متوپرولول
متوپرولول

نام ژنریک

Metoprolol Tartrate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 50, 100 mg (As Tartrate)


Injection: 1mg/ml, 5ml (As Tartrate)

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) زيادي خفيف تا شديد فشار خون:


بزرگسالان: ابتدا، mg/day 100-50 به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم مصرف مي‌شود. مقدار معمول نگهدارنده mg/day 450-100 است يا 50 تا 100 ميلي گرم خوراکي روزانه از قرصهاي آهسته رهش (حداکثر مقدار مصرف 400 ميلي گرم در روز مي‌باشد)، مقدار مصرف مي‌تواند به فاصله هفتگي يا بيشتر تا مقدار مورد نياز افزايش پيدا کند.


ب) مداخله پيش رس در انفارکتوس حاد قلبي:


بزرگسالان: سه مقدار پنج ميلي گرمي با فاصله هر دو دقيقه تزريق وريدي، و سپس، 15 دقيقه بعد از آخرين نوبت، 50 ميلي گرم هر 6 ساعت به مدت 48 ساعت از راه خوراکي مصرف مي‌شود. مقدار نگهدارنده، 100 ميلي گرم دوبار در روز از راه خوراکي است.


پ) مداخله ديررس در انفارکتوس حاد قلبي:


بزرگسالان: 100 ميلي گرم خوراکي دو بار در روز براي حداقل سه ماه.


ت) فيبريلاسيون دهليزي به دنبال انفارکتورس حاد قلبي:


بزرگسالان: 2 تا 5 ميلي گرم وريدي هر 2 تا 5 دقيقه تا 15 ميلي گرم در مدت 10 تا 15 دقيقه. هنگامي که اثر درماني به دست آمد، فشار خون سيستوليک به زير 100 ميلي متر جيوه رسيد يا ضربان قلب زير 50 عدد در دقيقه شد، دارو را متوقف کنيد.


ث) آنژين:


بزرگسالان: مقدار 100 ميلي گرم در دو مقدار منقسم مصرف مي‌شود. مقدار نگهدارنده، mg/day 400-100 است. يا 100 ميلي گرم خوراکي روزانه از قرصهاي آهسته رهش (حداکثر مقدار مصرف 400 ميلي گرم در روز مي‌باشد)، مقدار مصرف مي‌تواند به فاصله هفتگي در صورت نياز افزايش پيدا کند.


ج) نارسايي قلبي علامت دار پايدار (NYHA class ll) که از ايسکمي، هيپرتانسيون يا کارديوميوپاتي ناشي شده است:


بزرگسالان: 25 ميلي‌گرم (آهسته رهش) خوراکي يک بار در روز براي 2 هفته. هر دو هفته در صورت تحمل دوز را دو برابر کنيد تا به مقدار حداکثر 200 ميلي گرم در روز برسد.


تنظيم مقدار مصرف: چنانچه بيمار نارسايي قلبي شديد داشته باشد، دارو با 12.5 ميلي گرم (آهسته رهش) خوراکي يک بار در روز براي 2 هفته شروع مي‌شود.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


متوپرولول ممکن است اثرات کاهنده فشار خون داروهاي مدر يا ساير داروهاي کاهنده فشار خون را تشديد کند. اين دارو ممکن است اثرات بتا ـ آدرنرژيک داروهاي سمپاتوميمتيک را خنثي کند.


متوپرولول ممکن است براديکاردي ناشي از گليکوزيدهاي قلبي را تشديد کند.


آميودارون ممکن است اثر متوپرولول را افزايش دهد.


باربيتوراتها مي‌توانند اثر متوپرولول را کاهش دهند. بهتر است دوز بتا بلاکر افزايش داده شود.


متوپرولول مي‌تواند اثرات بنزوديازپين‌ها را افزايش دهد.


سايمتيدين مي‌تواند اثرات فارماکولوژيک بتا بلاکرها را افزايش دهد. از يک H2 بلاکر ديگر استفاده کرده يا دوز بتا بلاکر را کاهش دهيد.


پس از قطع ناگهاني کلونيدين يا موارد مشابه افزايش شديد فشار خون گزارش شده است. در استفاده تو ام احتياط شود.


استفاده تو ام با آلکالوئيدهاي ارگو مي‌تواند خطر ايسکمي محيطي را افزايش دهد.


استفاده همزمان با هيدرالازين مي‌تواند سطح سرمي و اثرات فارماکولوژيک هر دو دارو را افزايش دهد. در صورت لزوم هر کدام از داروها تنظيم گردد.


متابوليسم کبدي ليدوکائين وريدي کاهش پيدا کرده و خطر سميت آن افزايش پيدا مي‌کند. دوز وريدي ليدوکائين با سرعت کمتري تزريق شده و سطح ليدوکائين به دقت مونيتور شود.


استفاده تو ام با مهار کننده‌هاي MAO ممکن است ريسک براديکاري را افزايش دهد.


در استفاده همزمان با پرازوسين ممکن است ريسک افت فشار خون اورتواستاتيک افزايش يابد. براي ايستادن به آهستگي به بيماران کمک کنيد.


SSRls مي‌توانند خطر بلاک گيرنده بتا را مضاعف کنند.


استفاده تو ام با سولفونيل اوره‌ها ممکن است خطر هيپوگلايسمي را افزايش دهد. سطح گلوکز خون چک شود.


استفاده تو ام با وراپاميل مي‌تواند اثر هر دو دارو را افزايش دهد. عملکرد قلبي بررسي شده و در صورت لزوم دوز داروها کاسته شود.


سيگار مي‌تواند آثار متوپرولول را تغيير دهد. در صورت لزوم دوز دارو را تنظيم کنيد.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي مهارکننده‌هاي بتا ـ آدرنرژيک رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌شود.


براي آنژين يا فيبريلاسيون دهليزي به دنبال انفارکتوس حاد قلبي در صورتي استفاده مي‌شود که بيماران بلاک دهليزي ـ بطني و نارسايي بطن چپ نداشته باشند.


اگر نارسايي قلبي بدتر شود، دوز ديورتيک را افزايش داده و دوز متوپرولول آهسته رهش را کاهش داده و به تدريج قطع کنيد. دوز متوپرولول را تا زماني که علائم بدتر شدن نارسايي قلبي ثابت نشده است، افزايش ندهيد.


اگر بيماران نارسايي قلبي دچار براديکاري شدند، دوزاژ متوپرولول آهسته رهش را کاهش دهيد.


فشار خون بيمار را در هنگام تنظيم دوز دارو و هر 3 تا 6 ماه در مدت درمان نگهدارنده اندازه بگيريد.


دارو را نبايد شب دير وقت مصرف کرد، زيرا سبب بي خوابي مي‌شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


متوپرولول غلظت سرمي ترانس آميناز، آلکالين فسفاتاز، LDH، و اسيداوريک را افزايش مي‌دهد.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


متوپرولول غلظت سرمي ترانس آميناز، آلکالين فسفاتاز، LDH، و اسيداوريک را افزايش مي‌دهد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو يا ساير مسدود کننده‌هاي گيرنده بتا، براديکاردي سينوسي، بلوک قلبي بيشتر از درجه اول، شوک با منشأ قلبي، يا نارسايي مشهود قلبي به هنگام مصرف دارو براي درمان زيادي فشار خون يا آنژين، تعداد ضربان قلب کمتر از 45 در دقيقه، بلوک قلبي درجه دو و سه، فاصله PR 0.24 ثانيه يا بيشتر همراه با بلوک قلبي درجه اول، فشار خون سيستوليک کمتر از mmHg 100، يا نارسايي قلبي متوسط تا شديد به هنگام مصرف دارو در درمان انفارکتوس ميو کارد.


موارد احتياط : اختلال عملکرد کبدي يا تنفسي، ديابت يا نارسايي قلبي.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهارکننده گيرنده بتا ـ آدرنرژيک.


طبقه‌بندي درماني: کاهنده فشارخون، درمان کمکي در انفارکتوس حاد قلبي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C (سه ماهه اول) و رده D (سه‌ ماهه دوم و سوم)


نکات قابل توصيه به بيمار


1- دارو مطابق آنچه تجويز شده و با غذا خورده شود.


2- فرم آهسته رهش دارو جويده يا خرد نشود.


3- دارو به صورت ناگهاني قطع نشود و عوارض ناشي از آن گزارش شود. دارو بايد به صورت تدريجي و در مدت 1 تا 2 هفته قطع شود.


4- دارو ممکن است علائم افت قند را در بيماران هيپوگلايسمي بپوشاند.


مصرف در سالمندان: بيماران سالخورده به دليل تأخير در متابوليسم ممکن است به مقادير نگهدارنده کمتر دارو نياز داشته باشند. اين بيماران ممکن است عوارض جانبي بيشتري را متحمل شوند؛ با احتياط مصرف شود.


مصرف در كودكان: بي ضرري و اثر بخشي مصرف دارو در کودکان ثابت نشده است. از نظر مقدار مصرف توصيه خاصي براي کودکان
وجود ندارد.


مصرف در شيردهي: در شير مادر ترشح مي‌شود. طي درمان، قطع شيردهي توصيه شده است.


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: خستگي، سرگيجه، افسردگي، خواب آلودگي، سردرد، بي خوابي، کابوس شبانه.


قلبي ـ ‌عروقي: براديکاردي، کمي فشار خون، نارسايي قلبي، آريتمي، سردي اندام، بيماري رينود.


دستگاه گوارش: تهوع، اسهال، يبوست، نفخ.


تنفسي: تنگي نفس، اسپاسم نايژه.


پوست: بثورات پوستي.


ساير عوارض: کاهش ميل جنسي.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: کاهش شديد فشار خون، براديکاردي، نارسايي قلبي، و اسپاسم نايژه‌اي.


درمان: شستشوي معده محتويات معده تخليه مي‌شود و با استفاده از ذغال فعال جذب دارو کاهش مي‌يابد. درمان بعدي معمولاً حمايتي و علامتي است.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com