سوکسامتونیوم
سوکسامتونیوم

نام ژنریک

Succinylcholine Chloride

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection, Powder: 100, 500mg, 1g


Injection: 20 mg/ml, 50 mg/ml, 10ml, 50 mg/ml, 2ml, 100 mg/ml, 10ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


جهت شل كردن عضلات اسكلتي، تسهيل در انتوباسيون، تهويه، اعمال ارتوپدي، جهت كاهش انقباض عضلاني ناشي از تشنج.


مقدار مصرف به نوع بيهوشي به كار رفته، نياز بيمار، و پاسخ به دارو بستگي دارد. مقدار مصرف براي هر فرد جداگانه تعيين و تنظيم مي‌گردد. پس از القاي خواب توسط تيوپنتال يا ساير داروهاي مشابه، توسط اين دارو فلج القا مي‌شود.


بزرگسالان: براي اعمال جراحي كوتاه مدت، مقدار mg/kg 0.6 (در حدود mg/kg 1.1-0.3) طي 30-10 ثانيه تزريق وريدي مي‌شود. در صورت نياز، مقادير اضافي تجويز مي‌گردد. براي اعمال جراحي طولاني مدت، مقدار mg/min 2.5 (حدود mg/min 10-0.5) به طور مداوم انفوزيون وريدي يا مقدار mg/kg 1.1-0.3 به طور متناوب تزريق وريدي، و به دنبال آن مقادير اضافي mg/kg 0.07-0.04، در صورت لزوم، مصرف مي‌شود. مقدار مصرف تام نبايد از 250 ميلي‌گرم تجاوز كند. در صورت تزريق عضلاني، مقدار معمول مصرف mg/kg 4-2.5 و حداكثر مقدار مصرف 150 ميلي‌گرم است.


كودكان: مقدار mg/kg 2-1 تزريق وريدي يا مقدار mg/kg 4-2.5 تزريق عضلاني مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف براي تزريق عضلاني يا وريدي 150 ميلي‌گرم است.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به دارو، اختلالات ژنتيك در سودوكولين استراز پلاسما (احتمال اختلالات در متابوليسم دارو وجود دارد)، سابقه فردي يا خانوادگي هيپرترمي بدخيم (ممكن است موجب بروز اين حالت شود)، ميوپاتي‌هاي همراه با افزايش غلظت سرمي كرآتين كيناز (ممكن است صدمات ناشي از اين بيماري‌ها را تشديد كند)، گلوكوم با زاويه باريك با صدمات نافذ چشمي (فشار داخل چشم را افزايش مي‌دهد).


موارد احتياط فراوان : كمي سودوكولين استراز پلاسما و در دوران بهبودي پس از آسيب‌ديدگي شديد.


موارد احتياط :


الف) اختلال الكتروليتي، در صورت مصرف كينيدين يا گليكوزيدهاي قلبي، هيپر کالمي (كه از قبل وجود داشته است)، ‌فلج اندام‌هاي تحتاني (Paraplegia) و سوختگي‌هاي شديد يا وسيع، اختلال ‌عصبي (denervation) گسترده عضلات اسكلتي ناشي از بيماري يا آسيب‌ديدگي، سابقه سكته مغزي، بيمار دژنراتيو يا ديستروفيك عصبي - عضلاني (غلظت پتاسيم را افزايش مي‌دهد)، در طول جراحي چشم (فشار داخل چشم را افزايش مي‌دهد).


ب) در صورت احتياج مبرم، مي‌توان دارو را در بارداري مصرف كرد.


پ) غلظت سودوكولين استراز در دوران بارداري كاهش مي‌يابد و ممكن است اثر دارو را طولاني كند.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


قلبي - عروقي: براديكاردي گذرا، تاكيكاردي، هيپرتانسيون، هيپوتانسيون، آريتمي، ايست سينوسي.


چشم: افزايش فشار داخل چشم.


ساير عوارض : ضعف طولاني تنفسي، آپنه، خس‌خس سينه يا اشكال در تنفس، هيپرترمي بدخيم، فاسيكولاسيون عضلاني، درد عضلاني پس از جراحي، ميوگلوبينمي، ترشح بيش از حد بزاق، ميوگلوبينوري، بثورات پوستي، تاكي ‌فيلاكسي (پس از تكرار مصرف دارو).


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: آپنه يا فلج طولاني عضلات.


درمان: با كنترل دستگاه تنفس ممكن است درمان شود. براي پيگيري اثرات و ميزان انسداد عصبي - عضلاني مي‌توان از يك محرك اعصاب محيطي استفاده كرد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


مصرف همزمان با آنتي‌بيوتيك‌هاي آمينوگليكوزيدي (مانند آميكاسين، جنتامايسين، كانامايسين، نئومايسين، استرپتومايسين)، ‌آنتي‌بيوتيك‌هاي پلي‌ميكسين (سولفات پلي‌ميكسين B، كوليستين)، ‌كليندامايسين، بيهوش‌كننده‌هاي عمومي، بي حس‌كننده‌هاي موضعي، داروهاي ضد مالاريا، مهاركننده‌هاي كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد، داروهاي خوراكي جلوگيري‌كننده از بارداري، داروهاي مسدودكننده عصبي - عضلاني غيردپولاريزان، املاح تزريقي منيزيم، ليتيم، كينيدين، كينين، پانكرونيوم، فنوتيازين‌ها، تيوتپا و تماس با حشره‌كش‌هاي نوروتوکسيک، اثرات مسدودكننده عصبي - عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي‌كند. اين داروها در طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.


مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي‌شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

مکانیزم اثر

تداخل دارويي


مصرف همزمان با آنتي‌بيوتيك‌هاي آمينوگليكوزيدي (مانند آميكاسين، جنتامايسين، كانامايسين، نئومايسين، استرپتومايسين)، ‌آنتي‌بيوتيك‌هاي پلي‌ميكسين (سولفات پلي‌ميكسين B، كوليستين)، ‌كليندامايسين، بيهوش‌كننده‌هاي عمومي، بي حس‌كننده‌هاي موضعي، داروهاي ضد مالاريا، مهاركننده‌هاي كولين استراز (اكوتيوفات)، سيكلوفسفاميد، داروهاي خوراكي جلوگيري‌كننده از بارداري، داروهاي مسدودكننده عصبي - عضلاني غيردپولاريزان، املاح تزريقي منيزيم، ليتيم، كينيدين، كينين، پانكرونيوم، فنوتيازين‌ها، تيوتپا و تماس با حشره‌كش‌هاي نوروتوکسيک، اثرات مسدودكننده عصبي - عضلاني سوكسينيل كولين را تشديد يا طولاني مي‌كند. اين داروها در طي جراحي و پس از آن بايد با احتياط مصرف شوند.


مصرف همزمان با گليكوزيدهاي قلبي احتمالاً موجب بروز آريتمي قلبي مي‌شود. بايد مصرف همزمان اين داروها با احتياط صورت گيرد.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: پس از تزريق وريدي، زمان شروع اثر دارو سريع است (30 ثانيه) و اوج اثر آن طي يك دقيقه حاصل مي‌شود. اثر دارو به مدت 3-2 دقيقه باقي مي‌ماند و به تدريج طي 10 دقيقه از بين مي‌رود. پس از تزريق عضلاني، اثر دارو طي 3-2 دقيقه شروع مي‌شود و به مدت 30-10 دقيقه باقي مي‌ماند.


پخش: پس از تزريق وريدي در مايعات خارج سلولي انتشار يافته و به سرعت به محل اثر دسترسي مي‌يابد. از جفت عبور مي‌كند.


متابوليسم: توسط سودوكولين استراز پلاسما به سرعت متابوليزه مي‌شود.


دفع: حدود 10 درصد دارو به صورت تغيير نيافته از طريق ادرار دفع مي‌شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مسدودكننده عصبي - عضلاني دپولاريزان.


طبقه‌بندي درماني: شل‌كننده عضلات اسكلتي.


طبقه‌‌‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Suxamethonium


ملاحظات اختصاصي


1- سوكسينيل كولين داروي انتخابي براي اعمال جراحي كوتاه مدت (كمتر از سه دقيقه) و اعمال ارتوپدي است؛ اين دارو در شكستگي‌ها يا در رفتگي‌ها بايد با احتياط مصرف شود.


2- در صورت انفوزيون مداوم وريدي، طول مدت اثر دارو به 20 دقيقه مي‌رسد.


3- بعضي از پزشكان براي به حداقل رساندن فاسيكولاسيون عضلاني، با 6-3 ميلي‌گرم توبوكورارين پروفيلاکسي مي‌كنند.


4- مصرف مقادير كم دارو به تنهايي و به طور مكرر توصيه نمي‌شود، زيرا ممكن است موجب كاهش پاسخ يا طولاني شدن‌ آپنه شود.


5- غلظت پايه‌اي الكتروليت‌ها و علائم حياتي بيمار پيگيري شود (ميزان تنفس بيمار هر 10-5 دقيقه در طول انفوزيون كنترل گردد).


6- راه‌هاي هوايي بايد باز نگه داشته شود. وسايل لازم براي حمايت تنفسي در مواقع اضطراري (وسايل داخل ناي، دستگاه تهيوه، اكسيژن، آتروپين، نئوستيگمين) بايد در دسترس باشند.


7- محلول تهيه شده در يخچال نگهداري شود. شكل پودر دارو در دماي اتاق و در ظرف سربسته نگهداري گردد. دارو پس از تهيه بلافاصله مصرف شود.


8- اين دارو را نبايد با محلول‌هاي قليايي (تيوپنتال، بيكربنات سديم، باربيتورات‌ها) مخلوط كرد.


9- دارو بايد زير نظر پزشك مجرب و پرسنل بيهوشي تجويز شود.


10- اين دارو معمولاً تزريق وريدي مي‌شود، ولي اگر وريد مناسب در دسترس نباشد، مي‌توان آن را از راه عضلاني تزريق كرد. در صورت تزريق عضلاني، دارو به طور عميق و ترجيحاً در عضلة دلتوئيد تزريق مي‌شود.


11- با مصرف دارو ممكن است تاكي‌فيلاكسي بروز كند.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- سفتي عضلاني متعاقب عمل جراحي طبيعي است و به زودي برطرف مي‌شود.


2- ضعف عضلاني باقيمانده پيگيري شود.


مصرف در سالمندان: دارو در بيماران سالخورده بايد با احتياط تجويز شود.


مصرف در كودكان: كودكان ممكن است به مقادير بيشتر دارو احتياج داشته باشند.


مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير مشخص نيست. اين دارو در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


مصرف سوكسينيل كولين ممكن است غلظت سرمي پتاسيم را افزايش دهد.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com