پیپراکسیل
Piperacillin Sodium (Pipracil)
پیپراکسیل

نام ژنریک

Piperacillin Sodium

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 1,2 g / Vial

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف)‌ عفونتهاي ناشي از ارگانيسمهاي حساس.


بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: مقدار mg/kg/day 300-100 در مقادير منقسم، هر 6-4 ساعت تزريق وريدي يا عضلاني مي‌ شود. مقدار معمول مصرف 3 گرم هر چهار ساعت (g/day 18) است و معمولاً همراه با يك آمينوگليكوزيد مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف g/day 24 است.


كودكان كوچكتر از 12 سال:‌ مقدار مصرف اين دارو در اين گروه سني تعيين نشده است.


ب)‌ پيشگيري از عفونتهاي ناشي از عمل جراحي.


بزرگسالان: مقدار 2 گرم 60-30 دقيقه قبل از جراحي تزريق وريدي مي‌ شود. برحسب نوع عمل جراحي، اين مقدار مصرف ممكن است در طول جراحي و يك يا دو بار ديگر بعد از جراحي، طبق دستور كارخانه سازنده، تكرار شود، ولي پزشكان اين برنامه درماني را به شدت رد مي‌ كنند.


مكانيسم اثر


اثر آنتي بيوتيك: پيپراسيلين يك داروي باكتري كش است. اين دارو به پروتئينهاي پيوند يابنده به پني سيلين در باكتري پيوند يافته و ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي‌ سازد.


پني سيلين هاي داراي طيف گسترده ، در مقابل غير فعال شدن توسط بتا ـ‌ لاكتامازها، بخصوص آنزيم هايي كه توسط ارگانيسمهاي گرم منفي توليد مي‌ شوند، مقاومت بيشتري نشان مي‌ دهند، ولي ممكن است توسط برخي از آنزيمهاي ديگر غير فعال شوند. به دليل خطر بروز سريع مقاومت باكتريايي، اين دارو در عفونت نبايد به تنهايي به كار رود.


طيف اثر پيپراسيلين عبارت است از بسياري از باسيلهاي بي هوازي و هوازي گرم منفي، بسياري از كوكسي‌هاي هوازي گرم منفي و گرم مثبت و بعضي از باسيلهاي بي هوازي و هوازي گرم مثبت. پيپراسيلين ممكن است بر بعضي از گونه‌هاي باسيلهاي گرم منفي مقاوم به كاربن سيلين مؤثر باشد.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها موجب بروز اثرات سينرژيك باكتري كش در مقابل سودوموناس آئروژينوزا، اشريشياكلي، كلبسيلا، سيتروباكتر، آنتروباكتر، سراشيا و پرتئوس ميرابيليس مي‌ شود، ولي اين داروها از نظر فيزيكي و شيميايي ناسازگار هستند و در صورت مخلوط شدن يا مصرف همزمان غير فعال مي‌ شوند. غير فعال شدن پني سيلين هاي داراي طيف گسترده در صورت مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها گزارش شده است.


پروبنسيد ترشح لوله‌اي پيپراسيلين در كليه را مهار مي‌ سازد و موجب افزايش غلظت سرمي اين دارو مي‌ شود.


مقادير زياد پني سيلين ممكن است با ترشح لوله‌اي متوتركسات در كليه تداخل كرده و موجب تأخير در دفع دارو و افزايش غلظت سرمي متوتركسات شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


پيپراسيلين ممكن است به طور كاذب غلظتهاي سرمي آمينوگليكوزيدها را كاهش دهد. پيپراسيلين ممكن است موجب كاهش پتاسيم خون ، افزايش سديم خون و طولاني شدن زمان پروترومبين شود.


همچنين، اين دارو ممكن است موجب افزايش گذراي نتايج آزمونهاي عملكرد كبد و كاهش گذراي تعداد گلبولهاي قرمز، گلبولهاي سفيد خون و پلاكتها شود.


پيپراسيلين ممكن است آزمون كومبس را مثبت كند.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


پيپراسيلين ممكن است به طور كاذب غلظتهاي سرمي آمينوگليكوزيدها را كاهش دهد. پيپراسيلين ممكن است موجب كاهش پتاسيم خون ، افزايش سديم خون و طولاني شدن زمان پروترومبين شود.


همچنين، اين دارو ممكن است موجب افزايش گذراي نتايج آزمونهاي عملكرد كبد و كاهش گذراي تعداد گلبولهاي قرمز، گلبولهاي سفيد خون و پلاكتها شود.


پيپراسيلين ممكن است آزمون كومبس را مثبت كند.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موار منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به هر يك از پني سيلين ها يا سفالوسپورين ها.


موارد احتياط: نارسايي كليوي (در ادرار دفع مي‌ شود)، نارسايي متوسط تا شديد كليوي (كاهش مقدار مصرف ضروري است)، بيماران مستعد به خونريزي، اورمي يا كمي فشار خون.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پني سيلين وسيع الطيف.


طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيك.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي پني سيلين ها، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌ شود:


در موقعيتهاي خطرناك، پيپراسيلين تقريباً هميشه همراه با آنتي بيوتيك ديگري، مانند يك آمينوگليكوزيد، مصرف مي‌ شود.


مصرف پيپراسيلين در بيماراني كه محدوديت مصرف نمك دارند، ممكن است مناسب تر از كار پني سيلين باشد. پيپراسيلين تنها حاوي 85/1 ميلي اكي والان سديم در هر گرم است.


پيپراسيلين را مي‌ توان به آهستگي و طي حداقل پنج دقيقه تزريق مستقيم وريدي كرد. در صورت تزريق بسيار سريع دارو، ناراحتي‌هاي مربوط به قفسه سينه بروز خواهد كرد.


بيماران مبتلا به فيبروز سيستيك نسبت به بروز تب يا بثورات پوستي ناشي از پيپراسيلين حساس ترند.


غلظتهاي سرمي الكتروليتها، بخصوص پتاسيم، بايد‌ پيگيري شود.


وضعيت نورولوژيك بيمار بايد پيگيري شود. غلظت زياد سرمي اين دارو ممكن است موجب بروز حملات تشنجي شود.


كاهش مقدار مصرف در بيماران داراي كليرانس كراتينين كمتر از 40 ميلي ليتر در دقيقه ضروري است.


شمارش تام و افتراقي سلولهاي خوني و شمارش پلاكتها بايد انجام شود. اين دارو ممكن است موجب بروز ترومبوسيتوپني گردد. بيمار بايد از نظر بروز علائم خونريزي پنهان تحت مراقبت باشد.


از آنجا كه پيپراسيلين قابل دياليز است، تنظيم مقدار مصرف در بيماران تحت همودياليز ممكن است ضروري باشد.


مصرف در سالمندان: نيمه عمر اين دارو ممكن است در بيماران سالخورده ، به دليل عيب كار كليه، طولاني شود.


مصرف در كودكان: بي ضرري مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: پيپراسيلين در شير ترشح مي‌ شود. مصرف اين دارو در دوران شيردهي بايد با احتياط همراه باشد.


عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ تحريك پذيري عصبي ـ عضلاني ، سردرد، سرگيجه.


دستگاه گوارش:‌ تهوع، اسهال، استفراغ.


ادراري ـ تناسلي: نفريت حاد بينابيني.


خون: خونريزي (در صورت مصرف مقادير زياد)، نوتروپني، ائوزينوفيلي، لكوپني، ‌ترومبوسيتوپني.


متابوليك: كاهش پتاسيم خون.


موضعي: درد در محل تزريق، تحريك وريدي، فلبيت.


ساير عوارض: واكنشهاي ناشي از حساسيت مفرط (ادم، تب، لرز، بثورات پوستي، خارش، كهير، آنافيلاكسي)، عفونتهاي ثانويه باكتريايي و قارچي.


توجه: در صورت بروز سريع واكنشهاي حساسيت مفرط ، خونريزي يا اسهال شديد، بايد مصرف دارو قطع شود، زيرا اين عوارض ممكن است نشان دهنده بروز كوليت سودوممبران باشند.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: حساسيت مفرط عصبي ـ‌ عضلاني يا حملات تنشجي ناشي از تحريك CNS در صورت مصرف مقادير زياد دارو.


درمان: با حدود 6-4 ساعت همودياليز مي‌ توان 50-10 درصد اين دارو را از بدن خارج نمود.

Piperacillin Sodium (Pipracil)

PIPRACIL®
(piperacillin for injection)
For Intravenous and Intramuscular Use

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PIPRACIL (piperacillin sodium) and other antibacterial drugs, PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

DRUG DESCRIPTION

PIPRACIL, sterile piperacillin sodium, is a semisynthetic broad-spectrum penicillin for parenteral use derived from D(-)-a-aminobenzylpenicillin. The chemical name of piperacillin sodium is sodium (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)-2-phenylacetamido]-3,-3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylate. The chemical formula is C23H26N5NaO7S, and the molecular weight is 539.54. Its structural formula is:

PIPRACIL® (piperacillin) Structural Formula Illustration

Piperacillin sodium powder is a white to off-white solid having the characteristic appearance of products prepared by freeze-drying. It is freely soluble in water and in alcohol. The pH of an aqueous solution containing 400 milligrams per milliliter ranges from 5.5 to 7.5. One g contains 1.85 mEq (42.5 mg) of sodium (Na+).

What are the precautions when taking piperacillin sodium (Pipracil)?

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to penicillin or cephalosporin antibiotics; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: kidney disease, liver disease.

This medication contains sodium. Consult your doctor or pharmacist if you are on a salt-restricted diet or if you have a condition that could be worsened by an increase in salt intake (e.g., congestive heart failure).

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

Kidney function...

Read All Potential Precautions of Pipracil »

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Therapeutic: PIPRACIL (piperacillin sodium) is indicated for the treatment of serious infections caused by susceptible strains of the designated microorganisms in the conditions listed below:

Intra-Abdominal Infections including hepatobiliary and surgical infections caused by E. coli, Pseudomonas aeruginosa, enterococci, Clostridium spp., anaerobic cocci, or Bacteroides spp., including B. fragilis.

Urinary Tract Infections caused by E. coli, Klebsiella spp., P. aeruginosa, Proteus spp., including P. mirabilis, or enterococci.

Gynecologic Infections including endometritis, pelvic inflammatory disease, pelvic cellulitis caused by Bacteroides spp., including B. fragilis, anaerobic cocci, Neisseria gonorrhoeae, or enterococci (E. faecalis).

Septicemia including bacteremia caused by E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., P. mirabilis, S. pneumoniae, enterococci, P. aeruginosa, Bacteroides spp., or anaerobic cocci.

Lower Respiratory Tract Infections caused by E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., P. aeruginosa, Serratia spp., H. influenzae, Bacteroides spp., or anaerobic cocci. Although improvement has been noted in patients with cystic fibrosis, lasting bacterial eradication may not necessarily be achieved.

Skin and Skin Structure Infections caused by E. coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Acinetobacter spp., Enterobacter spp., P. aeruginosa, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Proteus vulgaris, P. mirabilis, Bacteroides spp., including B. fragilis, anaerobic cocci, or enterococci.

Bone and Joint Infections caused by P. aeruginosa, enterococci, Bacteroides spp., or anaerobic cocci.

Uncomplicated Gonococcal Urethritis caused by N. gonorrhoeae.

PIPRACIL (piperacillin sodium) has also been shown to be clinically effective for the treatment of infections at various sites caused by Streptococcus species including S. pyogenes and S. pneumoniae; however, infections caused by these organisms are ordinarily treated with more narrow spectrum penicillins. Because of its broad spectrum of bactericidal activity against gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria, PIPRACIL (piperacillin sodium) is particularly useful for the treatment of mixed infections and presumptive therapy prior to the identification of the causative organisms.

Also, PIPRACIL (piperacillin sodium) may be administered as single drug therapy in some situations where normally two antibiotics might be employed.

Piperacillin has been successfully used with aminoglycosides, especially in patients with impaired host defenses. Both drugs should be used in full therapeutic doses.

Appropriate cultures should be made for susceptibility testing before initiating therapy and therapy adjusted, if appropriate, once the results are known.

Prophylaxis: PIPRACIL (piperacillin sodium) is indicated for prophylactic use in surgery including intra-abdominal (gastrointestinal and biliary) procedures, vaginal hysterectomy, abdominal hysterectomy, and cesarean section. Effective prophylactic use depends on the time of administration; PIPRACIL (piperacillin sodium) should be given one-half to one hour before the operation so that effective levels can be achieved in the site prior to the procedure.

The prophylactic use of piperacillin should be stopped within 24 hours, since continuing administration of any antibiotic increases the possibility of adverse reactions, but in the majority of surgical procedures, does not reduce the incidence of subsequent infections. If there are signs of infection, specimens for culture and susceptibility testing should be obtained for identification of the causative microorganism so that appropriate therapy can be instituted.

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PIPRACIL (piperacillin sodium) and other antibacterial drugs, PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by susceptible bacteria. When culture and susceptibility information are available, they should be considered in selecting or modifying antibacterial therapy. In the absence of such data, local epidemiology and susceptibility patterns may contribute to the empiric selection of therapy.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

PIPRACIL (piperacillin sodium) may be administered by the intramuscular route (see NOTE) or intravenously as a three- to five-minute intravenous injection or as a 20- to 30-minute infusion. The usual dosage of PIPRACIL (piperacillin sodium) for serious infections is 3 to 4 g given every four to six hours as a 20- to 30-minute infusion. For serious infections, the intravenous route should be used.

PIPRACIL (piperacillin sodium) should not be mixed with an aminoglycoside in a syringe or infusion bottle since this can result in inactivation of the aminoglycoside.

The maximum daily dose for adults is usually 24 g/day, although higher doses have been used. Intramuscular injections (see NOTE) should be limited to 2 g per injection site. This route of administration has been used primarily in the treatment of patients with uncomplicated gonorrhea and urinary tract infections.

DOSAGE RECOMMENDATIONS

Type of Infection Usual Total Daily Dose
Serious infections such as septicemia, nosocomial pneumonia, intra-abdominal infections, aerobic and anaerobic gynecologic infections, and skin and soft tissue infections 12 - 18 g/d I.V. (200 -300 mg/kg/d) in divided doses every 4 to 6 h
Complicated urinary tract infections 8 - 16 g/d I.V. (125 -200 mg/kg/d) in divided doses every 6 to 8 h
Uncomplicated urinary tract infections and most community-acquired pneumonia 6 - 8 g/d I.M. or I.V. (100 -125 mg/kg/d) in divided doses every 6 to 12 h
Uncomplicated gonorrhea infections 2 g I.M.† as a one-time dose
One g of probenecid should be given orally one-half hour prior to injection.

The average duration of PIPRACIL (piperacillin sodium) treatment is from seven to ten days, except in the treatment of gynecologic infections, which is from three to ten days; the duration should be guided by the patient's clinical and bacteriological progress. For most acute infections, treatment should be continued for at least 48 to 72 hours after the patient becomes asymptomatic. Antibiotic therapy for S. pyogenes infections should be maintained for at least ten days to reduce the risk of rheumatic fever.

When PIPRACIL (piperacillin sodium) is given concurrently with aminoglycosides, both drugs should be used in full therapeutic doses.

Renal Impairment

Dosage in Renal Impairment

Creatinine
Clearance
mL/min
Urinary Tract
Infection
(uncomplicated)
Urinary Tract
Infection
(complicated)
Serious
Systemic
Infection
> 40 No dosage adjustment necessary
20-40 No dosage adjustment necessary 9 g/day
3 g every 8 h
12 g/day
4 g every 8 h
< 20 6 g/day
3 g every 12 h
6 g/day
3 g every 12 h
8 g/day
4 g every 12 h

For patients on hemodialysis, the maximum daily dose is 6 g/day (2 g every 8 hours). In addition, because hemodialysis removes 30% to 50% of piperacillin in 4 hours, a 1-g additional dose should be administered following each dialysis period.

For patients with renal failure and hepatic insufficiency, measurement of serum levels of piperacillin will provide additional guidance for adjusting dosage.

Prophylaxis

When possible, PIPRACIL (piperacillin sodium) should be administered as a 20- to 30-minute infusion just prior to anesthesia. Administration while the patient is awake will facilitate identification of possible adverse reactions during drug infusion. (See PRECAUTION: DRUG INTERACTIONS.)

INDICATION 1st Dose 2nd Dose 3rd Dose
Intra-abdominal Surgery 2 g I.V. just prior to surgery 2 g during surgery 2 g every 6 h Post-Op for no more than 24 h
Vaginal Hysterectomy 2 g I.V. just prior to surgery 2 g 6 h after 1st dose 2 g 12 h after 1st dose
Cesarean Section 2 g I.V. after cord is clamped 2 g 4 h after 1st dose 2 g 8 h after 1st dose
Abdominal Hysterectomy 2 g I.V. just prior to surgery 2 g on return to recovery room 2 g after 6 h

Pediatric patients. Dosages in pediatric patients under 12 years of age have not been studied in adequate and well-controlled clinical trials (See CLINICAL PHARMACOLOGY).

PRODUCT RECONSTITUTION/DOSAGE PREPARATION

Conventional Vials:  
Diluents for Reconstitution
Sterile Water for Injection Sodium Chloride Injection
Bacteriostatic¶ Water for Injection Bacteriostatic¶ Sodium Chloride Injection
Dextrose 5% in Water
Dextrose 5% and 0.9%
Sodium Chloride
Lidocaine#HCl 0.5-1% (without epinephrine)
Either Parabens or Benzyl Alcohol.
#For Intramuscular Use Only. Lidocaine is contraindicated in patients with a known history of hypersensitivity to local anesthetics of the amide type.

Conventional Vials:  
Intravenous Solutions Intravenous Admixtures
Dextrose 5% in Water Normal Saline [+ KCl 40 mEq]
0.9% Sodium Chloride 5% Dextrose in Water [+ KCl 40 mEq]
Dextrose 5% and 0.9% Sodium Chloride 5% Dextrose/Normal Saline [+ KCl 40 mEq]
Lactated Ringer's Injection† † Ringer's Injection [+ KCl 40 mEq]
Dextran 6% in 0.9% Sodium Chloride Lactated Ringer's Injection [+ KCl 40 mEq] † †
† † When PIPRACIL® is further diluted with Lactated Ringer's Injection, the diluted solution must be administered within 2 hours.

Intravenous Administration

Reconstitution Directions for Conventional Vials: Reconstitute each gram of PIPRACIL (piperacillin sodium) with at least 5 mL of a suitable diluent (except Lidocaine HCl 0.5%-1% without epinephrine) listed above. Shake well until dissolved. Reconstituted solution may be diluted to the desired volume (eg, 50 or 100 mL) in the above listed intravenous solutions and admixtures.

Directions for Administration

Intermittent IV Infusion

Infuse diluted solution over period of about 30 minutes. During infusion, it is desirable to discontinue the primary intravenous solution.

Intravenous Injection (Bolus)

Reconstituted solution should be injected slowly over a 3-to 5-minute period to help avoid vein irritation.

Intramuscular Administration

(Conventional Vials Only)

Reconstitution Directions: Reconstitute each gram of PIPRACIL (piperacillin sodium) with 2 mL of a suitable diluent listed above to achieve a concentration of 1 g per 2.5 mL. Shake well until dissolved.

Directions for Administration

When indicated by clinical and bacteriological findings, intramuscular administration of 6 to 8 g daily of PIPRACIL (piperacillin sodium) , in divided doses, may be utilized for initiation of therapy. In addition, intramuscular administration of the drug may be considered for maintenance therapy after clinical and bacteriologic improvement has been obtained with intravenous piperacillin sodium treatment. Intramuscular administration should not exceed 2 g per injection at any one site.

The preferred site is the upper outer quadrant of the buttock (ie, gluteus maximus).

The deltoid area should be used only if well-developed, and then only with caution to avoid radial nerve injury. Intramuscular injections should not be made into the lower or mid-third of the upper arm.

Stability of PIPRACIL (piperacillin sodium) Following Reconstitution

PIPRACIL (piperacillin sodium) is stable in both glass and plastic containers when reconstituted with recommended diluents and when diluted with the intravenous solutions and intravenous admixtures indicated above.

Pharmacy vials should be used immediately after reconstitution. Discard any unused portion after 24 hours if stored at room temperature (20° to 25°C [68° to 77°F]), or after 48 hours if stored at refrigerated temperature (2° to 8°C [36° to 46°F]). Vials should not be frozen after reconstitution.

HOW SUPPLIED

PIPRACIL® (piperacillin for injection) is available in vials containing freeze-dried piperacillin sodium powder equivalent to two, three, and four g of piperacillin. One g of piperacillin (as a monosodium salt) contains 1.85 mEq (42.5 mg) of sodium.

Product Numbers

2 gram/Vial-10 per box-NDC 0206-3879-16
3 gram/Vial-10 per box-NDC 0206-3882-55
4 gram/Vial-10 per box-NDC 0206-3880-25

Store at controlled room temperature 20°C-25°C (68°F-77°F).

Wyeth Pharmaceuticals Inc. Philadelphia, PA 19101. Rev 03/07. FDA revision date: 04/17/08

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

PIPRACIL (piperacillin sodium) is generally well tolerated. The most common adverse reactions have been local in nature, following intravenous or intramuscular injection. The following adverse reactions may occur:

Local Reactions: In clinical trials thrombophlebitis was noted in 4% of patients. Pain, erythema, and/or induration at the injection site occurred in 2% of patients. Less frequent reactions including ecchymosis, deep vein thrombosis, and hematomas have also occurred.

Gastrointestinal: Diarrhea and loose stools were noted in 2% of patients. Other less frequent reactions included vomiting, nausea, increases in liver enzymes (LDH, AST, ALT), hyperbilirubinemia, cholestatic hepatitis, bloody diarrhea, and pseudomembranous colitis. The onset of pseudomembranous colitis symptoms may occur during or after antibiotic treatment. (See WARNINGS.)

Hypersensitivity Reactions: Anaphylactic/anaphylactoid reactions (some leading to shock and fatalities) have been reported. (See WARNINGS.)

Rash was noted in 1% of patients. Other less frequent findings included pruritus, vesicular eruptions, and positive Coombs tests.

Other dermatologic manifestations, such as erythema multiforme, urticaria, toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome, have been reported.

Renal: Elevations of creatinine or BUN, renal failure and interstitial nephritis have been reported.

Central Nervous System: Headache, dizziness, fatigue, and seizures have been reported.

Hemic and Lymphatic: Hemolytic anemia, agranulocytosis, pancytopenia, prolonged bleeding time, reversible leukopenia, neutropenia, thrombocytopenia, and/or eosinophilia have been reported. As with other β-lactam antibiotics, reversible leukopenia (neutropenia) is more apt to occur in patients receiving prolonged therapy at high dosages or in association with drugs known to cause this reaction.

Serum Electrolytes: Individuals with liver disease or individuals receiving cytotoxic therapy or diuretics were reported to demonstrate a decrease in serum potassium concentrations with high doses of piperacillin. Hypokalemia has been reported.

Skeletal: Prolonged muscle relaxation (see PRECAUTIONS: DRUG INTERACTIONS).

Other: Fever, superinfection, including candidiasis; hemorrhagic manifestations have been reported.

Piperacillin therapy has been associated with an increased incidence of fever and rash in cystic fibrosis patients.

Read the Pipracil (piperacillin sodium) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Aminoglycosides

The mixing of piperacillin with an aminoglycoside in vitro can result in substantial inactivation of the aminoglycoside.

Vecuronium

When used in the perioperative period, piperacillin has been implicated in the prolongation of the neuromuscular blockade of vecuronium. Caution is indicated when piperacillin is used perioperatively. In one controlled clinical study, the ureidopenicillins, including piperacillin, were reported to prolong the action of vecuronium. Due to their similar mechanism of action, it is expected that the neuromuscular blockade produced by any of the non-depolarizing muscle relaxants could be prolonged in the presence of piperacillin.

Probenecid

The oral combination of probenecid before intramuscular injection of PIPRACIL (piperacillin sodium) produces an increase in piperacillin peak serum level of about 30%.

Anticoagulants

Coagulation parameters should be tested more frequently and monitored regularly during simultaneous administration of high doses of heparin, oral anticoagulants, or other drugs that may affect the blood coagulation system or the thrombocyte function.

Methotrexate

Piperacillin sodium may reduce the excretion of methotrexate. Therefore, serum levels of methotrexate should be monitored in patients to avoid drug toxicity.

Drug/Laboratory Test Interactions

As with other penicillins, the administration of PIPRACIL (piperacillin sodium) may result in a false-positive reaction for glucose in the urine using a copper-reduction method. It is recommended that glucose tests based on enzymatic glucose oxidase reactions be used.

There have been reports of positive test results using the Bio-Rad Laboratories Platelia AspergillusEIA test in patients receiving piperacillin/tazobactam injection who were subsequently found to be free ofAspergillus infection. Cross-reactions with non-Aspergillus polysaccharides and polyfuranoses with the Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA test have been reported.

Therefore, positive test results in patients receiving piperacillin should be interpreted cautiously and confirmed by other diagnostic methods.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

SERIOUS AND OCCASIONALLY FATAL HYPERSENSITIVITY (ANAPHYLACTIC/ANAPHYLACTOID) REACTIONS HAVE BEEN REPORTED IN PATIENTS ON PENICILLIN THERAPY. THESE REACTIONS ARE MORE LIKELY TO OCCUR IN INDIVIDUALS WITH A HISTORY OF PENICILLIN HYPERSENSITIVITY AND/OR A HISTORY OF SENSITIVITY TO MULTIPLE ALLERGENS. THERE HAVE BEEN REPORTS OF INDIVIDUALS WITH A HISTORY OF PENICILLIN HYPERSENSITIVITY WHO HAVE EXPERIENCED SEVERE REACTIONS WHEN TREATED WITH CEPHALOSPORINS. BEFORE INITIATING THERAPY WITH PIPRACIL (piperacillin sodium) , CAREFUL INQUIRY SHOULD BE MADE CONCERNING PREVIOUS HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO PENICILLINS, CEPHALOSPORINS OR OTHER ALLERGENS. IF AN ALLERGIC REACTION OCCURS, PIPRACIL (piperacillin sodium) SHOULD BE DISCONTINUED AND APPROPRIATE THERAPY INSTITUTED. SERIOUS ANAPHYLACTIC/ANAPHYLACTOID REACTIONS REQUIRE IMMEDIATE EMERGENCY TREATMENT WITH EPINEPHRINE. OXYGEN, INTRAVENOUS STEROIDS AND AIRWAY MANAGEMENT, INCLUDING INTUBATION, SHOULD ALSO BE ADMINISTERED AS INDICATED.

Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD) has been reported with use of nearly all antibacterial agents, including PIPRACIL (piperacillin sodium) , and may range in severity from mild diarrhea to fatal colitis. Treatment with antibacterial agents alters the normal flora of the colon leading to overgrowth of C. difficile.

C. difficile produces toxins A and B which contribute to the development of CDAD. Hypertoxin producing strains of C. difficile cause increased morbidity and mortality, as these infections can be refractory to antimicrobial therapy and may require colectomy. CDAD must be considered in all patients who present with diarrhea following antibiotic use. Careful medical history is necessary since CDAD has been reported to occur over two months after the administration of antibacterial agents.

If CDAD is suspected or confirmed, ongoing antibiotic use not directed against C. difficile may need to be discontinued. Appropriate fluid and electrolyte management, protein supplementation, antibiotic treatment of C. difficile, and surgical evaluation should be instituted as clinically indicated.

PRECAUTIONS

General

Bleeding manifestations have occurred in some patients receiving β-lactam antibiotics, including piperacillin. These reactions have sometimes been associated with abnormalities of coagulation tests such as clotting time, platelet aggregation, and prothrombin time and are more likely to occur in patients with renal failure.

If bleeding manifestations occur, the antibiotic should be discontinued and appropriate therapy instituted.

The possibility of the emergence of resistant organisms which might cause superinfections should be kept in mind, particularly during prolonged treatment. If this occurs, appropriate measures should be taken.

As with other penicillins, patients may experience neuromuscular excitability or convulsions if higher than recommended doses are given intravenously.

PIPRACIL (piperacillin sodium) is a monosodium salt containing 1.85 mEq of Na+ per g (42.5 mg of Na+ per g). This should be considered when treating patients requiring restricted salt intake. Periodic electrolyte determinations should be made in patients with low potassium reserves, and the possibility of hypokalemia should be kept in mind with patients who have potentially low potassium reserves and who are receiving cytotoxic therapy or diuretics.

Leukopenia and neutropenia may occur during prolonged therapy.

As with other semisynthetic penicillins, PIPRACIL (piperacillin sodium) therapy has been associated with an increased incidence of fever and rash in cystic fibrosis patients.

Prescribing PIPRACIL (piperacillin sodium) in the absence of a proven or strongly suspected bacterial infection or a prophylactic indication is unlikely to provide benefit to the patient and increases the risk of the development of drug-resistant bacteria.

Laboratory Tests

While piperacillin possesses the characteristic low toxicity of the penicillin group of antibiotics, periodic assessment of organ system functions, including renal, hepatic, and hematopoietic, during prolonged therapy is advisable.

All patients with gonorrhea should have a serologic test for syphilis at the time of diagnosis. Patients treated with piperacillin should have a follow-up serologic test for syphilis after 3 months.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Carcinogenesis

Long-term studies in animals have not been performed to evaluate carcinogenic potential.

Mutagenesis

Piperacillin was negative in the Ames Salmonella reversion test at concentrations up to 10 μg/plate. There was no DNA damage in bacteria (Rec assay) exposed to piperacillin at concentrations up to 200 μg/disc. In a mammalian point mutation (mouse lymphoma cells) assay, piperacillin was positive at concentrations ≥ 2500 μg/mL. Piperacillin was negative in a cell (BALB/c-3T3) transformation assay at concentrations up to 3000 μg/mL. In vivo, piperacillin did not induce chromosomal aberrations in the bone marrow cells of mice at I.V. doses up to 2000 mg/kg/day or rats at I.V. doses up to 1500 mg/kg/day. These doses are half (mice) or three-fourths (rats) the maximum recommended human daily dose based on body-surface area (mg/m²). In another in vivo test, there was no dominant lethal effect when piperacillin was administered to rats at I.V. doses up to 2000 mg/kg/day, which is similar to the maximum recommended human daily dose based on body-surface area (mg/m²). When piperacillin was administered to mice at I.V. doses up to 2000 mg/kg/day, which is half the maximum recommended human daily dose based on body-surface area (mg/m²), urine from these animals was not mutagenic when tested in the Ames assay using Salmonella strain TA-98 in the absence of β-glucuronidase.

Impairment of Fertility

Reproduction studies have been performed in mice (SQ) and rats (I.P.) and have revealed no evidence of impaired fertility due to piperacillin administered up to a dose which is half (mice) or similar (rats) to the maximum recommended human daily dose based on body-surface area (mg/m²). The plasma/serum concentrations at the highest daily dose administered to rats in reproduction studies were comparable to the maximum serum concentration seen in man, based on a toxicology study in rats in which similar doses of piperacillin (in combination with a beta-lactamase inhibitor, tazobactam) were administered I.P. and based on extrapolations from an animal pharmacokinetic study using lower doses of piperacillin alone.

Pregnancy

Teratogenic effects-Pregnancy Category B

Teratology studies have been performed in mice (I.V.) and rats (I.V., I.P. and SQ) and have revealed no evidence of harm to the fetus due to piperacillin administered up to a dose which is approximately half the maximum recommended human daily dose based on body-surface area (mg/m²). In pharmacokinetic studies in pregnant and nonpregnant rats, in which piperacillin was administered I.V. at a dose which is half the maximum daily dose administered in teratology studies, serum concentrations in rats were approximately 10 times the maximum serum concentration seen in man. In other studies in mice and rats, in which piperacillin (in combination with a beta-lactamase inhibitor, tazobactam) was administered I.V. at approximately half the maximum daily dose administered in teratology studies, plasma concentrations of piperacillin were approximately 2 times (mice) and 5 times (rats) the serum concentrations seen in man.

There are, however, no adequate and well-controlled studies with piperacillin in pregnant women. Because animal reproduction studies are not always predictive of the human response, this drug should be used during pregnancy only if clearly needed.

Nursing Mothers

Piperacillin is excreted in low concentrations in human milk. Caution should be exercised when PIPRACIL (piperacillin sodium) is administered to nursing mothers.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

Data from published pharmacokinetics studies indicate that the elimination half-life of piperacillin in neonates is twofold to fourfold longer than that seen in pediatric patients 1 month of age and above as well as in adults. In infants, children, and adolescents, the elimination half-life of piperacillin is shorter than that observed in adults. As in adults, the elimination of piperacillin is decreased in pediatric patients with renal impairment. (See CLINICAL PHARMACOLOGY.)

Geriatric Use

Clinical studies of PIPRACIL (piperacillin sodium) did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects.

In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy.

PIPRACIL (piperacillin sodium) contains 42.5 mg (1.85 mEq) of sodium per gram. At the usual recommended doses, patients would receive between 255 and 765 mg/day (11.1 and 33.3 mEq) of sodium. The geriatric population may respond with a blunted natriuresis to salt loading. The total sodium content from dietary and non-dietary sources may be clinically important with regard to such diseases as congestive heart failure.

This drug is known to be substantially excreted by the kidney, and the risk of toxic reactions to this drug may be greater in patients with impaired renal function. Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, care should be taken in dose selection, and it may be useful to monitor renal function.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

There is no specific information on overdose with PIPRACIL (piperacillin sodium) . Other penicillin-class drugs in overdosage, however, have the potential to cause neuromuscular hyperirritability or convulsive seizures. In case of overdosage, discontinue medication, treat symptomatically, and institute supportive measures as required. Piperacillin can be removed by hemodialysis but not peritoneal dialysis.

CONTRAINDICATIONS

PIPRACIL (piperacillin sodium) is contraindicated in patients with a history of allergic reactions to any of the betalactams, including penicillins and/or cephalosporins.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Intravenous Administration:

In healthy adult volunteers, mean serum piperacillin concentrations immediately after a two-to three-minute intravenous injection of 2, 4, or 6 g were 305, 412, and 775 μg/mL, respectively. Serum concentrations lack dose proportionality.

PIPERACILLIN SERUM CONCENTRATIONS IN ADULTS (μg/mL) AFTER A TWO-TO THREE-MINUTE I.V. INJECTION

DOSE 0 10min 20min 30min 1 h 1.5 h 2 h 3 h 4 h 6 h 8 h
2 305
(159-615)
202
(164-225)
156
(52-165)
67
(41-88)
40
(25-57)
24
(18-31)
20
(14-24)
8
(3-11)
3
(2-4)
2
(=0.6-3)
-
4 412
(389-484)
344
(315-379)
295
(269-330)
117
(98-138)
93
(78-110)
60
(50-67)
36
(26-51)
20
(17-24)
8
(7-11)
4
(3.7-4.1)
0.9
(0.7-1)
6 775
(695-849)
609
(530-670)
563
(492-630)
325
(292-363)
208
(180-239)
138
(115-175)
90
(71-113)
38
(29-53)
33
(25-44)
8
(3-19)
3.2( < 2-6)

PIPERACILLIN SERUM CONCENTRATIONS IN ADULTS (μg/mL) AFTER A 30-MINUTE I.V. INFUSION

DOSE 0 5min 10min 15min 30min 45min 1 h 1.5h 2 h 4 h 6 h 7.5h
4 244
(155-298)
215
(169-247)
186
(140-209)
177
(142-213)
141
(122-156)
146
(110-265)
105
(85-133)
72
(53-105)
53
(36-69)
15
(6-24)
4
(1-9)
2
(0.5-3)
6 353
(324-371)
298
(242-339)
298
(232-331)
272
(219-314)
229
(185-249)
180
(144-209)
149
(117-171)
104
(89-113)
73
(66-94)
22
(12-39)
16
(5-49)
--

A 30-minute infusion of 6 g every 6 h gave, on the fourth day, a mean peak serum concentration of 420 μg/mL.

Intramuscular Administration

PIPRACIL (piperacillin sodium) is rapidly absorbed after intramuscular injection. In healthy volunteers, the mean peak serum concentration occurs approximately 30 minutes after a single dose of 2 g and is about 36 μg/mL. The oral administration of 1 g probenecid before injection produces an increase in piperacillin peak serum level of about 30%. The area under the curve (AUC) is increased by approximately 60%.

Pharmacokinetics

PIPRACIL (piperacillin sodium) is not absorbed when given orally. Peak serum concentrations are attained approximately 30 minutes after intramuscular injections and immediately after completion of intravenous injection or infusion. The serum half-life in healthy volunteers ranges from 36 minutes to one hour and 12 minutes. The mean elimination half-life of PIPRACIL (piperacillin sodium) in healthy adult volunteers is 54 minutes following administration of 2 g and 63 minutes following 6 g. As with other penicillins, PIPRACIL (piperacillin sodium) is eliminated primarily by glomerular filtration and tubular secretion; it is excreted rapidly as unchanged drug in high concentrations in the urine. Approximately 60% to 80% of the administered dose is excreted in the urine in the first 24 hours. Piperacillin urine concentrations, determined by microbioassay, are as high as 14,100 μg/mL following a 6-g intravenous dose and 8,500 μg/mL following a 4-g intravenous dose. These urine drug concentrations remain well above 1,000 μg/mL throughout the dosing interval.

Distribution

PIPRACIL (piperacillin sodium) binding to human serum proteins is 16%. The drug is widely distributed in human tissues and body fluids, including bone, prostate, and heart, and reaches high concentrations in bile. After a 4-g bolus injection, maximum biliary concentrations average 3,205 μg/mL. It penetrates into the cerebrospinal fluid in the presence of inflamed meninges.

Special Populations

Renal Insufficiency: The elimination half-life is increased twofold in mild to moderate renal impairment and fivefold to sixfold in severe impairment. Because PIPRACIL (piperacillin sodium) is excreted by the biliary route as well as by the renal route, it can be used safely in appropriate dosage in patients with severely restricted kidney function. (See DOSAGE AND ADMINISTRATION.)

Pediatric Patients: After intravenous administration of 50 mg/kg (5-minute infusion) in neonates, the mean plasma concentration of piperacillin extrapolated to time zero was 141 μg/mL, and the apparent volume of distribution averaged 101 mL/kg.

In premature neonates, the mean elimination half-life has been reported to range from 147 to 258 minutes following administration of a single intravenous dose of 75 mg/kg, the half-life decreasing with increasing postnatal age. The changes in half-life appeared to be caused by an immature renal system during the first weeks of life. In one study in neonates, the mean elimination half-life ranged from 127 to 217 minutes following a single intravenous dose of 50 mg/kg. As in premature neonates, the half-life in neonates decreased with increasing postnatal age. The mean total body clearance in neonates has been reported to range from 32 to 41 mL/min/1.73 m²after an intravenous dose of 50 mg/kg.

Following administration of an intravenous dose of 50 mg/kg in older pediatric patients (from 1 month up to 15 years of age), the mean elimination half-life has been reported to range from 31 to 37 minutes, and the mean total body clearance has been reported to range from 124 to 160 mL/min/1.73 m².

As in adults, PIPRACIL (piperacillin sodium) elimination tends to be prolonged in pediatric patients with renal impairment. In one study in pediatric patients (age range, 3.3 to 14.3 years), the mean elimination half-life in patients with decreased renal function was approximately 60 minutes versus 37 minutes in patients with normal renal function. The elimination half-life has been reported to range from 3.5 to 14 hours in neonates with severe renal impairment.

Pharmacokinetic data have indicated that among pediatric patients below 12 years of age, those with cystic fibrosis have increased bioavailability, lower serum concentrations, and increased total body clearance of piperacillin compared to young, healthy pediatric volunteers under 12 years of age.

Microbiology

Piperacillin is an antibiotic which exerts its bactericidal activity by inhibiting both septum and cell wall synthesis. It is active against a variety of gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Piperacillin has been shown to be active against most strains of the following microorganisms, both in vitro and in clinical infections as described in the INDICATIONS AND USAGE section.

Aerobic gram-positive microorganisms

Enterococci, including
Enterococcus faecalis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Aerobic gram-negative microorganisms

Acinetobacter species
Enterobacter
species
Escherichia coli

Haemophilus influenzae
(non-β-lactamase-producing strains)
Klebsiella
species
Morganella morganii

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Pseudomonas aeruginosa

Serratia
species

Anaerobic gram-positive microorganisms

Anaerobic cocci
Clostridium
species

Anaerobic gram-negative microorganisms

Bacteroides species, including Bacteroides fragilis

The following in vitro data are available, but their clinical significance is unknown.

At least 90% of the following microorganisms exhibit an in vitro minimum inhibitory concentration (MIC) less than or equal to the susceptible breakpoint for piperacillin. However, the safety and effectiveness of piperacillin in treating clinical infections due to these microorganisms have not been established in adequate and well-controlled clinical trials.

Aerobic gram-positive microorganisms

Streptococcus agalactiae
Streptococcus bovis

Viridans
group streptococci

Aerobic gram-negative microorganisms

Burkholderia cepacia
Citrobacter diversus

Citrobacter freundii

Pseudomonas fluorescens

Stenotrophomonas maltophilia

Yersinia enterocolitica

Anaerobic gram-positive microorganisms

Actinomyces species
Eubacterium
species

Anaerobic gram-negative microorganisms

Fusobacterium necrophorum
Fusobacterium nucleatum

Porphyromonas asaccharolytica

Prevotella melaninogenica

Veillonella
species

Susceptibility Testing Methods

Dilution Techniques

Quantitative methods are used to determine antimicrobial minimum inhibitory concentrations (MICs). These MICs provide estimates of the susceptibility of bacteria to antimicrobial compounds. The MICs should be determined using a standardized procedure. Standardized procedures are based on a dilution method1,2 (broth or agar) or equivalent with standardized inoculum concentrations and standardized concentrations of piperacillin powder. The MIC values should be interpreted according to the following criteria:

For testing Enterobacteriaceae and Acinetobacter species:

MIC (μg/mL) Interpretation
≤ 16 Susceptible (S)
32-64 Intermediate (I)
≥ 128 Resistant (R)

For testing Pseudomonas aeruginosa:

MIC (μg/mL) Interpretation
≤ 64 Susceptible (S)
≥ 128 Resistant (R)

For testing Enterococcus faecalisa:

MIC (μg/mL) Interpretation
≤ 8 Susceptible (S)
≥ 16 Resistant (R)
aPenicillin susceptibility may be used to predict the susceptibility to piperacillin.1,2

Haemophilus species are considered susceptible if the MIC of piperacillin is ≤ to 1 μg/mL.*

* Dilution methods such as those described in the International Collaborative Study (Acta Pathol Microbiol Scand [B] 1971; suppl 217) have been used to determine susceptibility of organisms to piperacillin.

Dilution (MICs) susceptibility test methods and interpretative criteria for assessing the susceptibility of Neisseria gonorrhoeae to piperacillin have not been established. However, β-lactamase testing will detect one form of penicillin resistance in Neisseria gonorrhoeae and is recommended.1,2 Dilution (MICs) susceptibility test methods and interpretative criteria for assessing the susceptibility of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes to piperacillin have not been established.1,2

A report of “Susceptible” indicates that the pathogen is likely to be inhibited if the antimicrobial compound in the blood reaches the concentrations usually achievable. A report of “Intermediate” indicates that the result should be considered equivocal, and, if the microorganism is not fully susceptible to alternative, clinically feasible drugs, the test should be repeated. This category implies possible clinical applicability in body sites where the drug is physiologically concentrated or in situations where high dosage of drug can be used. This category also provides a buffer zone which prevents small uncontrolled technical factors from causing major discrepancies in interpretation. A report of “Resistant” indicates that the pathogen is not likely to be inhibited if the antimicrobial compound in the blood reaches the concentrations usually achievable; other therapy should be selected.

Quality Control

Standardized susceptibility test procedures require the use of laboratory control microorganisms to control the technical aspects of the laboratory procedures. Standard piperacillin powder should provide the following MIC values:

Microorganism   MIC (μg/mL)
Enterococcus faecalis ATCC 29212 1-4
Escherichia coli ATCC 25922 1-4
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 1-8

Diffusion Techniques

Quantitative methods that require measurement of zone diameters also provide reproducible estimates of the susceptibility of bacteria to antimicrobial compounds. One such standardized procedure2,3 requires the use of standardized inoculum concentrations. This procedure uses paper disks impregnated with 100 μg of piperacillin to test the susceptibility of microorganisms to piperacillin.

Reports from the laboratory providing results of the standard single-disk susceptibility test with a 100 μg piperacillin disk should be interpreted according to the following criteria:

For testing Enterobacteriaceae and Acinetobacter species:

Zone Diameter (mm) Interpretation
≥ 21 Susceptible (S)
18-20 Intermediate (I)
≤ 17 Resistant (R)

For testing Pseudomonas aeruginosa:

Zone Diameter (mm) Interpretation
≥ 18 Susceptible (S)
≤ 17 Resistant (R)

For testing Enterococcus faecalisb:

Zone Diameter (mm) Interpretation
≥ 15 Susceptible (S)
≤ 14 Resistant (R)
bPenicillin susceptibility may be used to predict the susceptibility to piperacillin.2,3

Haemophilus species which give zones of ≥ 29 mm are susceptible; resistant strains give zones of ≤ 28 mm. The above interpretive criteria are based on the use of the standardized procedure. Antibiotic susceptibility testing requires carefully prescribed procedures. Susceptibility tests are biased to a considerable degree when different methods are used.

NCCLS Approved Standard; M2-A2 (Formerly ASM-2) Performance Standards for Antimicrobic Disk Susceptibility Tests, Second Edition, available from the National Committee of Clinical Laboratory Standards.

Disk diffusion (zone diameters) susceptibility test methods and interpretative criteria for assessing the susceptibility of Neisseria gonorrhoeae to piperacillin have not been established. However, β-lactamase testing to penicillin is recommended. It will detect one form of penicillin resistance, chromosomally mediated resistance, in Neisseria gonorrhoeae. In addition, gonococci with 10-unit penicillin disk zone diameters of ≤ 19 mm are likely to be β-lactamase producing strains (plasmid-mediated penicillin resistance).2,3

Disk diffusion (zone diameters) susceptibility test methods and interpretative criteria for assessing the susceptibility of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes to piperacillin have not been established.2,3

Interpretation should be as stated above for results using dilution techniques. Interpretation involves correlation of the diameter obtained in the disk test with the MIC for piperacillin.

Quality Control

As with standardized dilution techniques, diffusion methods require the use of laboratory control microorganisms that are used to control the technical aspects of the laboratory procedures. For the diffusion technique, the 100-μg piperacillin disk should provide the following zone diameters in these laboratory test quality control strains:

Microorganism   Zone Diameter (mm)
Escherichia coli ATCC 25922 24-30
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 25-33

Anaerobic Techniques

For anaerobic bacteria, the susceptibility to piperacillin as MICs can be determined by standardized test methods.4 The MIC values obtained should be interpreted according to the following criteria:

MIC (μg/mL) Interpretation
≤ 32 Susceptible (S)
64 Intermediate (I)
≥ 128 Resistant (R)

Interpretation is identical to that stated above for results using dilution techniques.

As with other susceptibility techniques, the use of laboratory control microorganisms is required to control the technical aspects of the laboratory standardized procedures. Standardized piperacillin powder should provide the following MIC values:

Microorganism   MIC (μg/mL)
Bacteroides fragilisc ATCC 25285 2-8
Bacteroides thetaiotaomicrond ATCC 29741 8-32
c This quality control range is applicable only to tests performed using either Brucella blood agar or Wilkins-Chalgren agar with the Reference Agar Dilution Method.4
d
This quality range is applicable only to tests performed in the broth formulation of Wilkins-Chalgren agar with the Broth microdilution method.4

REFERENCES

1 National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically - Fifth Edition. Approved Standard NCCLS Document M7-A5, Vol. 20, No. 2, NCCLS, Wayne, PA, January, 2000.

2 National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing - Eleventh Informational Supplement. NCCLS Document M100-S11, Vol. 21, No. 1, NCCLS, Wayne, PA, January, 2001.

3 National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests - Seventh Edition. Approved Standard NCCLS Document M2-A7, Vol. 20, No. 1, NCCLS, Wayne, PA, January, 2000.

4 National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria - Fifth Edition. Approved Standard NCCLS Document M11-A5, Vol. 21, No. 2, NCCLS, Wayne, PA, March, 2001.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Patients should be counseled that antibacterial drugs including PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat bacterial infections. They do not treat viral infections (eg, the common cold). When PIPRACIL (piperacillin sodium) is prescribed to treat a bacterial infection, patients should be told that although it is common to feel better early in the course of therapy, the medication should be taken exactly as directed. Skipping doses or not completing the full course of therapy may (1) decrease the effectiveness of the immediate treatment and (2) increase the likelihood that bacteria will develop resistance and will not be treatable by PIPRACIL (piperacillin sodium) or other antibacterial drugs in the future.

Diarrhea is a common problem caused by antibiotics which usually ends when the antibiotic is discontinued. Sometimes after starting treatment with antibiotics, patients can develop watery and bloody stools (with or without stomach cramps and fever) even as late as two or more months after having taken the last dose of antibiotic. If this occurs, patients should contact their physician as soon as possible.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Patients should be counseled that antibacterial drugs including PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat bacterial infections. They do not treat viral infections (eg, the common cold). When PIPRACIL (piperacillin sodium) is prescribed to treat a bacterial infection, patients should be told that although it is common to feel better early in the course of therapy, the medication should be taken exactly as directed. Skipping doses or not completing the full course of therapy may (1) decrease the effectiveness of the immediate treatment and (2) increase the likelihood that bacteria will develop resistance and will not be treatable by PIPRACIL (piperacillin sodium) or other antibacterial drugs in the future.

Diarrhea is a common problem caused by antibiotics which usually ends when the antibiotic is discontinued. Sometimes after starting treatment with antibiotics, patients can develop watery and bloody stools (with or without stomach cramps and fever) even as late as two or more months after having taken the last dose of antibiotic. If this occurs, patients should contact their physician as soon as possible.

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Pipracil Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

PIPERACILLIN - INJECTION

(pih-PER-uh-SIL-in)

USES: This medication is used to treat a wide variety of bacterial infections. It is also used before certain surgeries to prevent bacterial infections. This medication is known as a penicillin-type antibiotic. It works by stopping the growth of bacteria.

HOW TO USE: This medication is given by injection into a vein as directed by your doctor. The dosage is based on your medical condition, weight, and response to therapy.

If you are giving this medication to yourself at home, learn all preparation and usage instructions from your health care professional. Before using, check this product visually for particles or discoloration. If either is present, do not use the liquid. Learn how to store and discard medical supplies safely.

Give aminoglycosides (such as gentamicin) separately from this medication. Do not mix together in the same IV fluid.

Antibiotics work best when the amount of medicine in your body is kept at a constant level. Therefore, use this drug at evenly spaced intervals.

Continue to use this medication until the full prescribed amount is finished, even if symptoms disappear after a few days. Stopping the medication too early may allow bacteria to continue to grow, which may result in a return of the infection.

Tell your doctor if your condition persists or worsens.

Disclaimer

Pipracil Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: Diarrhea, nausea, vomiting, headache, or dizziness may occur. If these effects persist or worsen, notify your doctor or pharmacist promptly.

Remember that your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Many people using this medication do not have serious side effects.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: pain/swelling at injection site or arms/legs, extreme tiredness, easy bruising/bleeding, new signs of infection (e.g., fever, persistent sore throat), dark/cloudy urine, change in the amount of urine, severe abdominal/stomach pain, yellowing eyes/skin, persistent nausea/vomiting, seizures, uncontrolled movements, confusion, muscle cramps, irregular heartbeat.

This medication may rarely cause a severe intestinal condition (Clostridium difficile-associated diarrhea) due to a type of resistant bacteria. This condition may occur during treatment or weeks to months after treatment has stopped. Do not use anti-diarrhea products or narcotic pain medications if you have any of the following symptoms because these products may make them worse. Tell your doctor immediately if you develop: persistent diarrhea, abdominal or stomach pain/cramping, blood/mucus in your stool.

Use of this medication for prolonged or repeated periods may result in oral thrush or a new vaginal yeast infection. Contact your doctor if you notice white patches in your mouth, a change in vaginal discharge, or other new symptoms.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any symptoms of a serious allergic reaction, including: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Pipracil (piperacillin sodium) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before using this medication, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or to penicillin or cephalosporin antibiotics; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: kidney disease, liver disease.

This medication contains sodium. Consult your doctor or pharmacist if you are on a salt-restricted diet or if you have a condition that could be worsened by an increase in salt intake (e.g., congestive heart failure).

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

Kidney function declines as you grow older. This medication is removed by the kidneys. Therefore, elderly people may be at greater risk for side effects while using this drug.

During pregnancy, this medication should be used only when clearly needed. Discuss the risks and benefits with your doctor.

This drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Pipracil Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: "blood thinners" (e.g., warfarin), live bacterial vaccines, methotrexate, probenecid, tetracyclines.

Although most antibiotics probably do not affect hormonal birth control such as pills, patch, or ring, some antibiotics may decrease their effectiveness. This could cause pregnancy. Examples include rifamycins such as rifampin or rifabutin. Be sure to ask your doctor or pharmacist if you should use additional reliable birth control methods while using this antibiotic.

This medication may interfere with certain laboratory tests (including certain urine glucose tests), possibly causing false test results. Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center. Symptoms of overdose may include: seizures, confusion, mental/mood changes (e.g., agitation).

NOTES: Laboratory and/or medical tests (e.g., kidney/liver function, complete blood count) may be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

MISSED DOSE: For the best possible benefit, it is important to receive each scheduled dose of this medication as directed. If you miss a dose, contact your doctor or pharmacist immediately to establish a new dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Consult the product instructions and your pharmacist for storage details. Keep all medications away from children and pets.

Do not flush medications down the toilet or pour them into a drain unless instructed to do so. Properly discard this product when it is expired or no longer needed. Consult your pharmacist or local waste disposal company.

Information last revised March 2012. Copyright(c) 2012 First Databank, Inc.

PIPRACIL®
(piperacillin for injection)
For Intravenous and Intramuscular Use

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PIPRACIL (piperacillin sodium) and other antibacterial drugs, PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

DRUG DESCRIPTION

PIPRACIL, sterile piperacillin sodium, is a semisynthetic broad-spectrum penicillin for parenteral use derived from D(-)-a-aminobenzylpenicillin. The chemical name of piperacillin sodium is sodium (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)-2-phenylacetamido]-3,-3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylate. The chemical formula is C23H26N5NaO7S, and the molecular weight is 539.54. Its structural formula is:

PIPRACIL® (piperacillin) Structural Formula Illustration

Piperacillin sodium powder is a white to off-white solid having the characteristic appearance of products prepared by freeze-drying. It is freely soluble in water and in alcohol. The pH of an aqueous solution containing 400 milligrams per milliliter ranges from 5.5 to 7.5. One g contains 1.85 mEq (42.5 mg) of sodium (Na+).

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PIPRACIL®
(piperacillin for injection)
For Intravenous and Intramuscular Use

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PIPRACIL (piperacillin sodium) and other antibacterial drugs, PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

DRUG DESCRIPTION

PIPRACIL, sterile piperacillin sodium, is a semisynthetic broad-spectrum penicillin for parenteral use derived from D(-)-a-aminobenzylpenicillin. The chemical name of piperacillin sodium is sodium (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)-2-phenylacetamido]-3,-3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylate. The chemical formula is C23H26N5NaO7S, and the molecular weight is 539.54. Its structural formula is:

PIPRACIL® (piperacillin) Structural Formula Illustration

Piperacillin sodium powder is a white to off-white solid having the characteristic appearance of products prepared by freeze-drying. It is freely soluble in water and in alcohol. The pH of an aqueous solution containing 400 milligrams per milliliter ranges from 5.5 to 7.5. One g contains 1.85 mEq (42.5 mg) of sodium (Na+).

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PIPRACIL®
(piperacillin for injection)
For Intravenous and Intramuscular Use

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of PIPRACIL (piperacillin sodium) and other antibacterial drugs, PIPRACIL (piperacillin sodium) should only be used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

DRUG DESCRIPTION

PIPRACIL, sterile piperacillin sodium, is a semisynthetic broad-spectrum penicillin for parenteral use derived from D(-)-a-aminobenzylpenicillin. The chemical name of piperacillin sodium is sodium (2S,5R,6R)-6-[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxamido)-2-phenylacetamido]-3,-3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylate. The chemical formula is C23H26N5NaO7S, and the molecular weight is 539.54. Its structural formula is:

PIPRACIL® (piperacillin) Structural Formula Illustration

Piperacillin sodium powder is a white to off-white solid having the characteristic appearance of products prepared by freeze-drying. It is freely soluble in water and in alcohol. The pH of an aqueous solution containing 400 milligrams per milliliter ranges from 5.5 to 7.5. One g contains 1.85 mEq (42.5 mg) of sodium (Na+).

Last reviewed on RxList: 8/12/2008
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com