming a 50-kg subject. On a body-surface-area basis, the high doses for mice and rats are 13 and 26 times the maximum recommended human dose, respectively.

Studies in rats have revealed no impairment of fertility.

Nursing Mothers

Concentrations of captopril in human milk are approximately one percent of those in maternal blood. Because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from captopril, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of CAPOTEN to the mother. (See PRECAUTIONS: Pediatric Use.)

Pediatric Use

Neonates with a history of in utero exposure to Capoten.

If oliguria or hypotension occurs, direct attention toward support of blood pressure and renal perfusion. Exchange transfusions or dialysis may be required as a means of reversing hypotension and/or substituting for disordered renal function. While captopril may be removed from the adult circulation by hemodialysis, there is inadequate data concerning the effectiveness of hemodialysis for removing it from the circulation of neonates or children. Peritoneal dialysis is not effective for removing captopril; there is no information concerning exchange transfusion for removing captopril form the general circulation.

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established. There is limited experience reported in the literature with the use of captopril in the pediatric population; dosage, on a weight basis, was generally reported to be comparable to or less than that used in adults.

Infants, especially newborns, may be more susceptible to the adverse hemodynamic effects of captopril. Excessive, prolonged and unpredictable decreases in blood pressure and associated complications, including oliguria and seizures, have been reported.

CAPOTEN should be used in pediatric patients only if other measures for controlling blood pressure have not been effective.

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Correction of hypotension would be of primary concern. Volume expansion with an intravenous infusion of normal saline is the treatment of choice for restoration of blood pressure.

While captopril may be removed from the adult circulation by hemodialysis, there is inadequate data concerning the effectiveness of hemodialysis for removing it from the circulation of neonates or children. Peritoneal dialysis is not effective for removing captopril; there is no information concerning exchange transfusion for removing captopril from the general circulation.

CONTRAINDICATIONS

CAPOTEN is contraindicated in patients who are hypersensitive to this product or any other angiotensin-converting enzyme inhibitor (e.g., a patient who has experienced angioedema during therapy with any other ACE inhibitor).

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mechanism of Action

The mechanism of action of CAPOTEN has not yet been fully elucidated. Its beneficial effects in hypertension and heart failure appear to result primarily from suppression of the reninangiotensin-aldosterone system. However, there is no consistent correlation between renin levels and response to the drug. Renin, an enzyme synthesized by the kidneys, is released into the circulation where it acts on a plasma globulin substrate to produce angiotensin I, a relatively inactive decapeptide. Angiotensin I is then converted by angiotensin converting enzyme (ACE) to angiotensin II, a potent endogenous vasoconstrictor substance. Angiotensin II also stimulates aldosterone secretion from the adrenal cortex, thereby contributing to sodium and fluid retention.

CAPOTEN prevents the conversion of angiotensin I to angiotensin II by inhibition of ACE, a peptidyldipeptide carboxy hydrolase. This inhibition has been demonstrated in both healthy human subjects and in animals by showing that the elevation of blood pressure caused by exogenously administered angiotensin I was attenuated or abolished by captopril. In animal studies, captopril did not alter the pressor responses to a number of other agents, including angiotensin II and norepinephrine, indicating specificity of action.

ACE is identical to “bradykininase”, and CAPOTEN may also interfere with the degradation of the vasodepressor peptide, bradykinin. Increased concentrations of bradykinin or prostaglandin E2may also have a role in the therapeutic effect of CAPOTEN.

Inhibition of ACE results in decreased plasma angiotensin II and increased plasma renin activity (PRA), the latter resulting from loss of negative feedback on renin release caused by reduction in angiotensin II. The reduction of angiotensin II leads to decreased aldosterone secretion, and, as a result, small increases in serum potassium may occur along with sodium and fluid loss. The antihypertensive effects persist for a longer period of time than does demonstrable inhibition of circulating ACE. It is not known whether the ACE present in vascular endothelium is inhibited longer than the ACE in circulating blood.

Pharmacokinetics

After oral administration of therapeutic doses of CAPOTEN, rapid absorption occurs with peak blood levels at about one hour. The presence of food in the gastrointestinal tract reduces absorption by about 30 to 40 percent; captopril therefore should be given one hour before meals. Based on carbon-14 labeling, average minimal absorption is approximately 75 percent. In a 24hour period, over 95 percent of the absorbed dose is eliminated in the urine; 40 to 50 percent is unchanged drug; most of the remainder is the disulfide dimer of captopril and captopril-cysteine disulfide.

Approximately 25 to 30 percent of the circulating drug is bound to plasma proteins. The apparent elimination half-life for total radioactivity in blood is probably less than 3 hours. An accurate determination of half-life of unchanged captopril is not, at present, possible, but it is probably less than 2 hours. In patients with renal impairment, however, retention of captopril occurs (see DOSAGE AND ADMINISTRATION).

Pharmacodynamics

Administration of CAPOTEN results in a reduction of peripheral arterial resistance in hypertensive patients with either no change, or an increase, in cardiac output. There is an increase in renal blood flow following administration of CAPOTEN and glomerular filtration rate is usually unchanged.

Reductions of blood pressure are usually maximal 60 to 90 minutes after oral administration of an individual dose of CAPOTEN. The duration of effect is dose related. The reduction in blood pressure may be progressive, so to achieve maximal therapeutic effects, several weeks of therapy may be required. The blood pressure lowering effects of captopril and thiazide-type diuretics are additive. In contrast, captopril and beta-blockers have a less than additive effect.

Blood pressure is lowered to about the same extent in both standing and supine positions. Orthostatic effects and tachycardia are infrequent but may occur in volume-depleted patients. Abrupt withdrawal of CAPOTEN has not been associated with a rapid increase in blood pressure.

In patients with heart failure, significantly decreased peripheral (systemic vascular) resistance and blood pressure (afterload), reduced pulmonary capillary wedge pressure (preload) and pulmonary vascular resistance, increased cardiac output, and increased exercise tolerance time (ETT) have been demonstrated. These hemodynamic and clinical effects occur after the first dose and appear to persist for the duration of therapy. Placebo controlled studies of 12 weeks duration in patients who did not respond adequately to diuretics and digitalis show no tolerance to beneficial effects on ETT; open studies, with exposure up to 18 months in some cases, also indicate that ETT benefit is maintained. Clinical improvement has been observed in some patients where acute hemodynamic effects were minimal.

The Survival and Ventricular Enlargement (SAVE) study was a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial conducted in 2,231 patients (age 21-79 years) who survived the acute phase of myocardial infarction and did not have active ischemia. Patients had left ventricular dysfunction (LVD), defined as a resting left ventricular ejection fraction ≤40%, but at the time of randomization were not sufficiently symptomatic to require ACE inhibitor therapy for heart failure. About half of the patients had symptoms of heart failure in the past. Patients were given a test dose of 6.25 mg oral CAPOTEN and were randomized within 3-16 days post-infarction to receive either CAPOTEN or placebo in addition to conventional therapy. CAPOTEN was initiated at 6.25 mg or 12.5 mg t.i.d. and after two weeks titrated to a target maintenance dose of 50 mg t.i.d. About 80% of patients were receiving the target dose at the end of the study. Patients were followed for a minimum of two years and for up to five years, with an average follow-up of 3.5 years.

Baseline blood pressure was 113/70 mmHg and 112/70 mmHg for the placebo and CAPOTEN groups, respectively. Blood pressure increased slightly in both treatment groups during the study and was somewhat lower in the CAPOTEN group (119/74 vs. 125/77 mmHg at 1 yr).

Therapy with CAPOTEN improved long-term survival and clinical outcomes compared to placebo. The risk reduction for all cause mortality was 19% (P=0.02) and for cardiovascular death was 21% (P=0.014). Captopril treated subjects had 22% (P=0.034) fewer first hospitalizations for heart failure. Compared to placebo, 22% fewer patients receiving captopril developed symptoms of overt heart failure. There was no significant difference between groups in total hospitalizations for all cause (2056 placebo; 2036 captopril).

CAPOTEN was well tolerated in the presence of other therapies such as aspirin, beta blockers, nitrates, vasodilators, calcium antagonists and diuretics.

In a multicenter, double-blind, placebo controlled trial, 409 patients, age 18-49 of either gender, with or without hypertension, with type I (juvenile type, onset before age 30) insulin-dependent diabetes mellitus, retinopathy, proteinuria ≥500 mg per day and serum creatinine ≤ 2.5 mg/dL, were randomized to placebo or CAPOTEN (25 mg t.i.d.) and followed for up to 4.8 years (median 3 years). To achieve blood pressure control, additional antihypertensive agents (diuretics, beta blockers, centrally acting agents or vasodilators) were added as needed for patients in both groups.

The CAPOTEN group had a 51% reduction in risk of doubling of serum creatinine (P<0.01) and a 51% reduction in risk for the combined endpoint of end-stage renal disease (dialysis or transplantation) or death (P<0.01). CAPOTEN treatment resulted in a 30% reduction in urine protein excretion within the first 3 months (P<0.05), which was maintained throughout the trial. The CAPOTEN group had somewhat better blood pressure control than the placebo group, but the effects of CAPOTEN on renal function were greater than would be expected from the group differences in blood pressure reduction alone. CAPOTEN was well tolerated in this patient population.

In two multicenter, double-blind, placebo controlled studies, a total of 235 normotensive patients with insulin-dependent diabetes mellitus, retinopathy and microalbuminuria (20-200 μg/min) were randomized to placebo or CAPOTEN (50 mg b.i.d.) and followed for up to 2 years. CAPOTEN delayed the progression to overt nephropathy (proteinuria ≥ 500 mg/day) in both studies (risk reduction 67% to 76%; P<0.05). CAPOTEN also reduced the albumin excretion rate. However, the long term clinical benefit of reducing the progression from microalbuminuria to proteinuria has not been established.

Studies in rats and cats indicate that CAPOTEN does not cross the blood-brain barrier to any significant extent.

Animal Toxicology

Chronic oral toxicity studies were conducted in rats (2 years), dogs (47 weeks; 1 year), mice (2 years), and monkeys (1 year). Significant drug-related toxicity included effects on hematopoiesis, renal toxicity, erosion/ulceration of the stomach, and variation of retinal blood vessels.

Reductions in hemoglobin and/or hematocrit values were seen in mice, rats, and monkeys at doses 50 to 150 times the maximum recommended human dose (MRHD) of 450 mg, assuming a 50-kg subject. On a body-surface-area basis, these doses are 5 to 25 times maximum recommended dose (MRHD). Anemia, leukopenia, thrombocytopenia, and bone marrow suppression occurred in dogs at doses 8 to 30 times MRHD on a body-weight basis (4 to 15 times MRHD on a surface-area basis). The reductions in hemoglobin and hematocrit values in rats and mice were only significant at 1 year and returned to normal with continued dosing by the end of the study. Marked anemia was seen at all dose levels (8 to 30 times MRHD) in dogs, whereas moderate to marked leukopenia was noted only at 15 and 30 times MRHD and thrombocytopenia at 30 times MRHD. The anemia could be reversed upon discontinuation of dosing. Bone marrow suppression occurred to a varying degree, being associated only with dogs that died or were sacrificed in a moribund condition in the 1 year study. However, in the 47week study at a dose 30 times MRHD, bone marrow suppression was found to be reversible upon continued drug administration.

Captopril caused hyperplasia of the juxtaglomerular apparatus of the kidneys in mice and rats at doses 7 to 200 times MRHD on a body-weight basis (0.6 to 35 times MRHD on a surface-area basis); in monkeys at 20 to 60 times MRHD on a body-weight basis (7 to 20 times MRHD on a surface-area basis); and in dogs at 30 times MRHD on a body-weight basis (15 times MRHD on a surface-area basis).

Gastric erosions/ulcerations were increased in incidence in male rats at 20 to 200 times MRHD on a body-weight basis (3.5 and 35 times MRHD on a surface-area basis); in dogs at 30 times MRHD on a body-weight basis (15 times on MRHD on a surface-area basis); and in monkeys at 65 times MRHD on a body-weight basis (20 times MRHD on a surface-area basis). Rabbits developed gastric and intestinal ulcers when given oral doses approximately 30 times MRHD on a body-weight basis (10 times MRHD on surface-area basis) for only 5 to 7 days.

In the two-year rat study, irreversible and progressive variations in the caliber of retinal vessels (focal sacculations and constrictions) occurred at all dose levels (7 to 200 times MRHD) on a body-weight basis; 1 to 35 times MRHD on a surface-area basis in a dose-related fashion. The effect was first observed in the 88th week of dosing, with a progressively increased incidence thereafter, even after cessation of dosing.

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Patients should be advised to immediately report to their physician any signs or symptoms suggesting angioedema (e.g., swelling of face, eyes, lips, tongue, larynx and extremities; difficulty in swallowing or breathing; hoarseness) and to discontinue therapy. (See WARNINGS: Head and Neck Angioedema and Intestinal Angioedema.)

Patients should be told to report promptly any indication of infection (e.g., sore throat, fever), which may be a sign of neutropenia, or of progressive edema which might be related to proteinuria and nephrotic syndrome.

All patients should be cautioned that excessive perspiration and dehydration may lead to an excessive fall in blood pressure because of reduction in fluid volume. Other causes of volume depletion such as vomiting or diarrhea may also lead to a fall in blood pressure; patients should be advised to consult with the physician.

Patients should be advised not to use potassium-sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes without consulting their physician. (See PRECAUTIONS: General and DRUG INTERACTIONS; ADVERSE REACTIONS.)

Patients should be warned against interruption or discontinuation of medication unless instructed by the physician.

Heart failure patients on captopril therapy should be cautioned against rapid increases in physical activity.

Patients should be informed that CAPOTEN should be taken one hour before meals (see DOSAGE AND ADMINISTRATION).

Pregnancy: Female patients of childbearing age should be told about the consequences of exposure to Capoten during pregnancy. Discuss treatment options with women planning to become pregnant. Patients should be asked to report pregnancies to their physicians as soon as possible.

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Patients should be advised to immediately report to their physician any signs or symptoms suggesting angioedema (e.g., swelling of face, eyes, lips, tongue, larynx and extremities; difficulty in swallowing or breathing; hoarseness) and to discontinue therapy. (See WARNINGS: Head and Neck Angioedema and Intestinal Angioedema.)

Patients should be told to report promptly any indication of infection (e.g., sore throat, fever), which may be a sign of neutropenia, or of progressive edema which might be related to proteinuria and nephrotic syndrome.

All patients should be cautioned that excessive perspiration and dehydration may lead to an excessive fall in blood pressure because of reduction in fluid volume. Other causes of volume depletion such as vomiting or diarrhea may also lead to a fall in blood pressure; patients should be advised to consult with the physician.

Patients should be advised not to use potassium-sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes without consulting their physician. (See PRECAUTIONS: General and DRUG INTERACTIONS; ADVERSE REACTIONS.)

Patients should be warned against interruption or discontinuation of medication unless instructed by the physician.

Heart failure patients on captopril therapy should be cautioned against rapid increases in physical activity.

Patients should be informed that CAPOTEN should be taken one hour before meals (see DOSAGE AND ADMINISTRATION).

Pregnancy: Female patients of childbearing age should be told about the consequences of exposure to Capoten during pregnancy. Discuss treatment options with women planning to become pregnant. Patients should be asked to report pregnancies to their physicians as soon as possible.

Last reviewed on RxList: 10/9/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Capoten Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

CAPTOPRIL - ORAL

(KAP-toe-pril)

COMMON BRAND NAME(S): Capoten

WARNING: This drug can cause serious (possibly fatal) harm to an unborn baby if used during pregnancy. Therefore, it is important to prevent pregnancy while taking this medication. Consult your doctor for more details and to discuss the use of reliable forms of birth control while taking this medication. If you are planning pregnancy, become pregnant, or think you may be pregnant, contact your doctor immediately.

USES: Captopril is used to treat high blood pressure (hypertension). Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems. It is also used to treat heart failure, protect the kidneys from harm due to diabetes, and to improve survival after a heart attack.

Captopril is an ACE inhibitor and works by relaxing blood vessels so that blood can flow more easily.

HOW TO USE: Take this medication by mouth on an empty stomach (at least 1 hour before meals) as directed by your doctor, usually two to three times a day.

The dosage is based on your medical condition and response to treatment.

Use this medication regularly in order to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day. It is important to continue taking this medication even if you feel well. Most people with high blood pressure do not feel sick.

For the treatment of high blood pressure, it may take up to 2 weeks before you get the full benefit of this medication. For the treatment of heart failure, it may take weeks to months before you get the full benefit of this medication. Tell your doctor if your condition does not improve or if it worsens (such as your blood pressure readings remain high or increase).

Disclaimer

Capoten Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: Dizziness, lightheadedness, or loss of taste may occur as your body adjusts to the medication. Dry cough may also occur. If any of these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if any of these unlikely but serious side effects occur: fainting, fast heartbeat, muscle weakness, signs of infection (such as fever, chills, persistent sore throat), change in the amount of urine, cloudy urine.

This drug may rarely cause serious (possibly fatal) liver problems. Tell your doctor right away if you notice any of the following rare but serious side effects: yellowing eyes/skin, dark urine, severe stomach/abdominal pain, persistent nausea/vomiting.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any of the following symptoms of a serious allergic reaction: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Capoten (captopril) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before taking captopril, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to other ACE inhibitors (such as lisinopril); or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: history of an allergic reaction that included swelling of the face/lips/tongue/throat (angioedema), blood filtering procedures (such as LDL apheresis, dialysis), collagen vascular disease (such as lupus, scleroderma), high level of potassium in the blood.

This drug may make you dizzy. Do not drive, use machinery, or do any activity that requires alertness until you are sure you can perform such activities safely. Limit alcoholic beverages.

To reduce the risk of dizziness and lightheadedness, get up slowly when rising from a sitting or lying position.

Too much sweating, diarrhea, or vomiting may cause loss of too much body water (dehydration) and increase your risk of lightheadedness. Report prolonged diarrhea or vomiting to your doctor. Be sure to drink enough fluids to prevent dehydration unless your doctor directs you otherwise.

Before having surgery, tell your doctor or dentist about all the products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).

This product may increase your potassium levels. Before using potassium supplements or salt substitutes that contain potassium, consult your doctor or pharmacist.

Older adults may be more sensitive to the effects of this product, especially dizziness.

This medication is not recommended for use during pregnancy. It may harm an unborn baby. Consult your doctor for more details. (See also Warning section.)

This medication passes into breast milk but is unlikely to harm a nursing infant. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Capoten Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: See also Precautions section.

Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: aliskiren, lithium, drugs that may increase your potassium level (including birth control products that contain drospirenone).

Check the labels on all your medicines (such as cough-and-cold products, diet aids, or NSAIDs such as ibuprofen, naproxen) because they may contain ingredients that could increase your blood pressure or worsen your heart failure. Ask your pharmacist for more details.

A very serious reaction may occur if you are getting injections for bee/wasp sting allergy (desensitization) and are also taking captopril. Make sure all your doctors know which medicines you are using.

This product may interfere with certain laboratory tests (including acetone urine test), possibly causing false test results. Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact a poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: severe dizziness, fainting, fast heartbeat.

NOTES: Do not share this medication with others.

Lifestyle changes such as stress reduction programs, exercise and dietary changes may increase the effectiveness of this medicine. Talk to your doctor or pharmacist about lifestyle changes that might benefit you.

Laboratory and/or medical tests (such as kidney function, potassium levels) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

Check your blood pressure regularly while taking this medication. Learn how to monitor your own blood pressure at home, and share the results with your doctor.

MISSED DOSE: If you miss a dose, take it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Store at room temperature away from light and moisture. It is normal for the drug to have a slight sulfur-like odor. Do not store in the bathroom. Keep all medications away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company for more details about how to safely discard your product.

Information last revised April 2012. Copyright(c) 2012 First Databank, Inc.

Capoten Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Capoten

Generic Name: captopril (Pronunciation: KAP toe pril)

What is captopril (Capoten)?

Captopril is an ACE inhibitor. ACE stands for angiotensin converting enzyme.

Captopril is used to treat high blood pressure (hypertension), congestive heart failure, kidney problems caused by diabetes, and to improve survival after a heart attack.

Captopril may also be used for purposes not listed in this medication guide.

Capoten 100 mg

oval, white, imprinted with CAPOTEN 100

Capoten 12.5 mg-PAR

oblong, white, imprinted with 12.5, CAPOTEN

Captopril 100 mg-APO

oblong, white, imprinted with APO 006

Captopril 100 mg-GG

round, white, imprinted with GG 179

Captopril 100 mg-MYL

round, white, imprinted with M C4

Captopril 100 mg-PAR

round, white, imprinted with E 124

Captopril 100 mg-TEV

oblong, white, imprinted with 100, N 135

Captopril 12.5 mg-APH

round, white, imprinted with AP, 7045

Captopril 12.5 mg-APO

round, white, imprinted with APO 003

Captopril 12.5 mg-MYL

oval, white, imprinted with M C1

Captopril 12.5 mg-TEV

oval, white, imprinted with 93 91

Captopril 25 mg-APO

round, white, imprinted with APO 004

Captopril 25 mg-MYL

round, white, imprinted with M C2

Captopril 25 mg-PAR

round, white, imprinted with E 122

Captopril 25 mg-SCH

round, white, imprinted with INV 272, 25

Captopril 25 mg-TEV

round, white, imprinted with N 133

Captopril 50 mg-APH

round, white, imprinted with AP 7047

Captopril 50 mg-APO

oblong, white, imprinted with APO 005

Captopril 50 mg-MYL

round, white, imprinted with M C3

Captopril 50 mg-TEV

oblong, white, imprinted with 50, N 134

Captropril 25 mg-WAT

round, white, imprinted with 689 25, WATSON

What are the possible side effects of captopril (Capoten)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; severe stomach pain; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • feeling light-headed, fainting;
 • urinating more or less than usual, or not at all;
 • fever, chills, body aches, flu symptoms;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red pinpoint spots under your skin;
 • fast, pounding, or uneven heartbeats;
 • chest pain; or
 • swelling, rapid weight gain.

Less serious side effects may include:

 • cough;
 • loss of taste sensation, loss of appetite;
 • dizziness, drowsiness, headache;
 • sleep problems (insomnia);
 • dry mouth, sores inside your mouth or on your lips;
 • nausea, diarrhea, constipation; or
 • mild skin itching or rash.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Capoten (captopril) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about captopril (Capoten)?

Drinking alcohol can further lower your blood pressure and may increase certain side effects of captopril.

Do not use salt substitutes or potassium supplements while taking captopril, unless your doctor has told you to.

Conditions that may cause very low blood pressure include: vomiting, diarrhea, heavy sweating, heart disease, dialysis, a low salt diet, or taking diuretics (water pills). Follow your doctor's instructions about the type and amount of liquids you should drink while taking captopril. Tell your doctor if you have a prolonged illness that causes diarrhea or vomiting.

Side Effects Centers

Capoten Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before taking captopril (Capoten)?

You should not use this medication if you are allergic to captopril or to any other ACE inhibitor, such as benazepril (Lotensin), fosinopril (Monopril), enalapril (Vasotec), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace), or trandolapril (Mavik).

To make sure you can safely take captopril, tell your doctor if you have any of these other conditions:

 • kidney disease (or if you are on dialysis);
 • liver disease;
 • heart disease or congestive heart failure;
 • diabetes; or
 • a connective tissue disease such as Marfan syndrome, Sjogren's syndrome, lupus, scleroderma, or rheumatoid arthritis.

FDA pregnancy category D. Do not use captopril if you are pregnant. Stop using this medication and tell your doctor right away if you become pregnant. Captopril can cause injury or death to the unborn baby if you take the medicine during your second or third trimester. Use effective birth control while taking captopril.

Captopril can pass into breast milk and may harm a nursing baby. You should not breast-feed while you are using captopril.

How should I take captopril (Capoten)?

Take exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results.

Captopril is usually taken 1 hour before meals. Follow your doctor's instructions.

Conditions that may cause very low blood pressure include: vomiting, diarrhea, heavy sweating, heart disease, dialysis, a low salt diet, or taking diuretics (water pills). Follow your doctor's instructions about the type and amount of liquids you should drink while taking captopril. Tell your doctor if you have a prolonged illness that causes diarrhea or vomiting.

Your blood pressure will need to be checked often. Your kidney or liver function may also need to be tested. Visit your doctor regularly.

If you need surgery, tell the surgeon ahead of time that you are using captopril. You may need to stop using the medicine for a short time.

If you are being treated for high blood pressure, keep using this medication even if you feel well. High blood pressure often has no symptoms. You may need to use blood pressure medication for the rest of your life.

Store at room temperature away from moisture and heat. Keep the bottle tightly closed when not in use.

Side Effects Centers

Capoten Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Capoten)?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose (Capoten)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include feeling extremely dizzy or light-headed, or fainting.

What should I avoid while taking captopril (Capoten)?

Drinking alcohol can further lower your blood pressure and may increase certain side effects of captopril.

Do not use salt substitutes or potassium supplements while taking captopril, unless your doctor has told you to.

What other drugs will affect captopril (Capoten)?

Tell your doctor about all other medicines you use, especially:

 • gold injections to treat arthritis;
 • lithium (Lithobid, Eskalith);
 • a potassium supplement such as K-Dur, Klor-Con;
 • salt substitutes that contain potassium;
 • drugs that can dilate blood vessels, such as alprostadil (Caverject, Edex), nitroglycerin (Nitro Dur, Nitrolingual, Nitrostat, Transderm Nitro, and others), nitroprusside (Nitropress), nesiritide (Natrecor), minoxidil (Loniten), or isosorbide dinitrate (Imdur, Isordil);
 • aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Treximet), celecoxib (Celebrex), diclofenac (Arthrotec, Cambia, Cataflam, Voltaren, Flector Patch, Pennsaid, Solareze), indomethacin (Indocin), meloxicam (Mobic), and others; or
 • a diuretic (water pill).

This list is not complete and other drugs may interact with captopril. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your pharmacist can provide more information about captopril.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 8.01. Revision date: 7/15/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com